Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

wniosek – pilne zabezpieczenie skrzynek elektrycznych na ul. Skorupki

Brak komentarzy »
Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z wnioskiem o natychmiastowe zabezpieczenie skrzynek elektrycznych znajdujących się w słupach oświetleniowych zlokalizowanych w ciągu ulicy Skorupki (odcinek Sosnowa- granica z Zielonką).
W większości skrzynek metalowe pokrywy skrzynek są zupełnie skorodowane i bez żadnego problemu można dostać się do instalacji elektrycznej i sterowniczej słupa oświetleniowego. W mojej ocenie taki stan techniczny skrzynek elektrycznych grozi porażeniem prądem.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
szafka Skorupki1

wniosek – przycięcie gałęzi drzew

Brak komentarzy »

Ode mnie, do: Biuro Rady – 29 lipca 2015 r.

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z wnioskiem o dokonanie przeglądu ciągów pieszych pod kątem gałęzi drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych lub na przylegających do nich nieruchomościach prywatnych.
W wielu wypadkach gałęzie te zwisają bardzo nisko i w sposób wyraźny utrudniają lub wręcz uniemożliwiają ruch pieszych po chodnikach.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o usunięcie przez służby miejskie nisko zwisających nad chodnikami gałęzi drzew i krzewów, zaś w przypadku gdy powyższa kwestia dotyczy nieruchomości prywatnych wnoszę o zobowiązanie ich właścicieli do wykonania tych czynności.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
gałęzie1

 

Odpowiedź UM na interpelację – skrzyżowanie Szwoleżerów, Maczka, Kosynierów

Brak komentarzy »

Odp na interpelację Szwoleżerów Maczka Kosynierów

Droga pod lasem

komentarzy 5 »

Urząd Miasta Ząbki projektuje nową drogę która ma w przyszłości połączyć ul. Złotą i Herberta. Ulica będzie biegła pod lasem wzdłuż granicy z Rembertowem i w założeniu ma odciążyć ruch lokalny na ul. Powstańców i ul. Kościelnej. Projekt powinien być gotowy jeszcze w tym roku.

Droga pod lasem

XI Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 28 lipca 2015 r. na godz. 8.30 zwołana została XI Sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2014-2018. Sesja obędzie się tradycyjnie w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.
2) uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.
3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (Obrońców)
4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)
5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)
6) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
7) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
8) uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
9) uchwała w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.
10) uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016.
11) uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
12) uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
13) uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.
14) uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-xi-sesja

UM miasto3.11

Od września nowe ceny wody i ścieków w Ząbkach

Brak komentarzy »

Jednym z tematów sesji Rady Miasta Ząbki zwołanej na dzień 28 lipca 2015 r. będzie zatwierdzenie cen dostaw wody i odprowadzania ścieków. Przedstawiony już oficjalnie radnym wniosek taryfowy zakłada nieznaczne obniżenie ceny wody dla gospodarstw domowych z 6,01 zł na 5,99 zł netto. Nieco większa obniżka dotyczy ścieków, tutaj ceny spadną z 7,99 zł na 7,51 zł netto. Obniżeniu ulegną też opłaty abonamentowe. Statystycznie dla 4 osobowej rodziny, zużywającej ok. 12 m3 wody miesięcznie, koszt świadczenia tej usługi w skali miesiąca obniży się o ok. 6,50 zł.

Według zapowiedzi Prezesa PGK w Ząbkach na większe obniżki ceny wody mieszkańcy będą musieli poczekać jeszcze ok. 2 lata, tj. do czasu pełnego uruchomienia budowanej aktualnie przez przedsiębiorstwo Stacji Uzdatniania Wody „Drewnica”.

Nowe stawki cen i opłat wejdą w życie z dniem 1 września 2015 r. pod warunkiem nie odrzucenia ich przez Radę Miasta Ząbki.

Porównanie cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych (netto)

wod-kan 2015
1) zakup wody od MPWiK S.A. w Warszawie
2) własna Stacja Uzdatniania Wody

SUW DrewnicaSUW Drewnica VII 2015 r. foto: R. Świątkiewicz

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym

Brak komentarzy »

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym – poinformowała we wtorek kancelaria prezydencka. Nowela ma m.in. ułatwiać współpracę jednostek samorządu terytorialnego oraz zachęcać je do dobrowolnego łączenia się.

Bronisław Komorowski podpisał nowelizację w poniedziałek. Kancelaria podkreśla, że zmiany służą przede wszystkim ułatwieniu realizacji zadań, jakie gminy, powiaty i samorządy województw wykonują na rzecz obywateli.

„Temu celowi ma służyć możliwość zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek należących do sektora finansów publicznych (centra usług), a także stworzenie podstawy prawnej do tworzenia związków powiatowo-gminnych, których powoływanie ma przyczynić się do lepszej współpracy między tymi jednostkami samorządu” – wskazuje kancelaria.

Nowelizacja wprowadza zachęty do dobrowolnego łączenia jednostek samorządu terytorialnego; połączone gminy o niższych dochodach będą mogły (w okresie 5 lat po połączeniu) uzyskać wzrost udziału w PIT nawet o 10 punktów procentowych (aktualnie jest to 5 pp).

Według noweli gmina powstała w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin będzie miała wszystkie prawa i obowiązki połączonych gmin, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych. Organy gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin staną się organami właściwymi lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych i sądowych.

Zgodnie ze zmianami samorządy będą mogły również tworzyć tzw. centra usług wspólnych. Oznacza to, że szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej na terenie jednej gminy będą mogły mieć np. wspólną księgowość. Takie samorządowe centra obsługi będą się też mogły łączyć i wspólnie prowadzić np. księgowość szkół czy przedszkoli z kilku gmin.

Podpisana nowelizacja zmienia też sposób wyliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów. Obniżone będą kary administracyjne (wysokość kary administracyjnej będzie w wysokości podwójnej, a nie potrójnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu) oraz wprowadzona ma być możliwość umorzenia części nałożonej kary administracyjnej w szczególnych przypadkach.

Wprowadza się także zmiany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn (opodatkowane zostaną także niektóre przypadki zniesienia współwłasności na rzecz współwłaścicieli), ustawy o podatku rolnym (określone zostaną przeliczniki m.in. dla rowów, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych).

Nowela wejdzie w życie od nowego roku. Wyjątkiem są przepisy zakazujące zmian górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 r., które będą obowiązywały po dniu ogłoszenia oraz zapisy np. dotyczące usuwania drzew, które wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

źródło: www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-samorzadzie-gminnym

 UM

Ząbki: Będzie tańsza woda

Brak komentarzy »

Wywiad z Piotrem Uścińskim, prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach

Moja Gazeta Regionalna: Panie Prezesie, czyżby mieszkańcy Ząbek doczekali się wreszcie czasów, że będą mieć swoją stację uzdatniania wody?

Piotr Uściński, prezes PGK: Wszystko na to wskazuje. Dosłownie za moment, bo 10 lipca, podpiszemy umowę na budowę stacji uzdatniania wody w Ząbkach. Prace nad tym projektem rozpoczęliśmy kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy pełniłem funkcję prezesa PGK. W 2013 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach opracowało koncepcję zagospodarowania działki dla celów zaopatrzenia Ząbek w wodę. Rok później została za warta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody (SUW). W tym roku znacznie przy spieszyliśmy prace. Pod koniec kwietnia złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę, które otrzymaliśmy kilkanaście dni temu. W międzyczasie ogłosiliśmy przetarg i został wybrany wykonawca. Za dosłownie kilka dni decyzja budowlana uprawomocni się i wykonawca jeszcze w lipcu przystąpi do realizacji I etapu budowy SUW, przewidzianego do zabezpieczenia aktualnych potrzeb zaopatrzenia w wodę Miasta Ząbki. Inwestycja zlokalizowana jest na działce zakupionej przez burmistrza Roberta Perkowskiego od samorządu województwa w pobliżu Szpitala Drewnica.

Jakie wynikają z tego korzyści dla mieszkańców?

Teraz mamy wodę najdroższą w powiecie, co wynika przede wszystkim z tego, że słono za nią płacimy Warszawie. Budowa własnego ujęcia wody i SUW spowoduje obniżenie ceny za wodę. Jeszcze bardziej kluczowy jest aspekt bezpieczeństwa, wynikający z zagwarantowania ciągłości dostawy wody. W Ząbkach są problemy z wodą. Zwłaszcza teraz, podczas upałów, są przerwy w dostawach. Wynika to z faktu, że Warszawa w godzinach szczytu przestaje dostarczać nam odpowiednią ilość wody. Jest to dotkliwe szczególnie wieczorami, kiedy w Warszawie jest taki rozbiór wody, że na granicy z Ząbkami jej brakuje. Wbrew logice, wtedy, kiedy woda jest najbardziej potrzebna, to jej nie mamy.

SUW musi również zadbać, by pozyskiwana woda nadawała się do picia. Na czym to będzie polegało?
Po wybudowaniu SUW w Ząbkach woda pompowana ze studni głębinowych, po napowietrzeniu w zbiorniku kontaktowym, pozbawiana będzie nadmiaru zawartości żelaza i manganu na złożach filtracyjnych, by potem trafić do zbiorników wody czystej. Następnie woda pompowana będzie dwoma magistralami do miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Rychlińskiego i Szpitalnej. Utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci wodociągowej zapewniać będzie zestaw pomp sterowanych automatycznie, co pozwoli na dostosowanie ciśnienia w godzinach szczytowego rozbioru, jak też na zmniejszenie ciśnienia wody w godzinach nocnych. Sterowanie całym procesem uzdatniania wody będzie odbywało się automatycznie. Woda z ujęć studziennych, charakteryzuje się stabilnym składem mikrobiologicznym i chemicznym, w związku z tym nie przewiduje się konieczności stosowania stałego procesu jej dezynfekcji (np. chlorowania wody)

Jak długo będzie trwać budowa SUW?
Inwestycja będzie realizowana ok. półtora roku, planowany termin ukończenia to przełom 2016/2017 roku. Wybudowany będzie budynek technologiczny oraz dwa zbiorniki retencyjne wody czystej o pojemności ponad 1000 m3 każdy oraz obiekty towarzyszące.

Ile to będzie kosztowało?
Łączne koszty wybudowania Stacji Uzdatniania Wody Drewnica w Ząbkach wraz z budową dwóch magistral przesyłowych, powinny zamknąć się w kwocie 8 mln zł.

Uważa się, że choć zameldowanych w Ząbkach jest ok. 31 tys. mieszkańców, to faktycznie już teraz może być ich 2 razy więcej. Powstają nowe osiedla. Czy SUW zabezpieczy w przyszłości potrzeby miasta?
PGK w Ząbkach posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą dwóch studni o łącznej maksymalnej wydajności 200 m3/h (około 1 mln m3/rok). Zaprojektowane wymiary hali filtrów dają możliwość rozbudowy systemu uzdatniania, przewidywanego do realizacji w II etapie budowy, w celu zapewnienia wydajności wynikającej ze wzrostu liczby mieszkańców Ząbek w kolejnych latach. Planujemy także utrzymywać połączenie systemu wodociągowego z Warszawą, aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody.

Panie Prezesie, to kiedy będziemy mniej płacić za wodę? Za 2 lata?
Tu mam dla wszystkich mieszkańców dobrą wiadomość: jest szansa, że przeprowadzana przeze mnie szeroko rozumiana restrukturyzacja kosztów PGK sprawi, że już od 1 września tego roku będą nowe niższe stawki za wodę i ścieki. Czekamy tylko, aż Rada Miasta podejmie stosowną decyzję. Oddanie SUW spowoduje kolejną obniżkę cen za 2 lata.

Czy wspomniana restrukturyzacja kosztów wpłynie na usługi świadczone przez PGK?
Szukam takich oszczędności aby nie wpłynęły na jakość usług, a jedynie na obniżkę cen. Ale wprowadzamy też udogodnienia. W najbliższym czasie wdrożymy w PGK elektroniczne biuro obsługi klienta eBOK. Mieszkańcy będą mogli z użyciem internetu załatwić wiele spraw, m.in. otrzymać i opłacić fakturę czy podać odczyt licznika, jeśli uznają to za stosowne.

Rozmawiała Urszula Szaliłow

(artykuł z Mojej Gazety Regionalnej nr 13(230) I 9 lipca 2015 r.)
Źródło: regionalna.waw.pl/wp-content/uploads/2015/07/MGR_13230_lipiec_2015A.pdf

SUW Drewnica

Wniosek – utworzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej

Brak komentarzy »

Ode mnie, do: Biuro Rady – 10 lipca 2015 r.

 

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

Wciąż wzrastająca liczba dzieci w funkcjonujących na terenie naszego miasta jednostkach oświatowych, pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na usługi pedagogiczne i psychologiczne. Dzisiaj czas oczekiwania na udzielenie pomocy pedagogicznej lub na poradę psychologia wynosi co najmniej kilka tygodni a ostatnio nawet kilka miesięcy.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z wnioskiem o podjęcie ze Starostą Wołomińskim rozmów, mających na celu utworzenie na terenie Ząbek tego typu poradni, której celem byłoby udzielanie pomocy, prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej i doradczej oraz orzekanie w sprawach kształcenia i wychowania specjalnego, nauczania indywidualnego, jak również wykonywanie innych działań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Na terenie zlokalizowanej w Ząbkach poradni mogłyby być prowadzone diagnozy dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, udzielana bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jak również realizowane zadania profilaktyczne wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję ząbkowskich przedszkoli i szkół.

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki

herb_powiatu_wolominskiego

wniosek – skrzyżowanie Szwoleżerów / Maczka

Brak komentarzy »

Ode mnie, do: Biuro Rady – 9.07.2015 r.

 

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców Ząbek uwagami, w zakresie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Szwoleżerów, Maczka i Kosynierów zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa ruchu pojazdów na tym skrzyżowaniu oraz podjęcie kroków zmierzających do jego poprawy. Część mieszkańców postuluje wybudowanie na tym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej.

Z uwagi na zwiększony ruch pojazdów spowodowany zamknięciem lewoskrętu z ul. Powstańców w ul. Żołnierską w ostatnim czasie doszło na tym skrzyżowaniu do kilku kolizji oraz wielu niebezpiecznych sytuacji.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki

Szwoleżerów.Maczka