Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Na otwarcie ofert na odbiór śmieci w Ząbek poczekamy do 3 czerwca 2013 r.

Brak komentarzy »

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała gminy do wdrożenia całkiem nowego systemu odbioru odpadów komunalnych. Od dnia 1 lipca 2013 r. wszystkie śmieci wytworzone w gospodarstwach domowych staną się własnością Miasta Ząbki, zaś mieszkańcy zamiast posiadania odrębnych umów z firmami świadczącymi usługi wywozu odpadów zobowiązani będą wnosić raz na kwartał stosowna opłatę.

W dniu 12 kwietnia b.r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ząbki. Urząd Miasta podzielił przedmiot  tego zamówienia na trzy zadania:

Zadanie Nr 1 stanowi  odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w instalacji do przetwarzania odpadów wraz z zapewnieniem worków do selektywnego zbierania odpadów zielonych z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Ząbki. 

Zadanie Nr 2 to odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z frakcji suche i pozostałe wytworzonych i zebranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w tym również:

– przygotowanie oraz obsługa punktów selektywnej zbiórki odpadów,

– prowadzenie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów,

– zapewnienie worków z tworzywa sztucznego do selektywnego zbierania odpadów z gospodarstw domowych zlokalizowanych z zabudowie jednorodzinnej.

Zadanie Nr 3 polega na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z koszy ulicznych usytuowanych na terenie Miasta Ząbki, przy budynku Urzędu Miasta Ząbki oraz likwidacja dzikich wysypisk i gruzu.

Z uwagi na duże zainteresowanie potencjalnych Wykonawców oraz liczne pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, termin składania ofert przez podmioty zainteresowane realizacją tych usług został przesunięty na dzień 3 czerwca 2013 r. do godz. 12 00.  

 

Stacja Zacisze-Wilno w pierwszej strefie biletowej

Brak komentarzy »

www.targowek.info/2013/05/stacja-zacisze-wilno-w-pierwszej-strefie-biletowej/

Interpelacja – prośba o interwencję w MZDW

Brak komentarzy »

Ode mnie   do  Biuro Rady – 27 maja 2013

Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu
.
Zwracam się z prośbą o podjęcie interwencji w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie złego stanu ulicy Skorupki na wysokości ulicy Legionów. W wielu miejscach powyższego skrzyżowania droga wojewódzka 634 została całkowicie pozbawiona nawierzchni asfaltowej. W efekcie pojawiły się głębokie wyrwy skutkujące zmniejszeniem bezpieczeństwa oraz obniżeniem płynności ruchu samochodów na tej drodze. Podejmowane przez MZDW próby naprawy tej ulicy na przełomie marca i kwietnia b.r. okazały się zupełnie nieskuteczne.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Interpelacja – oznakowanie informacyjne ulic

Brak komentarzy »
Ode mnie   do  biuro.rady@zabki.pl;   – 27 maja 2013 
Szanowny Panie Burmistrzu
.
Zwracam się z prośbą o wymianę zniszczonych lub zużytych tabliczek z nazwami ulic:
– Wyzwolenia (skrzyżowanie z Langiewicza),
– Krótka (skrzyżowanie z Wyzwolenia),
– Okrężna (skrzyżowanie z Wyzwolenia),
– Słoneczna (skrzyżowanie z ul. Ks. Skorupki).
.
W załączeniu przekazuję dokumentację fotograficzną.
.
Jednocześnie proszę o rozważanie wykonania nowych tabliczek według nowego wzoru (zielono-białe tło z czarnymi napisami oraz herbem miasta)
.
z poważaniem
Robert Świątkiewicz

Kołłątaja do remontu

Brak komentarzy »

Po przeprowadzeniu gruntownego remontu ulicy Sobieskiego, palmę pierwszeństwa najbardziej dziurawej i krzywej ulicy w Ząbkach przejęła ulica Kołłątaja. Obecnie z uwagi na budowę tunelu pod torami PKP droga ta pełni funkcję objazdu dla ulic Orla i 3-go Maja, stąd też jej stan techniczny ulega szybkiemu pogorszeniu.

Jednakże niedługo i ta ulica doczeka się remontu. 23 maja Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z gruntownym remontem ulicy Kołłątaja na odcinku od Piłsudskiego do Skorupki.

W ramach prac remontowych zdjęta zostanie stara nawierzchnia, ustawione nowe krawężniki, wyregulowane włazy, studzienki i kratki sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz ułożone dwie nowe warstwy nawierzchni z asfaltobetonu po 5 cm grubości każda. Efekt prac powinien być bardzo podobny do wyremontowanej w ubiegłym miesiącu ulicy Sobieskiego.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 czerwca 2013 r. Z uwagi na duże obciążenie ruchem Urząd Miasta wymaga żeby całość prac została wykonana w dni wolne od pracy. Prawdopodobnie wzorem ul. Sobieskiego remont ulicy Kołłątaja zajmie drogowcom jedynie jeden weekend. Całość prac powinna zostać wykonana w terminie 42 dni od podpisania umowy.

http://bip.zabki.pl/zp-271-15-13-budowa-drogi-w-ul-kollataja-w-zabkach-na-odcinku-od-ul-pilsudskiego-do-ul-ks-skorupki

Niuanse prawa samorządowego – gminy, które spóźnią się z rewolucja śmieciową same zapłacą za wywóz odpadów

Brak komentarzy »

W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, wyjaśnia resort środowiska.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminy do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Z obowiązkiem gminy powiązany jest obowiązek właściciela nieruchomości zapłacenia na rzecz gminy, na terenie której są położone jego nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ministerstwo Środowiska wskazuje, że obowiązek ten powstaje jednak tylko wtedy, gdy gmina uchwali odpowiednie uchwały, o których mowa w art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Celem tego przepisu jest zapobiegnięcie sytuacji, w której gmina mimo prawnego obowiązku wynikającego z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie dopełnia tego obowiązku, a jednocześnie właściciel nieruchomości nie będzie miał takiego obowiązku, skoro obowiązek ten ciąży na gminie. W takim przypadku przepis ten przesądza, iż obowiązek pozbycia się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz zorganizowania odbioru odpadów komunalnych nadal ciąży na właścicielu nieruchomości w przypadku nie realizacji tego obowiązku przez gminę, natomiast właściciel nieruchomości, realizując w zastępstwie gminy jej obowiązek nabywa roszczenie, aby kosztami zastępczego realizowania obowiązku gminy obciążyć tą gminę. Przepis wymaga od właściciela nieruchomości zawarcia umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i zapłacenia za tak zakontraktowaną usługę, ale jednocześnie przyznaje właścicielowi nieruchomości cywilnoprawne roszczenie w stosunku do gminy, które może być dochodzone przed sądem w przypadku braku jego dobrowolnego realizowania przez gminę.

 

Autor: Łukasz Matłacz

Źródło:

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gminy-ktore-spoznia-sie-z-rewolucja-smieciowa-same-zaplaca-za-wywoz-odpadow

Interpelacja – słupki betonowe

Brak komentarzy »

Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z prośbą o ponowne ustawienie słupków betonowych przy wejściu na Pasaż Orla od strony ul. Poniatowskiego. Obecnie słupki są poprzestawiane, co powoduje blokowanie przez samochody osobowe możliwości swobodnego wejścia na schody pasażu oraz w sposób znaczący utrudnia korzystanie z pochylni przez matki z wózkami. W przeszłości zdarzały się również sytuacje wystawiania tych słupków na środek jezdni.

Prosiłbym o ponowne ustawienie słupków oraz ich trwałe zamocowanie w sposób nie pozwalający na swobodne przesuwanie.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

Interpelacja – znak C-8

Brak komentarzy »

Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z prośbą o ponowne ustawienie złamanego znaku drogowego C-8 u zbiegu ulic Harcerska i Szkolna (przy wejściu do Gimnazjum Publicznego Nr 1)

z poważaniem

Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

XL Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

W dniu 16 maja 2013 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.,  rozpocznie się czterdziesta sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2010-2014.

W porządku obrad znalazły się następujące projekt uchwał:

1. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.
2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ząbkach.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (Trans Expres ul. Batorego).
6. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul. Leszyckiego, dz. ewid. Nr 1/31).
7. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/42)
8. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/19)
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. (ul.Złota)
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej. (ul.Piłsudskiego)
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. (ul.Słowackiego)
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. (ul.Piłsudskiego)
13. Uchwała w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.
15. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów.
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2.

W porządku obrad znalazły się ponadto:

a) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.
b) Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2012 w mieście Ząbki.
c) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2012 dla gminy Ząbki.
d) Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
e) Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

Budżet obywatelski – info

Brak komentarzy »

Opublikowany kilka dni temu mój artykuł na temat budżetu obywatelskiego spotkał się z odzewem ze strony internautów. Na moją skrzynkę e-mail napłynęły prośby o przybliżenie tego pomysłu. Trudno w kilkunastu zdaniach zawrzeć szczegółową informację dotyczącą całej procedury przyjmowania budżetu obywatelskiego. Dlatego też zainteresowane osoby zachęcam do odwiedzenia strony www.budzet.dlalodzi.info./, na której można znaleźć wszelkie niezbędne informacje.