Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Woda ze studni oligoceńskiej znowu dostępna

Brak komentarzy »

Po dłuższej przerwie spowodowanej koniecznością przeprowadzenia przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach modernizacji urządzeń studni oligoceńskiej przy ul. Batorego, w dniu 1 sierpnia 2013 r. o godz. 15.00 nastąpi ponowne otwarcie tego popularnego wśród mieszkańców ujęcia wody z pokładów trzeciorzędowych. Po krótkiej uroczystości ponownego jej uruchomienia, mieszkańcy Ząbek znów będą mogli z niej korzystać.

 

 

W połowie sierpnia Piłsudskiego zamknięta na kilka dni

Brak komentarzy »

Według informacji  przekazanych przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, prace brukarskie związane z wymianą nawierzchni chodników w tej ulicy będą prawdopodobnie prowadzone przez najbliższe dni, aż do 15 sierpnia b.r. Podczas układania poszczególnych odcinków chodnika będzie dochodziło do czasowych przesunięć przystanków autobusowych na maksymalną odległość 70 m od istniejących, w jedną lub drugą stronę.

Obecnie planowane jest  czasowe wyłączenie z ruchu ul. Piłsudskiego w dniach od 15 sierpnia br. do 18 sierpnia br.  i skierowania ruchu pojazdów na czasowy objazd, poprowadzony ul. Skrajną i Ks. Zycha do ul. Warszawskiej.

Aktualnie Wykonawca prac remontowych nie posiada jeszcze zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu. W związku z powyższym zarówno przywołane daty jak i plan objazdu mogą ulec zmianie.

 

XLIII Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 2 sierpnia 2013 r. Przewodniczący Rady Miasta Ząbki zwołał XLIII Sesje Rady Miasta Ząbki kadencji 2010-2014. Początek sesji został zaplanowany na godz. 12.00. Tym razem miejscy radni obradować będą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy ul. Słowackiego 21 (Trybuna Główna na Stadionie Miejskim).

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1)   Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 r.

2)   Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.

3)   Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

4)   Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie dofinansowania zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny.

5)   Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. (zwolnienie z podatku gruntów i budowli zajętych na potrzeby upowszechniania kultury fizycznej)

6)   Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul. Leszyckiego, dz. ewid. Nr 1/51).

7)  Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul. Leszyckiego, dz. ewid. Nr 1/49).

8)   Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz. ewid. Nr 1/40).

9)   Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul. Leszyckiego, dz. ewid. Nr 1/35).

10)  Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (ul.Westerplatte, dz. ewid. Nr 70).

11)  Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

12) Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2013/2014.

13) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Ząbki.

14)  Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud nad Wisłą – 1920”.

15)  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach.

Blog na urlopie

Brak komentarzy »

Szanowni Państwo

Przede mną kilka dni odpoczynku. Przez te kilka dni pomiędzy 23 a 29 lipca b.r. blog nie będzie na bieżąco aktualizowany.

pozdrawiam

Robert Świątkiewicz

Niuanse prawa samorządowego – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tylko dla całej gminy

Brak komentarzy »

Studium jest aktem planistycznym obejmującym terytorium całej gminy (art. 9 ust. 3 u.p.z.p.). Jednoznaczne stwierdzenie ustawodawcy w tym zakresie nie pozwala na sporządzenie studium na obszarze mniejszym niż gmina, a więc jedynie na wybranych jej obszarach. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy zmiany studium.

Dopuszczalne jest bowiem podejmowanie uchwał w sprawie zmiany studium dla części obszaru gminy. WSA we Wrocławiu stwierdził, że: „podejmując uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium (…), rada gminy może w sytuacji, gdy wynika to z przedmiotu podejmowanej nowelizacji, wyznaczyć obszar zmiany studium węższy od granic administracyjnych gminy. W tej sytuacji art. 9 ust. 3 u.p.z.p. nie będzie miał zastosowania”. Przy czym należy zaznaczyć, że zmiany te powinny współgrać z tymi ustaleniami studium, które pozostają w mocy.

Obwiązujące uregulowanie oznacza, że studium nie może być wprowadzane etapowo, co zmusza organy gminy do kompleksowego uregulowania kwestii związanych z omawianym aktem planistycznym. Dodatkowo należy wskazać, że nie jest możliwe uchwalenie studium dla kilku gmin, nawet tych, które ze sobą graniczą. Takie określenie zasięgu terytorialnego studium może stanowić problem zarówno dla gmin niewielkich (kwestia kosztów związanych z procedurą ustanowienia studium), jak i gmin intensywnie zabudowanych (z powodu braku koordynacji na tym poziomie planowania z terenami sąsiadującymi, które pozostają poza granicami administracyjnym gminy tworzącej studium).

Więcej na ten temat znajdziesz w książce „Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego”.

Opracowanie fragmentu: Agnieszka Matłacz

Źródło: www.samorzad.lex.pl

 

powiat rozpoczął remont ul. Piłsudskiego

Brak komentarzy »

Kilka dni temu, wyłoniona w drodze przetargu firma Bruk – Bud rozpoczęła prace związane z remontem ul. Piłsudskiego  na odcinku od Warszawskiej do Andersena. Inwestorem remontu drogi jest Powiat Wołomiński, gdyż ulica ta podobnie jak kilka innych nie pozostaje w zarządzie Miasta Ząbki, lecz właśnie Powiatu Wołomińskiego.

Obecnie prowadzone są prace poza samym pasem jezdni, polegające na wymianie starych  i zużytych płyt chodnikowych na nową kostkę brukową. Po ich zakończeniu wykonawca usunie starą nawierzchnię, uzupełni ubytki, wyreguluje studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne oraz położy nowy dywanik asfaltowy.

Ponieważ przedmiotem umowy został objęty również projekt organizacji ruchu, nie można dzisiaj powiedziać jak będą wyglądały ewentualne objazdy oraz zmiany tras komunikacji miejskiej. Taka informacja nie została dotychczas opublikowana na stronach internetowych powiatu i warszawskiego ZTMu. Prawdopodobnie stosowne ogłoszenia pojawią się na kilka dni przed wprowadzeniem utrudnień w formie stosownych informacji internetowych oraz tablic drogowych.   Zakończenie całości prac planowane jest na połowę sierpnia b.r.

 

Kołłątaja wyremontowana w ekspresowym tempie

Brak komentarzy »

Zaledwie w piątkowe popołudnie wykonawca rozpoczął prace remontowe a już w sobotni wieczór mogliśmy obserwować wynik tych robót. Cała zniszczona i podziurowaniona nawierzchnia ul. Kołłątaja została zerwana a w jej miejsce został ułożony całkowicie nowy i równy jak przysłowiowy stół dywanik asfaltowy. Przy okazji nową nawierzchnię zyskały podjazdy do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

W związku z przebudową ulicy Orlej, ulica Kołłątaja stała się głównym traktem komunikacyjnym łączącym północną cześć Miasta z ulicą Ks. Skorupki. Fakt ten w krótkim czasie spowodował zniszczenie nawierzchni tej ulicy. Tak więc przeprowadzenie jej remontu było koniecznością. Co prawda w piątkowe popołudnie kierowcy przejeżdzający przez ten fragment miasta stali w sporym korku, ale wszystko wskazuje na to,  iż już w niedzelę kierowcy będą mogli przejechać po wyremontowanym odcinku tej ulicy.

 

    

Dzisiaj rusza remont ul. Kołłątaja

1 komentarz »

Już w najbliższy piątek w godzinach popołudniowych rozpocznie się długo wyczekiwany remont ulicy Kołłątaja, na odcinku pomiędzy ulicą Piłsudskiego a Ks. Skorupki. W ramach prowadzonych robót budowlanych wymieniona zostanie nawierzchnia asfaltowa oraz ułożony nowy krawężnik od strony wschodniej.

Prace remontowe prowadzone będą przez cały weekend. Na czas prac budowlanych obowiązywać będą objazdy tej ulicy. Swoje trasy zmieni również komunikacja miejska.

Na razie bez kontenerów dla Szkoły Podstawowej Nr 3

Brak komentarzy »

W dniu 9 lipca Urząd Miasta unieważnił przetarg nieograniczony którego przedmiotem była dostawa, montaż i najem kontenerów modułowych wraz z wykończeniem podstawowym i wykonaniem przyłączy na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

Powodem unieważnienia postępowania był brak złożenia jakiejkolwiek oferty.

Zamówienie Urzędu Miasta dotyczyło wybudowania 6-oddziałowego obiektu przyszkolnego, składającego się łącznie z 27 kontenerów,  wyposażony we wszystkie media niezbędne do użytkowania oddziału. Prawdopodobnie przetarg ten zostanie powtórzony.

http://bip.zabki.pl/zp-271-16-13

źródło foto: www.touax.pl

 

15 lipca 2013 r. – pierwszy termin płatności za wywóz odpadów stałych

1 komentarz »

Od 1 lipca 2013 r. na terenie całego kraju funkcjonuje nowy system odbioru odpadów. Zasadnicza zmiana polega na tym, iż od tego dnia całość śmieci komunalnych wytworzonych na terenie naszego miasta przez gospodarstwa domowe staje się własnością lokalnego samorządu. W tego tytułu Urząd Miasta Ząbki będzie pobierać stosowną opłatę stanowiącą do co swojej istoty zryczałtowany parapodatek.

W dniu 15 lipca mija właśnie pierwszy termin płatności tej opłaty za III kwartał 2013 r. Z uwagi na brak wiedzy co do realnej ściągalności tej opłaty oraz mając na względzie złożenie „deklaracji śmieciowych” przez  jedynie ok. 40% gospodarstw domowych, opłata musi być wnoszona przez mieszkańców Ząbek z góry. Takie założenie było konieczne aby gmina miała czas na wszczęcie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych wobec osób które zlekceważyły obowiązek złożenia deklaracji albo nie uiszczą samej opłaty w terminie.

Osobiście uważam rozwiązanie płacenia z góry za typowo tymczasowe, które pozwoli gminie na w miarę łagodne wdrożenie systemu pod względem finansowym i windykacyjnym oraz w sposób zasadniczy zmniejszy możliwość ewentualnej utraty płynności finansowej. Kiedy mieszkańcy Ząbek jak również miejscy urzędnicy przyzwyczają się do nowych zasad, a zaległości we wnoszeniu opłat będą stosunkowo niewielkie warto będzie rozważyć wprowadzenie możliwości płacenia z dołu, czyli za faktycznie wykonaną usługę.  

źródło foto: www.ekocel.pl

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać w kasie Urzędu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na rachunek bankowy: 11 8006 0000 0013 0462 2000 0049. W tytule przelewu należy podać adres nieruchomości, za którą wnoszona jest opłata. W najbliższym okresie poszczególnym właścicielom nieruchomości Urząd Miasta przydzielać będzie indywidualne numery rachunków.