Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ponad 36 mln zł z Funduszu Spójności dla Ząbek

Brak komentarzy »

W ciągu najbliższych 3 lat Miasto Ząbki czekają zasadnicze zmiany w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Miasto Ząbki stoi bowiem przed wielką szansą pozyskania ogromnych środków finansowych z Funduszu Spójności, na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki. Do pozyskania jest aż 36 580 030,18 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska – systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Kwota całkowita tego przedsięwzięcia wynosi 43 035 329,63 zł.

Projekt obejmować będzie budowę kanalizacji deszczowej w szeregu ulic w Ząbkach, m. in. w ulicy Kochanowskiego, Narutowicza, Zakopiańskiej, Stwosza, Górnośląskiej, Gałczyńskiego, Słowackiego, Traugutta, Sikorskiego, Szkolnej, Lotniczej, Kołłątaja, Piłsudskiego, Krzywej, Szwoleżerów, Ks. Zycha, Bocianiej, Olszewskiego, Sokolej, Krasickiego, Andersena, Maczka, Podleśnej, Złotej, Herberta, Różanej. Całość zostanie uzupełniona o zbiorniki retencyjne oraz rowy melioracyjne do których odprowadzany będzie nadmiar wód deszczowych.

Złożony przez Miasto Ząbki wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i uzyskał ocenę pozytywną. Po wyrażeniu przez Radę Miasta Ząbki zgody na realizację tego projektu Burmistrz Miasta Ząbki będzie mógł przystąpić do procedury związanej z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 

formalny wniosek do MZDW o przebudowę ulicy Skorupki

Brak komentarzy »

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia prac nad projektem budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r., zwracam się z prośbą o złożenie do Marszałka Województwa Mazowieckiego, formalnego wniosku o umieszczenie w tym projekcie, wydatku inwestycyjnego pn. ‚”przebudowa DW 634 w Ząbkach (ulicy Skorupki) na odcinku od ul. Orlej do granicy z m. Zielonka”.

Jednocześnie prosiłbym o wskazanie w przedmiotowym wniosku kwoty jaka powinna zostać zabezpieczona w budżecie województwa na realizację powyższego zadania.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

Odpowiedź UM – postój taxi w okolicy Powstańców/Maczka

Brak komentarzy »

wniosek – miejsca taxi przy Powstańców

Brak komentarzy »

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

.

Szanowny Panie Burmistrzu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie licencjonowanego przewozu osób (taxi), jak również mieszkańców Ząbek korzystających z tego typu usług, zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie analizy co do celowości utworzenia w południowej części naszego miasta, nowych wydzielonych miejsc parkingowych dla pojazdów typu taxi, a następne ich zaprojektowania i wykonania.

W mojej ocenie, najlepszymi lokalizacjami mogą być bezpośrednie okolice skrzyżowania ulic Maczka i Powstańców oraz skrzyżowania ulic Reymonta i Powstańców.

.

Z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki

 

Rada Miasta Ząbki apeluje apelu do Powiatu Wołomińskiego o większą aktywność inwestycyjną na terenie miasta

Brak komentarzy »

Uchwała Nr XLIV/ 409 /2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego apelu do organów Powiatu Wołomińskiego o większą aktywność inwestycyjną na terenie Miasta Ząbki.

u_XLIV – 409 2017 Apel do powiatu o inwestycje zał

Prezentacja z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2016 r.

Brak komentarzy »

PREZENTACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKI 2016 r.

Przetarg na remont Asnyka i Orzeszkowej ogłoszony

Brak komentarzy »

W dniu 3 lipca 2017 r. Miasto Ząbki ogłosiło przetarg na wykonanie remontu ulic Asnyka i Orzeszkowej w Ząbkach.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni dróg w ul. Orzeszkowej o długości ok. 180 m i szerokości 6m oraz ul. Asnyka o długości ok. 112m i szerokości 6 m.

Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:

 • roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki, w tym materiałów do odzysku do przekazania Zamawiającemu w miejsce przez niego wyznaczone – na terenie miasta Ząbki;
 • roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku;
 • opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem;
 • wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu;
 • budowę nawierzchni: ulicy Orzeszkowej o długości ok. 180 m i szerokości 6,0 m oraz ulicy Asnyka o długości ok. 112 m i szerokości 6,5 m;
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdów do posesji i chodników, w postaci: warstwy odsączającej z piasku, warstwy dolnej z kruszywa betonowego, warstwy górnej z kruszywa betonowego, stabilizowanych mechanicznie i ręcznie (na poszerzeniach – w miejscach trudno dostępnych);
 • budowę odwodnienia w postaci cieków przykrawężnikowych szer. 30 cm z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (1 kostka na szerokości) i gr.6 cm (dwie kostki na szerokości), na ławach betonowych;
 • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu Behaton w kolorze szarym (jezdnia), z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu Behaton w kolorze grafit (zjazdy do posesji) z obwiednią z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu Holland w kolorze grafit, z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu Behaton w kolorze czerwonym (chodniki) z obwiednią z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu Holland w kolorze czerwonym;
 • montaż krawężników i oporników betonowych;
 • regulację pionową elementów uzbrojenia podziemnego (studzienki teletechniczne kanalizacyjne, wpusty deszczowe uliczne, skrzynki zaworów wodociągowych i gazowych);
 • końcową inwentaryzację geodezyjna powykonawczą obiektów.

Urząd Miasta oczekuje, iż całość prac zostanie wykonana do 30 listopada 2017 r. Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do dnia 18 lipca 2017 r.

http://bip.zabki.pl/zpu-271-12-2017

Przetarg na projekt Kaszubskiej i części Andersena ogłoszony

Brak komentarzy »

W dniu 3 lipca 2017 r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kaszubskiej oraz ul. Andersena na odcinku od Kopernika do Maczka w Ząbkach.

Zamówienie obejmuje m. in. opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego jezdnię, ciągi piesze oraz infrastrukturę towarzyszącą, wraz z pozwoleniem na budowę.

Na składanie ofert zainteresowane podmioty  mają czas do 11 lipca 2017 r.

bip.zabki.pl/271-1-80-2017