Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

LIV sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

 Na dzień 3 kwietnia 2014 roku o godz. 11 30 w Urzędzie Miasta Ząbki, zwołana została 54 sesja Rasy Miasta Ząbki kadencji 2010-2014.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1) Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

2) Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida do ul. Szpitalnej.

4) Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

5) Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o. w Ząbkach w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

6) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta TAKrodzina.pl

7) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

8) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Dzikiej i Andersena.

9) Uchwała w sprawie Programu ochrony środowiska dla Miasta Ząbki na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy do 2021 r.

10) Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

11) Uchwała w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2010.

12) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach za 2013 r.

13) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. – poszerzenie ul. Powstańców.

14) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. – Bukowa zm.

15) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. – ul. Orla.

16) Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych


UM
bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-liv

    Zostaw odpowiedź

    *