Wchodzą w życie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Brak komentarzy »

Celem nowelizacji jest umożliwienie gminom sprawniejszej realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi co do ograniczania dostępności napojów alkoholowych.

9 marca wchodzą w życie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. – Uzasadnieniem dla przyjęcia nowelizacji ustawy były względy bezpieczeństwa publicznego – podkreśla Katarzyna Łukowska, zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jak dodała, ustawa jest zgodna z decentralizacją kompetencji na szczeblu samorządu gminnego, ponieważ gminy otrzymują nowe kompetencje.

Możliwe ograniczenia w nocy
Jedną z nich jest prawo decydowania o wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Gmina będzie uprawniona do wprowadzenia ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia te będą mogły dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00. Oznacza to, że gmina może np. ustalić zakaz sprzedaży od północy do 6 rano.

Limit zezwoleń
Zgodnie z nowymi przepisami rada gminy lub miasta będzie określać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na swoim terenie. Ich liczba określona będzie odrębnie dla poszczególnych rodzajów alkoholu – do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa,
powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) a także powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

Odrębnie będą mogły być określone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza nim.

Osobno dla dzielnic
Rada gminy będzie także mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pomiędzy swoimi jednostkami pomocniczymi – sołectwami, dzielnicami lub osiedlami.

– To ważny postulat, który zgłaszały duże miasta, mówiąc, że nie chcą mieć jednej liczby dla całego miasta, ale chcą to podzielić między poszczególne dzielnice – zaznaczyła Katarzyna Łukowska. Jednostki pomocnicze będą miały też zagwarantowaną prawem możliwość opiniowania uchwał rad gminy w tej sprawie.

Według ekspertki to jeszcze większa decentralizacja, bo gminy otrzymują jeszcze więcej kompetencji w zakresie regulacji rynku alkoholowego.

Maksymalna liczba zezwoleń, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych muszą – zgodnie z nowelą – uwzględniać postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakaz w miejscu publicznym
Ustawa wprowadza zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, a nie jak dotychczas „na ulicach, placach i w parkach”.

– Dochodziło do sytuacji, kiedy np. na plażach można było spożywać alkohol, teraz, ponieważ plaża jest miejscem publicznym, nie będzie już można – tłumaczy ekspertka.

Jednak rada gminy może wprowadzić w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od tego zakazu, jeśli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na politykę przeciwdziałania alkoholizmowi i nie zakłóci bezpieczeństwa czy porządku publicznego.

Mniej punktów sprzedaży
Do ustawy dodano przepis, zgodnie z którym w przypadku zbyt dużej liczby wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, w pierwszej kolejności dostaną je punkty najbardziej oddalone od działających już punktów sprzedaży. W następnej kolejności będą brane pod uwagę punkty zgodnie z kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.

Samorządy gminne w formie uchwały będą mogły ustalić odstępstwa od generalnego zakazu spożywania alkoholu, jeśli nie będzie to zagrażało bezpieczeństwu publicznemu.

źródło: http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/wchodza-w-zycie-zmiany-w-ustawie-o-wychowaniu-w-trzezwosci

  zapytanie – środki zewnętrze dla Ząbek w 2018 r. i latach kolejnych

  Brak komentarzy »

  Pan Robert Perkowski
  Burmistrz Miasta Ząbki

  Szanowny Panie Burmistrzu

  Zwracam się z wnioskiem o sporządzenie pisemnej informacji, dotyczącej inwestycji miejskich, które mają być realizowane na terenie Miasta Ząbki z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

  Zestawienie powinno obejmować inwestycje na które Miasto Ząbki uzyskało już dofinansowanie (podpisało już umowy albo podpisze je w najbliższym czasie), lecz których realizacja ma nastąpić dopiero w najbliższych latach (np: ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa, rewitalizacja zieleni).

  Prosiłbym o podanie danych dotyczących:
  1. Nazwy zadania.
  2. Krótkiego opisu zakresu zadania.
  3. Wartości zadania w PLN.
  4. Wysokości dofinansowania kwotowo oraz procentowo.
  5. Lat realizacji

  z poważaniem

  Robert Świątkiewicz
  radny Miasta Ząbki

   Tramwaj do Ząbek

   Brak komentarzy »

   Pomysł budowy trasy tramwajowej do Ząbek powstał w 2007 r. na kanwie dostępnych ówcześnie, na rozwój infrastruktury komunikacyjnej, środków unijnych. Niestety z uwagi na nieprzychylną od samego początku postawę warszawskiego ratusza, temat ten nie miał dotychczas szans na realizację. Priorytetem dla stolicy był bowiem tramwaj na Gocław oraz do Wilanowa. Może nadchodzące wybory samorządowe skłonią potencjalnych kandydatów na stanowisko Prezydenta m. st. Warszawy do przychylniejszego spojrzenia głownie w stronę Targówka i osiedla Wilno. Przedłużenie tej linii tramwajowej leży bowiem nie tylko w interesie Ząbek ale również mieszkańców niezwykle zaniedbanego Targówka Przemysłowego.

   Z dokumentów strategicznych Warszawy wynika, iż pomysł ten ma szansę na realizację dopiero po 2040 roku.

   Celem budowy trasy tramwajowej do Ząbek jest zapewnienie możliwości podróżowania tym atrakcyjnym środkiem transportu publicznego pomiędzy centralną i południową częścia Ząbek i Warszawą. Nowa trasa tramwajowa ma na celu zachęcenie mieszkańców Ząbek i Warszawy oraz innych miejscowości podwarszawskich z powiatu wołomińskiego do korzystania z komunikacji tramwajowej i tym samym do rezygnacji z samochodów w podróżach do centrum Warszawy. Lokalizacja przystanku końcowego w Ząbkach, w rejonie skrzyżowania ciągu ulic Sosnowej i ul. Ks. Skorupki (drogi wojewódzkiej 634) spowoduje, że planowana inwestycja będzie mieć ważne znaczenie w obsłudze podróży o zasięgu aglomeracyjnym i regionalnym.

   Wszystkich zainteresowanych zachęcam do lektury dokumentów źródłowych, więcej na:

   http://siskom.waw.pl/kp-tramwaj_zabki.htm

   raport_koncowy_tramwaje_warszawskie

    

    Wkrótce projekt przebudowy ul. Skorupki

    Brak komentarzy »

    Pomimo, iż ulica Ks. Ignacego Skorupki leży w ciągu drogi wojewódzkiej 634, to Miasto Ząbki aktywnie zaangażowało się w proces zaprojektowania jej gruntownej przebudowy.

    Obecnie trwają już ostatnie uzgodnienia dotyczące ostatecznego kształtu tej drogi. Jeszcze w tym roku powinno zostać wydane pozwolenie na jej przebudowę.  Uzyskanie tego dokumentu umożliwi Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich umieszczenie modernizacji tego ciągu komunikacyjnego w planie inwestycyjnym na 2019 r. Aktualnie władze Ząbek prowadzą rozmowy z władzami Województwa Mazowieckiego, co do takiej możliwości.

    Aby zwiększyć szanse na przebudowę tego ciągu drogowego, Rada Miasta Ząbki w dniu  22 lutego 2018 r. podjęła uchwałę Nr LIV/ 513 /2018 Rady Miasta Ząbki, w której zobowiązała się udzielić w 2019 r.  Województwu Mazowieckiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634”, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631. Pomoc finansowa, wyniesie 1.416.850,76 zł i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów budowy dróg serwisowych i miejsc parkingowych.

    Orientacyjny wygląd ulicy po przebudowie w linku poniżej.

    Skorupki po przebudowie

    u_LIV – 513 2018 rozbudowa Skorupki WojewodaM

     Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w Ząbkach ad. 2018

     Brak komentarzy »

     Informujemy, że w terminie od 19 marca 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej muszą zgłosić się do Szkoły Podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XL/370/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i złożyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE (w formie papierowej) w sekretariacie szkoły.

     www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2018-03/przyjmowanie-zgloszen-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2018-2019

      rekrutacja do przedszkoli w Ząbkach ad. 2018

      Brak komentarzy »

      Szanowni Państwo

      Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie od 19 marca do 6 kwietnia 2018 r.

      www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2018-01/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2018-2019

       MOK w Ząbkach zaprasza

       Brak komentarzy »

        Wkrótce wymiana oświetlenia ulicznego w Ząbkach na LED

        Brak komentarzy »

        W dniu 28 listopada 2017 r. Miasto Ząbki podpisało z wyłonionym w trybie PPP wykonawcą, firmą ECM Energia S.A. w Warszawie, umowę której przedmiotem jest remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

        Celem inwestycji jest zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej ponoszonych przez Miasto Ząbki.

        W ramach zamówienia wykonawca jest odpowiedzialny za:

        1) wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej,

        2) dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, zgód, decyzji umożliwiających wykonanie zamówienia,

        3) przeprowadzenie wymiany opraw oświetleniowych (sodowych i rtęciowych) w miejscach obecnego zamontowania, zlokalizowanych na terenie Miasta Ząbki na lampy typu LED,

        4) utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego w zakresie przeprowadzonego remontu (wymiany, naprawy, konserwacje) oraz zainstalowanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym, celem zachowania określonego efektu energetycznego (uzyskania określonego w ofercie poziomu oszczędności) przez cały okres obowiązywania umowy.

        Partner Prywatny jest zobowiązany do sfinansowania zadań, o których mowa w pkt. 1) – 4) powyżej. Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie cykliczna płatność Podmiotu Publicznego (tzw. opłata za dostępność), przekazywana przez okres obowiązywania umowy. Środki pieniężne na wynagrodzenie Partnera Prywatnego będą pochodzić w całości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonego remontu oświetlenia. Zakres zamówienia obejmie wymianę maksymalnie 2155 opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Miasta.

        Zgodnie z przekazaną radnym w dniu dzisiejszym informacją, aktualnie wykonawca znajduje się na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. Fizyczna wymiana lamp na LED powinna zostać wykonana latem 2018 r.

         Zielona Przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni miejskiej w Mieście Ząbki

         Brak komentarzy »

         Projekt „Zielona Przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni miejskiej w Mieście Ząbki” realizowany będzie w obrębie administracyjnym miasta Ząbki na obszarze o łącznej powierzchni całkowitej 99 221,30 m3, z czego powierzchnia zieleni wynosi 94 330,30m2 (9,4330ha). Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonalnej, przyrodniczej i estetycznej istniejących terenów zieleni, ochrona bioróżnorodności oraz wykorzystanie zieleni do minimalizacji negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego. Efektem projektu będzie wzmocnienie różnorodności biologicznej, ograniczenie spływu powierzchniowego, wzmocnienie skarp (tam gdzie to konieczne) oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych o 66 482,80m2 (6,6482ha).

         Poprzez stworzenie funkcjonującego systemu zieleni miejskiej poprawiony zostanie ład przestrzenny i udostępnione atrakcyjne obszary rekreacji i spędzania wolnego czasu. Planowane jest odnowienie, rewaloryzacja lub rozwój zieleni w zakresie nasadzeń roślinności dedykowanej oraz infrastruktury towarzyszącej (nawierzchnie piesze, ścieżki rowerowe, mała architektura, plenerowe urządzenia zabaw i sportu).

         Projektowane prace przy zieleni przyulicznej oprócz estetyzacji będą miały wymiar środowiskowy – poprzez dobór roślin stworzona zostanie bariera hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych (redukcja zapylenia powietrza i zasolenia gruntu). Przewidziany docelowy sposób zagospodarowania terenu zakłada, że co najmniej 70% powierzchni objętej projektem będzie pokryte zielenią (w tym teren biologicznie czynny).

         W ramach projektu przewidziano działania wynikające z kompensacji ubytków zieleni. Powstałe ubytki powierzchni zielonych wynikające z prac przy infrastrukturze towarzyszącej zostaną zastąpione poprzez nowe nasadzenia. Dla powstałej zieleni przewidziano monitoring żywotności oraz ewentualne uzupełnienie ubytków  (co najmniej w okresie trwałości).

         Po realizacji projektu infrastruktura zieleni miejskiej będzie całkowicie i bezpłatnie dostępna dla społeczeństwa. Projekt realizowany będzie w różnych, ogólnie dostępnych lokalizacjach na ternie miasta. Realizacja zakładanego projektu utworzy „zieloną” sieć funkcjonalną łączącą przestrzennie poszczególne obszary miasta poprzez zieleń i powiązane z nią funkcje społeczne i rekreacyjne.

         Zieleń – zakres rzeczowy projektu

         Zieleń – Rozwój terenów zieleni Miasta Ząbki – koncepcja

         Zieleń – Rozwój terenów zieleni Miasta Ząbki – mapy

          Nowa sala gimnastyczna przy SP 2 z pozwoleniem na budowę

          Brak komentarzy »

          Po ponad dwóch latach zakończył się proces projektowania nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach. Na terenie tej szkoły u zbiegu ul. Batorego i Niepodległości zaprojektowany został piękny, nowoczesny i funkcjonalny obiekt sportowy, który w przyszłości stanowić będzie doskonałe uzupełnienie istniejącej bazy sportowej przy tej placówce. Miasto Ząbki właśnie uzyskało pozwolenie na jego budowę.

          Powierzchnia użytkowa budynku wynosić będzie aż 1680 m2, zaś kubatura 16.500 m3. W nowym obiekcie ulokowane zostało pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej wraz z trybunami oraz kompletny zespół szatni i sanitariatów. Budynek będzie miał prawie 45 m szerokości, 12 m wysokości i ponad 42 metry szerokości.

          Niestety realizacja tego projektu będzie odległa w czasie, gdyż priorytetową, oświatową inwestycją miejską w latach 2019/2020, będzie bez wątpienia budowa całkiem nowej szkoły podstawowej, przy ul. Dzikiej i Andersena.