Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

ul. Wiosenna – czerwiec 2013 r.

komentarzy 8 »

Jeszcze w bieżącym roku Urząd Miasta Ząbki zamierza ogłosić przetarg na budowę ulicy Wiosennej w Ząbkach. Według informacji przekazanych podczas dzisiejszej sesji przez Burmistrza Miasta Roberta Perkowskiego inwestycja ta ma posiadać dwa różne źródła finansowania. Część kosztów zostanie pokryta przez działających na lokalnym rynku developerów. Brakującą część sfinansuje Miasto Ząbki z własnego budżetu inwestycyjnego.
W przypadku wyłonienia w postępowaniu przetargowym Wykonawcy tych robót budowlanych będzie on miał ok. 5 miesięcy na zrealizowanie całości inwestycji. Oznacza to że już w połowie 2013 r. z ulicy Wiosennej zniknie wszędobylskie błoto.

SUW Drewnica – szansa na tańszą wodę dla Ząbek

komentarze 2 »

W dniu 22 października b.r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach dokonało wyboru przedsiębiorcy, którego zadaniem jest wykonanie 60 metrowego odwiertu studni głębinowej na leśnych terenach Szpitala Drewnica. Zgodnie z umieszczonymi na stronie internetowej spółki warunkami przetargowymi wybrany w ramach zamówienia sektorowego wykonawca, będzie miał 60 dni na zrealizowanie tego zadania.
Wraz z wykonaniem studni głębinowej określone zostaną także jej parametry, takie jak wydajność oraz jakość wody. Pozwoli to na opracowanie technologii uzdatniania wody surowej do parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Tak można przeczytać w specyfikacji.
Zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Ząbki w czerwcu tego roku, wieloletnim planem rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wod-kan, w ciągu najbliższych czterech lat na budowę systemu zasilania w wodę PGK powinien przeznaczyć aż 5,5 mln zł. Fakt ten nie oznacza, że środki te automatycznie zostaną przeznaczone na budowę własnego ujęcia wody, gdyż alternatywnym rozwiązaniem przewidzianym we wspomnianym już planie wieloletnim jest włączenie dodatkowych źródeł zasilania. Takimi źródłami mogą być dodatkowe punkty poboru wody z sąsiednich gmin w tym i z m. st. Warszawy.
W przypadku braku takiej możliwości, to trzymając się ściśle zamierzeń wynikających z uchwalonego przez Radę Miasta planu wieloletniego należy przyjąć, iż do 2014/2015 r. na terenie Ząbek zostanie wybudowana własna Stacja Uzdatniania Wody, czego efektem może być obniżka ceny, nawet do stawek porównywalnych w Zielonce, Markach czy też Warszawie.

źródło:
http://bip.pgk.zabki.pl/pl/bip/przetargi/przetargi_2012/wiercenie_studni_60m
http://bip.pgk.zabki.pl/pl/bip/aktyprawne/uchwala_zmieniajaca_2011

Drewnica sp. z o.o. wybrał firmę która zaadaptuje projekt nowego szpitala

Brak komentarzy »

Po prawie dwóch miesiącach od ogłoszenia postępowania Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica, dokonał wyboru Wykonawcy, który przeprowadzi aktualizację projektu budowy nowego szpitala. Za kwotę ponad 900 tys. zł oraz w czasie 9 miesięcy, firma Pas Projekt Archi Studio, zobowiązała się zaadaptować istniejący projekt budowlany do nowych wymagań stawianych temu nie istniejącemu jeszcze szpitalowi. Oprócz wspomnianego powyższej zadania, nadarzyński architekt ma za zadanie sprawować rolę biegłego w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy budowy szpitala oraz sprawować nadzór autorski.
ftp://drewnica.home.pl/2012_1/1_2012_wyb_ofe.pdf
http://swiatkiewicz.blog.onet.pl/Nowy-Szpital-Drewnica-w-2017-r,2,ID499231985,n

Bazarek otwarty – zapraszamy na zakupy

Brak komentarzy »

Punktualnie w sobotę o 9 00 Prezes Stowarzyszenia Bazar Ząbki Jacek Walczak wraz Burmistrzem Ząbek Robertem Perkowskim dokonali uroczystego otwarcia zmodernizowanego targowiska miejskiego. Pomimo niezbyt przychylnej aury, w tej inauguracji uczestniczyło kilkuset mieszkańców Ząbek. Zmodernizowane targowisko prezentuje się naprawdę imponująco. Zdecydowana większość osób niezwykle pozytywnie oceniała efekty wykonanych prac budowlanych. Wszystkie bez wyjątku pawilony handlowe zostały wymienione na nowe. Alejki zostały wybrukowane kostką betonową i przykryte eleganckim dachem. Kupcy zrzeszeni w stowarzyszeniu przygotowali dla swoich klientów szereg atrakcji.
W otwarciu uczestniczył również Jacek Sasin – Poseł na Sejm RP ale także i mieszkaniec Ząbek, jak również Piotr Uściński Starosta Wołomiński. Obaj Panowie podkreślali, iż tego typu inicjatywy tworzą nowe miejsca pracy i zatrzymują środki finansowe wśród mieszkańców gminy.

XXXII Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na najbliższą środę, 31 października 2012 r. zaplanowana została kolejna sesja Rady Miasta Ząbki., co oznacza, iż licząc od grudnia 2010 r. będzie to już 32 posiedzenie radny kadencji 2010-2014.
Tradycyjne sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, Jej początek został zaplanowany na godzinę 9 00.
W porządku obrad nachodzącej sesji znalazły się następujące projekty uchwał:

1.uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok;
2.uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012-2019;
3.uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości;
4.uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
5.uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowej;
6.uchwała w sprawie w sprawie podziału miasta Ząbki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady Miasta Ząbki.

okręgi wyborcze

Jesienna zbiórka liści

Brak komentarzy »

Wzorem ubiegłych lat, także w tym roku Urząd Miasta Ząbki będzie będzie organizował zbiórkę odpadów biodegradalnych (zbiórka liści). Wszyscy chętni do wzięcia udziału w akcji będą zobowiązani do zebrania liści w przezroczystych workach i wystawienia ich w dniu zbiórki do godz. 8.00 przed posesję, w sposób nie utrudniający ruchu kołowego i pieszego.
Zbiórka liści nastąpi do 15 listopada 2012 r. Ze szczegółowym harmonogramem zbiórki przezroczystych worków z liśćmi będzie można zapoznać się za kilka dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki lub pod numerem telefonu 22 510 97 66. Informacje będą dostępne od dnia 29.10.2012 r.
 

Wniosek o kontrolę darmobusów

Brak komentarzy »

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z otrzymywanymi od mieszkańców Ząbek informacjami dotyczącymi braku punktualności autobusów linii Ząbki-1 i Ząbki-2, zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o przeprowadzenie kilku wyrywkowych kontroli przestrzegania przez przewoźnika obowiązującego rozkładu jazdy. Szczególnie rażące opóźnienia zdarzają się w czasie komunikacyjnych szczytów.
Jednocześnie stosunkowo często powtarzają się uwagi mieszkańców dotyczące niskiej kultury osobistej kierowców autobusów. Będę zobowiązany za zweryfikowanie tej informacji z innych źródeł oraz ewentualne zwrócenie przewoźnikowi uwagi na właściwe zachowanie kierowców.

z poważaniem
Robert Świątkiewicz

Wniosek o dofinansowanie schetynówki

Brak komentarzy »

Kilkanaście dni temu Urząd Miasta Ząbki złożył wniosek o dofinansowanie budowy ul. Wyzwolenia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.
Wnioskiem objęta została budowa tej drogi na odcinku od Słonecznej do Ks. Skorupki. Łączna wartość zadania została oszacowana przez Urząd Miasta na ponad 2,2 mln, z tego wnioskowana dotacja to ponad 660 tys zł PLN.
W 2012 r. na dofinansowanie budowy i remontów mazowieckich dróg przeznaczono 96,45 mln zł. Gminy i powiaty starające się o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa zobowiązane są przedstawić dokumentację techniczną i niezbędne pozwolenia na budowę oraz muszą być zarządcą drogi na wszystkich odcinkach objętych pracami.
Wnioski są oceniane m.in. pod kątem wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i tego, czy droga została zniszczona w wyniku klęsk żywiołowych. Listy rankingowe mają zostać ogłoszone do dnia 31 października. Samorządy, które otrzymają dofinansowanie będą musiały zrealizować zadanie w 2013 r.

Otwarcie bazarku 27.10.2012 godz. 9 00

Brak komentarzy »

Perspektywa rozwoju bazy oświatowej w Ząbkach

Brak komentarzy »

Każdego roku w Ząbkach melduje się od 1000 do 1200 osób. Do tego dochodzi całkiem pokaźna grupa osób która zdecydowała się na faktycznie zamieszkiwanie w naszym mieście, bez meldunku. Z reguły są to młode osoby, dla których mieszkanie w Ząbkach łączy się z zakupem swojego pierwszego, samodzielnego lokum. Bardzo często są to osoby, które zakładają tutaj swoje rodziny i po kilku latach posyłają swoje dzieci do miejscowych placówek oświatowych.
Obecnie w Ząbkach działają trzy samorządowe szkoły podstawowe oraz dwa gminne gimnazja publiczne. Analizując przekazane przez Urząd Miasta Ząbki dane dotyczące szacowania potrzeb gminy w zakresie oświaty, jak również raport doraźnej komisji Rady Miasta Ząbki ds. rozbudowy bazy oświatowej, łatwo dojść do wniosku, iż w nadchodzących latach sytuacja lokalowa i finansowa ząbkowskiej oświaty będzie jednym z największych wyzwań stojących przez władzami miasta. O ile w wielu polskich gminach zachodzi proces zamykania szkół publicznych, w naszym mieście przez co najmniej kilkanaście najbliższych lat, będzie musiał być prowadzony proces otwierania nowych placówek dydaktycznych.
Najbardziej stabilna sytuacja panuje w północnej części Ząbek. Stan taki jest wynikiem prawie zupełnego zurbanizowania tego obszaru oraz zamieszkiwania go przez osoby których dzieci już odbyły edukację na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. W rezultacie pomimo, iż na północ od torów kolejowych mieszka ponad 43 % zameldowanych mieszkańców miasta, za 3-4 lata, liczba nowych uczniów objęty obowiązkiem edukacji zwiększy się o jedynie ok. 100 – 200 osób. Szacuje się iż w 3-4 lata liczba oddziałów szkolnych (klas) zwiększy się o 4 -8 .
Całkiem inna sytuacja panuje w południowej części miasta. Tutaj za dynamicznym rozwojem budownictwa wielorodzinnego podąża wyraźny wzrost liczby uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. Z prawdziwym niepokojem patrzę na takie inwestycje jak LC Corp przy ul. Powstańców z ponad 880 lokalami. Urząd Miasta szacuje, iż za 3-4 lata w Szkole Podstawowej Nr 1 liczba oddziałów (bez zerówek) wzrośnie od 7 do 12, za to w Szkole Podstawowej Nr 3 wzrośnie od 6 do 11.
Reasumując o ile w roku szkolnym 2011/2012 liczba oddziałów w szkołach podstawowych sięgała 100, to w 2015/2016 licząc wraz z tzw. zerówkami może osiągnąć aż 143 oddziałów. To oznacza tylko na przestrzeni 4 lat wzrost liczby uczniów o ponad 40%.
Podobny proces dotnie i ząbkowskie gimnazjum Nr 1. Za 7 lat liczba uczniów w GP1 ulegnie podwojeniu z ok. 400 do 800 uczniów, zaś za prawie 10 lat przekroczy 1.000. Za to stabilna sytuacja powinna panować w GP2 przy ul. Batorego. W przypadku tej placówki liczba uczniów będzie oscylowała w granicach 400-500.
Analiza tych prognoz prowadzi do wniosku, iż w nadchodzących latach budowa nowych obiektów oświatowych lub rozbudowa istniejących, będzie determinowała aktywność samorządu oraz w wyraźny sposób angażowała środki finansowe gminy i wpływała na kierunki rozwoju miasta.
Zapewne w nadchodzącej wielkimi krokami debacie dotyczącej projektu budżetu Miasta Ząbki na 2013 r., temat rozbudowy bazy oświatowej w południowej części miasta będzie jednym z wiodącym przedmiotów. Dzisiaj przyjmuje on wyłącznie postać opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3, o kolejne 12-16 sal lekcyjnych oraz pracowni tematycznych, zaś w perspektywie kolejnych dwóch, trzech lat proces fizycznej rozbudowy tej szkoły, o wartości ok. 8-10 mln zł. Z całą pewnością za 3-4 lata trzeba będzie podjąć decyzję o rozbudowie SP1 lub budowie nowej szkoły u zbiegu Dzikiej i nieistniejącego jeszcze odcinka ul. Andersena, zaś za 6-7 lat o budowie prawdopodobnie kolejnego gimnazjum publicznego.
O ile potrzeby oświaty w zakresie lokalowym można dosyć precyzyjnie oszacować, to o wiele trudniej znaleźć fundusze na realizację tych celów, szczególnie w dobie kryzysu finansów publicznych. Koszt wybudowania jednej klasy to ok. 500-800 tys zł. Do tego należy jeszcze doliczyć pomieszczenia towarzyszące jak szatnie, stołówki, aule czy sale gimnastyczne. Koszt budowy jednej takiej sali sięga 3-4 miliony złotych. Dzisiaj wydatki te trudno oszacować, łącznie mogą sięgać nawet 30-45 mln zł, a co jeszcze bardziej istotne w całości muszą być pokryte z środków własnych gminy. Na unijne dotacje nie ma co liczyć. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, iż uzyskiwana z budżetu państwa subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. W przypadku budowy nowych obiektów oświatowych, zameldowani mieszkańcy Ząbek musieli jeszcze bardziej finansować ich działalność z wnoszonych do gminy podatków.