Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Lodowisko – Biały Orlik w Ząbkach

Brak komentarzy »

Od 28 grudnia br. mieszkańcy Ząbek będą mogli korzystać z atrakcji sztucznego lodowiska wybudowanego przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Batorego 11 w Ząbkach. Lodowisko powinno zostać otwarte o godzinie 17 00. W pozostałe dni lodowisko będzie czynne od godz. 9 00  do godz. 21 00. Jedynie w Sylwestra i Nowy Rok lodowisko będzie czynne w godzinach odpowiednio od od 9 00 do 15 00 oraz od 14.00 – do 18.00.

Na lodowisku prowadzone będą także zajęcia pod kierunkiem animatora sportu. Będą się one odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 17 00 – 20 00 zaś w soboty i niedziele w godzinach 14 00 – 16 00.  Rezerwacje dla grup zorganizowanych należy dokonywać z minimum jednodniowym wyprzedzeniem (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00) pod numerem telefonu  (22)781 60 66.

Dzieci do lat 10 mogą przebywać na tafli lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach, czapkach, a dzieci  do lat 12 w kaskach ochronnych, zaś wszystkim osobom korzystającym z lodowiska zaleca się posiadanie kasków ochronnych, nakolanników i nałokietników.

Przy lodowisku czynna będzie także wypożyczalnia łyżew i kasków ochronnych. Opłata za wypożyczenie łyżew wyniesie 4 zł brutto za jedną parę na 1 godzinę, zaś za wypożyczenie kasku ochronnego – 1 zł brutto za jedna sztukę na 1 godzinę.

Gminy będą musiały zapewnić każdemu dziecku miejsce w przedszkolu

Brak komentarzy »

Od września 2014 r. gmina będzie miała obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu czterolatkowi, a od 2016 r. także trzylatkowi, jeżeli tylko rodzice wyrażą wolę zapisania dziecka do przedszkola – to najważniejsze cele przedstawione w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra edukacji narodowej.
Każde dziecko będzie miało miejsce w przedszkolu. Miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci, niższe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje dla samorządów na rozwój edukacji przedszkolnej – to najważniejsze cele przedstawione w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały zapewnione wychowanie przedszkolne. Tym samym Polska uzyska wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na poziomie porównywalnym z innymi krajami Unii Europejskiej (90 proc.) kilka lat wcześniej niż pierwotnie zakładano.
Zgodnie z założeniami, budżet państwa przekaże gminom pieniądze (dotacja celowa) na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie opłat, jakie ponoszą rodzice. Pieniądze będą przekazywane na dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w tym także na dzieci w placówkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne.
Zmniejszeniu ulegną wysokie opłaty ponoszone obecnie przez rodziców za opiekę nad dzieckiem w placówce ponad ustalone przez gminę bezpłatne godziny. Przyjmuje się, że od 1 września 2013 r. – za 6 i 7 godzinę rodzice zapłacą po 1 zł. Od września 2014 r. – symboliczną złotówkę będą płacić za 6, 7 i 8 godzinę zajęć. Zakłada się, że docelowo od września 2015 r. każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu – ponad bezpłatny wymiar – będzie kosztowała maksymalnie 1 złoty.
Istotne będzie rozwiązanie, które z początkiem stycznia 2014 r. pozwoli gminom zwalniać rodziców – w całości lub części – z opłacania pobytu dziecka w przedszkolu.
Od września 2014 r. gmina będzie miała obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu czterolatkowi, a od 2016 r. także trzylatkowi, jeżeli tylko rodzice wyrażą wolę zapisania dziecka do przedszkola. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkoli będą mogły być przyjmowane dzieci, które ukończyły 2 lata. One będą również objęte dotacją przedszkolną, co pozwoli gminom bardziej elastycznie organizować opiekę nad dziećmi do 3 lat.
Aby zapewnić rodzicom te warunki, docelowo w 2016 r., po obniżeniu opłat za wszystkie godziny płatne pobytu dziecka w przedszkolu do maksymalnie 1 zł, dotacja dla organu prowadzącego przedszkole na jedno dziecko będzie wynosiła 1 433 zł. W latach 2015, 2014, 2013 odpowiednio – 1 398 zł, 1 136 zł i 333 zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice zapłacą za opiekę nad dzieckiem mniej niż dotychczas, a samorządy pozyskają dodatkowe środki na rozwój edukacji przedszkolnej.
Samorząd będzie otrzymywał dotację na każdego przedszkolaka w wieku od 2 do 5 lat, bez względu na czas jego pobytu w placówce (dotacja obejmie również dzieci przebywające w przedszkolu do ustalonych ustawowo minimum 5 godzin) oraz bez względu na to, czy dziecko uczęszcza do przedszkola publicznego, niepublicznego, publicznej lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego czy oddziału przedszkolnego w szkole. Wysokość dotacji będzie tak skalkulowana, aby również w samorządach, w których pobierane są najwyższe opłaty od rodziców, oprócz rekompensaty zmniejszonych dochodów gminy, wynikających ze zmniejszenia tych opłat, zawierała ona środki na rozwój edukacji przedszkolnej.
Od 1 września 2014 r. przedszkola niepubliczne będą mogły otrzymać dotację w pełnym wymiarze, jeśli przyjmą warunki rekrutacji i opłat dla rodziców ustalone przez gminy dla przedszkoli gminnych.
Gmina od 1 września 2014 r. będzie zwracała koszty edukacji przedszkolnej ponoszonej na dzieci z innej gminy. Rozliczenia między gminami znacznie odciążą te samorządy, na których terenie z wychowania przedszkolnego korzystają dzieci z okolicznych gmin.
Źródło:
www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gminy-beda-musialy-zapewnic-kazdemu-dziecku-miejsce-w-przedszkolu

Życzenia

Brak komentarzy »

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, chciałbym złożyć Państwu serdeczne życzenia wesołych, pogodnych i szczęśliwych świąt. Zdrowia oraz spełnienia marzeń.  Mam nadzieję, że uda się je Państwu spędzić w rodzinnym gronie, przy wigilijnym i świątecznym stole, świętując narodziny Jezusa Chrystusa.

Dzisiaj bardzo często zapominamy, że Boże Narodzenie to święto wyznaniowe a nie świeckie. Tymczasem w niektórych krajach europy zachodniej nie stawia się już nawet choinki a słowa Boże Narodzenie zastępuje się wyrazami czas świąteczny. Ale przecież Boże Narodzenie to święto w tradycji chrześcijańskiej obchodzone właśnie na pamiątkę narodzin Mesjasza. To nie jest  święto dawania prezentów.

Zadbajmy zatem o to, aby w gorączce przygotowań nie zabrakło miejsca na odczytanie fragmentu Ewangelii o narodzinach Jezusa, przełamania się z bliskimi opłatkiem,  zaśpiewania lub posłuchania kolęd czy też odwiedzenia w kościele szopki ze żłóbkiem.

Tego wszystkiego Państwu i sobie także życzę.  Wesołych Świąt.

Szpital Drewnica i … Szpital Drewnica

Brak komentarzy »

Na sesji w dniu 17 grudnia b.r. Sejmik Mazowsza zdecydował o przekształceniu szpitala Drewnica w spółkę. Przeciwko przekształceniom przed siedzibą sejmiku protestowały pielęgniarki, twierdząc, że przekształcenie szpitala z SPZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nic nie da. Jako przykład powoływały się na złą sytuację szpitala w Siedlcach, który pomimo przekształcenia znajduje się z kiepskiej sytuacji finansowej. Przekształcany szpital Drewnica także znajduje się w tarapatach finansowych,  gdyż ujemny wynik finansowy tej placówki za 2012 r. może wynieść blisko 2,9 mln zł.

Prawdziwym ewenementem będzie jednak fakt, iż równolegle będą działały dwie spółki – szpitale Drewnica, gdyż jedną spółkę Województwo Mazowieckie utworzyło kilka lat temu do budowy nowego szpitala. Obecnie tworzona spółka będzie natomiast zarządzała istniejącymi obiektami.

Tą kuriozalną sytuację zdają się jednak zauważać władze województwa, gdyż w uzasadnieniu do uchwały wskazują, że optymalnym rozwiązaniem prawnym i ekonomicznym byłoby połączenie tych dwóch jednostek w jeden podmiot, który prowadziłby działalność leczniczą i jednocześnie kontynuował budowę szpitala. Możliwe jest to jednak tylko w sytuacji przekształcenia SPZOZ Drewnica w spółkę kapitałową i połączenia tych dwóch spółek.

SPZOZ – http://www.drewnica.pl/

Sp. z o.o – http://www.mswdrewnica.pl/

http://www.mazovia.pl/zarzad/uchwaly-zarzadu/uchwala,26705,253121412.html

Wiosenna ruszy wiosną

Brak komentarzy »

Na ostatniej sesji Rady Miasta Ząbki, przegłosowane zostały zmiany w uchwale budżetowej na 2012 r. umożliwiające Burmistrzowi Miasta rozstrzygnięcie przetargu na budowę ul. Wiosennej oraz podpisanie stosownej umowy jeszcze w bieżącym roku.

Obecnie prowadzone są przez Urząd Miasta prace mające na celu ocenę złożonych ofert pod kątem formalnym oraz merytorycznym oraz dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród 18 które zostały złożone.

Najniższa ze złożonych ofert opiewa na 546 tys. zł, zaś najwyższa na ponad 1,1 mln zł.

 

Niuanse prawa samorządowego – zapis magnetofonowy z posiedzenia rady nie jest informacją publiczną

Brak komentarzy »

Zapisy magnetofonowe stanowią jedynie środek pomocniczy do sporządzenia protokołu pisemnego z sesji rady gminy, który to dopiero stanowi informację publiczną. Jeżeli zapis magnetofonowy nie został dopuszczony jako format dokumentacji pracy rady i komisji w systemie kancelaryjnym urzędu to brak jest podstaw do możliwości jego udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – orzekł WSA w Krakowie.
Wnioskodawca zażądał od wójta gminy udostępnienia informacji publicznej w postaci kopii nagrań dźwiękowych z sesji rady gminy, a także wydanej przez wójta kopii zaświadczenia.
Wójt poinformował wnioskodawcę, iż udostępnienie kopii nagrania jest niemożliwe, ponieważ pomocniczy zapis magnetofonowy nie został dopuszczony jako format dokumentacji pracy rady i komisji w systemie kancelaryjnym urzędu. Ponadto zapisy dźwiękowe z poszczególnych sesji faktycznie nie istnieją, gdyż pamięć urządzenia nagrywającego jest wykorzystywana ponownie po spisaniu protokołu sesji w danym dniu i służy do dokonywania kolejnych nagrań na kolejnych sesjach. W zakresie żądanej kopii zaświadczenia wydanego przez wójta organ poinformował, iż nie posiada takiego dokumentu.
W odpowiedzi wnioskodawca wniósł skargę na bezczynność wójta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
WSA rozpatrując sprawę zwrócił uwagę, iż decyzja o odmowie udostępnienia informacji jest przewidziana jedynie dla sytuacji, gdy informacja publiczna istnieje, ale nie może być udostępniona na skutek ograniczeń prawa do informacji publicznej, określonych w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). W sytuacji, gdy wnioskodawca żąda udzielenia informacji publicznych, w stosunku do których tryb dostępu odbywa się na odrębnych zasadach, organ nie ma obowiązku wydawania decyzji o odmowie udzielenia informacji, lecz jedynie zawiadamia wnoszącego, że żądane dane podlegają udostępnieniu w odrębnym trybie. Również nie ma podstaw do wydania decyzji o odmowie udzielenia informacji w sytuacji, gdy organ żądanych informacji nie posiada. O tym fakcie organ winien jedynie powiadomić wnioskodawcę pisemnie, wskazując – jeśli posiada taką wiedzę – gdzie zainteresowany żądane informacje może uzyskać.
Zatem zdaniem WSA, skoro organ nie posiadał faktycznie wnioskowanej kopii zaświadczenia, poinformował o tym skarżącego, to nie można uznawać, że pozostawał w bezczynności i naruszył przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jak wyżej wskazano w takiej sytuacji wystarczy powiadomić wnioskodawcę pisemnie, że wnioskowanej informacji nie posiada. Sąd uznał również, iż zapisy magnetofonowe stanowią jedynie środek pomocniczy do sporządzenia protokołu pisemnego, który to dopiero stanowi informację publiczną. Żądany przez wnioskodawcę zapis magnetofonowy nie został dopuszczony jako format dokumentacji pracy rady i komisji w systemie kancelaryjnym urzędu i w związku z tym brak jest podstaw do możliwości jego udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej – podkreślił WSA.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 25 października 2012 r., sygn. akt II SAB/Kr 122/12, nieprawomocny
Źródło:  www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/zapis-magnetofonowy-z-posiedzenia-rady-nie-jest-informacja-publiczna

Fitness i zajęcia dla seniorów w MOSIR w grudniu

Brak komentarzy »

mosir-zabki.com.pl/fitness-i-zajecia-dla-seniorow-w-mosir-w-grudniu/

XXXV Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

2 grudnia minęły dwa lata od pierwszej Sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014. Tymczasem za kilka dni odbędzie się już 35 sesja, zwołana na dzień 17 grudnia 2012 roku na godz. 8:30. Sesja odbędzie się tradycyjnie w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.  Dla porównania przez okres dwóch lat mareccy radni obradowali 34 razy zaś rajcy sąsiedniej Zielonki 26 razy. W Wołominie odbyły się dotychczas 21 sesje.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1)     Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok.

2)     Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012-2019.

3)     Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

4)     Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Ząbki na lata 2013-2017.

Żołnierska w 2014 roku

Brak komentarzy »

Dla wielu mieszkańców Ząbek, zwłaszcza jej południowej części ulica Żołnierska stanowi jedyne dogodne połączenie komunikacyjne naszego miasta z południowymi dzielnicami Warszawy. Obecnie jest to jednopasmowa droga, która powstała na nasypie kolejowym wybudowanym jeszcze za czasów I wojny światowej. W godzinach porannego i wieczornego szczytu droga ta traci swoją przepustowość a korek ciągnie się od wiaduktów kolejowych w Rembertowie aż do ronda w Zielonce.

Są jednak szanse, iż stan ten ulegnie zmianie. Podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami Ząbek Pan Krzysztof Strzałkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, stwierdził, iż obecnie ulica Żołnierska na odcinku od granicy z Warszawą do ronda w Zielonce jest projektowana w wariancie dwujezdniowym i z uwagi na finansowanie ze źródeł unijnych powinna zostać wybudowana w 2014 r. a finansowo rozliczona w 2015 roku. Według słów Marszałka droga ma zostać wybudowana w pierwotnym standardzie MZDW, lecz nie uwzględniać propozycji Burmistrza Miasta Ząbki mających na celu zwiększenie dostępności tej trasy z poziomu ulic Szwoleżerów i Powstańców. Dzisiaj słowa Marszałka należy przyjąć co najwyżej za „dobrą monetę” gdyż lepsza taka droga niż żadna.

Pewną nadzieję, na przyjęcie rozwiązań komunikacyjnych bardziej przyjaznych dla Ząbek daje możliwość uzupełniania infrastruktury drogowej ulicy Żołnierskiej o bezkolizyjne rozwiązania, w kolejnej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Z prawnego punktu widzenia po wybudowaniu przez MZDW w 2014 r. drogi, za kilka lat możliwa będzie jej modernizacja poprzez budowę np. wiaduktów podobnych do tych jakie zaprojektowała już teraz Warszawa na połączeniu ulicy Żołnierskiej i Czwartaków.

Niuanse prawa samorządowego – wydatki jednostek samorządu terytorialnego powinny być adekwatne do zadań

Brak komentarzy »

Coraz więcej nieporozumień między gminami a resortem finansów

Grupa gmin przygotowuje dużą skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek ten oparty będzie o argument, że obecne ustawodawstwo czyni bezskuteczne przepisy konstytucji w zakresie finansowania zadań.

Musi być współpraca między samorządami a Ministerstwem Finansów, który jest gospodarzem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – powiedział w Radiu TOKFM prof. Michał Kulesza z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, doradca prezydenta Komorowskiego d.s.samorządu. – W tej sferze powinna być kooperacja i przepływ informacji. Dane są niezbędnym czynnikiem budowania systemów finansowych, aby przeciwdziałać decyzjom woluntarystycznym – dodaje.
Paradoksem jest, że w Polsce są gminy, które według przepisów wspomnianej ustawy są jednocześnie bogate i biedne. Problem tkwi w zmianie definicji, gmin i miast beneficjentów „janosikowego” – podkreślają eksperci.
W tej chwili przygotowywana jest duża skarga do Trybunału Konstytucyjnego pewnej grupy gmin – informuje prof. Kulesza. – Wniosek ten oparty jest o argument, że obecne ustawodawstwo czyni bezskuteczną konstytucję w art.167. W przepisie tym określono, że wydatki jednostek samorządu terytorialnego powinny być adekwatne do zadań. I w miarę zwiększenia zadań powinna nastąpić adekwatna zmiana w udziale w dochodach publicznych. Jednak w ustawie o dochodach jednostek samorządu nie ma procedury przeglądowej, czyli nie jak wygląda realizacja przepisów. Gdyby Ministerstwo Finansów traktowało ustawę i samorząd poważnie, to nie trzeba by było przeprowadzać takiego przeglądu – podkreśla prof. Kulesza.
Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak zwraca uwagę na te gminy i miasta, które płacą „janosikowe”. Np. przedstawiciele Mazowsza, którzy dokładają nie są wszyscy bogaci. Warszawa staje się zamożniejsza, a inne gminy na terenie Mazowsza – ubożeją. Dysproporcje wśród tych, którzy płacą „janosikowe” są większe z roku na rok. W Polsce są łamane przepisy dotyczące zabezpieczenia środków finansowych przy realizacji wielu zadań. ’Janosikowe’ jest potrzebne, ale określone inaczej niż obecnie –zaznacza prezydent Radomia. – „Janosikowe” miało niwelować dysproporcje w zamożności, ale nie spełnia swojej funkcji.

Rafał Szczepański z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, dodaje: Mazowsze i Warszawa to 60 proc. „janosikowego” w całym kraju. Jednakże ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została wprowadzona przed wejściem do Unii Europejskiej i nie uwzględniała dotacji unijnych. Bogactwo regionu jest liczone przed wypłaceniem „janosikowego”. I efekt jest taki, że po jego zapłaceniu region staje się najbiedniejszy. Aplikuje jednak po środki unijne jako najbogatszy.
W 2009 r. został zlikwidowany trzeci próg podatkowy PIT, wieloletnie plany finansowe Warszawy uwzględniały przychody z II i III grupy podatników, czyli utracono 700 mln zł dochodów.
W tym samym czasie nastąpiła reforma ulg rodzinnych, miasto straciło kolejne 700 mln. zł. Jako jedyny region Mazowsze płaci do NFZ więcej niż dostaje świadczeń. Jeśli dołoży się do tego wypłaty związane z odszkodowaniami z dekretu Bieruta (łącznie ok. 20 mld zł), to stolica znajduje się na prostej drodze do bankructwa – podaje Rafał Szczepański.

Autor: Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
Źródło: www.lex.pl/czytaj/-/artykul/coraz-wiecej-nieporozumien-miedzy-gminami-a-resortem-finansow