Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Niuanse prawa samorządowego – Rada może wprowadzić poprawki niezwiększające deficytu budżetowego

Brak komentarzy »

Gdyby zakładać, że rada może tylko przyjąć przedłożony przez prezydenta miasta projekt w całości lub go w całości odrzucić, jej rola sprowadzałaby się do udzielenia kontrasygnaty – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Konflikt interesów

Z projektu budżetu przedłożonego przez prezydenta miasta Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle wykreśliła budowę oświetlenia jednej z ulic, wprowadzając budowę oświetlenia na innej ulicy. Obie inwestycje miały kosztować tak samo 120 tys. zł, a zmiana nie zwiększała deficytu w budżecie miasta, mimo to kolegium RIO orzekło o nieważności tej części uchwały i samo ją zmieniło.

Sprawa znalazła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, a następnie w NSA (wyrok z 16 lutego 2011 r., sygnatura akt: II GSK 224/10). Zanim doszło do jej rozpatrzenia, oba sądy musiały rozważyć, czy rada gminy (miasta) reprezentowana przez przewodniczącego może wnieść skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze. WSA w Opolu i NSA doszły do wniosku, że chociaż z literalnego brzmienia art. 98 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, wolą ustawodawcy było przyznanie tego uprawnienia także organowi gminy, który podjął uchwałę zakwestionowaną przez organ nadzoru. Przemawia za tym wykładnia systemowa u. s. g. Inaczej doszłoby do złamania samodzielności gminy i zamknięcia jej drogi do sądu.

– Nie do zaakceptowania byłaby w tej sprawie teza, że ze skargą mógł wystąpić jedynie prezydent miasta, skoro to właśnie on przygotowywał zmiany w budżecie zakwestionowane przez radę miasta i występował konflikt interesów – powiedziała sędzia Krystyna Czajecka-Szpringer, uzasadniając wyrok NSA.

Dozwolone zmiany

Przesądzenie o dopuszczalności skargi otworzyło drogę do rozstrzygnięcia zasadniczego sporu. RIO twierdziła, że skoro wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego ma organ wykonawczy, rada miasta nie może wprowadzać  własnych poprawek wykraczających poza  zakres projektu. W ocenie rady sprowadzałoby to ją do roli podmiotu akceptującego w całości  bądź odmawiającego akceptacji przedłożonego projektu.

WSA w Opolu oraz Naczelny Sąd Administracyjny przyznały rację radzie miasta. Zgodnie z przepisami ustaw samorządowych oraz ustawy o finansach publicznych rada gminy (miasta) nie może wprowadzać w projekcie uchwały budżetowej zmian  powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i deficytu budżetowego. Nowe zadanie wprowadzone przez RM Kędzierzyna-Koźla nie spowodowało jednak zwiększenia deficytu.  …

Sygnatura akt: II GSK 224/10

Źródło: http://prawo.rp.pl/artykul/622571.html

    Zostaw odpowiedź

    *