Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ?

Brak komentarzy »

 W porządku obrad  47 sesji Rady Miasta Ząbki znalazł się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ząbki a m.st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

ZIT to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów, Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania. ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

ZIT realizowane będą przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Ponadto, zarząd województwa będzie mógł zdecydować o finansowaniu ZIT w mniejszych ośrodkach – tzw. miastach regionalnych i subregionalnych oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Fundusze w ramach ZIT przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

  • rozwój transportu (karty miejskie, systemy „P&R”, parkingów i ścieżek rowerowych);
  • rewitalizacja obszarów miejskich
  • poprawę stanu środowiska przyrodniczego (usuwanie azbestu, ochrona istniejących terenów zielonych w miastach, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne);
  • wspieranie efektywności energetycznej (ocieplanie budynków, wymianie okien i oświetlenia na energooszczędne, przebudowie systemów grzewczych);
  • wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu).

Ostateczne decyzje co do zakresu wsparcia ZIT zapadną po negocjacjach tzw. kontraktów terytorialnych oraz ustaleniu zawartości wszystkich programów operacyjnych. Strategia ZIT powinna dotyczyć minimum dwóch z powyższych celów.  ZIT realizowane będą w ramach Regionalnych Programów (RPO).

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Zasady_ZIT.aspx

http://rpo.mazovia.pl/content/mazowsze-przygotowuje-si-do-nowej-agendy-unijnej

 ZIT.26.07.2013

UM miasto3.11

 

 

    Zostaw odpowiedź

    *