Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Przetarg na budowę ulic Kombatantów i Bortnowskiego

Brak komentarzy »

W dniu 29 stycznia b.r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg na budowę kolejnych ulic. Tym razem planowana jest budowa dwóch ulic Kombatantów i Bortnowskiego, zlokalizowanych  w okolicy ul. Batorego w północnej części miasta.

W ramach prac związanych z budową tych ulic zostanie wyprofilowane i zagęszczone podłoże, wykonana podbudowa z kruszywa drogowego oraz jezdnie o nawierzchni asfaltowej. Chodniki i wjazdy na posesje zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej.

W ramach wykonywanych robót wyregulowane zostaną również urządzenia infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej.

Na oferty od potencjalnych wykonawców ząbkowski magistrat czeka do dnia 13 lutego b.r. do godz. 9 00. Urząd Miasta planuje, iż całość prac budowlanych zakończy się do dnia 30 sierpnia 2014 r.

http://bip.zabki.pl/zp-271-02-2014

Bortnowskiego

Projekt RPO WM 2014-2020 – konsultacje społeczne

Brak komentarzy »

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości projekt RPO WM 2014-2020 w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje trwają od  29 stycznia  do 5 marca 2014 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, do zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym należy opracowanie oraz uzgodnienie projektu programu operacyjnego.

Projekt RPO WM 2014-2020 dostępny jest na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl, www.rpo.mazovia.pl oraz http://www.dialog.mazovia.pl.

Uwagi oraz wnioski do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 można zgłaszać do 5 marca 2014 r.:

 • ·drogą elektroniczną za pomocą załączonego poniżej formularza, przesyłając go na adres mailowy: konsultacje.rpo@mazovia.pl.;
 • pisemnie, poprzez przesyłanie na adres Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 03-402, przy Al. Solidarności 61(z dopiskiem:  Konsultacje społeczne projektu RPO WM 2014-2020);
 • Projekt RPO WM  2014-2020, zostanie również wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy Al. Solidarności 61. Dokument będzie dostępny w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

www.mazovia.pl/komunikaty/art,1933,projekt-rpo-wm-2014-2020-konsultacje-spoleczne.html

2901rpo_wm_2014-2020_-_konsultacje_spoleczne

herb miasta Ząbki

Obywatelski projekt o podatkach dla samorządów?

Brak komentarzy »

www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/obywatelski-projekt-o-podatkach-dla-samorzadow-od-roku-nie-zebrala-sie-komisja,56136_0.html

www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/obywatelski-projekt-o-podatkach-dla-samorzadow-od-roku-nie-zebrala-sie-komisja,56136_1.html

Jacek Sasin

Wiosenna – uzupełnienie oświetlenia

Brak komentarzy »

Wiosenna - uzupełnienie oświetlenia

 

Wiaty w PPP

Brak komentarzy »

Po ponad 3 letniej batalii prawnej, w grudniu ubiegłego roku warszawski samorząd podpisał wreszcie umowę na wymianę 1580 wiat przystankowych. Ciekawostką jest fakt, iż na realizację tego zadania stolica nie wyda ani złotówki, gdyż wszystkie koszty pokryje konsorcjum firm reklamowych AMS i Stroer. Proces wymiany wiat rozpocznie się w 2014 roku i zakończy trzy lata później. Wykonawca w zamian za dostarczenie wiat będzie mógł czerpać zyski z przestrzeni reklamowej na przystankach. Podobne plany mają Wrocław, Płock i Sopot.

Niestety, ale realizowanie zadań publicznych w oparciu o przepisy ustawy o  partnerstwie publiczno-prywatnym lub ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przebiega w naszym kraju na bardzo słabym poziomie. Podstawową przeszkodą są tutaj obawy organów wykonawczych jst, przed potencjalnymi zarzutami o nieformalne powiązania z firmami prywatnymi, którym udzielono zamówienia. Tymczasem w Europie taka forma współpracy jest dosyć powszechna. Szczególnie przodują tutaj Wielka Brytania Hiszpania oraz Portugalia. W Wielkiej Brytanii projekty realizowane w ramach PPP stanowią ok. 15% wszystkich inwestycji publicznych.

Do głównych zalet formuły PPP należy zaliczyć możliwość pozyskania dodatkowego kapitału, sfinansowanie inwestycji bez obciążania ustawowych limitów zadłużenia j.s.t. oraz możliwość przyspieszenia procesów inwestycyjnych w mieście lub wdrożenia projektów w oparciu o najnowsze technologie.

W przypadku wymiany wiat przystankowych obawy co zasadności i celowości udzielenia zamówienia w formule PPP będą raczej znikome. Samorządy nie prowadzą bowiem na wiatach przystankowych akcji reklamowych i marketingowych, zaś na ich zakup, montaż, utrzymanie i likwidację aktów wandalizmu wydają spore środki finansowe. Wydaje się, zatem iż także Ząbki mogłyby pójść drogą Warszawy i wymienić lub uzupełnić swoją infrastrukturę przystankową właśnie z udziałem partnera prywatnego.  

D-15

LII sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 29 stycznia 2014 roku na godz. 15 00 została zwołana 52 sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2010-2014. Sesja odbędzie się tradycyjnie w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

W porządku obrad nadchodzącej sesji znalazły się następujące tematy:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.
 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie powołania Miejskiej komisji do spraw Referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach.
 8. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o.
 11. Uchwała w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2014.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Budżetu na rok 2014.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miasta Ząbki.
 14. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 15. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki.
 16. Dyskusja na temat systemu informacji miejskiej w Ząbkach.
 17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 18. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Zamknięcie sesji.UM

Nadchodzi rewolucja w prawie drogowym: Straż miejska bez fotoradarów

Brak komentarzy »

www.gazetaprawna.pl/artykuly/772659,fotoradary-straz-miejska-straci-do-nich-prawo.html

 

 

System BRT w Nowo-Ziemowita ?

Brak komentarzy »

W opublikowanym w dniu dzisiejszym raporcie, sporządzonym na zlecenie stołecznego ratusza przez firmę CH2M HILL, ustalony został ranking nowych tras tramwajowych, które mają być w przyszłości budowane w Warszawie. Niestety, ale projekt przedłużenia trasy tramwajowej z Dworca Wschodniego do Ząbek (Sosnowa) został nisko oceniony przez zewnętrznych ekspertów i znalazł się dopiero w czwartej puli przewidzianej do realizacji po 2040 r. Ocena taka wydaje się dziwna i krzywdząca dla tego projektu, gdyż trasa ta jako jedna z nielicznych posiadała gotowe studium jej wykonania, sporządzone przez firmę TransEko, które wykazywało celowość i zasadność budowy tej linii.

W mojej ocenie pomimo treści tego raportu, władze Ząbek powinny w dalszym ciągu zabiegać o wpisywanie tej linii tramwajowej do dokumentów koncepcyjnych, planistycznych, projektowych i inwestycyjnych m. st. Warszawy.

Równocześnie jednak w związku z przystąpieniem m. st. Warszawy do realizacji budowy Trasy Świętokrzyskiej a w przyszłości zapewne także i Trasy Nowo-Ziemowita powinien zostać poddany analizie jeszcze inny wariant, polegający na wybudowaniu w pasach drogowych tych ulic, linii typu BRT (Bus Rapid Transit), która docelowo mogłaby przekształcić się w pas autobusowo-tramwajowy (TTA).

BRT to dopiero raczkujące w Polsce a niezwykle popularne szczególnie w Ameryce Łacińskiej rozwiązanie drogowe polegające na wytyczeniu dla autobusów specjalnych, odrębnych szybkich pasów ruchu. Autobusy są obsługiwane przez odpowiednio przystosowane stacje, mają starannie wyznaczone trasy i rozbudowany system informacji pasażerskiej. Zalążki tego rozwiązania można zobaczyć np. w Warszawie na Al. Solidarności (metro Ratusz, Park Praski).

Innymi słowy w miejscu przyszłego torowiska mogłaby tymczasowo powstać dodatkowa ulica, po której zamiast tramwajów jeździłyby przegubowe autobusy komunikacji miejskiej.

Pomimo, iż system BRT jest bardziej energochłonny i mniej przyjazny środowisku, to jednak ma niepowtarzalną zaletę. Jest tani i stosunkowo łatwy do stworzenia w ramach jednego, wspólnego projektu drogowego.

Koszt budowania 7-mio kilometrowej linii tramwajowej Ząbki – Warszawa (Kijowska) szacowany jest na ok. 200 mln zł brutto, kolejne 200 milionów kosztowałby zakup taboru. Rozwiązanie drogowe choć mniej efektywne jest jednak znacznie szybsze w realizacji, tańsze i łatwiejsze w eksploatacji. Wybudowanie pasa drogi przystosowanej do systemu BRT to koszt ok. 5 mln zł za 1 km. Jednocześnie jeden autobus przegubowy kosztuje ok. 1,0-1,5 mln zł, podczas gdy jeden tramwaj ok. 8 mln zł, choć ten drugi zabiera oczywiście jednorazowo większą liczbę pasażerów.

Jak wygląda system BRT można zobaczyć np. na stronie mercedes-benz.

http://brt.mercedes-benz.com/content/brt/mpc/mpc_brt_website/en/home_mpc/brt/home/about_brt/more_about_BRT/fascination/pictures.flash.html

BRT

Źródło foto:

http://www.flickr.com/photos/jlascar/4585122508/

Zobacz sieć tramwajową w Warszawie 2040 roku – plany

1 komentarz »

warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,15314073,Zobacz_siec_tramwajowa_w_Warszawie_2040_roku__PLANY_.html

Straże gminne z nowymi uprawnieniami

Brak komentarzy »

28 stycznia br. wejdą w życie dwie nowelizacje rozporządzeń regulujących pracę straży gminnych (miejskich). Strażnikom zostaną nadane nowe uprawnienia mandatowe, zmianie ulegną też zasady prowadzenia ewidencji wyposażenia. 13 stycznia br. opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych: z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży.

Pierwsze z rozporządzeń uprawnia strażników do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za naruszenie wymogów dotyczących magazynowania odpadów (art. 174 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013, poz. 21), zlecanie gospodarowania odpadami nieuprawnionym podmiotom (art. 175 ustawy o odpadach) oraz zbieranie odpadów bez odpowiedniej umowy, o której mowa w art. 45 ust 2 ustawy o odpadach (art. 177 ustawy o odpadach). Rozporządzenie przywraca strażnikom uprawnienia do karania mandatami prowadzących punkty zbierania metali za niedopełnienie formalności przy skupie (art. 188 ustawy) oraz osób nielegalnie spalających śmieci (art. 191 ustawy). Doprecyzowano również kwestię wydawania komendantom straży miejskich (gminnych) upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu. Z dniem wejścia w życie nowelizacji będzie za to odpowiadał wójt (burmistrz, prezydent miasta).  Zmiana rozporządzenia dotyczącego ewidencji etatów i wyposażenia dotyczy uporządkowania katalogu elementów wyposażenia podlegających ewidencji oraz dodaniu do niego siatek obezwładniających. Nowe przepisy będą miały zastosowanie już do informacji składanych przez komendantów straży miejskich (gminnych) za 2013 r.

Źródło: LEX dla samorządu terytorialnego

Straż Miejska foto