Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XIV Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

W dniu 29 września 2015 r. o godz. 8 00 rozpocznie się XIV sesja Rady Miasta Ząbki. Tym razem z uwagi na remont sali obrad sesja odbędzie się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, przy ul. Słowackiego 21 (Trybuna).

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1.  Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych. (ul.3-go Maja – 11-go Listopada)

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Bukowa 300m)

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Bukowa 360m)

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Andersena)

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa lokalnego, które ma na celu wypracowanie koncepcji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Okno na nowe perspektywy ” w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

8. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji.

9. Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach.

12. Uchwała w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki. (petycje)

trybuna 2012.09-12

Jest nas ponad 31.000 osób

Brak komentarzy »

We wrześniu 2012 r. w Ząbkach oficjalnie zameldowanych było na pobyt stały ponad 28 tys. osób. W czerwcu 2013 r. 29 tys., zaś w lipcu 2014 r. już 30 tys. osób.

Według ostatnich danych z referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ząbki, od kilkunastu dni w naszym mieście zameldowanych jest już ponad 31 tys. osób. Dzisiaj było to 31.080 osób.

Oczywiście liczby te dotyczą tylko osób które dopełniły obowiązku meldunkowego. Szacunki Urzędu Miasta mówią, iż w naszym mieście mieszka ogromna liczna osób niezameldowanych, szacowana nawet na 25-30 tys. osób.

Z powodu niezameldowanych mieszkańców (lub braku deklaracji ZAP-3) budżet miasta traci rocznie co najmniej kilkanaście milionów złotych z wpływów z podatku PIT.

UM miasto3.11

zapytanie – odtworzenie nawierzchni ulic Langiewicza i Lipowa

Brak komentarzy »
Ode mnie, do: Biuro Rady – 15 września 2015 r.
 .
Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, zwracam się z wnioskiem o określenie zakresu oraz terminu odtworzenia nawierzchni jezdni ulic Langiewicza i Lipowej (fragment), zniszczonych w trakcie budowy kanalizacji deszczowej, służącej odwodnieniu ul. Wyzwolenia.
 .
Będę zobowiązany za udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
Radny Miasta Ząbki
Lipowa.Langiewicza

4 dni bez Bystrej

Brak komentarzy »

Miasto Stołeczne Warszawa zdecydowało się na doraźny remont jezdni ulicy Bystrej. Na okres od 18 do 21 września 2015 r. ulica ta zostanie zamknięta dla ruchu. W nadchodzący weekend kierowców czekają zatem poważne utrudnienia.

Bystra

Wniosek w sprawie sali gimnastycznej przy SP2

Brak komentarzy »

Ząbki, dnia 14 września 2015 r.

Robert Perkowski
Burmistrz miasta Ząbki

Wniosek
do projektu budżetu miasta Ząbki na rok 2016

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr LVI/440/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Ząbki, zwracamy się do Szanownego Pana Burmistrza z wnioskiem o umieszczenie w projekcie budżetu miasta Ząbki na rok 2016 inwestycji pod nazwą: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach.

1. Inwestycja, o którą wnioskujemy, jest aktualnie niezbędna z uwagi na niedostateczną powierzchnię istniejących pomieszczeń przeznaczonych w Szkole Podstawowej nr 2 do realizacji obowiązku szkolnego w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne.

2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej 2 dokonana na początku roku 2015, za którą wyrażamy uznanie Panu Burmistrzowi oraz radnym Rady Miasta Ząbki kadencji 2010–2014, w znaczącym zakresie wyszła naprzeciw potrzebom edukacyjno-oświatowym, jakie zaistniały na terenie obwodu szkolnego SP2 w związku z reformą oświatową. Rozbudowa powyższa w niedostatecznym jednak stopniu uwzględniła pilną potrzebę znaczącego zwiększenia istniejącej bazy lokalowej dla prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego.

3. Już raport doraźnej komisji Rady Miasta Ząbki z 2011 r. w zestawieniu porównawczym szkół ząbkowskich wskazywał na dużą na tle pozostałych szkół dysproporcję w Szkole Podstawowej nr 2 między liczbą uczniów, a powierzchnią sali gimnastycznej, jaką szkoła dysponowała. W roku szkolnym 2011/2012 do Szkoły Podstawowej nr 2 uczęszczało 953 uczniów – tj. najwięcej spośród wszystkich szkół (w SP1: 741 uczniów, w SP3+filia: 757 uczniów, w G1: 373 uczniów, zaś w G2: 550 uczniów).

4. Edukując w swoich murach największą liczbę uczniów, Szkoła Podstawowa nr 2 miała wtedy i ma do tej pory najmniejszą ze wszystkich szkół w Ząbkach salę gimnastyczną. Jej powierzchnia to zaledwie 277,5 m2. To powierzchnia mniejsza niż wymiary boiska do piłki siatkowej, a System Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w ogóle nie uznaje tej sali za salę gimnastyczną. Z kolei powierzchnie sal gimnastycznych w pozostałych szkołach w Ząbkach wynosiły – od 385 m2 w Szkole Podstawowej nr 1 do 634 m2 w Gimnazjum nr 2.

5. Obecnie, tj. w roku szkolnym 2015/2016, liczba uczniów powiększyła się znacząco w stosunku do wielkości z 2011 r. i wynosi 1177 uczniów, czyli o ponad 200 więcej, natomiast warunki do realizacji zajęć z wychowania fizycznego relatywnie – tj. mimo dobudowy pomieszczeń w 2015 r. – się nie poprawiły.

6. O skali problemu niech świadczy informacja, że Szkoła Podstawowa nr 2 ma obecnie 48 oddziałów, czyli osobnych jednostek klasowych. Przy czym w klasach 0-III obowiązek w zakresie wychowania fizycznego obejmuje 3 godziny lekcyjne tygodniowo, natomiast w klasach IV-VI obejmuje 4 godziny tygodniowo.

7. Alternatywnymi wobec sali gimnastycznej miejscami zajęć wychowania fizycznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 są: pokój nr 49, stanowiący zaadaptowaną do ćwiczeń salę lekcyjną oraz sala rekreacyjna w nowo dobudowanej części szkoły, która zasadniczo i zgodnie z przeznaczeniem pełni przede wszystkim funkcję świetlicy. No i są jeszcze… − korytarze, na których przeprowadzanie zajęć nie dosyć, że przeszkadza w odbywaniu lekcji w klasach, to samych ćwiczących naraża na utratę zdrowia – choćby z uwagi na nieodpowiednią nawierzchnię podłoża.

8. W związku z tak dużą intensywnością zajęć wf tygodniowo i udział tak wielu grup, uczniowie klas 0-III są w ogóle wyłączeni z możliwości udziału w zajęciach na sali gimnastycznej, natomiast uczniowie klas IV-VI mogą odbyć zajęcia na sali gimnastycznej jedynie raz w tygodniu.

9. Uczniowie klas 0-III ćwiczenia fizyczne odbywają głównie na korytarzu, bądź w klasie – jak w przypadku „zerówek”. Wstęp na ćwiczenia nawet do sali nr 49 klasy te mają tylko raz a w tygodniu.

10. Zdarza się, że w jednym czasie zajęcia wychowania fizycznego ma pięć odrębnych grup. Przy okazji należy zaznaczyć, że grupy ćwiczące – jak wynika z przepisów – nie powinny liczyć ze względów bezpieczeństwa więcej niż 20 uczniów. Przeważnie, niestety, liczą więcej…

11. Należy też wspomnieć o konieczności zorganizowania przez szkołę cyklu zajęć indywidualnych z wychowania fizycznego (gimnastyka korekcyjna), do którego prawo mają uczniowie niepełnosprawni. Obecnie edukację w SP2 pobiera 31 uczniów niepełnosprawnych (najwięcej spośród wszystkich szkół) – w tym 13 uczniów z autyzmem.

12. Sala gimnastyczna w każdej szkole, obok swojej funkcji podstawowej, służącej realizowaniu programu zajęć szkolnych, pełni także istotną dla szkoły funkcję społeczną, jako że oferuje odpowiednie możliwości dla integrowania społeczności szkolnej i budowania szkolnej tożsamości. Aby właściwie powyższą funkcję wypełnić, sala gimnastyczna musi sprostać zasadniczemu warunkowi, jakim jest zdolność pomieszczenia wszystkich członków społeczności szkolnej NA RAZ.

13. Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2 jest pod tym względem niewydolna. W związku z tym nie jest możliwe zorganizowanie w placówce ogólnoszkolnych ceremonii: rozpoczęcia roku szkolnego, zakończenia roku szkolnego, akademii z udziałem wszystkich z okazji rocznic ważnych wydarzeń. Nie było nawet możliwe zorganizowanie tegorocznych uroczystości pasowania na ucznia dla wszystkich jedenastu oddziałów uczniów klas pierwszych, z towarzyszącymi im rodzicami. Nie sposób też pomieścić w sali gimnastycznej wszystkich uczniów klas szóstych, zdających najważniejszy szkolny egzamin na zakończenie swojej edukacji. Ne ma także możliwości zorganizowania w sali gimnastycznej ogólnoszkolnego apelu czy ogólnoszkolnego spotkania z rodzicami.

14. Sala gimnastyczna służy z konieczności także za miejsce posiedzeń liczącej sto kilkudziesięciu członków rady pedagogicznej szkoły, jako że drugie co do wielkości pomieszczenie, jakim jest szkolna świetlica, jest już do pełnienia tej roli za małe.

15. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego plasuje się od wielu lat w czołówce szkół podstawowych na Mazowszu, zarówno pod względem poziomu nauczania, jak i – a może w szczególności – pod względem wymiernych osiągnięć sportowych. Zważywszy na warunki do ćwiczeń fizycznych w budynku szkoły, jest to zaiste imponujące. Towarzyszą nam jednak obawy, że chronicznie słabe warunki lokalowe, mimo ambicji i zaangażowania nauczycieli i uczniów, mogą spowodować spadek w klasyfikacji szkół.

16. Wspólnota Szkoły Podstawowej nr 2, mając na uwadze wskazane przez nas argumenty, zasługuje na niezwłoczną poprawę warunków dla wychowania fizycznego właśnie ze względu na wysoki poziom sportowy i ambicję osiągania takich wyników. Co więcej – szkoła nie oczekuje biernie na poprawę przez Miasto warunków do uprawiania sportu, ale i sama je poprawia, przeznaczając wygospodarowane środki na budowę bieżni oraz skoczni w dal. Ponadto szkoła ze środków własnych wykonuje regularne remonty.

17. Jako radni jesteśmy świadomi olbrzymiego zakresu działań inwestycyjnych prowadzonych oraz planowanych przez Pana Burmistrza Ząbkach w związku z koniecznością rozbudowy bazy oświatowej. Mimo to – z uwagi na powyższe – oczekujemy opracowania w 2016 r. wnioskowanej przez nas dokumentacji. Z uwagi na duże potrzeby w tym zakresie, odpowiednia będzie sala gimnastyczna o wielkości porównywalnej z tą, która znajduje się przy Gimnazjum nr 2.

Radni wnioskodawcy:

Olga Kisiel /podpis/

Marek Połomski /podpis/

Robert Świątkiewicz /podpis/

PW Sala SP2

Wniosek – parking przy SP2

Brak komentarzy »

wniosek parking SP2Parkowa

Kryta pływalnia na plusie

Brak komentarzy »

W ubiegłych latach wielu sceptyków wyrażało swoje obawy co do rentowności funkcjonowania Krytej Pływalni w Ząbkach wieszcząc, że nowy kompleks sportowy będzie finansową kulą u nogi ząbkowskiego samorządu. Trzeba przyznać, iż obawy te nie były całkiem nieuzasadnione, gdyż wiele tego typu obiektów sportowych jest w Polsce nierentownych.

W przypadku ząbkowskiej pływalni zarządzanej przez Miejskie Centrum Sportu sp. z o.o. okazało się jednak inaczej. O ile w pierwszych kilku ostatnich miesiącach 2013 r. kryta pływalnia zakończyła swoje funkcjonowanie stratą w wysokości prawie 17 tys. zł (przy przychodach ok. 300 tys. zł) to w 2014 r. który był pierwszym, pełnym okresem obrachunkowym spółki, MSC osiągnął już niewielki zysk netto w wysokości 39,5 tys. zł, co stanowiło ponad 1,3% obrotów tej komunalnej spółki. Spółka nie posiadała żadnych zobowiązań długoterminowych.

pływalnia 2

Ząbki na TVP Historia

Brak komentarzy »

W dniu 4 października o godz. 21 15 widzowie kanału TVP Historia będą mogli obejrzeć krótki 15 minutowy film o historii Ząbek. Powtórzenie emisji nastąpi w kolejnym dniu o godz. 14 00.
Tydzień później w tych samych godzinach, widzowie będą mogli obejrzeć kolejny film o Ząbkach, tym razem o bardziej teraźniejszych czasach.

Ząbki Historia

100 mln zł wyrzucono w błoto

Brak komentarzy »

No i stało się. Według cząstkowych  wyników w niedzielnym referendum ogólnokrajowym udział wzięło niecałe 8% uprawnionych. W Komisji Referendalnej Nr 7 w Ząbkach (MOSiR) na 2288 mieszkańców, wydano zaledwie 208 kart do głosowania czyli 9,09%. Warto przypomnieć, iż aby referendum było wiążące dla rządzących musiałoby wziąć w nim udział ponad 50% uprawnionych.

Tak niestety kończą się wyborcze harce b. Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz zdominowanego przez PO senatu. 100 mln zł poszło …….

trybuna 2012.09-12

 

S17 po lubelsku

Brak komentarzy »

Lubelska GDDKiA właśnie rozstrzygnęła przetargi na wybudowanie łącznie 58 km drogi ekspresowej S17. Do 2019 r. powstanie odcinek od Kurowa do Garwolina. Tym samym do dwupasmówką dojedziemy od Garwolina, aż do samego Lublina, a nawet dalej do miejscowości Piaski w której rozwidlają się drogi na Zamość i Chełm.

Ciekawostką jest to, że lubelski oddział GDDKiA prowadzi przetargi także na terenie Województwa Mazowieckiego. Dzieje się tak z powodu niewydolności mazowieckiego oddziału. Jako przykład warto podać kilkuletnie już opóźnienie w budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy (przy okazji obwodnicy Ząbek) stanowiącej początek trasy S-17. Jej budowa jest w przysłowiowym lesie.

wiadomosci.onet.pl/warszawa/rozstrzygniete-przetargi-na-budowe-ok-60-km-drogi-s17-lublin-warszawa/44rfqm

S17źródło foto: www. kurierlubelski.pl