Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Odpowiedź UM – naprawa tunelu

Brak komentarzy »

Medal okolicznościowy – 50 lat praw miejskich

Brak komentarzy »

Warszawa w planowaniu, przygotowaniach i budowie

Brak komentarzy »

Wiadukt na Chełmżyńskiej / przebudowa ul. Łodygowej / Trasa Świętokrzyska / Marsa i Żołnierska

planowanie

http://zmid.waw.pl/inwestycje-zmid/zadania-w-przygotowaniu/obwodnica-srodmiejska-od-ronda-wiatraczna-do-ronda-zaba-960/

przygotowanie

http://zmid.waw.pl/inwestycje-zmid/zadania-w-przygotowaniu/budowa-wiaduktu-drogowego-w-ciagu-ul-chelmzynskiej-nad-linia-kolejowa-1162/

http://zmid.waw.pl/inwestycje-zmid/zadania-w-przygotowaniu/lodygowa-przebudowa-drogi-963/

http://zmid.waw.pl/zamowienia-publiczne/przebudowa-ul-lodygowej-1136/

realizacja

http://zmid.waw.pl/inwestycje-zmid/realizowane-zadania/trasa-swietokrzyska-budowa-drogi-974/

http://zmid.waw.pl/inwestycje-zmid/realizowane-zadania/marsa-zolnierska-ii-etap-przebudowy-ciagu-ulic-1025/

źródło foto: www.zmid.waw.pl

Rozstrzygnięty przetarg na budowę Zacisznej i Staszica

Brak komentarzy »

W dniu 29 maja 2017 r. Urząd Miasta Ząbki dokonał wyboru wykonawcy budowy ulic Zacisznej i Staszica. Najkorzystniejszą ofertę złożył firma Jakość-Bis z Ząbek, która zobowiązała się wybudować te ulice za łączną kwotę prawie 347 tys. zł i udzielić aż 84-miesięcznej gwarancji.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową ciągu pieszo – jezdnego w ul. Zacisznej o długości ok 230 m i szerokości 3,4-6,5m oraz drogi w ul. Staszica o długości ok 100 m i szerokości średnio 9,2 m.

Przedmiotowe ulice będą miały charakter ciągów pieszo-jezdnych i zostaną wykonane w kostki betonowej. Na zrealizowanie zadania wykonawca będzie miał czas czterech miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. bip.zabki.pl/zp-271-05-2017

foto: ul. Dębowa

Rozstrzygnięty przetarg na budowę Polnej, Spokojnej i Leśnej

Brak komentarzy »

W dniu 29 maja 2017 r. Urząd Miasta Ząbki dokonał wyboru wykonawcy budowy ulic Polna,  Spokojna i Leśna w Ząbkach. Najkorzystniejszą ofertę złożył firma Jakość-Bis z Ząbek, która zobowiązała się wybudować te ulice za łączną kwotę prawie 646 tys zł i udzielić aż 84-miesięcznej gwarancji.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową ciągu pieszo – jezdnego w ul. Polnej o długości ok 240 m i szerokości średniej 4,35 m oraz drogi w ul. Spokojnej o długości ok 130 m i szerokości średnio 8,5-9,6 m i ul. Leśnej o długości 238 m i szerokości 8,0-9,0 m.

Przedmiotowe ulice będą miały charakter ciągów pieszo-jezdnych i zostaną wykonane w kostki betonowej. Na zrealizowanie zadania wykonawca będzie miał czas czterech miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. bip.zabki.pl/zp-271-06-2017

Podpisana umowa na opracowanie projektu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach

Brak komentarzy »

W dniu 11 maja 2017 r. Burmistrz Miasta Ząbki podpisał z pracownią projektową Sebastian Tabędzki umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach. Nowa szkoła na zostać zaprojektowana na miejskich działkach położonych u zbiegu ulic Andersena i Dzikiej.

Z uwagi na obszerność dokumentacji, całość zadania została podzielona na kilka faz. Na początku powstanie wstępny projekt koncepcyjny uwzględniający zgłoszone przez Miasto Ząbki uwagi pokonkursowe wraz z koncepcyjnym projektem zagospodarowania terenu. Następnie zostanie opracowana koncepcja wielobranżowa. Dopiero po ich akceptacji projektant będzie mógł przystąpić do opracowania wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskania w imieniu Miasta Ząbki pozwolenia na budowę. Po wydaniu tej decyzji administracyjnej przez Starostę Wołomińskiego, projektant będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji wykonawczej i pełnienia nadzoru autorskiego.

Na opracowanie pełnej dokumentacji projektant będzie miał czas ok. 15 miesięcy (niektóre terminy uzależnione są od akceptacji przez Urząd Miasta przyjętych rozwiązań), tak więc efekty podpisanej umowy będzie można oceniać pod koniec 2018 r.

www.zabki.pl/inwestycje-miejskie/koncepcja-budowy-zespo-u-szk-nr-4-w-z-bkach

Wkrótce przetarg na budowę czterech siłowni plenerowych

Brak komentarzy »

Jeszcze w tym roku Urząd Miasta Ząbki ogłosi przetarg nieograniczony na budowę czterech siłowni plenerowych.

Siłownie pod chmurką powstaną przy ul. Wolności (Batorego), w Parku Miejskim, w pobliżu Kauflandu na Powstańców oraz na końcu ulicy Kościelnej tuż przy granicy z Rembertowem.

Źródło foto: www.fitpark.pl/

 

Czy w Ząbkach znikną ulice Broniewskiego i Okrzei ?

Brak komentarzy »

Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego – nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym nazwy dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Ustawa na zabrania nadawania takich nazw oraz zobowiązuje samorządy do ich zmiany do 2 września 2017 r

W przypadku Ząbek możliwe jest, iż zmiana nazw dotknie dwie ulice tj. Stefana Okrzei i Władysława Broniewskiego. Jednakże w celu upewnienia się, czy rzeczywiście w przypadku tych dwóch postaci możemy mówić nich jako propagatorach komunizmu, czy też jedynie o osobach o poglądach socjalistycznych, w najbliższych czasie Urząd Miasta Ząbki wystąpi z prośbą do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie z prośbą o wyrażenie opinii co do istnienia lub braku obowiązku wprowadzenia zmian.

Tzw. ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą ważność. Nie obędzie się jednak bez zmian szyldów, wizytówek, papieru firmowego, ogłoszeń czy reklam.

STD Nasiłowski wygrał przetarg na budowę drogi pod lasem

Brak komentarzy »

Za kwotę prawie 1,8 mln zł warszawska firma STD Nasiłowski sp. z o.o. zobowiązała się wybudować ulicę Złotą oraz równoległą do ulicy Powstańców drogę łączącą ulice Złotą i Kościelną przy której funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 3. Nowa ulica ma odciążyć ruch w okolicy tej szkoły oraz stanowić jedną z alternatywną dróg lokalnych na czas planowanego na przyszły rok remontu ulicy Powstańców.

W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie miał czas 4 miesiący na wybudowanie tych ulic.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi w ul. Złotej o długości ok 250 mb i szerokości 6m oraz drogi w ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Kościelnej wraz ze skrzyżowaniem o długości ok 285 mb i szerokości 6 m.

Ulice otrzymają nawierzchnię z betonu asfaltowego na warstwach konstrukcyjnych z gruntu stabilizowanego cementem i z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Chodniki zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej.

http://bip.zabki.pl/zp-271-04-2017

rozbudowa wodociągów w Ząbkach

Brak komentarzy »

W 2006 r łączna długość sieci wodociągowej w Ząbkach wynosiła zaledwie 35 km. Po 10 latach długość sieci wynosi już 82,5 km i dociera do zdecydowanej większości mieszkańców. Obecnie poziom zwodociągowania miasta wynosi 86% aktualnego stanu ulic. Za 4 lata poziom ten powinien przekroczyć 90% i to uwzględniając fakt budowy przez Miasto Ząbki całkiem nowych dróg. Oznacza to, że za kilka lat każda zainteresowana osoba lub podmiot, będą miały fizyczną możliwość podłączenia się do miejskiego wodociągu. Poza systemem miejskich wodociągów pozostanie jedynie część Wspólnot Mieszkaniowych oraz osób fizycznych korzystających z własnych ujęć wody i niezainteresowanych podłączeniem do sieci.

W najbliższych latach miejska spółka wodociągowa w zasadzie zakończy proces budowy nowych sieci wodociągowych miasta. Nie uzbrojone pozostanie wyłącznie część pustych obecnie terenów położonych na zachód od ulicy Ks. Zycha (w okolicy Osiedla Garden Plaza) oraz obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, po byłym Szpitalu Drewnica.

Według przyjętego przez Radę Miasta Ząbki planu wieloletniego w najbliższym czasie działania inwestycyjne  PWiK Ząbki skoncentrują się na rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody „Drewnica”, budowie magistrali przesyłowej łączącej tą stację z południową częścią miasta oraz projektowaniu nowego SUW Południe.

WPI PWiK