Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Niuanse prawa samorządowego – kandydat na starostę może wziąć udział w głosowaniu we własnej sprawie

Brak komentarzy »

Do udziału w głosowaniu w sprawie wyboru starosty uprawniony jest każdy radny, także ten, który kandyduje na to stanowisko, uznał NSA. Sąd podkreślił, że głosowanie w sprawie obsady personalnej w zarządzie powiatu czy komisji rady powiatu nie dotyczy interesu osób kandydujących.

Głos kandydującego przesądził o wyborze starosty 

Zaskarżona uchwała dotyczy wyboru na stanowisko starosty. Spośród dwóch kandydatów, jeden wyłączył się z głosowania powołując się na art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, drugi zaś wziął czynny udział w głosowaniu, które ostatecznie wygrał. Zdaniem skarżących głosowanie było sprzeczne z prawem, gdyż kandydujący nie mógł brać udziału w głosowaniu, ponieważ dotyczyło one jego interesu prawnego. Skarżący argumentowali również, że zwycięzca wyborów przyznał się do głosowania na siebie i to właśnie ten nieważny ich zdaniem głos pozwolił osiągnąć mu minimalne, wymagane przepisami prawa poparcie.

Argumentów zawartych w skardze nie podzielił przewodniczący rady powiatu i wniósł o oddalenie skargi. Jego zdaniem przepis art. 21 ust. 7 u.s.p. nie dotyczy głosowania w sprawie wyboru starosty. Przepis ten dotyczy wyłącznie głosowań, których przedmiotem jest stosunek prawny pomiędzy powiatem a radnym, w tej sytuacji radny nie miał interesu prawnego biorąc udział w głosowaniu. Głosowanie wyborcze jest m.in. istotą wykonywania mandatu radnego, uzasadnił przewodniczący.

Kulesza: udział w głosowaniu wyborczym to podstawowy obowiązek radnego 

Należy zauważyć, że już w 2002 r. na łamach tygodnika Wspólnota, podobny pogląd w tej sprawie wyraził prof. Michał Kulesza. Jego zdaniem głosowania wyborcze nie stanowią wyrazu osobistego (faktycznego lub prawnego) interesu prawnego, lecz są elementem procedury decyzyjnej w sferze politycznej, a udział w nich jest podstawowym obowiązkiem radnego. Co ciekawe radni powiatu przyznali, że zostali zapoznani z opinią prof. Kuleszy przed kontrowersyjnym głosowaniem w sprawie wyboru starosty.

NSA: każdy z członków rady powiatu jest uprawniony do udziału w głosowaniu w sprawie wyboru starosty 

NSA zauważył, że prawo do kandydowania przez radnego w wyborach do organu wykonawczego powiatu oraz prawo udziału w tych wyborach jest prawem politycznym obywatela i nie może być ujmowane w kategoriach interesu prawnego. Sąd podkreślił, iż każdy z członków rady powiatu jest uprawniony do udziału w głosowaniu w sprawie wyboru starosty, dotyczy to również radnego kandydującego na to stanowisko. Głosowanie w sprawie obsady personalnej stanowisk w zarządzie powiatu, czy komisjach rady powiatu nie dotyczy interesu prawnego osób kandydujących. Sąd nie podzielił poglądu zawartego w powołanym przez skarżących, odosobnionym wyroku NSA z dnia 10 września 2002 r. sygn. II SA/Wr 1498/02, jakoby przepisy o charakterze ustrojowym były również źródłem indywidualnego interesu prawnego podmiotu prawa.

Przepisy ustrojowe, czy procesowe określają sytuację prawną, czy pozycję procesową podmiotu, nie stanowią wszakże źródła określającego interes prawny w rozumieniu art. 87 ustawy o samorządzie powiatowym, uznał NSA i wobec braku naruszenia interesu prawnego skarżących oddalił skargę.

Na podstawie:

Wyrok NSA z dnia 10.04.2013, sygn. akt SA/Bk 55/03

Źródło:

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kandydat-na-staroste-moze-wziac-udzial-w-glosowaniu-we-wlasnej-sprawie

 

    Zostaw odpowiedź

    *