Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

uproszczone procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych

Brak komentarzy »

Budownictwo mieszkaniowe jest zadaniem własnym gminy. Mieszkań brakuje, a samorządy nie mają pieniędzy na budowę lokali komunalnych. Z pomocą przychodzi rządowy program Mieszkanie Plus i formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Część projektów można rozpocząć jeszcze w tej kadencji.

Projekt specustawy mieszkaniowej, który przyjął Stały Komitet Rady Ministrów, zakłada uproszczone procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, które będą prowadzone zgodnie z ustawowymi standardami, zróżnicowanymi w zależności od wielkości gminy.

Ułatwienia mają służyć wszystkim inwestorom budowlanym, a wprowadzane ustawą standardy urbanistyczne będą weryfikowane na etapie uzyskiwania zgody oraz na etapie realizacji inwestycji. Okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym zostanie skrócony do niezbędnego minimum – z 5 lat do roku.

Na podstawie specustawy będzie można skorzystać z ułatwienia (przy zobowiązaniu się do spełnienia określonych warunków) dla przedsięwzięcia obejmującego budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę. W wyniku tych działań powinien powstać budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10.

Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców na 3 grupy: dla gmin w których liczba mieszkańców nie przekracza 30 000, od 30 000 do 100 000 i powyżej 100 000 mieszkańców – co odpowiada stopniom zurbanizowania miast i gmin.

Według mec. Rafała Cieślaka z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, rozwiązaniem problemu mieszkaniowego może być wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego zdaniem przedsięwzięcia takie mogą być realizowane w modelu tzw. opłaty za dostępność. Jak wyjaśnił, polega on na tym, że w ramach projektu PPP gmina udostępnia grunt pod budowę, a wybrany partner prywatny odpowiedzialny jest za przeprowadzenie robót budowlanych.

Wynagrodzeniem partnera prywatnego jest cyklicznie uiszczana opłata (np. przez 20-25 lat), za pomocą której spłacana jest inwestycja, koszty jej finansowania oraz wydatki na remonty i konserwacje budynków. W ten sposób utrzymany zostaje określony standard eksploatacyjny infrastruktury, a zapłata na rzecz partnera jest ściśle skorelowana z długoterminowym zapewnianiem tego standardu.

Gmina nie zaciąga kredytu na budowę, a pierwsze płatności dla partnera prywatnego dokonywane są dopiero po oddaniu obiektu do użytkowania. Czynsze od lokatorów pobierane są natomiast przez gminę, do której należy też bieżące zarządzanie nieruchomością.

Jak podkreślił Rafał Cieślak, partnerstwo publiczno-prywatne to przyszłość dla samorządu terytorialnego, szczególnie na poziomie lokalnym. Dlatego z możliwości wykorzystania zalet PPP nie warto rezygnować nawet w ostatnich miesiącach urzędowania.

W jego opinii mimo że do wyborów samorządowych pozostało nie więcej niż pół roku, istnieje szansa na podpisanie umowy o PPP, a przynajmniej wszczęcie procedury wyboru partnera prywatnego.

– Samorządy powinny z tego korzystać, zwłaszcza, że na etapie wyboru partnera nie wymaga to zaangażowania żadnych środków finansowych – podkreślił.

Procedura wyboru partnera oparta jest o przepisy Prawa zamówień publicznych. Do wyboru wykonawcy projektów inwestycji mieszkaniowych wykorzystuje się tryb dialogu konkurencyjnego, który umożliwia omówienie wszelkich zagadnień technicznych, prawnych i finansowych związanych z budową i eksploatacją lokali.

Według eksperta z jednej strony jest to wielka zaleta PPP, z drugiej jednak – negocjacyjny tryb wyłaniania wykonawcy skutkuje nieco dłuższym niż tradycyjny harmonogramem realizacji zamówienia. – W praktyce postępowań PPP średni czas na przejście tej procedury wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy – dodał.

Jednak w przypadku mniejszych przedsięwzięć oraz takich, dla których podmiot publiczny ma już gotową dokumentację projektową, procedury trwają znacznie krócej. – Umowy o PPP są też w coraz większym stopniu standaryzowane, co pozwala zaoszczędzić czas na żmudne negocjacje ich postanowień – podkreślił.

Według danych Eurostatu w Polsce na osobę przypada powierzchnia mieszkalna 1,1 pokoi, podczas gdy w Unii Europejskiej wartość ta wynosi 1,7.

Specustawa pozwoli na „uruchomienie” gruntów, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych, poprzemysłowych.

Ustalenie lokalizacji inwestycji będzie następować w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy jednoczesnym zapewnieniu partycypacji społecznej. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji.

www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/wojt-zdazy-z-mieszkaniem-jeszcze-w-tej-kadencji

Wykonanie budżetu Miasta Ząbki za 2017 r.

Brak komentarzy »

Sprawdź skąd pochodzą i na co zostały wydane Twoje pieniądze.

wykonanie budżetu za 2017r.

Czy ograniczyć nocną sprzedaż alkoholu w Ząbkach ?

Brak komentarzy »

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zmiana zakłada, iż rady miast i gmin mogą ustalać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu – także piwa i alkoholu do 4,5 proc. Będą mogły także wprowadzić ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży trunków.

Celem nowelizacji było usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem tej ustawy oraz zapewnienie gminom narzędzi prawnych umożliwiających ograniczanie dostępności napojów alkoholowych.

Dotychczas rada gmin, określając liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w ogóle nie uwzględniały w tym limicie piwa i alkoholu do 4,5 proc, biorąc pod uwagę wyłącznie liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i w miejscu sprzedaży (restauracje, kawiarnie, puby). Po zmianie, we wprowadzanych limitach trzeba będzie uwzględnić wszystkie rodzaje alkoholi.

Nowe przepisy przyznały także radom uprawnienia do wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach, w godzinach nocnych. Ograniczenia te będą mogły dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00.

Uchwałę tego typu przyjęła ostatnio Rada Miasta Zielonka (zakaz pomiędzy 23.00 a 6.00). Takie samo rozwiązanie wprowadzić chcą radni warszawskiego Targówka.

Co Państwo sądzicie o tym?

Są środki na poprawę jakości środowiska miejskiego

Brak komentarzy »

Samorządy i ich związki, regionalne dyrekcje ochrony środowiska i inne podmioty mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów oraz rozwoju zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma 120 mln zł z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. 100 mln zł będzie przeznaczone na projekty dotyczące zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (typ projektu nr 1), w tym 80 mln zł na projekty realizowane na terenie województwa śląskiego. Na projekty dotyczące rozwoju terenów zielonych w miastach (typ projektu nr 2) jest 20 mln zł.

Uprawnionymi do składania wniosków dla 1 i 2 typu projektów są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Dla 1 typu projektów są to regionalne dyrekcje ochrony środowiska i Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – PGW Wody Polskie.

Wnioski można składać do 29 maja.

źródło: www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/sa-srodki-na-poprawe-jakosci-srodowiska-miejskiego

 

Ustawa o wsparciu tworzenia lokali socjalnych już podpisana

Brak komentarzy »

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, która ma wspierać samorządy w tworzeniu mieszkań na wynajem. Pozwoli im też ubiegać się o dofinansowanie budowy nowych lokali.

Jak poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP, chodzi o ustawę z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Ustawa ma na celu poprawę dostępności mieszkań poprzez wprowadzenie zmian w zasadach realizacji programu wsparcia z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego budownictwa kierowanego do najmniej zamożnych, w tym nowych form wspierających gminy w rozwoju budownictwa społecznego czynszowego.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Umożliwią one gminom ubieganie się o dofinansowanie tworzenia nowych lokali mieszkalnych bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych. Ustawa modyfikuje zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Gminy będą mogły wynająć lub podnająć każdy lokal spełniający wymogi ustawowe w ramach tzw. najmu socjalnego, czyli umowy najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Zgodnie z ustawą możliwe będzie bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom międzygminnym współuczestniczącym w tworzeniu lokali przez innego inwestora. Finansowym wsparciem objęte mają być także remonty lub przebudowy noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną ogrzewalnie. Umożliwiono jednoczesne finansowanie tych samych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej i udzielanie im wsparcia na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy. Inwestor będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że wsparcie nie obejmie tych samych kosztów przedsięwzięcia, jakie finansowane są już ze środków unijnych. Bezzwrotne wsparcie finansowe będzie mogło być udzielane na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem. Przeznaczone one będą dla osób uzyskujących dochody zbyt niskie, by zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w warunkach komercyjnych, a zarazem zbyt wysokie, aby ubiegać się o lokal komunalny.

Ustawa stanowi, że najemcy mieszkań komunalnych będą zobowiązani do składania deklaracji o dochodach i majątku.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 maja 2018 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 15, w zakresie art. 12 ust. 2, oraz pkt 16 i 19, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Przepisy te dotyczą terminu przekazywania środków z budżetu państwa do funduszu dopłat oraz sprawozdań składanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiednim ministrom z wysokości przekazanych środków finansowych na realizację wsparcia budownictwa mieszkaniowego oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia w związku z rozpatrywanymi przez Bank wnioskami, a także określenia standardów odnoszących się do przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięcia. Zmiany dotyczące ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

źródło: www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ustawa-o-wsparciu-tworzenia-lokali-socjalnych-juz-podpisana

Mieszkaniec może się odwołać od zbyt wysokiej opłaty

Brak komentarzy »

Od decyzji ustalającej lub określającej zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych albo decyzji w sprawie zastosowania lub odmowy w sprawie ulg podatkowych można wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwego urzędu gminy lub miasta, który wydał decyzję. Kieruje się je do organu, który wydał decyzję ustalającą wysokość opłaty, czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Bardzo ważne jest, żeby zachować termin – jest to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W treści decyzji, którą wydał organ podatkowy, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta, musi zostać opublikowane pouczenie informujące o trybie wniesienia odwołania.

Organ przekazuje takie odwołanie, wraz ze swoim stanowiskiem w sprawie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a osoba odwołująca się otrzymuje kopię zajętego stanowiska.

Jeśli spóźnimy się i złożymy odwołanie np. piętnastego dnia od doręczenia decyzji, to odwołanie stanie się bezskuteczne, czyli opłatę, z której wysokości mieszkaniec jest niezadowolony, trzeba uiścić.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu do złożenia odwołania przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

W przypadku decyzji określającej wysokość zobowiązań podatkowych, do czasu rozpatrzenia sprawy przez SKO nie jest prowadzona windykacja zobowiązań. Oznacza to, że mieszkaniec nie musi wnosić opłaty.

Najczęściej mieszkańcy odwołują się od decyzji w sprawie ustalenia bądź określenia wysokości podatku, w przeważającej części podatku od nieruchomości. Odwołania dotyczą też wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Rzadziej zdarzają się odwołania od decyzji o opłacie za wywóz odpadów komunalnych czy wysokości podatku rolnego ustalonego przez wójta.

www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/mieszkaniec-moze-sie-odwolac-od-zbyt-wysokiej-oplaty

 

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Brak komentarzy »

W dniu z dnia 19 marca 2018 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr RM-111-51-18, przyjmującą nowy program wspierający lokalną infrastrukturę drogową.

Celem głównym tego programu jest zintensyfikowanie działań na rzecz podniesienia rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów poprzez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie dotacji celowej, realizacji zadań własnych z zakresu budowy, przebudowy, lub remontów dróg powiatowych i gminnych.

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego (gminy, w tym miasta na prawach powiatu, oraz powiaty) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z budową, przebudową lub remontami dróg powiatowych i gminnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.).

Na realizację Programu z budżetu państwa w roku 2018 przeznaczone zostaną środki w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 500 000 000 zł, w tym na Województwo Mazowieckie 47 808 607 zł.

Zainteresowane samorządy mogą przedkładać wnioski o przyznanie dotacji celowej właściwemu miejscowo wojewodzie w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 roku.

https://mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/programy-przebudowy-dro/rozwoj-konkurencyjnosc/nabor-wnioskow/35653,Dokumenty-programowe.html

Wody Polskie. Taryfy opłat za wodę i ścieki do kontroli

Brak komentarzy »

Sam fakt wprowadzenia regulatora spowodował w niektórych przypadkach obniżenie stawek cen wody. Myślę choćby o Warszawie, pytanie dlaczego dopiero teraz – powiedział Przemysław Daca, prezes Wód Polskich.

12 marca minął termin składania przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne wniosków do „Wód Polskich” z nowymi taryfami opłat za usługi. Do końca tygodnia wpłynęło ponad 1,5 tys. wniosków, ale jak zaznaczają Wody Polskie, cześć wysłano pocztą i one dopiero docierają do firmy.

Prezes PGW Przemysław Daca zastrzega, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o pełnym obrazie proponowanych podwyżek lub obniżek cen.

– Szczególnie będziemy się przyglądali tym wnioskom, w których są zawarte podwyżki i tym, gdzie są szczególnie wysokie stawki – przyznał prezes i dodał: – Przede wszystkim dlatego, że są przypadki, choćby w Warszawie i kilku innych gminach, gdzie zdecydowano się obniżyć ceny. To sygnał, że potencjał do obniżek jednak jest.

Jak mówił Daca, być może trzeba spytać władze Warszawy dlaczego na te obniżki zdecydowały się dopiero teraz. – Może dlatego, że ten regulator jest? – zapytał prezes PGW.

Kierownictwo Wód Polskich podkreśliło, że zdaje sobie sprawę, iż na cenę jaką płacą mieszkańcy wpływać może wiele czynników:

– Będziemy się przyglądać tym miejscom, gdzie ceny są bardzo wysokie, ale też zdajemy sobie sprawę, że czasem na wysokość stawek wpływa amortyzacja środków unijnych i inwestycje samorządów. Może się więc zdarzyć sytuacja, że wysoka opłata wynika z realizacji inwestycji, a tych inwestycji było wiele i za ogromne pieniądze. Dlatego każdemu wnioskowi z osobna będziemy się przyglądać – dodała Joanna Kopczyńska, zastępca prezesa Wód Polskich.

Jak tłumaczyła, choć na decyzje odnośnie zatwierdzenia taryf Wody Polskie mają 45 dni, niektóre z wniosków mogą wymagać uzupełnień. Wtedy okres oczekiwania na wydanie decyzji może się wydłużyć. Jednak, jak zapewniła wiceprezes, wszystko jest pod kontrolą. – Mamy przeszkolone zespoły. Nawet biorąc pod uwagę, że będziemy to robić po raz pierwszy, to proszę pamiętać, że w zespołach pracują ludzie, którzy pracowali w tej branży wcześniej i nie jest to dla nich nowość.

W Wodach Polskich zwracają uwagę, że rozpiętość stawek jest olbrzymia, jest więc co sprawdzać.

źródło: www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/wody-polskie-taryfy-oplat-za-wode-i-scieki-do-kontroli,105438.html

 

Wchodzą w życie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Brak komentarzy »

Celem nowelizacji jest umożliwienie gminom sprawniejszej realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi co do ograniczania dostępności napojów alkoholowych.

9 marca wchodzą w życie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. – Uzasadnieniem dla przyjęcia nowelizacji ustawy były względy bezpieczeństwa publicznego – podkreśla Katarzyna Łukowska, zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jak dodała, ustawa jest zgodna z decentralizacją kompetencji na szczeblu samorządu gminnego, ponieważ gminy otrzymują nowe kompetencje.

Możliwe ograniczenia w nocy
Jedną z nich jest prawo decydowania o wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Gmina będzie uprawniona do wprowadzenia ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia te będą mogły dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00. Oznacza to, że gmina może np. ustalić zakaz sprzedaży od północy do 6 rano.

Limit zezwoleń
Zgodnie z nowymi przepisami rada gminy lub miasta będzie określać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na swoim terenie. Ich liczba określona będzie odrębnie dla poszczególnych rodzajów alkoholu – do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa,
powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) a także powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

Odrębnie będą mogły być określone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza nim.

Osobno dla dzielnic
Rada gminy będzie także mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pomiędzy swoimi jednostkami pomocniczymi – sołectwami, dzielnicami lub osiedlami.

– To ważny postulat, który zgłaszały duże miasta, mówiąc, że nie chcą mieć jednej liczby dla całego miasta, ale chcą to podzielić między poszczególne dzielnice – zaznaczyła Katarzyna Łukowska. Jednostki pomocnicze będą miały też zagwarantowaną prawem możliwość opiniowania uchwał rad gminy w tej sprawie.

Według ekspertki to jeszcze większa decentralizacja, bo gminy otrzymują jeszcze więcej kompetencji w zakresie regulacji rynku alkoholowego.

Maksymalna liczba zezwoleń, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych muszą – zgodnie z nowelą – uwzględniać postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakaz w miejscu publicznym
Ustawa wprowadza zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, a nie jak dotychczas „na ulicach, placach i w parkach”.

– Dochodziło do sytuacji, kiedy np. na plażach można było spożywać alkohol, teraz, ponieważ plaża jest miejscem publicznym, nie będzie już można – tłumaczy ekspertka.

Jednak rada gminy może wprowadzić w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od tego zakazu, jeśli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na politykę przeciwdziałania alkoholizmowi i nie zakłóci bezpieczeństwa czy porządku publicznego.

Mniej punktów sprzedaży
Do ustawy dodano przepis, zgodnie z którym w przypadku zbyt dużej liczby wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, w pierwszej kolejności dostaną je punkty najbardziej oddalone od działających już punktów sprzedaży. W następnej kolejności będą brane pod uwagę punkty zgodnie z kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.

Samorządy gminne w formie uchwały będą mogły ustalić odstępstwa od generalnego zakazu spożywania alkoholu, jeśli nie będzie to zagrażało bezpieczeństwu publicznemu.

źródło: http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/wchodza-w-zycie-zmiany-w-ustawie-o-wychowaniu-w-trzezwosci

Obwody i okręgi wyborcze w Ząbkach ad. 2018

Brak komentarzy »

Zmiana obowiązujących zasad wybierania radnych miejskich oraz przebiegające w naszym mieście niezwykle intensywnie procesy demograficzne, spowodowały konieczność pochylenia się przez radnych, nad zmianami w granicach aktualnych obwodów i okręgów wyborczych.

Z uwagi na powrót Ząbek do formuły wybierania radnych w wielomandatowych okręgów wyborczych, zamiast dotychczasowych 21 jednomandatowych okręgów wyborczych będzie ich tylko cztery, w których wybierzemy odpowiednio 6, 5, 5 i 5 radnych.

Same obwody wyborcze właściwie pozostały bez zmian w stosunku do 2014 r. W innym obwodzie niż dotychczas został umieszczony jeden budynek wielorodzinny przy ul. Powstańców oraz jeden przy ul. Andersena.

Więcej na:

proj_LV – 06 2018 Okregi_głosowania 2018 KBW

proj_LV – 06 2018 Okregi_glosowania zał 2 mapa

proj_LV – 07 2018 obwody głosowania 2018 KBW

proj_LV – 07 2018 Obwody_glosowania mapa zał 2