XXIII Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 17 marca 2016 roku na godz. 8.00 , zwołana została XXIII sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2014-2018. Sesja odbędzie się tradycyjnie w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.
 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na przebudowę chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki w Ząbkach.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na przebudowę ulicy Szpitalnej w Ząbkach.
 10. Uchwała w sprawie Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
 11. Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Radzymińskiej.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (ul.Batorego 6m)
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (ul.Wolności )
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (ul.Na Bagnie)
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. (ul.Tęczowa – ul.Żwirki)
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Sowińskiego)
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Batorego 1350m)
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Batorego 900m)
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Batorego 400m)
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Kwiatowa 900m)
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Piłsudskiego 1000m)
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Piłsudskiego 3026m)
 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Powstańców 26F)
 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Piłsudskiego 1071m)
 25. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach.
 26. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki.UM 2015

  Dyskusja, której nie było w Powiecie Wołomińskim

  Brak komentarzy »

  Wydawać by się mogło, że uchwalanie budżetu miasta, gminy, powiatu to swoiste święto demokracji. W ciągu roku odbywa się wiele sesji rady, podczas których ścierają się różne pomysły na funkcjonowanie danego samorządu.

  Sesja budżetowa to najważniejsze spotkanie radnych, aby wspólnie zaplanować większość działań, które będą miały miejsce w nadchodzącym roku budżetowym. Radni zgłaszają zapotrzebowanie do budżetu po konsultacjach z mieszkańcami i środowiskami, z którymi współpracują. Składając wnioski do budżetu, mają jednocześnie świadomość, że nie zawsze zyskują aprobatę większości, ale dyskusja zawsze jest potrzebna, aby radny, a za jego pośrednictwem mieszkańcy, mogli poznać bliżej przyczyny realizacji np. danej inwestycji lub przyczyny jej zaniechania. Taka dyskusja przetacza się pod koniec każdego roku przez wszystkie samorządy w Polsce, lecz niestety nie w Radzie Powiatu Wołomińskiego. Tutaj Starosta, Zarząd, radni koalicyjni boją się rozmawiać.

  Radni PiS w czasie dyskusji, która miała miejsce zawsze podczas uchwalania budżetu, chcieli uzupełnić projekt o inwestycje między innymi w Ząbkach i Wołominie. Po rozpoczęciu dyskusji z ust przewodniczącego padły zaskakujące słowa o braku możliwości składania poprawek do zaprojektowanego budżetu (?). Po krótkiej przepychance słownej zgłoszony został wniosek o przerwę, aby starosta i przewodniczący mogli się zastanowić, jak ukrócić tą niebywałą „zuchwałość” radnych, którzy chcą dyskusji i możliwości zaproponowania zmian w budżecie.

  Po przerwie o głos poprosił wicestarosta Adam Łossan. I choć wydawało się, że będzie to głos rozsądku chociażby z powodu wieku i doświadczenia seniora Starosty, który piastuje stanowisko z ramienia PO, ku zaskoczeniu większości zgłosił on wniosek formalny o zakończenie dyskusji nad projektem budżetu (dodam – dyskusji, której nie było) i zarządzenie głosowania. Wywołało to oburzenie radnych, jak również zdziwienie niektórych koalicjantów. W tej sytuacji radni koalicji z Ząbek Tomasz Kalata i Adam Jaczewski, jak również radni wołomińscy – Jerzy Mikulski, Igor Sulich, Paweł Solis mieli możliwość zagłosowania za dalszą dyskusją i możliwością uzupełnienia budżetu o inwestycje dla ich mieszkańców, którzy dali im swoje poparcie w wyborach. Niestety wymienieni radni nie potrafili tego zrobić.

  Warto wspomnieć, że zaproponowany budżet dla tych dwóch największych aglomeracji w powiecie wołomińskim jest znikomy – jedyna inwestycja w Wołominie przewidziana jest na kwotę 400 tysięcy złotych. Przypomnę tylko, że gmina Wołomin to ponad 50 000 mieszkańców i niemal ¼ mieszkańców powiatu wołomińskiego. Ząbki to ponad 40 000 mieszkańców i przewidziane inwestycje na poziomie 200 tysięcy. Warto również pamiętać, że mieszkańcy powiatu w większości przemieszczają się przez te dwie gminy, jadąc do Warszawy.

  Szkoda, że nie było zgody na debatę. Być może starosta i zawstydzeni radni z tych miejscowości bali się dyskusji, gdyż nie dopilnowali swego obowiązku dbania o interesy lokalnych społeczności, które wybrały ich do reprezentowania ich potrzeb w radzie powiatu. Ale brak dyskusji i możliwości zmiany budżetu nie uchroni tych panów przed pręgierzem opinii publicznej Wołomina i Ząbek.

  Ryszard Madziar – radny Powiatu Wołomińskiego.

  Źródło: www.kurier-w.pl

  powiat_wolominski_map.svg

   Ząbki dojną krową dla Powiatu Wołomińskiego

   Brak komentarzy »

   W 2016 r. na różnego rodzaju inwestycje Powiat Wołomiński zamierza przeznaczyć kwotę aż 21,9 mln zł. Niestety w Ząbkach planuje wybudować jedynie fragment chodnika za 200 tys. zł oraz zaprojektować przebudowę newralgicznego skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną za kwotę 50 tys. zł.

   Pomimo, iż mieszkańcy Ząbek stanowią ok. 13% ogółu ludności powiatu i swoimi podatkami zasilą kasę starostwa kwotą ponad 11 mln zł (udział w podatku PiT), co stanowi ok. 18% dochodów Powiatu z tego tytułu, to w zamian mają otrzymać zaledwie 1,14 % inwestycji powiatowych. 15 razy mniej niż wpłacą.

   Oczywiście bardziej ludny i zamożny zachód Powiatu Wołomińskiego zawsze będzie musiał wspomagać uboższe gminy wiejskie położone na wschodzie Powiatu. Nie budzi większego sprzeciwu płacenie przez mieszkańców Ząbek tego swoistego „janosikowego” na rzecz mniej zamożnych samorządów, o ile nie przyjmuje ono groteskowych i kuriozalnych form. Za czasów poprzedniego zarządu (który podobno promował Ząbki), wydatki inwestycyjne Powiatu Wołomińskiego, w naszym mieście, w zakresie drogownictwa nie przekraczały kilku procent budżetu tego działu. W dziale oświata i wychowanie wydatki Powiatu w Ząbkach niezmiennie wynoszą zero. Ponurym stwierdzeniem jest, że dotychczas mieszkańcy Ząbek byli co najwyżej „strzyżeni” ze swoich powiatowych podatków, w 2016 r. mają jednak zostać brutalnie „odarci ze skóry”.

   Na uwagę zasługuje fakt, iż Ząbkach nie ma dzisiaj siedziby żadna instytucja powiatowa. Na próżno szukać w naszym mieście szkół średnich, powiatowych poradni specjalistycznych, placówek wychowawczych, centrów kultury, filii biblioteki powiatowej czy delegatury urzędu starostwa jak np. w Tłuszczu. Z usług większości tych placówek powiatowych mieszkańcy naszego miasta rzadko korzystają, w większości wybierając pobliską stolicę. Nawet do szpitala lub po paszport jeździmy częściej do Warszawy niż do Wołomina. Przez te 16 lat istnienia samorządu powiatowego, nie została zrealizowana w Ząbkach żadna powiatowa inwestycja kubaturowa np. szkoła średnia czy poradnia pedagogiczna. Kilka kilometrów dróg to wszystko co jest obecnie powiatowego w Ząbkach. Nic więcej. Tymczasem ze swoich podatków mieszkańcy Ząbek muszą słono płacić za wszystko co funkcjonuje na terenie Powiatu Wołomińskiego.

   Skrajnie niekorzystny i niesprawiedliwy dla Ząbek jest uchwalony przez radnych Powiatu Wołomińskiego budżet na 2016 r. a zwłaszcza określenie poziomu wydatków majątkowych w naszym mieście na nieco powyżej 1 %. Szokuje zwłaszcza sytuacja, gdy w miejsce rozpoczętej już i ujętej w poprzednich wieloletnich planach finansowych Powiatu, przebudowy ciągu ulic powiatowych w Ząbkach (Szpitalnej, Kochanowskiego, Drewnicka) o którą intensywnie zabiegał poprzedni Starosta Piotr Uściński, obecny Starosta Rakowski wprowadza całkiem nowe pozycje wydatkowe, w tym także te które nie mają już żadnych szans na uzyskanie w 2016 r. dofinansowania zewnętrznego.

   Pomimo, iż dwaj radni powiatowi z Ząbek Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk jeszcze na początku grudnia ubiegłego roku zwracali Staroście uwagę na konieczność kontynuowania prac przy przebudowie ul. Szpitalnej oraz ich zakończenie w szczególnie niebezpiecznym dla kierowców miejscu, to jednak ich wysiłki nie znalazły żadnego uznania w oczach Starosty Rakowskiego, który jako pochodzący z Klembowa wyraźnie preferuje w uchwalonym już budżecie, gminy wiejskie Powiatu Wołomińskiego.

   Należy jednak mieć nadzieję, że zarówno Starosta Rakowski jak i pozostali radni powiatowi jeszcze raz przemyślą swoją decyzję w sprawie ul. Szpitalnej, poprą starania radnych Małgorzaty Zyśk i Sławomira Pisarczyka oraz przywrócą finansowanie w 2016 r. przebudowy ciągu ulic powiatowych w Ząbkach, zwłaszcza z sytuacji, gdy Pan Starosta złożył już w tej kwestii, naszym radnym powiatowym, ustne i pisemne obietnice. Czas aby przyjęły one formę zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

   UM 2015

    Budżet Miasta Ząbki na 2016 r. uchwalony

    Brak komentarzy »

    Podczas sesji Rady Miasta Ząbki w dniu 29 grudnia 2015 r. radni miejscy przyjęli uchwałę budżetową na 2016 r. W uchwalonym budżecie ustalono dochody Miasta Ząbki na kwotę 104,5 mln zł, zaś wydatki na 100,2 mln zł. Ponad czteromilionowa nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

    Najważniejsze pozycje dochodowe niezmiennie stanowią wpływy z tytułu udziału gminy w podatku PiT (41,8 mln zł), subwencja oświatowa (25,1 mln zł) oraz podatek od nieruchomości (10,8 mln zł). Najwyższe wydatki wiążą się z oświatą i wychowaniem (56,4 mln zł), utrzymaniem administracji publicznej (9,9 mln zł) i lokalnym transportem zbiorowym (4,0 mln zł).

    W przyszłym roku wybudowane zostaną ulice Gajowa i Krucza oraz przygotowana dokumentacja projektowa pod budowę ul. Saperów, Pogodnej, Na Bagnie, Olszewskiego, Spokojnej, Leśnej i Reja. Prawdopodobnie w przyszły roku zostanie zrealizowanych również kilka innych inwestycji drogowych, sfinansowanych z tzw. wolnych środków (czyli wydatków nie zrealizowanych w 2015 r.). Decyzja w tym zakresie zapadnie do kwietnia przyszłego roku.

    Jednakże największe przyśpieszenie czeka w oświacie. W przyszłym roku zakończona zostanie rozbudowa SP 3 (łącznie 10,7 mln zł) oraz rozpoczęta rozbudowa SP1 (łącznie 5,8 mln zł). Za 12 miesięcy powinna być również gotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa całkiem nowej SP4 przy ul. Dzikiej (250 tys. zł)  oraz projekt hali sportowej przy SP2 (70 tys. zł).

    UM 2015

     remont Łodygowej znowu opóźniony

     Brak komentarzy »

     Pamiętacie projekt budżetu Warszawy, całkiem niezły dla Targówka, o którym pisaliśmy miesiąc temu? Stołeczni radni przegłosowali go w zeszłym tygodniu. Ale dopiero teraz dowiadujemy się, co tak właściwie przegłosowali.

     Do tej pory wydawało się, że projekt budżetu Warszawy na 2016 rok przeszedł praktycznie bez zmian (tylko z takimi kwiatkami jak dorzucone 6 mln zł na imprezę religijną w Krakowie). Niestety, teraz wychodzi na jaw, że podczas chaotycznej sesji 10 grudnia warszawscy radni w parę chwil wyrzucili do kosza wielką część opracowywanego przez kilka miesięcy projektu!

     W wielkiej autopoprawce, przegłosowanej głosami radnych Platformy Obywatelskiej, w ostatniej chwili obcięto mnóstwo inwestycji w całej Warszawie – w tym także od dawna wyczekiwany generalny remont ulicy Łodygowej (od Radzymińskiej do granicy miasta z Ząbkami), który wreszcie miał się zacząć i na który w 2016 roku miało pójść prawie 66 mln złotych.

     To, że jest inaczej, potwierdziła nam Małgorzata Gajewska, rzecznik prasowy Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych: Na remont ulicy Łodygowej w 2016 r. zarezerwowanych zostanie 16 mln złotych – mówi targowek.info pani rzecznik.

     Zdaniem Małgorzaty Gajewskiej powodem wielkiego zmniejszenia tej kwoty – i w efekcie kolejnego opóźnienia remontu – jest to, że nie wydana została jeszcze decyzja środowiskowa dla tej inwestycji.

     Przypomnijmy przy tej okazji, że wszystkie decyzje dot. Łodygowej już były wydane – ale z powodu ciągłego opóźniania remontu (miał być zakończony jeszcze przed Euro 2012!) już dawno straciły ważność.

     Przypomnijmy też, że przed wyborami samorządowymi w 2014 r. grupka kandydatów na radnych PO chwaliła się, że “przyśpieszyła” opóźniony remont i odbędzie się on w latach 2014–2016. Kandydaci i kandydatki do rady dzielnicy się dostali, a wiosną 2015 r. ratusz podał, że prace zaczną się najwcześniej wiosną 2016. Teraz wiemy, że ten termin trzeba odsunąć o co najmniej kolejny rok.

     Można przypuszczać, że decyzja środowiskowa zostanie wydana około połowy przyszłego roku. Potem dopiero będziemy mogli wystąpić o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i ogłosić przetarg na wykonawcę. – informuje targowek.info rzeczniczka ZMID.

     Kiedy by roboty nie ruszyły, prace mają trwać 24 miesiące. A więc nową czteropasmową Łodygową, z wyciszoną jezdnią, ścieżkami rowerowymi oraz największym wynalazkiem cywilizacji – chodnikami dla pieszych – będziemy czekać co najmniej do 2019 roku. Choć w tej chwili nie postawilibyśmy na ten termin nawet złamanego grosza.
     Na koniec wyjaśnijmy jeszcze jedną kwestię: dlaczego piszemy o tym dopiero teraz, tydzień po głosowaniu w Radzie Warszawy.

     Cóż, od czasu głosowania Urząd Warszawy nabrał wody w usta i na ten temat nowego budżetu całkowicie milczy. Tydzień po głosowaniu (stan na środę 16.12 godz. 13:15) wciąż nigdzie nie można uzyskać pełnej informacji, co tak właściwie przegłosowano. Rzecznik ratusza nie odpowiada na pytania, a wszystkie oficjalne komunikaty Rady Warszawy i Urzędu m.st. Warszawy odsyłają do umieszczonego w internecie projektu budżetu – w którym pieniądze na Łodygową są. Nawet stołeczni radni PO wprowadzają w błąd: radny Michał Czaykowski na swojej stronie internetowej potwierdza przegłosowanie w budżecie 65 904 404 zł na Łodygową

     źródło: www.targowek.info/2015/12/potwierdzamy-remont-lodygowej-znowu-opozniony/

      Niuanse prawa samorządowego – gminy mogą już składać wnioski do nowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego

      Brak komentarzy »

      Sejm RP uchwalił w dniu 10.09.2015 r. ustawę o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z dnia 10.10.2015 r. poz. 1582. Zmiany dotyczące ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 255 oraz z 2015 r. poz. 1169 i 1582, otwierają nowy rządowy program wsparcia budownictwa czynszowego na wynajem i zmieniają zasady partycypacji najemców w TBS.

      Nowe przepisy wykonawcze i ich zakres
      Wydane na podstawie znowelizowanej ustawy (art. 15b) przepisy wykonawcze w postaci Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania, Dz. U. z dnia 27.10.2015 r. poz. 1720, określają:
      1) rodzaje dokumentów składanych przez kredytobiorcę umożliwiających dokonanie oceny wniosku o udzielenie finansowania zwrotnego;
      2) warunki i tryb udzielania przez BGK finansowania zwrotnego;
      3) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać lokale powstałe przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w zakresie wyposażenia technicznego;
      4) kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowania zwrotnego, w tym kryteria zapewniające preferowanie przedsięwzięć do których ma zastosowanie procedura otwartego konkursu przy sporządzaniu projektu architektonicznego.
      Rozporządzenie określa, że nabór wniosków odbywa się corocznie w okresie od 1 do 30 września, nie później jednak niż do 30 września 2024 r., z tym, że pierwszy nabór wniosków odbywa się od 1 listopada 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

      Istotnym elementem uchwalonej ustawy jest rozszerzenie instrumentów wsparcia na cele mieszkaniowe o emisję obligacji przez podmioty uprawnione do finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. W ustawie przewiduje się, że w ramach programu, BGK będzie udzielać finansowania zwrotnego poprzez udzielanie kredytów oraz organizowanie emisję obligacji i gwarantowanie ich nabycia.

      źródło: www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gminy-moga-juz-skladac-wnioski-do-nowego-rzadowego-programu-popierania-budownictwa-mieszkaniowego

      UM

       dodatkowa refundacja budowy krytej pływalni w Ząbkach z środków UE

       Brak komentarzy »

       Pomimo, iż Kryta Pływalnia w Ząbkach funkcjonuje już od 15 lutego 2014 r. to do dnia dzisiejszego nie zakończyło się finansowe rozliczenie tej sztandarowej inwestycji miejskiej. Zgodnie z regułą N+2 ostateczne rozliczenie się beneficjentów korzystających z środków perspektywy unijnej na lata 2007-2013 musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2015 r.

       Budowa tego obiektu kosztowała ponad 21 mln zł, z czego 13 mln zł (63%) to dotacja unijna. Kilka dni temu okazało się, iż Miasto Ząbki w ramach końcowego rozliczenia otrzyma znaczące zwiększenie tej dotacji. Do końca grudnia na konto Urzędu Miasta wpłynie dodatkowo kwota 3 721 795,36 zł.

       pływalnia 2

        Mikołajki na basenie w Ząbkach

        Brak komentarzy »

        Dnia 6 grudnia 2015r. (niedziela)

        Godzina 16:00-18:00

        Zapraszamy do wspólnej zabawy

        Program:

        1. Godzina 16:00 -16:30 – Mikołajkowy Aqua Fitness dla wszystkich chętnych ( basen rekreacyjny);
        2. Godzina 17:00 – 17:30 – Waterpolo/Piłka wodna. Ze względów bezpieczeństwa dozwolone dla dzieci od lat 10-ciu (basen rekreacyjny);
        3. Godzina 17:45- akcja ratownicza, przeprowadzona przez ratowników MCS (pokaz na basenie sportowym);

        Przez cały czas trwania zabawy do dyspozycji uczestników będą stanowiska z różnego rodzaju atrakcjami tj.:

        • Stanowisko z fantomem, gdzie każdy będzie mógł poćwiczyć i nauczyć się jak wykonywać prawidłowo RKO – od czego zacząć/jak wykonuje się sztuczne oddychanie i pośredni masaż serca oraz jaki jest stosunek wydechów do uciśnięć klatki piersiowej.
        • Stanowisko ze sprzętem do nurkowania dostępne dla wszystkich chętnych uczestników, którzy chcieliby poczuć się jak ryba  i spróbować swoich sił pod wodą.

        Odpowiednio przeszkoleni trenerzy udzielą niezbędnego instruktarzu. Na każdego uczestnika przewidziane jest 5 min. pod wodą w osprzęcie.

        • Zawody – zjazd ze zjeżdżalni na czas! Najlepszy czas zostanie nagrodzony dyplomem i słodkim podarunkiem.

        Wszystko w cenie biletu na basen!

        źródło: mcszabki.pl/index.php/aktualnosci/informacje/316-mikolajki-na-basenie

        2013.11.23 Kryta pływalnia

         XVIII sesja Rady Miasta Ząbki

         Brak komentarzy »

         Na dzień 11 grudnia 2015 roku na godz. 8.00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, zaplanowana została sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2014-2018.

         Porządek obrad:

         1. Otwarcie sesji.
         2. Przyjęcie porządku sesji.
         3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.
         4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.
         5. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości.
         6. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego.
         7. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego.
         8. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
         9. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (ul. Pogodna)
         10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul. Batorego)
         11. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
         12. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
         13. Zamknięcie sesji.

         UM miasto3.11

          Projekt budżetu miasta Ząbki na 2016 r.

          Komentarzy: 2 »

          Komisje Rady Miasta, w dniu 30 listopada b.r. zakończyły się prace nad projektem budżetu na 2016 r. Dochody naszego miasta planowane są na kwotę ponad 105,8 mln zł, zaś wydatki na 101,5 mln zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i wykupu papierów wartościowych (obligacji).

          W odróżnieniu od kilku innych miejscowych samorządów Ząbki nie zamierzają zaciągać dodatkowych kredytów, lecz w związku z możliwością aplikowania o środki unijne w najbliższych latach, posiadać w nadchodzących okresach wyższą zdolność kredytową. Wyjątkiem będzie możliwość zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 mln zł. Niestety, ale aż ponad 6,2 mln zł pochłonie spłata wcześniej zaciągniętych kredytów lub wyemitowanych obligacji komunalnych.

          Tradycyjnie najwięcej dochodów miasto Ząbki będzie czerpało z podatku od nieruchomości (10,7 mln zł), udziału w podatku PiT (41,8 mln zł) oraz subwencji oświatowej (25,1 mln zł). Pokaźne pozycje dochodowe stanowi również dotacja na opiekę społeczną (4,7 mln zł) oraz opłata śmieciowa (4,9 mln zł). Ze zbycia praw majątkowych miasto Ząbki zamierza uzyskać z nadchodzącym roku sumę 5 mln zł.

          Największe wydatki Ząbek związane są niezmiennie z oświatą. Na szkolnictwo wydamy łącznie aż 56,2 mln zł, w tym: przedszkola pochłoną 16,3 mln zł szkoły podstawowe 24,8 mln zł, gimnazja 8,6 mln zł, zaś opieka wychowawcza (świetlice szkolne 2,5 mln zł. Na transport publiczny wydamy 4 mln zł, ulice gminne 2 mln zł, zaś funkcjonowanie administracji miejskiej 9 mln zł. Pomoc społeczna pociągnie za sobą wydatki na poziomie 7,6 mln zł.

          Tak ogromne obciążenie budżetu Miasta Ząbki wydatkami oświatowymi, negatywnie odbiło się na miejskich inwestycjach. W zaproponowanym przez Burmistrza Miasta budżecie znalazły się właściwie tylko trzy pozycje. Kontynuacja rozbudowy SP3, rozbudowa SP1 oraz wybudowanie z rzeczowym udziałem dewelopera ulic Gajowej i Kruczej. Łącznie zaledwie 8,8 mln zł. Oprócz tego zaplanowano również wydatki na częściową spłatę kosztów zakupu działki pod Szkołę Podstawową Nr 4 w południowej części miasta.

          Prawdopodobnie jednak w przyszłorocznym budżecie, w ciągu roku budżetowego znajdzie się jeszcze kilka innych ulic z uwagi na nie wykorzystanie wszystkich środków finansowych zabezpieczonych w tegorocznym budżecie (tzw. wolne środki).

          Podczas prac nad budżetem radni zgłosili kilka poprawek. Największa dotyczyła opracowania projektu budowy hali sportowej przy SP2. Inwestycja, o którą zgodnie zawnioskowały dwie komisje Rady Miasta, jest niezbędna z uwagi na niedostateczną powierzchnię istniejących pomieszczeń w SP2 służących do realizacji obowiązku szkolnego w zakresie wychowania fizycznego. Edukując w swoich murach największą liczbę uczniów, SP2 dysponuje najmniejszą ze wszystkich szkół w Ząbkach salą gimnastyczną. Jej powierzchnia to zaledwie 277,5 m2. Co interesujące System Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w ogóle nie uznaje tego pomieszczenia za salę gimnastyczną! Krótko mówiąc istniejąca sala jest niewydolna i niefunkcjonalna. Nie jest możliwe zorganizowanie w placówce ogólnoszkolnych ceremonii, np. rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, akademii z udziałem wszystkich uczniów z okazji rocznic ważnych wydarzeń. Nie jest możliwe zorganizowanie uroczystości pasowania na ucznia dla wszystkich oddziałów uczniów klas pierwszych, z towarzyszącymi im rodzicami. Nie sposób też pomieścić w sali gimnastycznej wszystkich uczniów klas szóstych, zdających najważniejszy szkolny egzamin na zakończenie swojej edukacji. Ne ma także możliwości zorganizowania w sali gimnastycznej ogólnoszkolnego apelu czy ogólnoszkolnego spotkania z rodzicami.

          Oprócz tej propozycji zmiany radni zaproponowali zaprojektowanie kilku uliczek na których wybudowanie mieszkańcy czekają już od 40-50 lat tj. Saperów, Pogodnej, na Bagnie oraz Spokojnej, Leśnej i Reja. Wszystkie zgłoszone poprawki będą głosowane na sesji budżetowej pod koniec grudnia b.r.

          bip.zabki.pl/budzet-2016

          Gajowa