Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Na otwarcie ofert na odbiór śmieci w Ząbek poczekamy do 3 czerwca 2013 r.

Brak komentarzy »

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała gminy do wdrożenia całkiem nowego systemu odbioru odpadów komunalnych. Od dnia 1 lipca 2013 r. wszystkie śmieci wytworzone w gospodarstwach domowych staną się własnością Miasta Ząbki, zaś mieszkańcy zamiast posiadania odrębnych umów z firmami świadczącymi usługi wywozu odpadów zobowiązani będą wnosić raz na kwartał stosowna opłatę.

W dniu 12 kwietnia b.r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ząbki. Urząd Miasta podzielił przedmiot  tego zamówienia na trzy zadania:

Zadanie Nr 1 stanowi  odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w instalacji do przetwarzania odpadów wraz z zapewnieniem worków do selektywnego zbierania odpadów zielonych z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Ząbki. 

Zadanie Nr 2 to odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z frakcji suche i pozostałe wytworzonych i zebranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w tym również:

– przygotowanie oraz obsługa punktów selektywnej zbiórki odpadów,

– prowadzenie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów,

– zapewnienie worków z tworzywa sztucznego do selektywnego zbierania odpadów z gospodarstw domowych zlokalizowanych z zabudowie jednorodzinnej.

Zadanie Nr 3 polega na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z koszy ulicznych usytuowanych na terenie Miasta Ząbki, przy budynku Urzędu Miasta Ząbki oraz likwidacja dzikich wysypisk i gruzu.

Z uwagi na duże zainteresowanie potencjalnych Wykonawców oraz liczne pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, termin składania ofert przez podmioty zainteresowane realizacją tych usług został przesunięty na dzień 3 czerwca 2013 r. do godz. 12 00.  

 

    Zostaw odpowiedź

    *