Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Wydatki Powiatu Wołomińskiego w poszczególnych gminach powiatu w latach 2011-2014

Brak komentarzy »

wydatki powiatu 2011-2014wydatki powiatu na drogi

Nowoczesne oświetlenie ulic w Ząbkach – LED

Brak komentarzy »

W dniu 17 marca b.r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił długo oczekiwane postępowanie na remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki. Prawdziwą nowością jest jednak tryb tego postępowania, gdyż w odróżnieniu od dotychczas powszechnie stosowanego trybu przetargu nieograniczonego, tym razem zamówienie ma zostać udzielone w formule partnerstwa publiczno prywatnego. Będzie to pierwsze tego typu zamówienie w historii Ząbek.
Przedmiot zamówienia obejmuje remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ząbki. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie sporządzić dokumentację projektową, dokonać niezbędnych uzgodnień oraz uzyskać wymagane prawem pozwolenia, zgody i decyzje jak również przeprowadzić wymianę 2155 opraw oświetleniowych (sodowych i rtęciowych) w miejscach obecnego zamontowania na lampy typu LED.
Po wymianie lamp do obowiązków wykonawcy będzie należało utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego w zakresie przeprowadzonego remontu oraz zainstalowanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym, celem zachowania określonego efektu energetycznego (oszczędności) przez cały okres obowiązywania umowy.
W tej formule udzielania zamówienia publicznego wynagrodzeniem wykonawcy będzie cykliczna płatność od Miasta Ząbki (tzw. opłata za dostępność), przekazywana przez okres obowiązywania umowy. Środki pieniężne na wynagrodzenie Partnera Prywatnego będą pochodzić w całości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonego remontu oświetlenia.
Termin w jakim można się zapoznać z przedmiotem postępowania oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: bip.zabki.pl/zp-271-03-2015

oswietlenie_led_krakowźródło foto: Kraków

robertswiatkiewicz.pl/wiecej-lamp-led-w-zabkach/

Miasto Ząbki pomoże Województwu Mazowieckiemu w sprawie ul. Ks. Skorupki

Brak komentarzy »

W dniu 10 marca 2015 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę w sprawie udzielenie Województwu Mazowieckiemu pomocy rzeczowej w postaci sporządzenia i przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej związanej z przebudową drogi wojewódzkiej 634 (ul. Ks. Skorupki) na odcinku od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzka 631 (rondo w Zielonce).

Miasto Ząbki zobowiązało się do przekazania kompletnej dokumentacji budowlanej, dokumentacji wykonawczej, przedmiarów, kosztorysów oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji przebudowy tej drogi. Szczegóły dotyczące opracowania i przekazania dokumentacji zostaną określone w odrębnym porozumieniu, które w moim przekonaniu powinno również określać termin wykonania przebudowy tej ulicy przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Docelowo ulica Ks. Skorupki powinna uzyskać kształt zbliżony do tego który jest na odcinku ul. Skorupki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Orlej, tj. 7-metrową jezdnię o nawierzchni asfaltowej z odrębnymi lewoskrętami (np. na krytą pływalnię, w ul. Sosnową, ul. Stefczyka), zatoki autobusowe, obustronny chodnik z kostki brukowej na odcinku od ul. Orlej do ul. Langiewicza oraz jednostronny chodnik od ul. Langiewicza do ul. Wyzwolenia, nowe oświetlenie oraz odwodnienie (odrębną kanalizację deszczową). Na skrzyżowaniu z ul. Langiewicza i ul. Sosnowej powinna zostać zaprojektowana sygnalizacja świetlna.

Na sporządzenie dokumentacji Urząd Miasta przeznaczył kwotę 100.000 zł.

Skorupki Gdyńska 2

Oświetlenie stadionu MOSiR Ząbki (Dolcan Arena)

komentarze 4 »

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ząbki w dniu 10 marca 2015 r. miejscy radni wprowadzili do budżetu miasta na 2015 r. kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia płyty głównej boiska piłkarskiego przy ul. Słowackiego 21.
Konieczność wyposażenia stadionu miejskiego w sztuczne oświetlenie jest wynikiem wprowadzenia przez PZPN takiego wymogu dla wszystkich drużyn grających w I lidze.
Jeśli jesienią 2015 r. mieszkańcy Ząbek chcą oglądać mecze Dolcanu Ząbki, nasze miasto musi wyposażyć stadion miejski w takie oświetlenie. Bez tego klub piłkarski nie otrzyma licencji PZPN na następny sezon lub będzie zmuszony grać na innych stadionach np. Polonii Warszawa.

 s1

Projekty budowy ul. Lipowej, Gdyńskiej i Dębowej

komentarze 2 »

W budżecie Miasta Ząbki na 2015 r. zabezpieczone zostały przez Radę Miasta Ząbki środki finansowe niezbędne na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania ul. Gdyńskiej (na odcinku od Lipowej do Skorupki), ul. Lipowej (na odcinku od Gdyńskiej do Wyzwolenia) oraz ul. Dębowej łączącej ul. Słowackiego z ul. Gdyńską.
Przetarg na sporządzenie dokumentacji tych ulic został już ogłoszony. Na gotową dokumentację będziemy jednak musieli poczekać prawdopodobnie do końca tego roku. Pozwolenia na budowę tych ulic należy oczekiwać w pierwszych miesiącach 2016 r. Ulice uzyskają nową nawierzchnię (ul. Lipowa z kostki klinkierowej) oraz obustronne chodniki. W ulicach Lipowej i Gdyńskiej zostanie również wybudowana odrębna kanalizacja burzowa odprowadzająca wody opadowe i roztopowe do zbiornika retencyjnego w ul. Sosnowej.
Niestety, ale na razie nie są znane terminy realizacji tych ulic, gdyż zależą one to kształtu przyszłych budżetów Miasta Ząbki oraz wielkości wolnych środków finansowych mogących zostać przeznaczonych na tego typu inwestycje drogowe.

Lipowa Gdyńska 1

Przebudowa ulicy Targowej

Brak komentarzy »

W dniu 9 marca b.r. Miasto Ząbki oraz firma Jeronimo Martins prowadząca sieć sklepów Biedronka, po prawie dwuletnich negocjacjach, podpisały umowę, na podstawie której Miasto Ząbki przeprowadzi kompleksową modernizację ulicy Targowej, zaś koszt tej modernizacji zostanie w całości pokryty przez spółkę Jeronimo Martins.
Przebudowana ulica Targowa w dalszym ciągu będzie drogą jednokierunkową. Jednakże pojawią się szersze obustronne chodniki z kostki brukowej oraz nowe miejsca parkingowe, usytuowane pod kątem a nie wzdłuż osi jezdni. Wybudowana zostanie nowa nawierzchnia oraz odrębna kanalizacja deszczowa łącząca się z rowem melioracyjnych biegnących wzdłuż torów kolejowych. Również dzięki tej inwestycji prywatny parking Biedronki, znajdujący się pomiędzy sklepem a wjazdem na ząbkowski bazarek zostanie odwodniony. Zniknie zatem wielka kałuża tworząca się po intensywnych opadach deszczu.
Wysokość dotacji Jeronimo Martins wyniosła 600.000 zł. Wszystkie prace związane z przebudową ul. Targowej powinny zostać wykonane jeszcze w 2015 roku.

Targowa JM

Budowa ulicy Wyzwolenia

Brak komentarzy »

W dniu 24 lutego 2015 r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy którego zadaniem będzie budowa ulicy Wyzwolenia.
Przedmiotem zamówienia jest budowa tej drogi na całym jej odcinku (od ul. 3-go Maja do ul. Ks. Skorupki), polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwie wiążącej gr. 6 cm, nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwie ścieralnej gr. 5 cm, chodników z kostki brukowej gr. 8 cm typ HOLLAND koloru czerwonego, nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej typ BEHATON gr. 8 cm koloru grafitowego, nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej bezfazowej typ BEHATON gr. 8 cm koloru czerwonego, wykonaniu oznakowania stałej organizacji ruchu, budowa dojazdu (odnogi ul. Wyzwolenia) o nawierzchni z klinkieru drogowego rozbiórkowego; budowie kanalizacji deszczowej; przebudowie sieci telefonicznej; budowie teletechnicznego rurociągu kablowego na potrzeby monitoringu miasta; przebudowie elektrycznej linii kablowej NN.

Na budowę tej drogi w budżecie Miasta Ząbki zabezpieczono kwotę ponad 4,5 mln zł, z czego prawie połowa to dotacja w budżetu państwa w ramach tzw. schetynówek.

Termin składania ofert upłynął w dniu 11 marca 2015 r. Wybór wykonawcy powinien zostać przez Urząd Miasta  dokonany jeszcze w tym miesiącu. W przypadku podpisania umowy, wykonawca będzie miał maksymalnie 8 miesięcy na wybudowanie ulicy.

Wyzwolenia Słoneczna 1

V sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 10 marca 2015 roku zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miasta, V sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2014-2018. Sesja rozpocznie się o godz. 9 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

.
W porządku obrad sesji znalazły się następujące projekty uchwał:
1) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
2) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015;
3) uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021;
4) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
5) uchwała w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej;
6) uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Miasta Ząbki;
7) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu;
8) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
9) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
10) uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego im. Szuberta w Ząbkach;
11) uchwała w sprawie Regulaminu korzystania z toalety miejskiej zlokalizowanej na ternie Parku Miejskiego im. Szuberta w Ząbkach;
12) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki;
13) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015;
14) uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o. w Ząbkach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
15) uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach.
bip.zabki.pl/v-sesja-rady-miasta-10-marca-2015-r-o-godz-9-00

UM miasto3.11

Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg na budowę Wyzwolenia

Brak komentarzy »

Jeszcze niedawno mogliśmy się Państwu pochwalić pozytywną informacją o uzyskanej dotacji w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na budowę ulicy Wyzwolenia a już dziś informuję o ogłoszeniu przetargu na wybór wykonawcy. Termin składania ofert upływa 11 marca br. i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze w marcu zostanie wyłoniony wykonawca a prace będą mogły zacząć się w kwietniu br.

Zgodnie z ogłoszeniem formalnie przewidziany jest ośmiomiesięczny okres na wykonanie całej drogi wraz z systemem odwodnienia w ul. Wyzwolenia, Lipowej i Langiewicza. Sama wyzwolenia będzie wyposażona w sześciometrowej szerokości jezdnię z asfaltobetonu, chodnik z kostki brukowej oraz ciąg pieszo-rowerowy z kostki bezfazowej. Skrzyżowania z drogami przecinającymi będą równorzędne (pierwszeństwo z prawej strony).
Historia budowy zaczęła się w 2007 roku, czyli w momencie przygotowywania projektów unijnych do których pierwotnie była zakwalifikowana również Wyzwolenia. Niestety z uwagi na zbyt duży pierwotny zakres dwóch drogowych projektów unijnych, kilka ulic, w tym Wyzwolenia zostały okrojone zwiększając tym samym szanse uzyskania środków.
Ulica Wyzwolenia posiadała od kilku lat gotową dokumentację drogową wraz z pozwoleniem oraz łączyła się z drogą wojewódzką i poprzez 3-go Maja łączyła się z drogą powiatową, mogliśmy składać wnioski o dofinansowanie jej budowy w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Uzyskane dofinansowanie obejmuje wsparcie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
bip.zabki.pl/zp-271-04-2015

Wyzwolenia
źródło:
robertperkowski.pl/?co=show&nom=1805&topic=og%C5%82oszono-przetarg-na-budow%C4%99-wyzwolenia