Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

odpowiedź na interpelację – proj. ul. Skorupki

Brak komentarzy »

interpelacja – usuwanie ubytków w nawierzchniach ulic asfaltowych

Brak komentarzy »
Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
.
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
W związku z zapytaniami mieszkańców, zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji w jakim terminie Miasto Ząbki przystąpi do usuwania, powstałych po okresie zimowym, ubytków w nawierzchni dróg asfaltowych, w szczególności kiedy zostaną naprawione ulice: Słoneczna, Stefczyka, Sikorskiego i Legionów.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

zapytanie – projekt przebudowy ul. Skorupki

Brak komentarzy »
Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji na jakim etapie prac znajduje się zadanie pn. „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Skorupki w Ząbkach na odcinku od ul. Orlej do granicy z Miastem Zielonka”?
Czy na przedmiotową inwestycję zostało wydane już pozwolenie na budowę ?
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

zapytanie – projekt hali gimnastycznej przy SP 2

Brak komentarzy »
Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie prac, jest realizacja zamówienia publicznego pn. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach, kiedy planowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę ?
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

Przetarg na budowę ul. Lipowej

1 komentarz »

Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie jezdni ulicy Lipowej o długości 283,5 mb i szerokości 5,4 m o nawierzchni z klinkieru, wykonanie warstw konstrukcyjnych z pospółki o grubości 15 cm, z gruntu stabilizowanego cementem o grubości warstwy 15 cm, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm. Oprócz samej jezdni powstanie ciąg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym, zjazdy do posesji prywatnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym. Całość inwestycji zostanie uzupełniona całkiem nową kanalizacją deszczową.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 23 marca 2017 r.

Na zrealizowanie całości zadania, wykonawca będzie miał czas 6 miesięcy, licząc od dnia wprowadzenia na plac budowy.

 

XXXIX sesja Rady Miasta 8 marca 2017 r. o godz. 9.00

Brak komentarzy »
W dniu 8 marca 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Ząbki.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

5.Uchwała w sprawie przystąpienia do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

6.Uchwała w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej.

13.Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

14.Uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Ząbki.

15.Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie apelu do właściwych organów administracji rządowej o przygotowanie rozwiązań prawnych mających na celu pomoc gminom, których znacząca część mieszkańców płaci podatki na rzecz gmin niebędących miejscem ich stałego zamieszkania.

16.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

17.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

18.Zamknięcie sesji.