Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Interpelacja – dzikie wysypisko śmieci Skorupki/Gdyńska

Brak komentarzy »

Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z prośbą o uprzątniecie przez wyłoniony w drodze przetargu podmiot, dzikiego wysypiska śmieci, które powstało w miejscu nieformalnego przystanku autobusowego linii W, u zbiegu ulic Ks. Skorupki oraz Gdyńskiej. Zalegają tam puste butelki, puszki, papiery oraz inne śmieci. Ponadto cały teren wzdłuż całego wału ziemnego pomiędzy ul. Gdyńską a budową krytej pływalni wymaga wykoszenia i uporządkowania.     

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki 

System kanalizacji deszczowej

Brak komentarzy »

Od ponad 10 lat obowiązujące w Polsce przepisy prawa nakazują budowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej i oddzielnej sieci kanalizacji deszczowej. O ile z budową tej pierwszej w Ząbkach nie ma większych problemów, to budowa tzw. burzówki stanowi niemały kłopot.

Podstawową przyczyną problemów jest brak naturalnego cieku wodnego do którego Ząbki mogłyby odprowadzać wody deszczowe. Najbliższy Ząbkom Kanał Bródnowski leży już bowiem w granicach Warszawy. Jest on właściwie jedynym realnym odbiornikiem wód deszczowych z Ząbek. Rzeka Długa przecinająca Zielonkę i Marki nie może stanowić odbiornika wód deszczowych dla naszego miasta z uwagi na wyższe rzędne terenu.

Problemem Ząbek jest również brak systemu typowej kanalizacji deszczowej (z  wyjątkiem kilku ulic: Batorego, Jana Pawła II, Wolności, Skargi, Wyszyńskiego, Skrajna, część Powstańców). W kilku innych ulicach wybudowano substytuty tej kanalizacji formie tzw. studni chłonnych np. Maczka, Langiewicza. Niestety przy występujących w ostatnich latach ulewach system ten staje się niewydolny. W pozostałych ulicach utwardzonych funkcjonuje stara kanalizacja ogólnospławna.

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem wydaje się bezpośrednie połączenie Kanału Bródnowskiego z Ząbkami. Co więcej takie połączenia co do zasady istnieją tyle, że ich przepustowość pozostawia wiele do życzenia. Tymi połączeniami są:

1)      Rów Zacisze, biegnący wzdłuż ulic Bystrej i Kanałowej w Warszawie, stanowiący dopływ Bródnowskiego;

2)      rów melioracyjny na tyłach Praskiej Giełdy Spożywczej,

3)      prawie niewidoczny rów melioracyjny biegnący przez Targówek Przemysłowy wzdłuż torów kolejowych (na wysokości Osiedla Wilno został jednak oczyszczony i udrożniony);

4)      system rowów melioracyjnych przy CH M1;

Niestety, ale nawet w przypadku udrożnienia tych połączeń, nie będą one miały wystarczającej sprawności aby w szybki i skuteczny sposób odprowadzić wodę z całego miasta.

Dzisiaj system kanalizacji burzowej dopiero jest budowany, lecz wszystkie nowe ulice o charakterze zbiorczym są już na etapie budowy wyposażane w oddzielną kanalizację deszczową np. Leszyckiego, Orla, 3-go Maja. Sukcesywne postępy w budowie sieci kanalizacji deszczowej spowodują, iż za kilka lub kilkanaście lat niemożliwe będzie jej odprowadzanie w czasie rzeczywistym, lecz z uwagi na ograniczenia wyżej opisanych rowów melioracyjnych, konieczne będzie jest czasowe retencjonowanie. Początki takiego postępowania już widzimy.

W tegorocznym budżecie miasta znalazły się bowiem pozycje związane z odprowadzaniem deszczówki. Jedną z nich jest zaprojektowanie otwartego zbiornika wód deszczowych o zbiegu ulic Batorego i Nowej, drugim to odtworzenie rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż torów kolejowych (Piłsudskiego-Łodygowa). Toczą się również prace projektowe nad odtworzeniem dużego kanału deszczowego 1000 mm oznaczonego kodem D-3, biegnącego po śladzie planowanej ulicy Nowoziemowita. Prawdopodobnie w przyszłości także spotkamy się z projektami i pracami budowlanymi, których celem będzie magazynowanie wód deszczowych wzdłuż zachodniej granicy Ząbek.

 

Apteka całodobowa w Ząbkach

Brak komentarzy »

Od kilkunastu dni Ząbki to miasto które oficjalnie zamieszkuje 29 tys. Osób. Oczywiście bez meldunku jeszcze kilkanaście tysięcy osób. Nic więc dziwnego, że od dłuższego czasu pojawiały się postulaty mieszkańców  uruchomienia całodobowej placówki aptecznej. Do tej pory najbliższe tego typu placówki funkcjonowały w Wołominie (Szpital Powiatowy) oraz na warszawskim Targówku. Prawdopodobnie stan ten ulegnie jednak zmianie.  

W dniu 7 maja b.r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z przedstawicielami ząbkowskich aptek zlokalizowanych w okolicy placówki świadczącej nocną i świąteczną pomoc lekarską (ul. Powstańców 70 A), w celu uruchomienia całodobowo usług aptekarskich w Ząbkach. Według zapewnień Burmistrza Miasta placówką która podjęła się świadczenia tej usługi będzie od września b.r. apteka przy ul. Powstańców 2 (vis a vis marketu Kaufland).

Kontenery dla Szkoły Podstawowej Nr 3

Brak komentarzy »

W dni 24 czerwca Urząd Miasta ogłosił przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa, montaż i najem kontenerów modułowych wraz z wykończeniem podstawowym i wykonaniem przyłączy na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

W wyniku realizacji tego zamówienia powinien powstać w zaledwie kilka tygodni od podpisania umowy, 6-oddziałowy obiekt przyszkolny, składający się łącznie z 27 kontenerów,  wyposażony we wszystkie media niezbędne do użytkowania oddziału.

W przypadku udzielenia zamówienia SP3 uzyska 6 klas lekcyjnych, które powinny doraźnie polepszyć złą sytuację lokalową tej jednostki oświatowej.

Z podobnym „pogotowiem kontenerowym” mieliśmy już do czynienia w przeszłości przy okazji budowy Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat”. W tamtym przypadku tymczasowe pomieszczenia służyły przedszkolakom przez cały czas budowy nowego obiektu. Wiele na to wskazuje, że tak będzie i teraz, gdyż na ostatniej sesji Rady Miasta Burmistrz zapowiedział, iż w przyszłym roku Urząd Miasta powinien przystąpić do budowy nowego skrzydła szkolnego.

Przeznaczenie w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na rozpoczęcie rozbudowy SP3 wydaje się sprawą oczywistą, gdyż w Radzie Miasta panuje powszechna zgoda co do potrzeby rozbudowy SP 3.     

Czas najmu kontenerów został oznaczony przez Urząd Miasta do dnia 30 czerwca 2015 r.

Źródło foto: www.touax.pl

Budowa tunelu 2013.06.26 – foto

Brak komentarzy »

 

Wkrótce nowa poczta w Ząbkach

Brak komentarzy »

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Ząbki, radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat przez Pocztę Polską lokali użytkowych w budynku przy ul. Orlej 8. Od kilku miesięcy lokale te stały puste, gdyż dotychczas zajmujący te pomieszczenia Miejski Ośrodek Kultury przeniósł się do nowej trybuny sportowej. Jednocześnie podejmowane przez władze Ząbek próby zbycia tych lokali na drodze przetargowej zakończyły się niepowodzeniem.

W wynajętych pomieszczeniach ma powstać jedna z najnowocześniejszych placówek pocztowych w Polsce, a co istotne część usług świaczonych przez tą placówkę będzie dostępna non stop, 24 godziny na dobę (tzw. strefa 24h).

Termin otwarcia nowej placówki nie został jeszcze ustalony. Prawdopodobnie będzie to okres pomiędzy listopadem a grudniem bieżącego roku. 

 

Historia Ząbek zaprasza

1 komentarz »

http://historiazabek.pl/?swieto-80-pulku-piechoty,82

 

Burmistrz Ząbek z absolutorium

Brak komentarzy »

Podczas obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta Ząbki, radni udzielili Panu Robertowi Perkowskiemu – Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2012 r. Spośród obecnych na sesji radnych 13 głosowało za udzieleniem absolutorium, zaś 4 radnych wstrzymało się od głosu. Żaden z radnych nie był przeciwny udzieleniu absolutorium.

Tuż przez absolutorium radni zatwierdzili sprawozdanie Burmistrza z realizacji budżetu miasta za 2012 rok.

Interpelacja – naprawa ul. Legionów/Skorupki

Brak komentarzy »

 Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

 Zwracam się z prośbą o naprawę nawierzchni ulicy Legionów w obrębie skrzyżowania z ul. Ks. Skorupki. W związku z fatalnym stanem technicznym ul. Skorupki, ubiegłym tygodni Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał nakładkę asfaltową na najbardziej zdegradowanym odcinku w okolicach ulic Legionów i Stefczyka. Niestety, ale w złym stanie technicznym pozostał odcinek ul. Legionów. Warstwa asfaltowa jest tam mocno popękana a w wielu miejscach wręcz jej brakuje, czego efektem jest ujawnienie się podbudowy drogi w postaci tzw. kocich łbów.

Zdając sobie sprawę z kosztów modernizacji całej ulicy Legionów prosiłbym o naprawę tego fragmentu ulicy, jako szczególnie istotnego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 z poważaniem

 Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki  

 

Budowa tunelu w Ząbkach – czerwiec 2013

Brak komentarzy »

Kilka dni temu oglądałem ogólny plan zagospodarowania przestrzennego m. Ząbki z 1988 r. Ciekawostką tego planu są zaplanowane przez urbanistów aż dwa bezkolizyjne przejazdy przez tory PKP. Jeden dobrze nam znany w ciągu ulicy Orlej i Wojska Polskiego, drugi łączący ulicę Wolności z ul. Łodygową. O ile na ten drugi projekt ma nikłe szanse na realizację, to budowa tunelu w centrum Ząbek właśnie trwa.

Warto wspomnieć, iż powyższa inwestycje posiada ciekawe finansowanie. Na ogólną kwotę inwestycji – 19,7 mln zł to bezzwrotna dotacja z środków Unii Europejskiej, ponad 8,6 mln zł to środki pozyskane od Polskich Linii Kolejowych, 2 mln zł to wkład finansowy Powiatu Wołomińskiego, zaś pozostała część ok. 7,8 mln zł to środki z budżetu Ząbek.

Prawdopodobnie bez takiego typu montażu finansowego inwestycja ta nigdy nie miałaby szans na realizacje. W odróżnieniu od Zielonki, Kobyłki czy Wołomina przez Ząbki przebiega linia kolejowa nr N 21 o znaczeniu wybitnie lokalnym i prawie wyłącznie pasażerskim. Tymczasem przez wspomniane miejscowości przechodzi linia kolejowa Nr 6, stanowiąca część paneuropejskiej magistrali kolejowej E 75 łączącej Warszawę z krajami nadbałtyckimi i Helsinkami. To wyłącznie dzięki strategicznemu znaczeniu tej linii, PKP zmodernizuje od PKP Warszawa-Rembertów do PKP Tłuszcz (Sadowne) infrastrukturę kolejową oraz wybuduje tunele drogowe i piesze z środków unijnych oraz własnych. Ząbki niestety liczyć na to nie mogą.

Obecnie praktycznie zostały już wykonane wszystkie sieci uzbrojenia oraz usunięte tzw. kolizje. Na południe od torów kolejowych wykonane są już wszystkie ściany szczelinowe a aktualnie realizowana jest wielka rampa stanowiąca zjazd do tunelu od strony południowej. Po drugiej stronie torów prace konstrukcyjne dopiero się rozpoczynają.