Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Umowa na przebudowę ul. Powstańców podpisana

Brak komentarzy »

W dniu 23 kwietnia Miasto Ząbki podpisało umowę na długo oczekiwaną kontynuację przebudowy ul. Powstańców.

Zamówienie zobowiązała się wykonać za kwotę 11.943.788,19 zł brutto firma WOD-KAN Bruk sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi w ul. Powstańców w Ząbkach na odcinku od ul. Dzikiej do drogi wojewódzkiej nr 631, o nawierzchni z masy asfaltowej długości ok. 1090 m, chodnikami dwustronnymi, zjazdami, miejscami postojowymi i ścieżką rowerową oraz budowę zbiornika na wody opadowe i roztopowe.

Roboty budowlane mają potrwać do końca listopada 2018 r.

Gmina, nie wojewoda zdecyduje o lokalizacji budynku

Brak komentarzy »

Zgoda na realizację inwestycji mieszkaniowej będzie zależała od gminy – nie od wojewody. A na etapie wniosku inwestora trzeba będzie przedstawić koncepcję inwestycji – założenia urbanistyczne – zapowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informując o niektórych efektach konsultacji publicznych projektu specustawy mieszkaniowej.

Kompletny projekt specustawy mieszkaniowej wraz ze zmianami zaproponowanymi podczas konsultacji publicznych zostanie przedstawiony po weekendzie majowym – powiedział w piątek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Jak podkreśla resort, specustawa mieszkaniowa umożliwi gminie zastosowanie ułatwień tylko pod rygorystycznie stosowanymi warunkami ustawowymi, które gmina będzie mogła dodatkowo zwiększyć. – Realizacja inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy będzie możliwa tylko tam, gdzie gmina przewidziała tereny pod budownictwo mieszkaniowej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – dokumencie, który ma prawie każda gmina w Polsce – czytamy w komunikacie ogłoszonym po zakonczeniu konsultacji.

– Całość procesu decyzyjnego dot. inwestycji budowanych w oparciu o przepisy specustawy mieszkaniowej będzie w rękach samorządu, a nie – jak planowaliśmy wcześniej – w gestii samorządu oraz wojewody – powiedział w piątek wiceszef MIiR Artur Soboń.

Więcej gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

Według autorów projektu, specustawa rozwiąże problem niedostatecznej podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Aktualnie z ogólnej planów miejscowych (pokrywają 31,6 proc. powierzchni kraju) połowa, to plany uchwalone na podstawie ustawy z 2003 roku, druga połowa to plany uchwalone między 1995 a 2003. Oznacza to, że w ciągu 15 lat na podstawie obowiązujących przepisów ustawy uchwalono jedynie dla ok. 16 proc. powierzchni kraju. Co daje średnio przyrost 1 proc. pokrycia kraju rocznie – w uproszczeniu pokazuje to tempo przyjmowania prawa miejscowego. Aż 1/3 planów procedowana jest ponad 3 lata. Jednocześnie gminy co roku wydają setki tysięcy decyzji o warunkach zabudowy. W latach 2012-2016 było to średnio ponad 133 tys. decyzji w tym ponad 82 tys. dla zabudowy mieszkaniowej (79 tys. dla zabudowy jednorodzinnej i ponad 3 tys. dla zabudowy wielorodzinnej). Inwestorzy dziś nie korzystają wyłącznie z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w planach co powoduje problemy z dostępnością infrastruktury i rozlewanie się miast.

źródło: http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gmina-nie-wojewoda-zdecyduje-o-lokalizacji-budynku

Na fundusz dróg lokalnych rząd przeznaczy w tym roku 5 mld zł

Brak komentarzy »

Na fundusz dróg lokalnych rząd przeznaczy w tym roku 5 mld zł, a w kolejnym roku dołożymy do niego co najmniej ok. 2 mld zł – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Żnina (woj. kujawsko-pomorskie).

Premier podkreślił, że wcześniej na drogi lokalne przeznaczane było ok. 800 mln zł rocznie, a w roku 2018 rząd przeznaczył na nie 1 mld 300 mln zł.

Jak dodał, środki te mogą trafić do gmin i powiatów, które do tej pory nie mogły wnioskować o nie m.in. ze względu na brak własnego wkładu finansowego.

– Dla mnie jest rzeczą fundamentalną nie tylko połączenie Polski wielkimi arteriami, drogami ekspresowymi, autostradami. Dla mnie jest rzeczą niezwykle ważną, żeby od tych dróg w gwiaździsty sposób dochodziły drogi gminne, powiatowe w dobrym stanie – powiedział Morawiecki.

Premier zaznaczył, że w tym roku rząd zabezpieczy na fundusz dróg lokalnych 5 mld zł.

Będzie to fundusz dostępny w kolejnych latach, przy czym nie jest tak, że te 5 mld zł będzie na 3 lata – nie, w kolejnym roku dołożymy co najmniej około 2 mld zł do tego funduszu – poinformował szef rządu.

źródło: http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/na-fundusz-drog-lokalnych-rzad-przeznaczy-w-tym-roku-5-mld-zl

Ząbki nabywają kolejne nieruchomości na cele oświatowe

Brak komentarzy »

W 2015 r. Miasto Ząbki nabyło od firmy Charbud (w trybie zamiany) działki nr ewid. 6 i 16 z obrębu 03-32, o łącznej powierzchni 1,3979 ha. Nieruchomości te położone są przy ul. Dzikiej róg ul. Andersena i przeznaczone pod publiczne usługi oświatowe a konkretnie pod przyszłą Szkołę Podstawową Nr 4.

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Ząbki w dniu 20 kwietnia 2018 r. radni wyrazili zgodę na nabycie kolejnych nieruchomości położonych w tym samym rejonie miasta. Przedmiotem kupna mają zostać działki nr ewid. 8, 9 i 14 z obrębu 03-32 o łącznej powierzchni 0,4625 ha. Przeniesienie własności nieruchomości powinno nastąpić w przyszłym roku.

Aktualnie trwa proces projektowania nowej szkoły. Z efektami prac projektowych będziemy mogli zapoznać się pod koniec bieżącego roku.

Przebudowa ul. Powstańców

Brak komentarzy »

 

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Ząbki zatwierdziła zmiany w budżecie miasta na 2018 r. Największa zmiana dotyczyła zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na przebudowę ulicy Powstańców. Ogółem kwotę ponad 10,6 mln zł zwiększono do ponad 12,3 mln zł.

Uchwała radnych umożliwia Burmistrzowi Miasta podpisanie umowy na przebudowę ul. Powstańców, które prawdopodobnie nastąpi już w najbliższy poniedziałek 23 kwietnia.

Ząbki ad. 2018. Wiosenne budowy ulic.

Brak komentarzy »

Dobra pogoda umożliwiła firmom budowlanym rozpoczęcie prac przy budowach i remontach ulic gminnych w Ząbkach. W kwietniu rozpoczęły się prace związane z budową ulicy Podleśnej i Zakopiańskiej oraz gruntowną modernizacją ulicy Żeromskiego i Wigury. Rozpoczęły się również prace budowlane przy budowie nowego ronda na ulicy Wolności.

Ząbki rozpoczynają walkę ze smogiem

Brak komentarzy »

Ząbki ubiegają się o unijne środki finansowe dedykowane poprawie czystości powietrza. Uzyskane fundusze mają zostać wydatkowane na wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne zasilane gazem ziemnym. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszego miasta mogli składać wnioski do dnia 6 kwietnia b.r. Ogółem do Urzędu Miasta wpłynęło 111 podań.

Przebudowa Powstańców – wer. 2.0

Brak komentarzy »

Po tym jak wyłoniony w poprzednim przetargu wykonawca, odmówił podpisania umowy na przebudowę ulicy Powstańców w Ząbkach, Urząd Miasta zmuszony był ogłosić kolejne zamówienie publiczne.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. została wybrana przez Miasto Ząbki najkorzystniejsza oferta.  Za najlepszą uznano ofertę złożoną przez WOD-KAN-BRUK Sp. z o. o., Łomnica 39, 08-430 Żelechów, która zobowiązała się przebudować ulicę Powstańców za kwotę 11 943 788,19 zł  brutto.

Na realizację tego zamówienia Urząd Miasta przeznaczył kwotę 10 616 000,00 zł brutto, stąd też do rozstrzygnięcia tego przetargu nieograniczonego oraz podpisania umowy z wybranym wykonawcą, konieczne będą zmiany w budżecie miasta, zatwierdzone przez Radę Miasta Ząbki. Sesja już w najbliższy piątek 20 kwietnia.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi w ul. Powstańców w Ząbkach na odcinku od ul. Dzikiej do drogi wojewódzkiej nr 631, o nawierzchni z masy asfaltowej długości ok. 1090 m, chodnikami dwustronnymi, zjazdami, miejscami postojowymi i ścieżką rowerową oraz budowę zbiornika na wody opadowe i roztopowe.

Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:

 • roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • budowę kolektorów i przykanalików wraz ze studniami połączeniowymi i rewizyjnymi z pierścieniami odciążającymi i włazami żeliwnymi, studzienkami ściekowymi z włazem żeliwnym ryglowanym, na zawiasach i z koszem stalowym ocynkowanym, wraz z kamerowaniem wbudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
 • budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe,
 • usunięcie kolizji z siecią gazową, wodociągową,teletechniczną oraz energetyczną,
 • budowę dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym z pierścieniami wewnętrznymi o nawierzchni z kostki kamiennej,
 • budowę chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym, budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym,
 • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z masy asfaltobetonowej,
 • budowę kanału technologicznego,
 • regulację pionową elementów uzbrojenia podziemnego wraz z wymianą pierścieni odciążających,
 • opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem,
 • wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu,
 • wykonanie powykonawczej dokumentacji inwentaryzacyjnej,
 • dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót.

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. W ramach przedmiotowego projektu dofinansowana będzie budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe.

Termin realizacji zadania upływa 30 listopada 2018 r.

 

Zmieniamy Ząbki na lepsze – badanie ankietowe KR PiS w Ząbkach

Brak komentarzy »

IV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George’a Gershwina o statuetkę FUNNY FACE

Brak komentarzy »

W dniu 23 czerwca br. o godz. 20:00 w Parku Miejskim im. Szuberta odbędzie się IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina o statuetkę „Funny Face”. Festiwal ma charakter otwarty i jest konkursem dla wszystkich osób i grup teatralnych w Polsce.
Festiwal w swoim założeniu ma na celu prezentację dorobku wybitnych kompozytorów i librecistów musicalowych.

Na scenie oprócz laureatów wystąpią gwiazdy polskich i światowych scen musicalowych Marek Torzewski, Aneta Figiel oraz artyści Teatru Rampa w Warszawie.

Wszystkich zainteresowanych wokalistów oraz zespoły teatralne zapraszamy do udziału w eliminacjach do Festiwalu. Na zgłoszenia czekamy do 15 maja br.

Informacje, regulamin oraz karty zgłoszeniowe można znaleźć pod adresem internetowym: www.gershwin.zabki.pl/