Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XXXIII Sesja Rady Miasta Ząbki w nowej trybunie

Brak komentarzy »

Zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, na dzień 29 listopada 2012 roku zwołana została XXXIII sesja Rady Miasta Ząbki, Początek sesji został zaplanowany na godz. 15 00. Tym razem sesja odbędzie się w nowym budynku trybuny sportowej, przy ul. Słowackiego 21. Niewykluczone, że przypadku, gdy obrady przebiegną pomyślnie, pod względem organizacyjnym i technicznym, kolejne sesje Rady Miasta Ząbki, także będą odbywać się w tym nowoczesnym obiekcie.

W porządku obrad nadchodzącej sesji znalazły się następujące projekty uchwał:

1)Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok;
2)Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012-2019.
3)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Ząbki od Skarbu Państwa, prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
4)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
5)Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
6)Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
7)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.
8)Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
9)Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
10) Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
11)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej.
12)Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na liniach autobusowych organizowanych przez Miasto Ząbki.
13)Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej.
14)Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości.

Przypominam, że sesje Rady Miasta Ząbki mają charakter jawny i każdy z mieszkańców może w nich uczestniczyć. W przypadku chęci zabierania głosu na sesji, fakt ten należy zgłosić przed rozpoczęciem obrad Przewodniczącemu Rady.

    Zostaw odpowiedź

    *