Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Wniosek – oświetlenie ulicy Lipowej

1 komentarz »

Ode mnie   do  biuro.rady@zabki.pl – 30 listopada 2013 r.

Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

 

Zwracam się z wnioskiem o zobowiązanie podmiotu odpowiedzialnego za konserwację oświetlenia ulicznego do usunięcia gałęzi ograniczających oświetlenie na fragmencie ulicy Lipowej. Obecnie dwie lampy uliczne zlokalizowane na odcinku od Gdyńskiej do Langiewicza, po północnej stronie ulicy Lipowej są częściowo zasłaniane przez gałęzie rosnących tam drzew. Obecnie stan ten nie stanowi poważniejszego problemu z uwagi na brak liści, jednakże w sezonie wegetacyjnym w sposób wyraźny gałęzie tych drzew ograniczają oświetlenie ulicy.

Jednocześnie prosiłbym o oczyszczenie klosza lampy znajdującej się przy po północno-zachodniej stronie skrzyżowania ulicy Lipowej i Langiewicza.

 

z poważaniem

 

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki

ul. Kościelna

 

1830-1831 – kadr z życia Leona Drewnickiego

Brak komentarzy »

Był wnukiem popa unickiego, a ojciec jego, Ignacy – był poddanym Czartoryskich, dla których prawem pańszczyzny obowiązki swe wypełniał. Jego matką była Maria z domu Sakiewicz. Ochrzczony w grekokatolickim wyznaniu wiary chrześcijańskiej, do szkoły nie uczęszczał, sztuki czytania i pisania nauczony został przez swoich rodziców. Dalsze kształcenie pogłębiał samodzielnie.

Oczywiście chodzi o postać Leona Drewnickiego, który w 1821 r. kupił 300 hektarów ziemi pomiędzy Markami a Ząbkami i na tym pustym, zabagnionym i zalesionym terenie założył folwark Drewnica, zaś w dniu 30 listopada 1830 r. wraz z grupą powstańców pomaszerował do ogarniętej niepodległościowym zrywem Warszawy.

We wrześniu 2013 roku, serwis internetowy www.historiazabek.pl  we współpracy z Urzędem Miasta Ząbki, przygotował i wydał na łamach pisma samorządowego „Co Słychać?”, mini komiks historyczny „1830-1831 – kadr z życia Leona Drewnickiego”, w formie bezpłatnego dodatku do pisma. W dniu 29 listopada 2013 r. czyli w 183 rocznicę wybuchu Powstania ten unikatowy komiks został udostępniony także w formie elektronicznej http://historiazabek.pl/?leon-drewnicki,29#komiks. Kto nie miał okazji zapoznać się z komiksem w wersji papierowej, teraz ma możliwość jego ściągnięcia i wydrukowania do użytku prywatnego.

Drewnicki komiks

Materiały wykorzystane za zgodą serwisu www.historiazabek.pl

 

Modernizacja oświetlenia miejskiego

Brak komentarzy »

Jednym z zadań realizowanych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych ma być wspieranie efektywności energetycznej. Pod tym pojęciem kryją się różnego rodzaju projekty związane z termomodernizacją obiektów, przebudową systemów grzewczych oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne. Zintegrowane inwestycje terytorialne będą realizowane na Mazowszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Rozpoczęcie w przyszłym roku kolejnego RPO WM otwiera przed Ząbkami oraz okolicznymi gminami zaliczanymi do warszawskiego obszaru funkcjonalnego (np. Marki, Radzymin, Zielonka, Kobyłka, Wołomin) szansę na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego.

Obecnie ulice w naszym mieście oświetlane są przy użyciu 2155 punktów świetlnych, z czego jedynie 200 szt. to nowoczesne zespolone oprawy ledowe. Pozostała reszta to tradycyjne lampy sodowe a niekiedy jeszcze i rtęciowe o mocy od 70 do 150W. Konserwacja całego systemu oświetleniowego miasta kosztuje w skali jednego roku ponad 120 tys. zł, zaś koszt zakupu energii elektrycznej wynosi około 1 miliona. Modernizacja systemu oświetleniowego mogłaby przynieść budżetowi miasta wymierne oszczędności finansowe.

Oczywiście przebudowa oświetlenia na LED kosztuje, w skali całego miasta może to być koszt od 2,0 do 3,0 milionów, ale modernizacja ta na przestrzeni zaledwie kilku lat zwraca się zarówno w kosztach zakupu energii elektrycznej, jak i kosztach konserwacji systemu oświetleniowego. Po 4-6 latach od zmodernizowania oświetlenia w kasie miasta mogłaby zostawać rocznie kwota 500-600 tys. zł. Warto zatem sięgnąć po dostępne wkrótce środki europejskie, być może razem z okolicznymi miastami.  

Wśród zalet systemów LED wymieniana jest głównie ponad 50% oszczędność w zużyciu energii elektrycznej w stosunku do wysokoprężnych lamp sodowych, natychmiastowe działanie oświetlenia natychmiast po załączeniu, brak efektu olśnienia, duża trwałość: 50 000 godzin pracy (lampa sodowa tylko 6-10 tyś godzin), odporność na wibracje, wstrząsy i akty wandalizmu oraz brak szkodliwego promieniowania UV i podczerwieni.

Warto podkreślić, iż oprócz środków unijnych czy rządowych z NFOŚiGW, realizacja projektu modernizacji oświetlenia ulicznego możliwa jest także w ramach współpracy w firmami prywatnymi w różnych modelach. Z reguły zawierana jest umowa o świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie całej gminy. W takim wariancie wykonawca umowy na własny koszt wymienia wszystkie lampy oświetlenia drogowego w gminie. Instaluje własne lampy LED, które przez okres trwania umowy pozostają własnością wykonawcy. Po zakończeniu umowy operatorskiej gmina odkupuje lampy LED od spółki po symbolicznej cenie 1 złotówki za sztukę. Przez okres trwania umowy gmina zobowiązuje się płacić stałą opłatę miesięczną ustaloną między stronami. Stała opłata odpowiada z reguły dotychczasowemu, kosztowi oświetlenia gminy, czyli nie jest ani wyższa ani niższa niż aktualnie ponoszone koszty na energię elektryczną zużywaną do oświetlenia drogowego. W tym modelu gmina nie wydatkuje ani złotówki więcej niż dotychczas, lecz realne oszczędności następują dopiero po zakończeniu trwania umowy operatorskiej, z reguły dopiero po 7-8 latach.

ul. Kościelna

Straż miejska sprawdza się w Ząbkach

Brak komentarzy »

rozmowa z komendantem Komendy Powiatowej Policji w Wołominie mł. insp. Dariuszem Krząstkiem

W Y W I A D

Na terenie powiatu wołomińskiego funkcjonuje kilka straży miejskich. Jak Pan ocenia współpracę tych formacji z policją?

Trzeba pamiętać, że straż miejska ma swoje regulacje prawne, na podstawie których działa. Nie można zatem mówić, że straż wspomaga czy wyręcza policję z niektórych działań.

Każda formacja ma swoje kompetencje, realizuje swoje zadania. Faktycznie istnieją płaszczyzny, które są wspólne i dla policji, i dla straży miejskich. W tych obszarach też obydwie formacje najczęściej współpracują. Moim zdaniem każda formacja, która ma legitymację procesową do podejmowania działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa jest jak najbardziej pożyteczna i przydatna.

Nie ma dla mnie znaczenia czy to jest straż miejska, żandarmeria wojskowa czy służba ochrony kolei. Każda taka instytucja wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa i to jest bezsporne.

Jak rozkładają się zatem kompetencje między policją a strażą miejską? Czy można powiedzieć, że policja jest od spraw „grubszych” a strażnicy od „drobniejszych”?

Generalnie policja posiada kompetencje do podejmowania wszystkich czynności związanych z ujawnieniem wykroczenia czy przestępstwa oraz ma cały wachlarz środków, żeby te kompetencje wykorzystywać. Dodatkowo w grę wchodzi zapobieganie czyli prewencja.

Straż miejska ma siłą rzeczy ograniczone kompetencje, tak wynika z ustawy o strażach miejskich. Absolutnie nie zgodzę się z twierdzeniem, że straż jest od spraw śmieciowych a policja od „grubszych”. Policja jest zobowiązana, żeby ścigać sprawców przestępstw. Dobrze jest, że jest na danym terenie taki organ jak straż miejska. Oni realizując swoje kompetencje mają bardzo duży wpływ na to czy w danej gminie czy danym powiecie jest bezpieczniej czy też nie. Nie ma też zakazu aby, straż nie mogła zatrzymywać przestępców. W rzeczywistości w wielu przypadkach tak się dzieje.

Samo noszenie munduru do czegoś zobowiązuje. Bez względu czy to policja czy straż to jest to organ powołany do tego, aby dbać o dobro lokalnej społeczności.

Rozumiem, że w gminach gdzie funkcjonują straże policja i straż współpracują tak, żeby nie pokrywały się ich zadania…

Oczywiście że tak, w sprawach dotyczących parkowania czy śmieci obywatel z reguły dzwoni do straży miejskich. Jak najbardziej jest to odciążenie nas od tych spraw. To wsparcie ze strony straży jest i daje się to odczuć.

Czy fakt funkcjonowania straży miejskiej na danym terenie ma wpływ na liczbę etatów policyjnych?

Nie ma żadnego znaczenia. Odnosząc się do miasta Ząbki zauważamy dużą liczbę nie zameldowanych osób, dlatego moim zdaniem funkcjonowanie straży jest tam jak najbardziej pożądane. W obecnej chwili nie mam możliwości zwiększenie obsady etatowej w ząbkowskim komisariacie. W ubiegłym roku zwiększyłem obsadę, ale to jest już absolutnie wszystko, co mogłem zrobić. Jako powiatowy komendant policji patrzę całościowo na powiat.

Był swego czasu taki pomysł, aby stworzyć posterunek policji w południowej części Ząbek. Jak Pan odnosi się do tego problemu?

Moim zdaniem nie ma potrzeby tworzyć dodatkowego obiektu, jeśli chodzi o miasto Ząbki. Uważam, że nie przyniosłoby to żadnych dodatkowych wymiernych efektów.

Jak Pan ocenia współpracę Komisariatu Policji w Ząbkach ze Strażą Miejską w Ząbkach?

Współpracę oceniam bardzo wysoko. Jestem w stałym kontakcie z komendantem SM w Ząbkach. Organizowane są wspólne patrole. Moim zdaniem to pozytywna działalność, przynosząca konkretne efekty.

Uważam, że ta współpraca jest bardzo dobra, choć zdaję sobie sprawę, że zawsze znajdą się malkontenci, którzy będą twierdzili, że straż czy policja jest niepotrzebna. Zasada jest prosta, jeżeli zadania obydwu formacji będą wykonywane w sposób należyty, wzorowy, to musi to przynieść efekt w postaci dużego zaufania ze strony społeczeństwa.

Sam fakt, że pojawia się policjant czy strażnik działa w pewnych sytuacjach odstraszająco. Niejednokrotnie chuligan, który by się dopuścił jakiegoś wybryku, rezygnuje, bo akurat przejeżdżał patrol i nie ma to znaczenia czy to patrol straży czy policji.

Jeżeli chodzi o Ząbki dochodzi nam kolejny element współpracy, który nie występuje w innych gminach. Mamy tam I ligową drużynę, średnio co dwa tygodnie rozgrywany jest w Ząbkach mecz wymagający specjalnego zabezpieczenia. Na tę okazję powołuję nieetatowy pododdział, wystawiam dodatkowe siły, straż miejska też mnie w tym wspomaga.

Dziękuję za rozmowę.

Źródło: ząbkowska gazeta samorządowa „Co Słychać” 15.11.2013 r.

TK: niekonstytucyjny przepis o stawkach opłaty śmieciowej

Brak komentarzy »

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że niezgodny z konstytucją jest cały art. 6k ustawy śmieciowej w zakresie, w jakim pozwala gminom samodzielne ustalać stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Art.6k straci moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw. Z tego powodu – jak powiedział sędzia Stanisław Rymar w ustnym uzasadnieniu wyroku – „przepis, który nie określa maksymalnej wysokości stawki, nadal obowiązuje”.

Rymar dodał, że Trybunał zdawał sobie sprawę z trudności, jakie miał ustawodawca, nie mogąc wskazać w ustawie maksymalnej stawki opłaty. Dlatego – jak wyjaśnił – Trybunał dał Sejmowi 18 miesięcy, by dostosować ten przepis do wymogów konstytucyjnych. W tym czasie Sejm będzie musiał ustalić, jaka ma być maksymalna stawka opłaty i na jakiej podstawie obliczana.

„Sejm ma wolną rękę” – powiedział Rymar, wyjaśniając, że TK nie daje żadnych wskazówek, jak ustalić wysokość górnej stawki. „Ale bez tej maksymalnej stawki danina publiczna nie może być uznana za zgodną z konstytucją” – powiedział sędzia sprawozdawca.

Dodał, że ustawa daje gminom również zbyt dużą dowolność przy ustalaniu dopłat dla właścicieli nieruchomości, a także zwolnień od opłaty.

TK nie podważył samej idei organizowania przetargów śmieciowych – w tym zakresie umorzył postępowanie. Posłowie wnioskodawcy twierdzili, że gminy nie powinny być zmuszone do organizowania przetargów śmieciowych, tylko powinny móc zlecać zadania w tym zakresie własnym spółkom i zakładom budżetowym. Wskazywali, że obowiązek przeprowadzania przetargów zagrozi funkcjonowaniu spółek gminnych oraz za kilka lat doprowadzi do zmonopolizowania rynku przez duże koncerny śmieciowe.

TK nie dopatrzył się też niezgodności z konstytucją artykułów 6h i 6m ust. 1 – nakładających na właścicieli nieruchomości obowiązek uiszczania opłaty za śmieci oraz składania deklaracji o jej wysokości. O niezgodności tych przepisów z konstytucją byli przekonani nie tylko autorzy wniosków do TK, ale nawet Sejm i prokurator generalny. Twierdzili, że definicja „właściciela nieruchomości” jest zbyt szeroka i przez to nieprecyzyjna.

Rymar przyznał, że orzeczenie TK o zgodności z konstytucją tych przepisów może być zaskoczeniem. W uzasadnieniu wyjaśnił, że z przepisów tych wynika jednak jednoznacznie, że podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia opłaty oraz do złożenia deklaracji są właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także „współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością”.

Rymar przyznał, że ustawodawca nie rozstrzygnął wprost, na którym z tych podmiotów spoczywa obowiązek wynikający z art. 6h i 6m ustawy, w sytuacji gdy kilka podmiotów spełnia kryterium definicji „właściciela nieruchomości”. Nie uregulował też ewentualnej solidarnej odpowiedzialności posiadaczy nieruchomości, w razie gdy nie zostaną wypełnione obowiązki wynikające z ustawy.

Nie oznacza to jednak – tłumaczył sędzia – że nie jest możliwe ustalenie osób, na których ciążą obowiązki wynikające z ustawy. Zdaniem TK można to ustalić zarówno na podstawie samej ustawy śmieciowej, jak i innych przepisów prawa, stosowanych analogicznie. To jednak – dodał Rymar – należy już do organów administracji i do sądów, a nie do Trybunału.

TK uznał za zgodny z konstytucją także art. 6l ust. 1, który przekazuje radom gmin ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za śmieci.

W pozostałym zaskarżonym zakresie TK umorzył postępowanie.

Rzecznik resortu środowiska Paweł Mikusek podkreślił w rozmowie z PAP, że Trybunał umorzył wszystkie zarzuty wobec kluczowych przepisów ustawy. „Trybunał potwierdził obowiązek organizacji przetargów i zasadność systemu zbierania deklaracji od właścicieli nieruchomości. Wnoszenie opłat śmieciowych na podstawie już podjętych uchwał gmin jest obowiązkowe” – powiedział. Jak dodał, zakwestionowane przepisy muszą zostać zmienione. „Trybunał uznał, że po 5 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów jest już możliwe określenie górnego pułapu opłat (…) należy też doprecyzować przepisy o zwolnieniach przedmiotowych i dopłatach” – dodał.

Trybunał badał przepisy ustawy śmieciowej na wniosek Rady Miasta Świdnika (która złożyła swój wniosek do TK 25 miesięcy temu), grupy posłów SLD (ich wniosek został złożony w marcu br.) i grupy posłów PiS (w maju br.).

Niezależnie od tego w Trybunale czeka na rozpatrzenie jeszcze wniosek Rady Miasta Inowrocławia.

Od 1 lipca, zgodnie z tzw. ustawą śmieciową, obowiązek gospodarki odpadami komunalnymi przejęły gminy. Samorządy miały 1,5 roku na przygotowanie się do nowego systemu – na przeprowadzenie przetargów na odbiór śmieci, wprowadzenie nowych opłat śmieciowych, zebranie deklaracji od właścicieli nieruchomości.

źródło:

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/tk-niekonstytucyjny-przepis-o-stawkach-oplaty-smieciowej

ekocelźródło foto: www.ekocel.pl

Żołnierska tak, wiadukty na Marsa nie.

komentarze 3 »

W dniu 22 listopada 2013 r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród siedmiu, złożonych przez firmy budowlane zainteresowane przebudową ulicy Żołnierskiej na odcinku od ronda w Zielonce do granicy z Warszawą. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Skanska S.A. która zaproponowała wynagrodzenie w wysokości 45,8 mln zł. Umowa z tą firmą budowlaną powinna zostać podpisana przez MZDW w pierwszych dniach grudnia.

 MZDW.631

Niestety, ale korzyści płynące z przebudowy ul. Żołnierskiej (DW 631) do standardu drogi dwupasmowej mogą być bardzo ograniczone z powodu wycofania się Warszawy z budowy estakad w węźle Żołnierska/Marsa. Z powodu braku możliwości uzyskania decyzji ZRiD na budowę tych estakad, stołeczny ratusz zlecił opracowanie projektu zamiennego. Powodem zarzucenia planów ich budowy jest objęcie ochroną konserwatorską działki przy ul.Marsa 61. Bez tego bezkolizyjnego wiaduktu pojazdy jadące 631 w dalszym ciągu będą tkwić w korkach na skrzyżowaniach Żołnierska/Marsa i Marsa/Chełmżyńska.

Dlatego też na dzisiejszej sesji Rada Miasta Ząbki jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m.st. Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska.

W powyższej uchwale radni uznali za niezbędną realizację węzła drogowego Marsa/Żołnierska w pierwotnie zaprojektowanej formie tj. z dwoma estakadami łączącymi ulice Marsa z Żołnierską wraz z bezkolizyjnym przejazdem ul. Marsa nad ul. Chełmżyńską oraz zwrócili się z apelem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie z urzędu działań w celu umożliwienia wydzielenia z działki Marsa 61 na której znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków fragmentu niezbędnego do zbudowania drugiej estakad węzła drogowego ulic Marsa/Żołnierska, jak również z prośbą do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i Fundacji „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego” właściciela działki, o podjęcie dialogu z miastem Warszawa w celu umożliwienia zrealizowania tej bardzo potrzebnej naszej społeczności inwestycji.

rzut projektowanych estakad: Marsa_Żołnierska_estakady

Zołnierka_warsaw

 źródło foto: Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów.

autor foto: Łukasz Rostek

MCS pokieruje pływalnią

Brak komentarzy »

W ubiegły piątek (22.11.2013 r.) Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na wybór operatora Krytej Pływalni w Ząbkach. Podmiotem zarządzającym nowym obiektem została spółka komunalna pn. Miejskie Centrum Sportu Sp. z o.o.  Obecnie spółka ta zarządza obiektem trybuny sportowej przy ul. Słowackiego. Po zakończeniu przez Miasto Ząbki prac budowlanych, spółka przejmie również administrowanie obiektem pływalni.

2013.11.23 Kryta pływalnia

Wniosek – ulica Warszawska

Brak komentarzy »

Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

.

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli nawierzchni ulicy Warszawskiej (Zycha-Łodygowa). W ostatnim czasie w nawierzchni tej ulicy gminnej, po jej południowej stronie, pojawiły się niewielkie pęknięcia. Pęknięcia te nie zagrażają w żadnej mierze kierowcom, tym niemniej z uwagi na zbliżający się sezon zimowy mogą być przyczyną pogarszania się stanu technicznego tej ulicy oraz powstawania w niej ubytków. Prosiłbym o naprawę tych pęknięć lub zobowiązanie do tego wykonawcy ulicy, o ile pozostaje ona jeszcze w okresie gwarancyjnym.  

.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki  

Warszawska 2013.11.24

Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ?

Brak komentarzy »

 W porządku obrad  47 sesji Rady Miasta Ząbki znalazł się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ząbki a m.st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

ZIT to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów, Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania. ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

ZIT realizowane będą przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Ponadto, zarząd województwa będzie mógł zdecydować o finansowaniu ZIT w mniejszych ośrodkach – tzw. miastach regionalnych i subregionalnych oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Fundusze w ramach ZIT przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

  • rozwój transportu (karty miejskie, systemy „P&R”, parkingów i ścieżek rowerowych);
  • rewitalizacja obszarów miejskich
  • poprawę stanu środowiska przyrodniczego (usuwanie azbestu, ochrona istniejących terenów zielonych w miastach, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne);
  • wspieranie efektywności energetycznej (ocieplanie budynków, wymianie okien i oświetlenia na energooszczędne, przebudowie systemów grzewczych);
  • wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu).

Ostateczne decyzje co do zakresu wsparcia ZIT zapadną po negocjacjach tzw. kontraktów terytorialnych oraz ustaleniu zawartości wszystkich programów operacyjnych. Strategia ZIT powinna dotyczyć minimum dwóch z powyższych celów.  ZIT realizowane będą w ramach Regionalnych Programów (RPO).

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Zasady_ZIT.aspx

http://rpo.mazovia.pl/content/mazowsze-przygotowuje-si-do-nowej-agendy-unijnej

 ZIT.26.07.2013

UM miasto3.11

 

 

XLVII sesja Rady Miasta

Brak komentarzy »

Na najbliższy poniedziałek  25 listopada 2013 roku zaplanowana została 47 sesja Rady Miasta Ząbki. Sesja rozpocznie się o godz. 18 00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

  1. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok;
  2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019;
  3. Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014;
  4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ząbki a m.st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m.st. Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”.

UM