Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Gminy będą musiały zapewnić każdemu dziecku miejsce w przedszkolu

Brak komentarzy »

Od września 2014 r. gmina będzie miała obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu czterolatkowi, a od 2016 r. także trzylatkowi, jeżeli tylko rodzice wyrażą wolę zapisania dziecka do przedszkola – to najważniejsze cele przedstawione w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra edukacji narodowej.
Każde dziecko będzie miało miejsce w przedszkolu. Miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci, niższe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje dla samorządów na rozwój edukacji przedszkolnej – to najważniejsze cele przedstawione w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały zapewnione wychowanie przedszkolne. Tym samym Polska uzyska wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na poziomie porównywalnym z innymi krajami Unii Europejskiej (90 proc.) kilka lat wcześniej niż pierwotnie zakładano.
Zgodnie z założeniami, budżet państwa przekaże gminom pieniądze (dotacja celowa) na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie opłat, jakie ponoszą rodzice. Pieniądze będą przekazywane na dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w tym także na dzieci w placówkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne.
Zmniejszeniu ulegną wysokie opłaty ponoszone obecnie przez rodziców za opiekę nad dzieckiem w placówce ponad ustalone przez gminę bezpłatne godziny. Przyjmuje się, że od 1 września 2013 r. – za 6 i 7 godzinę rodzice zapłacą po 1 zł. Od września 2014 r. – symboliczną złotówkę będą płacić za 6, 7 i 8 godzinę zajęć. Zakłada się, że docelowo od września 2015 r. każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu – ponad bezpłatny wymiar – będzie kosztowała maksymalnie 1 złoty.
Istotne będzie rozwiązanie, które z początkiem stycznia 2014 r. pozwoli gminom zwalniać rodziców – w całości lub części – z opłacania pobytu dziecka w przedszkolu.
Od września 2014 r. gmina będzie miała obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu czterolatkowi, a od 2016 r. także trzylatkowi, jeżeli tylko rodzice wyrażą wolę zapisania dziecka do przedszkola. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkoli będą mogły być przyjmowane dzieci, które ukończyły 2 lata. One będą również objęte dotacją przedszkolną, co pozwoli gminom bardziej elastycznie organizować opiekę nad dziećmi do 3 lat.
Aby zapewnić rodzicom te warunki, docelowo w 2016 r., po obniżeniu opłat za wszystkie godziny płatne pobytu dziecka w przedszkolu do maksymalnie 1 zł, dotacja dla organu prowadzącego przedszkole na jedno dziecko będzie wynosiła 1 433 zł. W latach 2015, 2014, 2013 odpowiednio – 1 398 zł, 1 136 zł i 333 zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice zapłacą za opiekę nad dzieckiem mniej niż dotychczas, a samorządy pozyskają dodatkowe środki na rozwój edukacji przedszkolnej.
Samorząd będzie otrzymywał dotację na każdego przedszkolaka w wieku od 2 do 5 lat, bez względu na czas jego pobytu w placówce (dotacja obejmie również dzieci przebywające w przedszkolu do ustalonych ustawowo minimum 5 godzin) oraz bez względu na to, czy dziecko uczęszcza do przedszkola publicznego, niepublicznego, publicznej lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego czy oddziału przedszkolnego w szkole. Wysokość dotacji będzie tak skalkulowana, aby również w samorządach, w których pobierane są najwyższe opłaty od rodziców, oprócz rekompensaty zmniejszonych dochodów gminy, wynikających ze zmniejszenia tych opłat, zawierała ona środki na rozwój edukacji przedszkolnej.
Od 1 września 2014 r. przedszkola niepubliczne będą mogły otrzymać dotację w pełnym wymiarze, jeśli przyjmą warunki rekrutacji i opłat dla rodziców ustalone przez gminy dla przedszkoli gminnych.
Gmina od 1 września 2014 r. będzie zwracała koszty edukacji przedszkolnej ponoszonej na dzieci z innej gminy. Rozliczenia między gminami znacznie odciążą te samorządy, na których terenie z wychowania przedszkolnego korzystają dzieci z okolicznych gmin.
Źródło:
www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gminy-beda-musialy-zapewnic-kazdemu-dziecku-miejsce-w-przedszkolu

    Zostaw odpowiedź

    *