Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Niuanse prawa samorządowego – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tylko dla całej gminy

Brak komentarzy »

Studium jest aktem planistycznym obejmującym terytorium całej gminy (art. 9 ust. 3 u.p.z.p.). Jednoznaczne stwierdzenie ustawodawcy w tym zakresie nie pozwala na sporządzenie studium na obszarze mniejszym niż gmina, a więc jedynie na wybranych jej obszarach. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy zmiany studium.

Dopuszczalne jest bowiem podejmowanie uchwał w sprawie zmiany studium dla części obszaru gminy. WSA we Wrocławiu stwierdził, że: „podejmując uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium (…), rada gminy może w sytuacji, gdy wynika to z przedmiotu podejmowanej nowelizacji, wyznaczyć obszar zmiany studium węższy od granic administracyjnych gminy. W tej sytuacji art. 9 ust. 3 u.p.z.p. nie będzie miał zastosowania”. Przy czym należy zaznaczyć, że zmiany te powinny współgrać z tymi ustaleniami studium, które pozostają w mocy.

Obwiązujące uregulowanie oznacza, że studium nie może być wprowadzane etapowo, co zmusza organy gminy do kompleksowego uregulowania kwestii związanych z omawianym aktem planistycznym. Dodatkowo należy wskazać, że nie jest możliwe uchwalenie studium dla kilku gmin, nawet tych, które ze sobą graniczą. Takie określenie zasięgu terytorialnego studium może stanowić problem zarówno dla gmin niewielkich (kwestia kosztów związanych z procedurą ustanowienia studium), jak i gmin intensywnie zabudowanych (z powodu braku koordynacji na tym poziomie planowania z terenami sąsiadującymi, które pozostają poza granicami administracyjnym gminy tworzącej studium).

Więcej na ten temat znajdziesz w książce „Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego”.

Opracowanie fragmentu: Agnieszka Matłacz

Źródło: www.samorzad.lex.pl

 

    Zostaw odpowiedź

    *