Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Powiat jako wspólny zamawiający

Brak komentarzy »

Ode mnie;  Do:kancelaria@powiat-wolominski.pl7 grudnia 2013 r.

Pan Piotr Uściński

Starosta Powiatu Wołomińskiego

 

Szanowny Panie Starosto

 

Zwracam się z prośbą o zainteresowanie gmin powiatu wołomińskiego instytucją tzw. wspólnego zamawiającego, czyli podmiotu koordynującego prowadzenie zamówień publicznych w imieniu własnym oraz innych podmiotów zobowiązanych do udzielania zamówień w trybie UZP. W mojej ocenie Starostwo Powiatu Wołomińskiego mogłoby pełnić funkcję wspólnego zamawiającego dla gmin i miast naszego powiatu.

Wśród jednostek samorządu terytorialnego zauważalny jest trend łączenia swoich sił w celu wspólnego przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dzięki czemu  uzyskują one lepsze usługi, lepszej jakości towary albo niższe ceny. Dzięki wspólnym zamówieniom, jednostki samorządu terytorialnego zazwyczaj otrzymują od dostawcą duże upusty cenowe. Pojawiają się również oszczędności w samych kosztach prowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z faktem, że przeprowadzane jest tylko jedno postępowanie przetargowe ale za to wspólne, jego koszty dzielą się na wszystkich uczestników.

Obecnie największą popularnością wśród samorządów cieszą się wspólne zakupy energii elektrycznej, dzięki którym tzw. grupy metropolitarne uzyskują oszczędności w zakupie prądu na poziomie do kilkunastu procent. Procedurą wspólnych zakupów mogą być jednak objęte inne dostawy lub usługi np. telefoniczne, ubezpieczeniowe, paliwa, samochodów, papieru i materiałów biurowych, sprzętu informatycznego i oprogramowania, mebli, utrzymania czystości, usługi doradcze, szkoleniowe, ochroniarskie, kurierskie lub pocztowe.

Możliwość przeprowadzenia wspólnych zamówień publicznych została przewidziana wprost w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Co istotne ustawa nie wprowadza żadnych ograniczeń ze względu na rodzaj zamawiającego. Oznacza to, że wspólne postępowanie mogą prowadzić nie tylko urzędy gmin czy powiatów, lecz również jednostki organizacyjne tych podmiotów oraz komunalne osoby prawne. Nieistotna jest forma organizacyjno-prawna zamawiających oraz fakt ich przynależności do określonej struktury.

Wspólne zamówienia publiczne niosą ze sobą wiele korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie kosztów postępowania, niższe ceny, podniesienie jakości towarów i usług to podstawowe zalety tego rozwiązania.

Biorąc pod uwagę fakt, iż ustawa stawia minimalne wymogi formalne dla przeprowadzania zakupów grupowych (podpisanie porozumienia), zwracam się do Pana Starosty z wnioskiem o rozważanie zasadności i celowości podjęcia się przez Starostwo Powiatowe w Wołominie, roli wspólnego zamawiającego i zainteresowania tym rozwiązaniem gmin i miast Powiatu Wołomińskiego.

.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2133

powiat_wolominski_map.svg

Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów.

Image made by Hiuppo

 

 

Już wiemy kto odbierze śmieci z Ząbek

1 komentarz »

W dniu 12 czerwca Urząd Miasta Ząbki dokonał wyboru najkorzystniejszych oferty na odbiór śmieci z Ząbek. Za najkorzystniejszą ofertę na odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w instalacji do przetwarzania odpadów wraz z zapewnieniem worków do selektywnego zbierania odpadów zielonych z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Ząbki – została uznana oferta Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie.

Za najkorzystniejszą ofertę na odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z frakcji suche i pozostałe wytworzonych i zebranych przez właścicieli posesji uznano ofertę firmy Stena Recycling z Warszawy.

Natomiast za najlepszą ofertę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych oraz likwidację dzikich wysypisk i gruzu uznano ofertę firmy Progres z Sulejówka.

Tak więc wszystko wskazuje na to, iż Miastu Ząbki uda się w ustawowym terminie wdrożyć nowy system odbioru nieczystości stałych i za ponad 2 tygodnie powyższe firmy rozpoczną odbierać śmieci od mieszkańców Miasta.

W najbliższych dniach zostaną również skierowane do mieszkańców Ząbek specjalne ulotki zawierające szczegółowe informacje na temat funkcjonowania nowego systemu odbioru śmieci.

Źródło:
bip.zabki.pl/zp-271-11-13-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-z-terenu-miasta-zabki

źródło foto: www.ekocel.pl