Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Zmiany w prezydium Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Podczas przedostatniej sesji Rady Miasta Ząbki, miejscy rajcy przyjęli rezygnację Pana Krzysztofa Bławdziewicza z funkcji Przewodniczącego Rady (PIS). Zastąpił go dotychczasowy Wiceprzewodniczący Pan Wojciech Gut (MWS). Podczas dzisiejszej sesji doszło do kolejnych zmian w kierownictwie organu uchwałodawczego naszego miasta. W wyniku zaangażowania się w organizowanie referendum lokalnego w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Ząbkach fotel Wiceprzewodniczącego stracił Pan Tomasz Kalata (PO). Na jego miejsce został wybrany Pan Andrzej Chibowski (PO). Na opuszczone przez Pana Wojciecha Guta stanowisko Wiceprzewodniczącego został wybrany Pan Marcin Kubicki (PiS).

Powodem złożenia wniosku o odwołanie Pana Tomasza Kalaty w funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ząbki, jest utrata zaufania do jego osoby.

Podjęta przez wąską grupę osób na czele której stanął radny Tomasza Kalata, inicjatywa likwidacji Straży Miejskiej, w ocenie wnioskodawców zupełnie pomija Radę Miasta jako forum wymiany myśli, poglądów i działań na rzecz dobra mieszkańców Ząbek. Pomimo, iż Straż Miejska istnieje już od 2008 r. Pan radny nie zgłaszał dotychczas większych uwag dotyczących pracy Straży Miejskiej w Ząbkach, nie mówiąc już o postulatach jej likwidacji. Także podczas prezentacji ostatniego sprawozdania Komendanta Straży Miejskiej z pracy tej jednostki, nie zostały odnotowane w protokole z sesji Rady Miasta Ząbki żadne jego zastrzeżenia co do jej pracy, nie mówiąc już o wniosku rozwiązania tej formacji.  Inicjatorzy referendum, w tym trzech radnych obecnej rady Miasta nigdy także nie przeprowadzili rzetelnej dyskusji, co do zasadności istnienia oraz prawidłowości pracy Straży Miejskiej, we właściwych merytorycznie komisjach.

Powyższe działania radnego Kalaty w ocenie wnioskodawców stoją w sprzeczności z reprezentacyjną funkcją  Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący ma spajać radę i szukać konsensusu. Wnioskodawcy nie mogą już dłużej tolerować faktu, iż osoba która powinna reprezentować zdanie całej Rady Miasta na zewnątrz, rozpoczęła quasi-polityczną inicjatywę, która rozbija merytoryczną dyskusję w łonie organu uchwałodawczego gminy. Inicjatywę z którą wnioskodawcy w sposób fundamentalny nie zgadzają się.

Ograniczenie uzasadnienia pomysłu rozwiązania Straży Miejskiej jedynie do aspektu ekonomicznego, uważamy za nieodpowiedzialne. Zupełnie pominięty został wątek wpływu tego rozwiązania na poziom bezpieczeństwa Mieszkańców Ząbek. Nie zasięgnięto opinii policji, służby zdrowia, opieki społecznej, czy jednostek oświatowych. Tymczasem ich opinie wraz z opinią komendanta Stołecznej Komendy Policji są pozytywne. Nie dokonano także kompleksowej, rzetelnej i rzeczowej analizy pracy Straży Miejskiej przyjmując, iż strażnicy zajmują się wyłącznie nakładaniem mandatów, gdy tymczasem pogląd taki jest w ocenie wnioskodawców rażącym nadużyciem.  Nie dokonano także analizy skutków rozwiązania Straży Miejskiej w sąsiedniej Zielonce na bezpieczeństwo mieszkańców oraz ład i porządek tym mieście. Tymczasem wnioskodawcy otrzymują informacje o bardzo negatywnych jej skutkach.  Nie przeprowadzono także kompleksowej analizy czy szczupły kadrowo i niedoinwestowany sprzętowo komisariat policji w Ząbkach byłby zdolny przejąć obecnie realizowane przez Straż Miejską zadania.

    Zostaw odpowiedź

    *