Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XL Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

W dniu 16 maja 2013 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.,  rozpocznie się czterdziesta sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2010-2014.

W porządku obrad znalazły się następujące projekt uchwał:

1. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.
2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ząbkach.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (Trans Expres ul. Batorego).
6. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul. Leszyckiego, dz. ewid. Nr 1/31).
7. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/42)
8. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/19)
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. (ul.Złota)
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej. (ul.Piłsudskiego)
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. (ul.Słowackiego)
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. (ul.Piłsudskiego)
13. Uchwała w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.
15. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów.
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2.

W porządku obrad znalazły się ponadto:

a) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.
b) Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2012 w mieście Ząbki.
c) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2012 dla gminy Ząbki.
d) Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
e) Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

    Zostaw odpowiedź

    *