Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Marzenia o drogach za 4 mld zł w PPP

Brak komentarzy »

samorzady.pb.pl/3036606,1930,marzenia-o-drogach-br-za-4-mld-zl-w-3p

 

Budżet obywatelski ?

Brak komentarzy »

W kilkunastu polskich miastach funkcjonuje tzw. budżet obywatelski (m. in. Poznań, Sopot, Płock, Karpacz, Dąbrowa Górnicza , Tarnów). Pomysł ten polega na tym, iż mieszkańcy danych miejscowości mogą zgłaszać swoje propozycje do budżetu miasta na kolejny rok obrachunkowy, do wysokości środków finansowych proponowanych w założeniach do budżetu. Z reguły jest to niewielka część budżetu, wynosząca co najwyżej ułamek procenta całości planowanych wydatków i dochodów.  

Co do zasady taka możliwość istnieje albo jeszcze przed formalnym wszczęciem procedury uchwalania budżetu lub już w trakcie tej procedury poprzez przyznanie określonej liczbie mieszkańców formalnego prawa do składania wniosków. Większość tego typu propozycji dotyczy poprawy lokalnej infrastruktury: remontów ulic i chodników, budowy ścieżek rowerowych i parkingów, zagospodarowania placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych.

Idea budżetu obywatelskiego polega na zwiększeniu wpływu obywateli na decyzje samorządu i finanse miasta. Jej zadaniem jest również podniesienie zaufania lokalnych społeczności do działań podejmowanych przez władze gmin. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Miasta Ząbki określającą zasady tworzenia i procedowania nad projektem budżetu, mieszkańcy naszego miasta nie posiadają prawa do kreowania budżetu obywatelskiego. Swoje wnioski mogą formułować wyłącznie poprzez radnych – jako przedstawicieli.

Jednakże w opracowanym przez Komisję Finansów i Budżetu projekcie nowelizacji tej uchwały znalazła się propozycja przyznania grupie mieszkańców liczącej minimum 15 osób prawa składania swoich propozycji do projektu budżetu. Projekt uchwały powinien trafić pod obrady Rady Miasta w maju lub czerwcu bieżącego roku.  

Wymiana taboru na linii „Ząbki-1”

Brak komentarzy »

Wymiana taboru na linii „Ząbki-1” – na trasę wyjedzie klimatyzowany tabor.

Po licznych monitach Urzędu Miasta Ząbki zgłaszanych do przewoźnika obsługującego linię „Ząbki-1” dotyczących dużej awaryjnością taboru PKS Grodzisk Mazowiecki dokonał wymiany autobusów obsługujących tą linię.

Wysłużone Autosany „Solina” zostaną zastąpione autobusami marki VDL Procity. Są to autobusy rozmiaru mini zabudowane przez Holenderską Firmę VDL na bazie nadwozia Volkswagena. Autobusy mają zbliżone parametry i pojemność do eksploatowanych dotychczas Autosan-ów i dodatkowo są wyposażone w klimatyzację oraz w automatyczną skrzynię biegów. W pierwszych tygodniach autobusy będą kursowały jeszcze w ciemno zielonych barwach i oznaczeniach poprzedniego – holenderskiego przewoźnika, później zyskają oklejenie charakterystyczne dla linii ząbkowskich.

Źródło: https://www.facebook.com/pages/Miasto-Z%C4%85bki/297149744897?viewer_id=100000917080331

Źródło foto: http://phototrans.pl/14,619775,0,VDL_Berkhof_ProCity_30004.html

 

Interpelacja – śmieci

Brak komentarzy »
Ode mniedo  biuro.rady@zabki.pl    – 29 kwietnia 2013 r.

Szanowny Panie Burmistrzu
.
Zwracam się z wnioskiem o uprzątnięcie przez służby miejskie dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Batorego w Ząbkach, tuż przy granicy z Warszawą, przy ogrodzeniu ogródków działkowych.
z poważaniem
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

Interpelacja – oznakowanie ulic

Brak komentarzy »

Ode mniedo  biuro.rady@zabki.pl    – 29 kwietnia 2013 r.

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z prośbą o:
– prawidłowe ustawienie na skrzyżowaniu ul. Szkolna i Kołłątaja znaku A-5 przy Gimnazjum Publicznym Nr 1. Obecnie znak jest przekrzywiony i skierowany do ziemi,
– obrócenie tablic z nazwami ulic Skorupki i Piłsudskiego. Obecnie tablice są zamienione miejscami,
– naprawę złamanego słupka U12b u zbiegu ul. 3-go Maja i Wyzwolenia,
– naprawę kostki brukowej na rondzie Gajowa/Sosnowa/Sikorskiego.

Jednocześnie ponownie proszę o oznakowania ronda Batorego/Wolności, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ząbki w sprawie nadania rondu imienia prof. Tadeusza Tołwińskiego. Będę zobowiązany za przekazanie odpowiedzi informującej o fakcie wykonania przedmiotowej uchwały Rady Miasta.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

Odpowiedź na interpelację w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy

Brak komentarzy »

Odpowiedź Urzędu Miasta Ząbki w sprawie realizacji wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

odpowiedź na interpelację w sprawie budynków komunalnych

 

Treść interpelacji z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Szanowny Panie Burmistrzu

W opracowanym przez Urząd Miasta Ząbki oraz przyjętym przez Radę Miasta uchwałą Nr XXXV/283/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Ząbki na lata 2013-2017 wskazano, iż zadania miasta w zakresie przewidzianych w ustawie o ochronie praw lokatorów będą realizowane m. in. poprzez:

1) budowę budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi oraz lokalami mieszkalnymi z przeznaczeniem do odpłatnego używania (część I ust. 9 pkt 2);
2) zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe z planie zagospodarowania przestrzennego (część I ust. 10);
3) proponowanie lokali o standardzie co najmniej lokalu socjalnego, w przypadku rozbiórki budynku komunalnego (część II ust. 13 w zw. z ust. 15);
4) opracowanie koncepcji budowy budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego oraz jego realizację (część II ust. 14).

Biorąc powyższe zapisy planu pod uwagę, oraz liczbę ok. 51 osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego (socjalnego), zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji:
1) co do harmonogramu budowy nowych budynków komunalnych wraz z podaniem ich lokalizacji. wielkości i ilości lokali (koncepcja, projekt, pozwolenie na budowę, realizacja, oddanie do użytkowania) oraz przewidywanych kosztów realizacji tych inwestycji albo
2) wskazania innych sposobów realizacji obowiązków gminy związanych z tworzeniem warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o opl) a celu zapewnienia (w określonej perspektywie czasowej) lokali mieszkalnych dla osób znajdujących się na liście oczekujących na przydział.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

26-29 kwietnia zamknięta Chełmżyńska/Marsa

Brak komentarzy »

Od godz. 21 00 w piątek 26 kwietnia, do wczesnych godzin rannych w poniedziałek 29 kwietnia wyłączony z ruchu będzie fragment ul. Chełmżyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Marsa.

W rezultacie wprowadzenia tej organizacji ruchu niemożliwy będzie dojazd ul. Chełmżyńską do Marsa, jak również zjazd z Chełmżyńskiej w Marsa. Objazd poprowadzony zostanie ulicami: Strażacką i Żołnierską.

W czasie wyłączenia z ruchu w ul. Chełmżyńskiej będzie budowana m. in. kanalizacja deszczowa i sterowanie dla sygnalizacji świetlnej, układana będzie nawierzchnia. Prace są elementem przebudowy ul. Marsa na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej.

 

Źródło:

http://www.zmid.waw.pl/index.php?id=24&tx_ttnews[tt_news]=935&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=194b7fa857fe06f4d558b55a153c4bf9

 

Niuanse prawa samorządowego – kandydat na starostę może wziąć udział w głosowaniu we własnej sprawie

Brak komentarzy »

Do udziału w głosowaniu w sprawie wyboru starosty uprawniony jest każdy radny, także ten, który kandyduje na to stanowisko, uznał NSA. Sąd podkreślił, że głosowanie w sprawie obsady personalnej w zarządzie powiatu czy komisji rady powiatu nie dotyczy interesu osób kandydujących.

Głos kandydującego przesądził o wyborze starosty 

Zaskarżona uchwała dotyczy wyboru na stanowisko starosty. Spośród dwóch kandydatów, jeden wyłączył się z głosowania powołując się na art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, drugi zaś wziął czynny udział w głosowaniu, które ostatecznie wygrał. Zdaniem skarżących głosowanie było sprzeczne z prawem, gdyż kandydujący nie mógł brać udziału w głosowaniu, ponieważ dotyczyło one jego interesu prawnego. Skarżący argumentowali również, że zwycięzca wyborów przyznał się do głosowania na siebie i to właśnie ten nieważny ich zdaniem głos pozwolił osiągnąć mu minimalne, wymagane przepisami prawa poparcie.

Argumentów zawartych w skardze nie podzielił przewodniczący rady powiatu i wniósł o oddalenie skargi. Jego zdaniem przepis art. 21 ust. 7 u.s.p. nie dotyczy głosowania w sprawie wyboru starosty. Przepis ten dotyczy wyłącznie głosowań, których przedmiotem jest stosunek prawny pomiędzy powiatem a radnym, w tej sytuacji radny nie miał interesu prawnego biorąc udział w głosowaniu. Głosowanie wyborcze jest m.in. istotą wykonywania mandatu radnego, uzasadnił przewodniczący.

Kulesza: udział w głosowaniu wyborczym to podstawowy obowiązek radnego 

Należy zauważyć, że już w 2002 r. na łamach tygodnika Wspólnota, podobny pogląd w tej sprawie wyraził prof. Michał Kulesza. Jego zdaniem głosowania wyborcze nie stanowią wyrazu osobistego (faktycznego lub prawnego) interesu prawnego, lecz są elementem procedury decyzyjnej w sferze politycznej, a udział w nich jest podstawowym obowiązkiem radnego. Co ciekawe radni powiatu przyznali, że zostali zapoznani z opinią prof. Kuleszy przed kontrowersyjnym głosowaniem w sprawie wyboru starosty.

NSA: każdy z członków rady powiatu jest uprawniony do udziału w głosowaniu w sprawie wyboru starosty 

NSA zauważył, że prawo do kandydowania przez radnego w wyborach do organu wykonawczego powiatu oraz prawo udziału w tych wyborach jest prawem politycznym obywatela i nie może być ujmowane w kategoriach interesu prawnego. Sąd podkreślił, iż każdy z członków rady powiatu jest uprawniony do udziału w głosowaniu w sprawie wyboru starosty, dotyczy to również radnego kandydującego na to stanowisko. Głosowanie w sprawie obsady personalnej stanowisk w zarządzie powiatu, czy komisjach rady powiatu nie dotyczy interesu prawnego osób kandydujących. Sąd nie podzielił poglądu zawartego w powołanym przez skarżących, odosobnionym wyroku NSA z dnia 10 września 2002 r. sygn. II SA/Wr 1498/02, jakoby przepisy o charakterze ustrojowym były również źródłem indywidualnego interesu prawnego podmiotu prawa.

Przepisy ustrojowe, czy procesowe określają sytuację prawną, czy pozycję procesową podmiotu, nie stanowią wszakże źródła określającego interes prawny w rozumieniu art. 87 ustawy o samorządzie powiatowym, uznał NSA i wobec braku naruszenia interesu prawnego skarżących oddalił skargę.

Na podstawie:

Wyrok NSA z dnia 10.04.2013, sygn. akt SA/Bk 55/03

Źródło:

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kandydat-na-staroste-moze-wziac-udzial-w-glosowaniu-we-wlasnej-sprawie

 

Jezdnia ul. Sobieskiego jak nowa

Brak komentarzy »

W niedzielę zakończył się remont ulicy Sobieskiego. Na całej długości tej najbardziej dziurawej w Ząbkach ulicy, wymieniono nawierzchnię, poprzez wylanie dwóch 5 centymetrowych dywaników. Wybudowano również 756 metrów rynsztoków przykrawężnikowych. Wymieniono również same krawężniki.

Remont ulicy trwał zaledwie przez weekend od 19 do 21 kwietnia, ale efekt jest naprawdę imponujący. Remont drogi został w całości sfinansowany z środków własnych miasta. Koszt tej inwestycji wyniósł 256.115 złotych.

źródło foto: http://www.zabki.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1425&menu_id=0#

Sezon dokarmiania ptaków zakończony.

Brak komentarzy »

Kilka dni temu zrobiło się naprawdę ciepło i ptaki z dnia na dzień przestały odwiedzać mój karmnik. Przez całą długą tegoroczną zimę „świerkowa jadłodajnia” cieszyła się sporym powodzeniem. Oprócz sikorki bogatki karmnik odwiedzały sikory modre, ubogie oraz sosnówki. Pojawiały się również całe stada dzwońców oraz czyży. Z większych ptaków można było zobaczyć kosy, sójki, sroki i sierpówki. Do karmnika zaglądały także grubodzioby, mazurki oraz płochliwe rudziki i kowaliki.

Prawdziwym przysmakiem ptaków naszych ogrodów okazał się łuskany słonecznik. W mroźne i śnieżne dni ptaki zjadały praktycznie wszystko co znalazło się w karmniku. Głównie była to kupowana na bazarku przy Targowej specjalna mieszanka w skład której wchodziła pszenica, kukurydza, niełuskany słonecznik oraz siemię lniane.