Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

LVIII sesja Rady Miasta

Brak komentarzy »
Na dzień 21 czerwca 2018 r. zwołana została LVIII Sesja Rady Miasta Ząbki. Rozpoczęcie sesji zostało zaplanowane na godz. 8 00 . Posiedzenie Rady odbędzie się tradycyjnie w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.

5.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2017.

6.Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

10.Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości gruntowej.

17.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

18.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

19.Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika.

20.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

21.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

22.Zamknięcie sesji.

Ząbki nabywają kolejne nieruchomości na cele oświatowe

Brak komentarzy »

W 2015 r. Miasto Ząbki nabyło od firmy Charbud (w trybie zamiany) działki nr ewid. 6 i 16 z obrębu 03-32, o łącznej powierzchni 1,3979 ha. Nieruchomości te położone są przy ul. Dzikiej róg ul. Andersena i przeznaczone pod publiczne usługi oświatowe a konkretnie pod przyszłą Szkołę Podstawową Nr 4.

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Ząbki w dniu 20 kwietnia 2018 r. radni wyrazili zgodę na nabycie kolejnych nieruchomości położonych w tym samym rejonie miasta. Przedmiotem kupna mają zostać działki nr ewid. 8, 9 i 14 z obrębu 03-32 o łącznej powierzchni 0,4625 ha. Przeniesienie własności nieruchomości powinno nastąpić w przyszłym roku.

Aktualnie trwa proces projektowania nowej szkoły. Z efektami prac projektowych będziemy mogli zapoznać się pod koniec bieżącego roku.

LVI Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 20 kwietnia 2018 r. zwołana została LVI sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2014-2018.

Rozpoczęcie obrad zostało zaplanowane na godz. 8.00.

Sesja odbędzie się tradycyjnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ząbki.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu emisji papierów wartościowych.

7. Uchwała w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

8. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia.

13. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

14. Uchwała w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.

15. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

16. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

17. Zamknięcie sesji.

bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-lvi-sesja

 

LV sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 14 marca 2018 r. zaplanowana została 55 sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2014-2018. Sesja odbędzie się tradycyjnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10. Jej początek został przewidziany na godz. 7.30.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

5.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.

6.Uchwała w sprawie podziału Miasta Ząbki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady Miasta Ząbki.

7.Uchwała w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

8.Uchwała w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą wojewódzką nr 629 w zakresie budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

10.Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon centrum miasta.

11.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

12.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

13.Zamknięcie sesji.

LI sesja Rady Miasta Ząbki (budżetowa)

Brak komentarzy »

Na dzień 21 grudnia 2017 roku, na godz. 800 zwołana została 51 Sesja Rady Miasta Ząbki. Obrady odbędą się tradycyjnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z L. sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.
 7. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.
 17. Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ząbki na lata 2018-2022.
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 19. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 20. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 21. Zamknięcie sesji.

L Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, na dzień 29 listopada 2017 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, zwołana została 50 sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2014-2018.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Informacje dla Radnych dotyczące zasad ochrony danych osobowych w Radzie Miasta i Komisjach Rady Miasta.

5.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

6.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026.

7.Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonaniu lokalnego transportu zbiorowego.

9. Informacja Przewodniczącego Komisji Społecznej o przebiegu rozmów z Zarządem Miejskiego Klubu Sportowego

10.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

11.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

12. Zamknięcie sesji

Ponad 36 mln zł z Funduszu Spójności dla Ząbek

Brak komentarzy »

W ciągu najbliższych 3 lat Miasto Ząbki czekają zasadnicze zmiany w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Miasto Ząbki stoi bowiem przed wielką szansą pozyskania ogromnych środków finansowych z Funduszu Spójności, na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki. Do pozyskania jest aż 36 580 030,18 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska – systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Kwota całkowita tego przedsięwzięcia wynosi 43 035 329,63 zł.

Projekt obejmować będzie budowę kanalizacji deszczowej w szeregu ulic w Ząbkach, m. in. w ulicy Kochanowskiego, Narutowicza, Zakopiańskiej, Stwosza, Górnośląskiej, Gałczyńskiego, Słowackiego, Traugutta, Sikorskiego, Szkolnej, Lotniczej, Kołłątaja, Piłsudskiego, Krzywej, Szwoleżerów, Ks. Zycha, Bocianiej, Olszewskiego, Sokolej, Krasickiego, Andersena, Maczka, Podleśnej, Złotej, Herberta, Różanej. Całość zostanie uzupełniona o zbiorniki retencyjne oraz rowy melioracyjne do których odprowadzany będzie nadmiar wód deszczowych.

Złożony przez Miasto Ząbki wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i uzyskał ocenę pozytywną. Po wyrażeniu przez Radę Miasta Ząbki zgody na realizację tego projektu Burmistrz Miasta Ząbki będzie mógł przystąpić do procedury związanej z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 

Rada Miasta Ząbki apeluje apelu do Powiatu Wołomińskiego o większą aktywność inwestycyjną na terenie miasta

Brak komentarzy »

Uchwała Nr XLIV/ 409 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego apelu do organów Powiatu Wołomińskiego o większą aktywność inwestycyjną na terenie Miasta Ząbki.

u_XLIV – 409 2017 Apel do powiatu o inwestycje zał

Prezentacja z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2016 r.

Brak komentarzy »

PREZENTACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKI 2016 r.

XLIV sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

W dniu 29 czerwca 2017 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, rozpocznie się 44 sesja Rady Miasta Ząbki.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2016.

5.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2016.

6.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2016.

7.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2016.

8.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2016.

9.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

10.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Ząbki, a miastem stołecznym Warszawa, dotyczącej projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Ząbki, a miastem stołecznym Warszawa, dotyczącej projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

17.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Ząbki na lata 2013-2017.

18.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

19.Uchwała w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

20.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki

21.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018.

22.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

23.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

24.Zamknięcie sesji.