Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Stare boiska jak nowe

Brak komentarzy »

Podczas XXXII sesji Rady Miasta Ząbki, miejscy radni zaakceptowali zmiany w budżecie Miasta Ząbki 2016 r. Uchwalona przez radnych nowelizacja planu wydatków gminy pozwoli na rozstrzygnięcie dwóch postępowań przetargowych, dotyczących budowy boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3. Oba boiska zostaną wybudowane jeszcze w tym roku. Na wykonanie boisk Miasto Ząbki uzyskało dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

_SP 3 Horba Studio_rozbudowa szkoly 01http://bip.zabki.pl/zp-271-20-2016

http://bip.zabki.pl/zp-271-19-2016

wniosek – analiza potrzeb w zakresie nowych obiektów sportowych

Brak komentarzy »
Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
W związku z licznymi uwagami mieszkańców dotyczących ograniczonej dostępności miejskich obiektów użyteczności publicznej w zakresie uprawiania dyscyplin sportowych, zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie szczegółowej analizy w przedmiocie oczekiwań mieszkańców naszego miasta, dotyczących możliwości korzystania z oferty różnego rodzaju dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, zarówno na obiektach otwartych (typu boiska, bieżnie) jak i zamkniętych (typu sale fitness, sale gimnastyczne).
 .
Pomimo wybudowania trybuny sportowej oraz posiadania przez Miasto Ząbki kilku sal gimnastycznych oraz boisk, wciąż wzrastająca liczba mieszkańców Ząbki, stwarza ciągłą presję i zapotrzebowanie na budowę kolejnych nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych.
 .
Przeprowadzona analiza np. w formie ankiet, mogłaby udzielić wielu istotnych informacji, jakich działań w tym zakresie, mieszkańcy oczekują od władz Ząbek.
z poważaniem
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
SP2

XXXII Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 25 października 2016 roku na godz. 730 zwołana została XXXII Sesja Rady Miasta Ząbki. Tym razem sesja odbędzie się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, ul. Słowackiego 21 (Trybuna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku sesji.
  3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.
  4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. (ul. Moniuszki)
  6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. (ul. Mała)
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. (ul. Mała)
  8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Chabrowa)
  9. Zamknięcie sesji. trybuna 2012.09-12

Wniosek – dyskusja dot. Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Brak komentarzy »
Pan Wojciech Gut
Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Przewodniczący
 .
Zwracam się z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Ząbki (zwołanej w trybie zwyczajnym) punktu dotyczącego budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
 .
Systematycznie wzrastający ruch pojazdów na terenie Ząbek, szczególnie na kierunkach tranzytowych powoduje, iż budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy a zwłaszcza jej odcinka od węzła Drewnica do węzła Zielonka/Ząbki staje się coraz pilniejszą potrzebą.
 .
W mojej ocenie Rada Miasta Ząbki po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji w tej materii, powinna wystąpić do właściwych organów z oficjalnym stanowiskiem dotyczącym przyśpieszenia prac związanych z budową tego odcinka drogi ekspresowej S-17.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Miasta Ząbki
wezel-zabki

wniosek – budowa ul. Gdyńskiej (II etap)

Brak komentarzy »
Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
W związku z prowadzeniem przez Urząd Miasta Ząbki prac nad projektem budżetu na 2017 r. zwracam się z wnioskiem o wykonanie w ramach przyszłorocznych inwestycji drogowych, II etapu ulicy Gdyńskiej.
 .
Zgodnie z pierwotnym brzmieniem uchwalonego przez Radę Miasta Ząbki budżetu na 2015 r. ulica ta miała zostać wykonana już rok temu. Niestety z uwagi na brak dokumentacji projektowej droga ta nie doczekała się realizacji do dnia dzisiejszego.
 .
Obecnie zniknęły wszelkiego rodzaju przeszkody formalne związane z własnością gruntu. Miasto Ząbki posiada również gotową dokumentację budowlaną oraz pozwolenie na budowę tej ulicy, stąd też w pełni uzasadnione jest wykonanie tej drogi w 2017 r.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
 PW Gdyńska

wniosek – naprawa ul. Słonecznej

Brak komentarzy »
Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie w 2017 r. modernizacji ulicy Słonecznej, w standardzie zbliżonym do wykonanych w ubiegłych latach przez Miasto Ząbki remontów ulic Moniuszki i Sienkiewicza.
 .
Z uwagi na upływ czasu oraz wykonaną przebudowę ulicy Wyzwolenia, stan techniczny ulicy Słonecznej uległ w ostatnim czasie wyraźnemu pogorszeniu. W nawierzchni drogi znajdują się liczne ubytki i spękania zaś chodniki są już silnie zdegradowane.
 .
Wnoszę o wykonanie w przyszłym roku w ramach środków na remonty dróg, nowej nawierzchni z asfaltobetonu oraz nowych chodników z kostki brukowej.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

wniosek – budowa ul. Reja

Brak komentarzy »
Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
W związku z prowadzeniem przez Urząd Miasta Ząbki prac nad projektem budżetu na 2017 r. zwracam się z wnioskiem o wykonanie w ramach przyszłorocznych inwestycji drogowych, ulicy Reja.
 .
W mojej ocenie ulica ta powinna zostać wykonana w tym samym standardzie, co wprowadzone do tegorocznego budżetu i aktualnie realizowane budowy ulic Zielona, Ceglana, Brukowa, Łagodna i Kamienna.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
Reja 2015.05.23

interpelacja – skrzyżowanie Wyzwolenia / Langiewicza

1 komentarz »
Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z wnioskiem o sporządzenie analizy prawidłowości organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Langiewicza oraz wprowadzenie w wyniku przeprowadzenia tej analizy, uzupełnień w oznakowaniu poziomym i pionowym albo zmiany organizacji ruchu na tych ulicach.
 .
Po wprowadzeniu kilka miesięcy temu nowej organizacji ruchu (skrzyżowanie dróg równorzędnych) systematycznie dochodzi w tym rejonie do kolizji drogowych z udziałem pojazdów. Ostatnie tego typu zdarzenie miało miejsce w dniu 20.10.2016 r.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
wyzwolenia-3-1024x576

Odpowiedź UM – realizacja wybranych inwestycji

Brak komentarzy »

odpowiedz-um-wybrane-inwestycje-miejskie

Odpowiedź UM – grunty pod program M+

Brak komentarzy »

odpowiedz-um-grunty-pod-m