Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Więcej lamp LED w Ząbkach

komentarze 2 »

Jak poinformował radnych na wczorajszej sesji Artur Murawski zastępca Burmistrza Ząbek, Urząd Miasta planuje w najbliższym czasie zainstalowanie kilkudziesięciu nowoczesnych i energooszczędnych lamp ulicznych w technologii LED.
W pierwszej kolejności mają zostać zastąpione lampy zlokalizowane wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, z uwagi na dużą moc zainstalowanych tam lamp (sodowe 250W). Na początek wymiana lamp będzie dotyczyć ulic Batorego, Piłsudskiego oraz części ulicy 3-go Maja od przejazdu kolejowego do ulicy Orlej. Odpowiednikiem lampy sodowej o mocy 250 W jest lampa LED o mocy 112 W, co spowoduje, iż w wyniku modernizacji oświetlenia ilość zużywanej energii powinna spaść od 50 do 60%.
Na oświetlenie wszystkich ulic w Ząbkach samorząd gminny wydaje w ciągu roku kwotę ok. 1 mln zł, w przypadku wymiany wszystkich ponad 2200 punktów świetlnych w naszym mieście opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej spadłyby o połowę.
Oczywiście nowa technologia LED jest jeszcze stosunkowo droga, więc wymiana lamp na nowe będzie rozłożona w czasie i następowała w zależności od przeznaczania na ten cel wolnych środków finansowych.

źródło foto:  Kraków

Przetarg na budowę ulicy Wiosennej ogłoszony

Brak komentarzy »

Po ponad 2 latach intensywnych zabiegów, ulica Wiosenna ma wielkie szanse stracić swoją drugą nazwę „Błotna” i dołączyć do grona nowych i utwardzonych ulic miejskich. Jest to już jedna z nielicznych ulic gminnych w centrum miasta nie posiadających utwardzenia.
W dniu 29 listopada b.r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg na budowę ulicy Wiosennej na całej jej długości od Targowej do Ks. Skorupki.
Zamówienia swoich przedmiotem obejmuje w szczególności wybudowanie ulicy o długości 270 i szerokości 5 metrów, chodniki, wjazdy na posesje oraz miejsca parkingowe. Co interesujące pod ulicą ma powstać kanalizacja teletechniczna służącą przyszłemu monitoringowi miejskiemu.
Zgodnie z ogłoszeniem całość prac budowlanych ma zostać zakończona do dnia 30 czerwca 2013 r.
Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do dnia 14 grudnia b.r.

swiatkiewicz.blog.onet.pl/2010/12/09/interpelacja-nr-2/
bip.zabki.pl/zp-271-37-12-budowa-drogi-w-ul-wiosennej-w-zabkach-na-odcinku-od-ul-ks-skorupki-do-ul-poniatowskiego

Rozstrzygnięty przetarg na sztuczne lodowisko

Brak komentarzy »

26 listopada b.r. Urząd Miasta Ząbki rozstrzygnął przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie lodowiska sezonowego wraz z wyposażeniem w ramach programu „Biały Orlik”.

Sztuczne lodowisko zostanie wybudowane na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11 w Ząbkach.
Zwycięzcą postępowania został Pan Wojciech Galisz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Obróbka i Montaż Urządzeń do Celów Sportowych” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.
Za prawie 382 tysiące złotych firma ta zobowiązała się opracować kompletną dokumentację techniczną oraz dostarczyć i zmontować lodowisko, zaś po zakończeniu sezonu zimowego złożyć. Na wyposażeniu lodowiska znajdzie się również szereg akcesoriów towarzyszących, w tym instalacja nagłośnieniowa oraz 100 par łyżew.
Lodowisko ograniczone bandami z aluminium będzie posiadać powierzchnię ok. 510 m2. Pierwsi łyżwiarze powinni rozpocząć korzystanie w atrakcji sztucznego lodowiska ok. 17 grudnia 2012 r. i jeździć przez całą zimę. O ile warunki pogodowe na to pozwolą lodowisko powinno być czynne aż do 15 marca 2013 r.

źródło:

bip.zabki.pl/
galice.pl/oferta/lodowiska_mobilne.html

Niuanse prawa samorządowego – w sprawie skargi na uchwałę rady gminy stroną może być również sama rada

Brak komentarzy »

W postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach skarg na uchwałę rady gminy, zdolność procesową ma wójt (burmistrz, prezydent miasta) chyba, że w sprawie zachodzą okoliczności szczególne, których nieuwzględnienie mogłyby prowadzić do pozbawienia rady gminy prawa do ochrony sądowej – uznał NSA w wyroku z 13 listopada 2012 r.
Prezes NSA wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie czy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała rady gminy zdolność procesową ma wójt (burmistrz, prezydent) czy rada gminy, wskazując, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniły się wątpliwości co do tego, czy w sprawie ze skargi na uchwałę rady gminy, która jako organ, którego działanie jest przedmiotem skargi, jest stroną w tej sprawie, zdolność sądową i zdolność procesową ma rada gminy, czy wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta).
Prokurator wniósł o podjęcie uchwały, że zdolność procesową w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała rady gminy ma wójt (burmistrz, prezydent).
NSA uznał, iż w obecnym stanie prawnym gminę reprezentuje na zewnątrz, a zatem także w postępowaniu sądowym, wójt. Stanowisku temu należy przypisać charakter zasady ogólnej. Uznanie jej obowiązywania w sytuacjach gdy przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego jest skarga na uchwałę rady gminy nie może przyjmować jednak charakteru bezwzględnego, w praktyce występować bowiem mogą nadzwyczajne sytuacje. Nieuwzględnienie w konkretnej sprawie takich, szczególnych sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów prawnych rady gminy i wójta lub gdy z przedmiotu uchwały wynika, że sprawa dotyczy interesu prawnego wójta, mogłoby prowadzić do pozbawienia organu stanowiącego – rady gminy – możności ochrony sądowej jej interesu prawnego, uprawnień i kompetencji. Za stanowiskiem dopuszczającym posiadanie przez radę gminy – w sytuacjach szczególnych – zdolności procesowej przemawia nie tylko potrzeba uwzględnienia takich sytuacji. Powyższe stanowisko ma uzasadnienie na płaszczyźnie rozwiązań procedury sądowoadministracyjnej, zastosowania wykładni celowościowej (funkcjonalnej) i konieczności uwzględniania relacji pomiędzy zdolnością sądową, zdolnością procesową, a przepisem art. 32 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269, ze zm.), określającym strony w sprawie sądowoadministracyjnej.
Zdolność sądowa gminy jako osoby prawnej determinuje zakres jej zdolności procesowej. Uznanie organów, których działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi za strony postępowania na gruncie procedury sądowoadministracyjnej, mającej cechy szczególne odróżniające ją od procedury cywilnej i wynikające z odmienności przedmiotu i zakresu kontroli sądów administracyjnych, pozwala w szczególnych, zwłaszcza konfliktowych sytuacjach, na uznanie ważności konkretnego postępowania sądowego, w którym jako strona występuje rada gminy, reprezentowana przez przewodniczącego.
NSA przypomniał, iż podmiotem władzy publicznej jest gmina, mająca osobowość prawną. Ma zatem zdolność sądową, dokonuje czynności w postępowaniu sądowym przez organy albo osoby upoważnione do dokonywania czynności w jej imieniu. W strukturze gminy organami są rada jako organ stanowiący i wójt (burmistrz, prezydent) jako organ wykonawczy, zadania i kompetencje tych organów są ustawowo określone i rozdzielone i nie powinny być, bez szczególnego uzasadnienia, przenoszone między nimi. Z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że organem który reprezentuje gminę na zewnątrz, w sferze publiczno i cywilnoprawnej, jest wójt a jego kompetencje w tym zakresie nie są zawężone ani ograniczone. Pogląd, iż gmina nie ma jednego organu, który reprezentuje ją na zewnątrz nie jest uprawniony. Takie stanowisko nie oznacza jednak, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym – w szczególnych sytuacjach, na gruncie konkretnej sprawy – w sprawach ze skarg na uchwały rady gminy gmina nie może być reprezentowana w postępowaniu sądowym przez przewodniczącego rady.
Zatem zdaniem NSA w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała rady gminy, zdolność procesową (art. 26 § 1 w związku z art. 28 § 1 i art. 32 P.p.s.a.) ma wójt (burmistrz, prezydent miasta), chyba że w sprawie zachodzą okoliczności szczególne, których nieuwzględnienie mogłoby prowadzić do pozbawienia rady gminy prawa do ochrony sądowej.
Na podstawie: Uchwała NSA z 13 listopada 2012 r., sygn. akt I OPS 3/12, prawomocna

Źródło:

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/w-sprawie-skargi-na-uchwale-rady-gminy-strona-moze-byc-rowniez-sama-rada

Ząbkowski Klub Filmowy TPZ

Brak komentarzy »

XXXIII Sesja Rady Miasta Ząbki w nowej trybunie

Brak komentarzy »

Zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, na dzień 29 listopada 2012 roku zwołana została XXXIII sesja Rady Miasta Ząbki, Początek sesji został zaplanowany na godz. 15 00. Tym razem sesja odbędzie się w nowym budynku trybuny sportowej, przy ul. Słowackiego 21. Niewykluczone, że przypadku, gdy obrady przebiegną pomyślnie, pod względem organizacyjnym i technicznym, kolejne sesje Rady Miasta Ząbki, także będą odbywać się w tym nowoczesnym obiekcie.

W porządku obrad nadchodzącej sesji znalazły się następujące projekty uchwał:

1)Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok;
2)Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012-2019.
3)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Ząbki od Skarbu Państwa, prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
4)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
5)Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
6)Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
7)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.
8)Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
9)Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
10) Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
11)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej.
12)Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na liniach autobusowych organizowanych przez Miasto Ząbki.
13)Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej.
14)Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości.

Przypominam, że sesje Rady Miasta Ząbki mają charakter jawny i każdy z mieszkańców może w nich uczestniczyć. W przypadku chęci zabierania głosu na sesji, fakt ten należy zgłosić przed rozpoczęciem obrad Przewodniczącemu Rady.

Projekt budżetu Ząbek na 2013 r.

Brak komentarzy »

Tak jak w poprzednich latach, także i teraz, kilka dni temu do Rady Miasta wpłynął projekt budżetu miasta na 2013 r.
Przedłożony przez Burmistrza Ząbek dokument zakłada, że dochody budżetowe sięgną 108,8 mln zł, z czego 17,0 mln zł będzie stanowiła dotacja z Unii Europejskiej, przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z budową tunelu drogowego (10,6 mln zł ) oraz krytej pływalni (6,4 mln zł). Dochody na poziomie 7,5 mln zł ząbkowski samorząd zakłada uzyskać ze sprzedaży praw majątkowych głównie nieruchomości oraz zbycia części udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. 8,0 mln zł to dochody z tytułu podatków lokalnych, (głównie podatku od nieruchomości), zaś 1,1 mln zł to tzw. korkowe czyli dochody gminy ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Tradycyjnie największe pozycje w dochodach gminy stanowią procentowe udziały miasta w podatkach PiT i CiT szacowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie prawie 36,5 mln zł oraz notorycznie zaniżana względem wydatków cześć oświatowa subwencji ogólnej w wysokości zaledwie 17,7 mln zł.

Przyszłoroczny budżet Ząbek ma mieć charakter zrównoważony, gdyż planowane wydatki nie powinny przekroczyć 108,2 mln zł. Na lokalny transport zbiorowy (autobusy ZTM, darmobusy i kolej) zaplanowano ponad 3,8 mln zł, na drogi publiczne 16,7 mln zł. Lwia część tych środków zostanie wydana na budowę tunelu drogowego.
Ponad 14,7 mln zł pochłoną wydatki związane z turystyką, w której bezapelacyjnie prym wiedzie budowa krytej pływalni. 4,7 mln zł to wydatki związane z wykupem gruntów pod inwestycje drogowe, oświetlenie ulic to ponad 1 mln zł budżetu miasta. Spłata długu wymaga wydania w 2013 r. 2,0 mln zł.
Oczywiście wzorem lat ubiegłych budżet przygniatają wydatki oświatowe związane z funkcjonowaniem jednostek samorządowych oraz placówek niepublicznych. Przedszkola pochłoną 12,8 mln zł, podstawówki 16,4 mln zł, zaś gimnazja 8,1 mln zł.
Miejskie inwestycje w nadchodzących roku zdominują dwa wielkie zadania. Prawie 15,4 mln zł gmina wyda na budowę tunelu drogowego pod torami PKP, z czego 2,0 mln zł to środki własne, 10,6 mln środki Unii Europejskiej a 2,7 mln zł fundusze PKP oraz Powiatu Wołomińskiego. Na kontynuację budowy krytej pływalni w 2013 r. planowane są środki w łącznej wysokości 14,2 mln zł. 7,8 mln zł stanowić będą środki własne, zaś 6,4 mln zł zewnętrzne dofinansowanie z RPO WM. Pomimo formalnego zakończenia inwestycji związanej z budową trybuny sportowej, w nadchodzących roku konieczne będą jeszcze stosunkowo niewielkie fundusze związane z trybuną sportową w wysokości 491 tys zł.
Wskazane powyższej pozycje planowanych dochodów i wydatków nie uwzględniają wszystkich kategorii. Zainteresowane osoby zachęcam do odwiedzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi propozycjami budżetowymi.

źródło:

http://bip.zabki.pl/budzet-miasta-zabki-na-2013-rok

Podatki w górę

Brak komentarzy »

Na ostatniej sesji Rada Miasta Ząbki uchwalił nowe stawki podatku od nieruchomości. W zależności od rodzaju przedmiotu opodatkowania, od 1 stycznia 2013 r. opłaty te wzrosną o ok. 4%. Podstawowa stawka podatku uiszczana od budynków mieszkalnych lub ich części wyniesie 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Taki poziom wzrostu stawek podatkowych odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny (od 3,6 do 4,3%), jak również skali podwyżki maksymalnych stawek podatkowych corocznie ogłaszanych przez Ministra Finansów.
http://bip.zabki.pl/uchwaly-2012-1
Uchwała Nr XXXII/259/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

Ptaki mojego ogrodu – galeria zdjęć

Brak komentarzy »
Previous Image
Next Image

info heading

info content


Dokarmiajmy ptaki

Brak komentarzy »

Wzorem roku ubiegłego także i tej jesieni zawisł w moim ogrodzie karmnik dla ptaków. Pomimo, iż możemy jeszcze korzystać ze względnie dobrej pogody, zamontowany kilka dni temu karmnik cieszy się ogromną popularnością wśród okolicznych ptaków.
Zdecydowanie przeważają w nim Sikory Bogatki których czasami jest na raz kilkanaście osobników. Karmnik odwiedzają także inne mniej pospolite gatunki sikor jak Sikora Modra, Czubatka oraz Sosnówka. Ich największym przysmakiem nie jest wcale słonina lecz ziarna słonecznika. Do karmnika zaglądają także wróble-mazurki oraz pojedyncze sztuki Kowalików, Grubodziobów oraz Dzwońców. Na przysmaki z karmnika skusiła się również większa Sójka. Codziennie pod karmnikiem spaceruje także para Sierpówek (gołębi).
Gorąco zachęcam Państwa do budowania na swoich balkonach oraz w ogrodach karmników dla ptaków. Dzięki naszej pomocy ptaki będą mogły o wiele łatwiej znieść ciężkie dla nich warunki nadchodzącej zimy, zaś wiosną i latem ciszyć nasze uszy pięknym śpiewem, przy okazji zjadając w ogromnych ilościach owady, larwy i poczwarki.