Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XLI Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

W dniu 7 czerwca 2013 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, rozpocznie się czterdziesta pierwsza sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2010-2014.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.
2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
3. Uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w   Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2013-2016.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
7. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
8. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
9. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
11. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów.
12. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki.

    Zostaw odpowiedź

    *