Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XLVI Sesja Rady Miasta Ząbki

komentarze 4 »

W najbliższą środę 13 listopada 2013 roku od godz. 800 po raz 46 obradować będą miejscy radni. Sesja odbędzie się tradycyjnie w budynku Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1) uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

2) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok;

3) uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019;

4) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;

5) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

6) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych;

7) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości;

8) uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;

9) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

10) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej;

11) uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

12) uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

13) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UM miasto3.11

 

    komentarze 4

    Wasz los w ich rękach!

  • Wiosenną zajmiecie się w końcu? Bo idzie na to, że niedługo już będziecie w ogóle cokolwiek uchwalać!!!

  • Zostaw odpowiedź

    *