Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XLIII Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 2 sierpnia 2013 r. Przewodniczący Rady Miasta Ząbki zwołał XLIII Sesje Rady Miasta Ząbki kadencji 2010-2014. Początek sesji został zaplanowany na godz. 12.00. Tym razem miejscy radni obradować będą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy ul. Słowackiego 21 (Trybuna Główna na Stadionie Miejskim).

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1)   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.

2)   Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.

3)   Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

4)   Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie dofinansowania zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny.

5)   Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. (zwolnienie z podatku gruntów i budowli zajętych na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej)

6)   Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul. Leszyckiego, dz. ewid. Nr 1/51).

7)  Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul. Leszyckiego, dz. ewid. Nr 1/49).

8)   Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz. ewid. Nr 1/40).

9)   Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul. Leszyckiego, dz. ewid. Nr 1/35).

10)  Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (ul.Westerplatte, dz. ewid. Nr 70).

11)  Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

12) Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2013/2014.

13) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Ząbki.

14)  Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud nad Wisłą – 1920”.

15)  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach.

    Zostaw odpowiedź

    *