Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Odpowiedź na interpelację w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy

Brak komentarzy »

Odpowiedź Urzędu Miasta Ząbki w sprawie realizacji wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

odpowiedź na interpelację w sprawie budynków komunalnych

 

Treść interpelacji z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Szanowny Panie Burmistrzu

W opracowanym przez Urząd Miasta Ząbki oraz przyjętym przez Radę Miasta uchwałą Nr XXXV/283/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Ząbki na lata 2013-2017 wskazano, iż zadania miasta w zakresie przewidzianych w ustawie o ochronie praw lokatorów będą realizowane m. in. poprzez:

1) budowę budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi oraz lokalami mieszkalnymi z przeznaczeniem do odpłatnego używania (część I ust. 9 pkt 2);
2) zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe z planie zagospodarowania przestrzennego (część I ust. 10);
3) proponowanie lokali o standardzie co najmniej lokalu socjalnego, w przypadku rozbiórki budynku komunalnego (część II ust. 13 w zw. z ust. 15);
4) opracowanie koncepcji budowy budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego oraz jego realizację (część II ust. 14).

Biorąc powyższe zapisy planu pod uwagę, oraz liczbę ok. 51 osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego (socjalnego), zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji:
1) co do harmonogramu budowy nowych budynków komunalnych wraz z podaniem ich lokalizacji. wielkości i ilości lokali (koncepcja, projekt, pozwolenie na budowę, realizacja, oddanie do użytkowania) oraz przewidywanych kosztów realizacji tych inwestycji albo
2) wskazania innych sposobów realizacji obowiązków gminy związanych z tworzeniem warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o opl) a celu zapewnienia (w określonej perspektywie czasowej) lokali mieszkalnych dla osób znajdujących się na liście oczekujących na przydział.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

    Zostaw odpowiedź

    *