Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Projekt ul. Ks. Skorupki (Orla-granica miasta)

Brak komentarzy »

patrz plik pdf. (projekt wstępny)

Skorupki 10.2015

XLIV sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

W dniu 29 czerwca 2017 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, rozpocznie się 44 sesja Rady Miasta Ząbki.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2016.

5.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2016.

6.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2016.

7.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2016.

8.Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2016.

9.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

10.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Ząbki, a miastem stołecznym Warszawa, dotyczącej projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Ząbki, a miastem stołecznym Warszawa, dotyczącej projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

17.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Ząbki na lata 2013-2017.

18.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

19.Uchwała w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

20.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki

21.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018.

22.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

23.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

24.Zamknięcie sesji.

 

Uczniowie zainteresowani powstaniem szkoły średniej w Ząbkach, wyniki ankiety.

Brak komentarzy »

ankieta szkoła średnia w Ząbkach

Odpowiedź UM – zasady udostępniania boisk

Brak komentarzy »

Przetarg na budowę ronda w ul. Wolności / 11-Listopada

Brak komentarzy »

W dniu 22 czerwca 2017 r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 listopada.

Z uwagi na słabą widoczność oraz wysokie natężenie ruchu w tym miejscu dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji zarówno z udziałem pojazdów jak i pieszych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. 11-go Listopada w Ząbkach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.

Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:

 • roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • przebudowę skrzyżowania dróg gminnych ulic Wolności i 11 Listopada na skrzyżowanie o ruchu okrężnym o nawierzchni asfaltobetonowej i z pierścieniem z kostki granitowej,
 • przebudowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów, e) przebudowę gazociągu średniego ciśnienia,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przyłącza elektroenergetycznego zasilającego pompownie wód deszczowych,
 • zmiana lokalizacji pompowni wód deszczowych,
 • przebudowę teletechnicznej kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.,
 • przebudowę teletechnicznej kanalizacji kablowej Miasta Ząbki,
 • budowę kanału i przykanalików z rur PP SN8, rurociągu tłocznego z PEHD wraz ze studniami połączeniowymi, z pierścieniami odciążającymi i włazami żeliwnymi klasy D400, studzienkami ściekowymi wraz z osadnikiem z włazem żeliwnym klasy D400 ryglowanym, na zawiasach i z koszem stalowym ocynkowanym,
 • regulację pionowa elementów uzbrojenia podziemnego wraz z wymianą pierścieni odciążających,
 • opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem,
 • wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu,
 • kamerowanie przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
 • powykonawczą dokumentację inwentaryzacyjną,
 • skuteczne zgłoszenie zakończenia robót.

Urząd Miasta oczekuje, iż inwestycja zostanie zrealizowana do dnia 30 listopada 2017 r. Zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty do dnia 7 lipca 2017 r. godz. 10.00

http://bip.zabki.pl/zpu-271-09-2017

Przetarg na projekt Różanej i części Andersena ogłoszony

Brak komentarzy »

W dniu 22 czerwca 2017 r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Różanej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Andersena oraz ul. Andersena na odcinku od Różanej do Dzikiej w Ząbkach.

Zamówienie obejmuje m. in. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego jezdnię o szerokości 6 m, ciągi piesze, ścieżkę rowerową, miejsca postojowe oraz infrastrukturę towarzyszącą (np. odwodnienie, oświetlenie, kanał technologiczny).

Na składanie ofert zainteresowane podmioty  mają czas do 30 czerwca 2017 r.

http://bip.zabki.pl/271-1-79-2017

Przetarg na budowę I etapu drogi w ul. Zakopiańskiej

Brak komentarzy »

W dniu 19 czerwca 2017 r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił postępowanie przetargowe na wybudowanie odcinka ulicy Zakopiańskiej.

Przedmiotem  zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi w ul. Zakopiańskiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Piotra Skargi, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. 11-go Listopada do ul. Piotra Skargi w Ząbkach. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:

 1. roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku,
 2. wycinkę drzew i krzewów,
 3. budowę drogi w ulicy Zakopiańskiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Piotra Skargi, o nawierzchni z betonu asfaltowego na warstwach konstrukcyjnych z pospółki i z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 4. budowę ciągu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym,
 5. budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Piotra Skargi, kolektorów i przykanalików z rur PP SN8 i SN12 wraz ze studniami połączeniowymi, przelotowymi i osadnikowymi, z pierścieniami odciążającymi i włazami żeliwnymi klasy D400, studzienkami ściekowymi wraz z osadnikiem z włazem żeliwnym klasy D400 ryglowanym, na zawiasach i z koszem stalowym ocynkowanym wraz z regulatorami przepływu, wraz z włączeniem do istniejących studni metodą przecisku,
 6. regulację pionowa elementów uzbrojenia podziemnego wraz z wymianą pierścieni odciążających,
 7. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem,
 8. wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu,
 9. kamerowanie wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
 10. powykonawczą dokumentację inwentaryzacyjną,
 11. uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie

Urząd Miasta oczekuje, iż inwestycja zostanie zrealizowana do dnia 30 listopada 2017 r. Zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty do dnia 7 lipca 2017 r. godz. 12.00

http://bip.zabki.pl/zpu-271-08-2017

 

Ząbki – dochody rosną, zadłużenie systematycznie maleje

Brak komentarzy »

Dynamiczny rozwój naszego miasta, wzrost liczby ludności oraz wysokości wynagrodzeń znajduje swoje odzwierciedlenie w sytuacji finansowej Ząbek. W ciągu ostatnich trzech lat dochody naszego miasta systematycznie rosły, zaś zadłużenie malało.

W 2014 r. dochody Ząbek przekroczyły 112,7 mln zł, przy zadłużeniu sięgającym 31,6 mln zł (28%).  Rok później dochody miasta wyniosły 120,5 mln zł, zaś zadłużenie 29,1 mln zł (24,1%).  W ubiegłym roku dochody ostatecznie zamknęły się kwotą 136,1 mln zł, zaś zadłużenie 23,8 mln zł (17,5%). Zapisany obecnie w budżecie na 2017 r. poziom dochodów został oszacowany na 152,1 mln zł, zaś zadłużenie na 19,1 mln zł (12,5%).

Dla porównania prognozowany stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec 2017 r. wyniesie 5,220 mld zł. W relacji do dochodów zadłużenie m.st. Warszawy na koniec 2017 r. będzie stanowiło 34,6%.

projekt planu miejscowego centrum Ząbek

Brak komentarzy »

W dniach od 5 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta Ząbki (pokój nr 16) wyłożony będzie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ząbki obejmujący centrum miasta.

Obszar zmian obejmuje teren pomiędzy torami kolejowymi, ul. Legionów, ul. Ks. Skorupki i ul. Piłsudskiego.

Ogloszenie_wylozenie_plan_miejscowy_rejon_Centrum-1

Projekt_plan_rejon_Centrum_tekst

Projekt_plan_rejon_Centrum_tekst Prognoza_srodowiskowa_rejon_Centrum

Projekt_plan_rejon_Centrum_rysunek

 

wniosek – osoby oczekujące na lokal socjalny albo komunalny

Brak komentarzy »

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki.

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z wnioskiem o sporządzenie pisemnej informacji w przedmiocie liczby osób wpisanych na listę osób aktualnie oczekujących na przydział lokalu socjalnego albo komunalnego, z uwzględnieniem wielkości rodziny (ilość osób w gospodarstwie domowym).

z poważaniem

Robert Świątkiewicz
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Inwestycji
Rady Miasta Ząbki