Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Odpowiedź UM na interpelację – koszty edukacji przedszkolnej

Brak komentarzy »

L Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, na dzień 29 listopada 2017 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, zwołana została 50 sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2014-2018.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Informacje dla Radnych dotyczące zasad ochrony danych osobowych w Radzie Miasta i Komisjach Rady Miasta.

5.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

6.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026.

7.Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonaniu lokalnego transportu zbiorowego.

9. Informacja Przewodniczącego Komisji Społecznej o przebiegu rozmów z Zarządem Miejskiego Klubu Sportowego

10.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

11.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

12. Zamknięcie sesji

Projekt budżetu Miasta Ząbki na 2018 r.

Brak komentarzy »

projekt budżetu 2018

Wniosek o dofinansowanie budowy ul.Powstańców

Brak komentarzy »

https://mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/programy-przebudowy-dro/program-rozwoju-gminnej/nabor-wnioskow-o-dofina-2

Zaktualizowana_Wstepna_lista_rankingowa_na_2018_rok_z_16_11_2017_r___skan___wersja_tekstowa_

wniosek o dofinansowanie budowy Powstańców

Odpowiedź UM – pomiary czystości powietrza w Ząbkach

1 komentarz »

Obchody Święta Niepodległości w Ząbkach

Brak komentarzy »

Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach z Proboszczem Parafii Św. Trójcy w Ząbkach wraz z Burmistrzem Miasta Ząbki oraz z dyrektorami szkół podstawowych nr 1 – im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach i nr 2 – im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach oraz z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach  a także ze strzelcami ząbkowskimi JS1533 serdecznie zapraszają do wspólnych obchodów Święta Niepodległości w Ząbkach w dniu 11 listopada br.

Program obchodów:

  • godz. 10:00 – Msza św. za Ojczyznę w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
  • po mszy złożenie kwiatów pod pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • montaż słowno-muzyczny w dolnym kościele w wykonaniu klas gimnazjalnych z SP2
  • X Bieg Niepodległości: godz. 14.00 – start: Stadion Miejski ul. Słowackiego 21, meta: na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9, ok. godz. 15.00 – wyniki i wręczenie nagród dla najlepszych
    zobacz informacje o biegu
  • wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w SP1 (ul. Harcerska 9).
  • godz. 18.00 Msza św. za Ojczyznę w kościele Św. Trójcy z udziałem Strzelców Ząbkowskichźródło: www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2017-11/zaproszenie-na-obchody-swieta-niepodleglosci-w-zabkach

X Bieg Niepodległości 11.11.2017 r. w Ząbkach

Brak komentarzy »

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkach dla uczczenia 99 rocznicy odzyskania niepodległości zapraszają na X Bieg Niepodległości.

Bieg odbędzie się w dniu 11.11.2017 r.

Zapisy:
– do dnia 10.11.2017r., do godz. 12.00:
1/ drogą elektroniczną na mosir@zabki.pl
lub
2/ telefonicznie 22/674-11-64 w. 101
– w dniu Biegu w Biurze Zawodów w godz. 12.00-13.00

Start: Stadion Miejski ul. Słowackiego 21, godz. 14.00

Meta: na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9.

Wyniki i wręczenie nagród dla najlepszych ok. godz. 15.00.

Uczestnicy biegu będą rywalizować w kategoriach wiekowych:

1/ dziewczęta i chłopcy szkoły podstawowe klasy I-IV (rocznik 2007 i młodsi)
2/ dziewczęta i chłopcy szkoły podstawowe klasy V-VII (roczniki 2004-2006)
3/ dziewczęta i chłopcy gimnazjum/liceum (roczniki 1999-2003)
4/kobiety i mężczyźni open (roczniki 1998 i starsi)
5/ kobiety i mężczyźni 40+ (roczniki 1977 i starsi)

Rejestracja zawodników i wydawanie numerów startowych w dn. 11.11.2017r. w godz. 12.30-13.30.

www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2017-11/zaproszenie-na-x-bieg-niepodleglosci-11-11-2017-r

Podwarszawscy samorządowcy zmienili zdanie. Chcą metropolii

Brak komentarzy »

Podczas spotkania przedstawicieli miast, gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego, które odbyło się w Warszawie 8 listopada br. dyskutowano o perspektywach rozwoju tego obszaru. Samorządowcy, którzy uczestniczyli w dyskusji nt. przyszłej współpracy gmin podwarszawskich ze stolicą przychylnie odnosili się do powstania metropolii warszawskiej. Sąsiadujące ze stolicą gminy uważają metropolię za dobre rozwiązanie. Więcej na ….

http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/podwarszawscy-samorzadowcy-zmienili-zdanie-chca-metropolii,100058.html

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala gmina

Brak komentarzy »

Co do zasady, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala gmina. Jednakże o przeznaczeniu środków pochodzących z opłat decyduje art. 6r ust. 2-2c ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pytanie:
Czy niewykorzystane w roku poprzednim środki finansowe pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być wykorzystane w roku następnym, czy można wykorzystać je jeszcze później?

Gmina posiada środki finansowe, które pozostały z roku 2016. W roku 2017 organizuje przetarg na lata następne. Istnieje obawa, że w wyniku przetargu może wzrosnąć cena usługi, a zatem konieczna będzie podwyżka opłaty.

Czy można pozostawić środki z roku 2016, aby nie musieć podnosić opłaty, tylko pokryć różnicę właśnie tymi środkami w roku 2018?

Odpowiedź:
Co do zasady, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych ustala gmina. Jednakże o przeznaczeniu środków pochodzących z opłat decyduje art. 6r ust. 2-2c ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. Wśród celów, na które mogą być przeznaczone środki z powyższych opłat określonych przez przytoczone przepisy, nie ma „dofinansowania” do opłat, jakie ponoszą właściciele nieruchomości uiszczający je za gospodarowanie nimi.

Uzasadnienie:
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlegają ogólnej zasadzie niefunduszowania wyrażonej w art. 42 ust. 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Środki te mają bowiem „charakter” znaczony i mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w u.u.c.p.g. Do celów tych ustawodawca zalicza koszty:

– odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

– tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

– obsługi administracyjnej tego systemu;

– edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach.

Natomiast środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym. Jak widać z powyższego, gmina nie może „zaoszczędzić” nadwyżki z opłat i przeznaczyć jej na dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

źródło:

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/wysokosc-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-ustala-gmina

 

Prezydent „absolutnie przekonany” do zmian w sądownictwie

Brak komentarzy »

Jestem absolutnie przekonany, że zmiany w sądownictwie są konieczne; formuła KRS – co pokazała sprawa z asesorami – jest absolutnie nie do przyjęcia, ona się całkowicie wyczerpała – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda pytany w czwartek w Radiu Plus, czy zawetowanie przez niego ustaw o KRS i SN pokazuje, że chce przekonać do siebie nie tylko tych, którzy są za Zjednoczoną Prawicą, ale że także chce być prezydentem wszystkich Polaków, powiedział: „Ludzie oczekują, że prezydent będzie w jakimś sensie równoważył, ale przede wszystkim, że nie będzie doprowadzał do sytuacji radykalnych. Uważam, że taka też jest rola prezydenta, że powinien starać się pewne rzeczy balansować”.

„Jestem absolutnie przekonany co do tego, że są konieczne zmiany w polskim sądownictwie, jestem przekonany absolutnie, że są konieczne zmiany także w Sądzie Najwyższym. Uważam, że jest absolutnie konieczna zmiana Krajowej Rady Sądownictwa, co ostatnia sprawa z asesorami (KRS zgłosiła sprzeciw wobec 265 asesorów, którzy we wrześniu br. odebrali akty mianowania od ministra sprawiedliwości – PAP) w sposób absolutnie dobitny pokazała. Nagle powstał niepodważalny dowód do tego, że ta formuła KRS jest absolutnie nie do przyjęcia i ona się całkowicie wyczerpała” – powiedział prezydent.Jak dodał, nie powinno być tak, że Prokurator Generalny ma tak olbrzymią władzę nad Sądem Najwyższym. „Uważam też, że Krajowa Rada Sądownictwa – jeżeli ma być wybierana przez parlament, to powinna być wybrana przez parlament, a nie tylko przez jeden obóz polityczny. I stąd była moja decyzja, dlatego przygotowałem własne rozwiązania, które już półtora miesiąca temu zostały złożone do laski marszałkowskiej, czekają na uchwalenie” – zaznaczył Duda.

Pytany, czy decyzja o wetach do ustaw o KRS i SN, była jego najtrudniejszą decyzją w ciągu dwóch lat w Pałacu Prezydenckim, powiedział: „To była trudna decyzja także dla mnie bo bardzo mocno chcę reformy w wymiarze sprawiedliwości”. „Dlatego zdecydowałem się wtedy również podpisać ustawę o sądach powszechnych, bo przecież tam były trzy ustawy. Dwie zakwestionowałem, ale jedną podpisałem – tą, która dotyczy Sądów Rejonowych, Okręgowych, Apelacyjnych – ta ustawa jest podpisana, ona funkcjonuje” – powiedział prezydent.

źródło:

www.lex.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-absolutnie-przekonany-do-zmian-w-sadownictwie