Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Budżet obywatelski ?

Brak komentarzy »

W kilkunastu polskich miastach funkcjonuje tzw. budżet obywatelski (m. in. Poznań, Sopot, Płock, Karpacz, Dąbrowa Górnicza , Tarnów). Pomysł ten polega na tym, iż mieszkańcy danych miejscowości mogą zgłaszać swoje propozycje do budżetu miasta na kolejny rok obrachunkowy, do wysokości środków finansowych proponowanych w założeniach do budżetu. Z reguły jest to niewielka część budżetu, wynosząca co najwyżej ułamek procenta całości planowanych wydatków i dochodów.  

Co do zasady taka możliwość istnieje albo jeszcze przed formalnym wszczęciem procedury uchwalania budżetu lub już w trakcie tej procedury poprzez przyznanie określonej liczbie mieszkańców formalnego prawa do składania wniosków. Większość tego typu propozycji dotyczy poprawy lokalnej infrastruktury: remontów ulic i chodników, budowy ścieżek rowerowych i parkingów, zagospodarowania placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych.

Idea budżetu obywatelskiego polega na zwiększeniu wpływu obywateli na decyzje samorządu i finanse miasta. Jej zadaniem jest również podniesienie zaufania lokalnych społeczności do działań podejmowanych przez władze gmin. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Miasta Ząbki określającą zasady tworzenia i procedowania nad projektem budżetu, mieszkańcy naszego miasta nie posiadają prawa do kreowania budżetu obywatelskiego. Swoje wnioski mogą formułować wyłącznie poprzez radnych – jako przedstawicieli.

Jednakże w opracowanym przez Komisję Finansów i Budżetu projekcie nowelizacji tej uchwały znalazła się propozycja przyznania grupie mieszkańców liczącej minimum 15 osób prawa składania swoich propozycji do projektu budżetu. Projekt uchwały powinien trafić pod obrady Rady Miasta w maju lub czerwcu bieżącego roku.  

    Zostaw odpowiedź

    *