Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Przegubowiec na Powstańców od 1 września

Brak komentarzy »

Prawdopodobnie już od 1 września b.r. na linii 345, kursować będą autobusy przegubowe. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego zamiast typowych autobusów 12 metrowych, ulicą Kosynierów, Maczka, Powstańców, Piłsudskiego i Łodygową pojadą 18 metrowe przegubowce, takie same jakie teraz możemy spotkać na linii 145. Bez cienia wątpliwości zwiększenie pojemności pojazdów obsługujących linię 345 przyczyni się do zmniejszenia ścisku panującego obecnie w autobusach MZA.
Niestety, ale na razie mieszkańcy Ząbek nie mogą liczyć na zwiększenie częstotliwości kursów na liniach 199 i 345. W związku z pożarem Mostu Łazienkowskiego oraz przebudową ul. Wołoskiej ZTM zmuszony był bowiem uruchomić komunikację zastępczą, jeżdżącą długimi objazdami. Jednakże po zakończeniu tych utrudnień ZTM ponownie rozważy możliwość zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów na ząbkowskich trasach.

ZTM 145 PiłsudskiegoZTM 345

Niuanse prawa samorządowego – dostęp do informacji publicznej dla radnego

Brak komentarzy »

Radny, niezależnie od pełnionej funkcji publicznej, którą sprawuje, pozostaje obywatelem i jak każdy obywatel ma prawo do formułowania swych indywidualnych wniosków w trybie dostępu do informacji publicznej. Jego społeczna rola wymaga wiedzy na temat spraw gminy, której poszerzenie niejednokrotnie może nie być możliwe z racji uwarunkowań politycznych, jakie zachodzą w radzie.

Radny zwrócił się do wójta gminy z wnioskiem o udostępnienie mu informacji publicznej dotyczącej budżetu gminy i związanych z nim wydatków. Żądanych informacji nie otrzymał, w związku z czym złożył skargę na bezczynność organu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wójt odnosząc się do skargi wskazał, że skarżący jest radnym gminy, a tym samym ma możliwość uzyskania żądanej informacji w trybie § 39–41 statutu tej gminy, to jest w drodze zgłaszania interpelacji i zapytań. Zdaniem organu, skoro postanowienia statutu będące powszechnie obowiązującymi przepisami prawa miejscowego gwarantują w ten sposób radnym możliwość uzyskania informacji o działalności organu wykonawczego gminy, w tym dotyczących wykonania budżetu i dokonywania wydatków, to zachodzi przesłanka wykluczająca przekazanie im takich danych w trybie ustawy o informacji publicznej, przewidziana w art. 1 ust. 2 tej regulacji.

Sąd nie zgodził się z wójtem, uznając, że tryb wynikający z § 39–40 statutu gminy, na który powołuje się organ, nie stanowi procedury służącej radnemu do realizacji obywatelskiego prawa dostępu do informacji publicznej. Przepisy te uprawniają radnego do zgłaszania, w formie ustnej lub pisemnej interpelacji dotyczących spraw wspólnoty o zasadniczym charakterze oraz zapytań w sprawach aktualnych problemów gminy i w celu uzyskania informacji o danym stanie faktycznym. Co więcej, zdaniem sądu nie można zgodzić się ze stanowiskiem, jakoby opisane wyżej instytucje uregulowane w statucie stanowiły tryb, za pomocą którego radny dla własnych potrzeb, w sposób indywidualny mógłby domagać się informacji publicznej. Jest to bowiem tryb przewidziany dla realizacji kompetencji rady, czyli organu kolegialnego, którego członkiem jest radny. Tryb ten nie może więc wyłączać stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeśli radny w trybie jej przepisów zwróci się o informację publiczną, której tematyka lub zakres odbiegają od kwestii zawartych w porządku obrad danej sesji.

Autor: Dominik Krzysztofowicz
Źródło: www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/dostep-do-informacji-publicznej-dla-radnego/
Wyrok WSA w Gliwicach z 3 lutego 2015 r., sygn. akt IV SAB/Gl 164/14

Tunel 2014-06-24

Dębowa, Krótka i Klonowa – wkrótce

1 komentarz »

Podczas sesji Rady Miasta Ząbki w dniu 24 czerwca 2015 r. radni dokonani przesunięcia części środków przeznaczonych na budowę i remonty ulic gminnych.

Ponieważ kilka projektów ulic powstanie za mniejsze środki niż pierwotnie w budżecie zakładano, jak również część projektów drogowych zostanie opracowanych przez Urząd Miasta Ząbki własnymi siłami tj. zatrudnionych na etatach pracowników, powstały oszczędności, które będzie można przeznaczyć na budowę kilku krótkich i prostych w budowie ulic.

Tak więc oprócz obecnie realizowanej przebudowy ul. Wyzwolenia, prawdopodobnie jeszcze w tym roku (a najpóźniej do 30 czerwca 2016 r.) zostaną wybudowane w tym rejonie trzy niewielkie ulice tj. Dębowa, Krótka i Klonowa. W budżecie miasta na ten cel została zarezerwowana kwota ponad 300 tys. zł.

W obszarze tzw. parceli stanowiącym fragment historycznego Miasta Ogrodu, Urząd Miasta projektuje także kolejne ulice. W tym roku powstanie dokumentacja projektowa ul. Lipowej i Gdyńskiej (II etap). Projektowanie tych ulic jest trudniejsze i bardziej czasochłonne niż trzech poprzednich z uwagi na fakt, że będą one uwzględniały budowę kanalizacji deszczowej oraz włączenie do ulicy wojewódzkiej (Skorupki).

Dębowa 2015.06.25

Rada gminy określi warunki umieszczania w gminie tablic i urządzeń reklamowych

Brak komentarzy »

Z dniem 11 września br. wejdzie w życie tzw. ustawa krajobrazowa, wprowadzająca m.in. rozwiązania umożliwiające reglamentację umieszczania tablic i urządzeń reklamowych.
W dniu 10 czerwca 2015 r. ogłoszona została ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774), określana powszechnie jako „ustawa krajobrazowa”. Celem nowej regulacji jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na powstrzymanie degradacji krajobrazu, w tym rozwiązania umożliwiające reglamentację umieszczania tablic i urządzeń reklamowych. Ustawa wejdzie w życie z dniem 11 września 2015 r.
Ustawa krajobrazowa dokonuje istotnych zmian w wielu różnych aktach prawnych
Niezwykle ważnym rozwiązaniem, wprowadzonym przez omawianą nowelizację do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest umożliwienie radzie gminy przyjęcia uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uchwała, stanowiąca akt prawa miejscowego, będzie mogła zawierać zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów. Projekt uchwały będzie uzgadniany z wojewódzkim konserwatorem zabytków (w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia (w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej). Ponadto wójt obowiązany będzie do zasięgnięcia opinii na temat projektu uchwały u regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej oraz marszałka województwa. Podmiot, który umieści tablice lub urządzenia reklamowe niezgodnie z przepisami wskazanej uchwały, podlegał będzie karze grzywny. W przypadku braku możliwości ustalenia tego podmiotu, kara pieniężna będzie mogła zostać nałożona na właściciela, użytkownika wieczystego lub posiadacza samoistnego nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe. Kara ta będzie nakładana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji.
Nowe przepisy wprowadzają również, jako zadanie własne samorządu województwa, obowiązek powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów. Narzędziem realizacji tego zadania będzie cykliczne sporządzanie, nie rzadziej niż raz na 20 lat, audytu krajobrazowego.
Ponadto w wyniku nowelizacji w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umieszczono definicje następujących pojęć: „reklama”, „tablica reklamowa”, „urządzenie reklamowe”, „szyld”, „krajobraz” oraz „krajobraz priorytetowy”.
W ustawie o ochronie przyrody ustawa krajobrazowa zmieniła regulację dotyczącą tworzenia i funkcjonowania parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. Na podstawie nowych przepisów sejmik województwa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wyznaczał będzie na obszarze chronionego krajobrazu, w granicach krajobrazów priorytetowych zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, strefy ochrony krajobrazu stanowiące w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, istotne dla zachowania walorów krajobrazowych. Ponadto sejmik województwa określał będzie w uchwale wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym. Projekt uchwały będzie wymagał uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i właściwą miejscowo radą gminy, a ponadto będzie opiniowany przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Rada gminy będzie mogła odmówić uzgodnienia wyłącznie w przypadku, gdy wprowadzenie zakazów na obszarze chronionego krajobrazu prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie obszar chronionego krajobrazu ma chronić.
W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych omawiana nowelizacja wprowadziła kompetencję pozwalającą radzie gminy na wprowadzenie nowej opłaty lokalnej – opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Rada gminy będzie mogła wprowadzić opłatę reklamową pod warunkiem, że w gminie obowiązywać będą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, przyjęte przez nią w drodze uchwały.

Źródło:
www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/rada-gminy-okresli-warunki-umieszczania-w-gminie-tablic-i-urzadzen-reklamowych

UM miasto3.11

Odpowiedź UM – Orla 10 ton

Brak komentarzy »

odpowiedź UM - Orla 10ton

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Ząbki za 2014 r.

Brak komentarzy »

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok

UM

Roboty drogowe na skrzyżowaniu ul. Lipowej i Langiewicza

Brak komentarzy »

Niestety, ale aktualnie realizowana przebudowa ul. Wyzwolenia pociąga za sobą utrudnienia komunikacyjne także na sąsiednich ulicach. Od kilku dni trwają bowiem prace ziemne na skrzyżowaniu ul. Lipowej i Langiewicza. Konkretnie przebudowywana jest infrastruktura podziemna skrzyżowania. Do istniejącej na tym skrzyżowaniu kanalizacji deszczowej zostaną bowiem podłączone nowe przewody służące do odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z modernizowanej ul. Wyzwolenia a w przyszłości także planowanych do utwardzenia ul. Lipowej i Gdyńskiej (II etap).
Z uwagi na fakt, iż ulica Langiewicza powstała kilka lat temu, jej nawierzchnia nie zostanie odtworzona, po wykonanych pracach ziemnych, w formie tradycyjnych łat czy plomb. Na odcinku objętym wykopami nawierzchnia jezdni zostanie sfrezowana i odtworzona na całej szerokości (od krawężnika do krawężnika).

Lipowa.Langiewicza

ADA-LIGHT zbuduje sztuczne oświetlenie Stadionu Miejskiego w Ząbkach

1 komentarz »

W dniu 23 czerwca b.r. Urząd Miasta Ząbki udzielił zamówienia na budowę oświetlenia głównej płyty boiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Zwycięzcą okazała się firma ADA-LIGHT Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie, która za kwotę 2.263.200 zł zobowiązała się wybudować sztuczne oświetlenie.

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć pracę do 31 sierpnia, zaś do 30 września uzyskać pozwolenie na użytkowanie gotowego obiektu. Terminy te oznaczają, iż na dzień rozpoczęcia jesiennych rozgrywek ligowych, stadion miejski w Ząbkach nie będzie spełniał wymagań Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dlatego też piłkarze Dolcanu rozgrywki I ligi rozpoczną na stadionie Znicza Pruszków i powrócą na arenę przy ul. Słowackiego 21 dopiero po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania oświetlenia płyty głównej boiska.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie robót ziemnych pod roboty fundamentowe i linie kablowe,
2) wykonanie 4 fundamentów monopalowych wielkośrednicowych z betonu C30/37W8 o klasie konsystencji S3, zbrojonego stalą klasy AIIIN:B500SP, w osłonie żelbetowych kręgów, średnica wewnętrzna studni 250 cm, głębokość posadowienia 7,8 m poniżej terenu,
3) wykonanie konstrukcji wsporczej w postaci słupów stalowych rurowych o przekroju szesnastokątnym zmniejszające się wraz z wysokością ze stałą zbieżnością wraz z ich posadowieniem na fundamencie poprzez przykręcenie blach podstawy do zabetonowanych w fundamentach kotew stalowych ze stali S355J2, klasa wykonania konstrukcji EXC3, wysokość wieży oświetleniowej 43,8m bez iglicy odgromowej. System asekuracji pionowej zabezpieczający przed upadkiem w postaci drabiny z szyną prowadzącą ze stali ocynkowanej ogniowo z zaczepami blokującymi w rozstawie co 140mm z ogranicznikami stałymi i ruchomymi służącymi do wpinania lub wypinania wózka, zapobiegające przypadkowemu jego wypięciu, wykonana wraz z pomostami spoczynkowymi. Drzwiczki dostępowe do urządzeń i kabli zlokalizowane na dole słupa. Zabezpieczenie konstrukcji słupa przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe, powłoka nanoszona metodą zanurzeniową,
4) uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego – przy użyciu wynajętych przez Wykonawcę agregatów prądotwórczych,
5) rozbudowę linii NN-0,4kV wraz z wykonaniem instalacji zasilającej maszty oświetleniowe,
6) montaż oświetlenia w postaci 62 projektorów na każdej wieży oświetleniowej, gwarantujących pełną symetrię oświetlenia.
7) wykonanie sterowania załączania oświetlenia poprzez szafę sterowniczą wraz z układem automatyki umożliwiającym wybór sterowania poziomami oświetlenia w zależności od potrzeb (trening, zawody bez transmisji, awaryjna transmisja TV, zawody z transmisją CTV, zawody z transmisją HDTV),
8) podłączenie, sprawdzenie instalacji i urządzeń elektrycznych,
9) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

maszt

wniosek – realizacja przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach

Brak komentarzy »
Od: Ode mnie    br@powiat-wolominski.pl
23.06.2015 r.
 .
Pan Adam Jaczewski – radny Powiatu Wołomińskiego
Pan Tomasz Kalata – radny Powiatu Wołomińskiego
Pan Sławomir Pisarczyk – radny Powiatu Wołomińskiego
Pani Małgorzata Zyśk – radna Powiatu Wołomińskiego
 .
Szanowni Państwo Radni
 .
W wieloletnim programie Inwestycyjnym Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2017 oraz w budżecie Powiatu Wołomińskiego na 2015 r. zaplanowane zostało do wykonania zamierzenie inwestycyjne pod nazwą  „Przebudowa ciągu ulic Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego, Drewnickiej w Ząbkach”.
W związku z wyrażanymi coraz częściej przez mieszkańców Ząbek, a szczególnie mieszkańców ulicy Szpitalnej wątpliwościami co do możliwości wykonania modernizacji tej ulicy w 2015 r., zwracam się z wnioskiem o przyśpieszenie prac nad ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy przebudowy ulicy Szpitalnej oraz uzyskanie przez Państwa radnych pisemnych wyjaśnień Zarządu Powiatu, co do powodów już kilkumiesięcznej zwłoki w ogłoszeniu zamówienia publicznego oraz informacji co do harmonogramu planowanych czynności przetargowych i wykonawczych.
 .
z wyrazami szacunku
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
 Rondo Drewnica

X sesja Rady Miasta Ząbki (absolutoryjna)

Brak komentarzy »

W dniu 24 czerwca 2015 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 rozpocznie się X sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2014-2018.

W porządku obrad sesji znalazły się następujące projekty uchwał:

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2014 rok.
2. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2014.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2014.
4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2014.
5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.
6. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.
7. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (ul. Leszyckiego, garaż)
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.11-go Listopada).
9.Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o. o. w Ząbkach w związku z referendum ogólnokrajowym.
10.Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon pomiędzy ulicami Andersena, nowo projektowaną, Powstańców i Mazowiecką.
11. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
12. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
13. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.
14. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat.

UM miasto3.11