Z wizytą na budowie SUW Drewnica

Brak komentarzy »

11 lipca 2016 r. Komisja Budżetu i Inwestycji wizytowała budowę Stacji Uzdatniania Wody.  Zakres zaawansowania prac wskazuje, że roboty budowlane zakończą się w zakładanym pierwotnie terminie tj. XII tego roku. Później zostaną już tylko sprawy administracyjne i technologiczne. Jeżeli przebiegną one sprawnie, to jeszcze przez latem przyszłego roku będziemy mogli cieszyć się własną wodą w ząbkowskich kranach.

2

5

4

3

1

  zapytanie – grunty pod program „mieszkanie+”

  Brak komentarzy »
  Pan Robert Perkowski
  Burmistrz Miasta Ząbki
   .
  Szanowny Panie Burmistrzu
   .
  Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy na terenie Miasta Ząbki znajdują się nieruchomości należące do Skarbu Pastwa, państwowych jednostek organizacyjnych, instytucji państwowych lub państwowych osób prawnych, które mogłyby stanowić miejsce do realizacji rządowego programu budownictwa społecznego pn. „mieszkanie plus” ?
  Jeżeli tak, to prosiłbym o wskazanie ich lokalizacji oraz określenie powierzchni tych nieruchomości.
   .
  z poważaniem
   .
  Robert Świątkiewicz
  radny Miasta Ząbki
  UM

   Odpowiedź UM na interpelację w sprawie ul. Skorupki

   Brak komentarzy »

   odpowiedź na interpelację ul. Skorupki

    XXVI sesja Rady Miasta Ząbki

    Brak komentarzy »

    Na dzień 30 maja 2016 roku zwołana została XXVI sesja Rady Miasta Ząbki, kadencji 2014-2018. Sesja rozpocznie się o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

    Porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji.
    2. Przyjęcie porządku sesji.
    3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Ząbki.
    4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.
    5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.
    6. Uchwała w sprawie współdziałania międzygminnego w zakresie przeprowadzenia postępowania na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału.
    7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2016-2023.
    8. Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
    9. Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
    10. Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
    11. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach.
    12. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach.
    13. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach.
    14. Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2016/2017.
    15. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach w 2015 roku.
    16. Sprawozdanie z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku w mieście Ząbki.
    17. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
    18. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
    19. Zamknięcie sesji.

    UM 2015

     

     PGK buduje

     Brak komentarzy »

     W dniu 13 maja b.r. Rada Miasta Ząbki przyjęła Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.  na lata 2016-2019. Przedmiotowy plan zakłada, iż w najbliższych 4 latach miejska spółka wodociągowa przeznaczy na działania inwestycyjne i modernizacyjne ponad 24 mln zł.

     Główną inwestycją przedsiębiorstwa w zakresie wodociągów będzie budowa Stacji Uzdatniania Wody „Drewnica” Inwestycja ta jest wynikiem systematycznego wzrostu ceny zakupu wody dostarczanej obecnie z systemu warszawskiego, przekraczającej poziom cen wody w gminach sąsiednich posiadających już własne ujęcia wody, ale także powtarzających się w okresie letnim spadków ciśnień w punktach zasilania w wodę z systemu warszawskiego. „SUW Drewnica” jest aktualnie realizowany. Jego budowa ma zakończyć się już w grudniu 2016 r.

     Dodatkowo w celu całkowitego uzależnienia się od dostawy wody z sieci warszawskiej oraz zapewnienia wystarczającej ilości wody dla nowych odbiorców w południowej części miasta planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie w najbliższych latach kolejnej stacji uzdatniania wody „SUW Południe”. Oprócz tych planów do 2016 r. powstaną nowe odcinki wodociągów w kilkunastu miejskich ulicach.

     W zakresie kanalizacji kontynuowana będzie rozpoczęta kilka lat temu modernizacja głównego kolektora sanitarnego Z-2. Wybudowane zostanie również kilka nowych kanałów. Nowością będzie modernizacja zlewni ścieków mająca na celu polepszenie pracy kolektora Z-2 oraz zmniejszenie uciążliwości odorowej.

     proj_XXV – 14 2016 WPI PGK 2016-2019

     SUW Drewnica kwiecień2016

      Fal-bruk wybuduje Gajową i Kruczą

      Brak komentarzy »

      Na początku maja br. Miasto Ząbki podpisało z firmą Fal-bruk umowę na budowę ulic Gajowej i Kruczej. Za kwotę 1.166.040 zł firma z Warszawy zobowiązała się wybudować  ul. Kruczą na odc. o długości 282 m tj. od skrzyżowania z ul. Gajową do skrzyżowania z ul. Szwoleżerów wraz ze zjazdami, miejscami parkingowymi i chodnikiem. Razem z tą ulicą utwardzony zostanie odcinek ul. Gajowej o długości 342 m od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki.

      Ulica Krucza otrzyma nawierzchnię z asfaltobetonu o szerokości 4 m oraz wykonane z kostki brukowej zjazdy, chodnik i zatoki postojowe. Ulica Gajowa uzyska również nawierzchnię asfaltobetonu o szerokości 5 m oraz wykonany z kostki brukowej ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy i chodnik. W tej ulicy powstanie kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi oraz linia kablowa oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi wyposażonymi w źródło światła LED.

      Obie ulice powinny być gotowe do 30 listopada 2016 r.

      KruczaGajowa

       

       Konkurs na opracowanie koncepcji nowych szkół.

       Brak komentarzy »

       Bez wątpienia obecna kadencja samorządu zostanie zdominowana przez sprawy oświatowe. Niesłabnący od wielu lat przyrost ludności powoduje ciągły wzrost zapotrzebowania na nowe obiekty szkolne. W ubiegłym roku nieznacznie powiększyła się Szkoła Podstawowa Nr 2, w bieżącym roku zakończy się rozbudowa SP 3, która powiększy się aż dwukrotnie, zaś w przyszłym roku powinna zostać rozbudowana SP  1. Do końca tego roku zostanie również przygotowana dokumentacja projektowa dotycząca nowej sali gimnastycznej przy SP 2. Ale pomimo rozbudowy tych obiektów oświatowych, Ząbki wciąż będą potrzebowały nowych szkół.

        Stąd też w dniu 10 maja 2016 r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił konkurs na opracowanie architektoniczno – urbanistycznej koncepcji budowy w  południowej części Ząbek zespołu szkół publicznych, zlokalizowanych pomiędzy ulicami Dziką i Różaną.

       Przedmiotem konkursu jest opracowanie kompleksowej koncepcji architektonicznej zespołu szkół, w ramach którego wejdzie zarówno szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi jak i gimnazjum.

       Koncepcja powinna przewidywać wybudowanie budynku szkoły podstawowej dla 750 uczniów (w tym 5 oddziałów przedszkolnych i zaplecze kuchenne cateringowe). Szkoła i oddziały przedszkolne powinny stanowić oddzielny układ funkcjonalny. Natomiast gimnazjum powinno pomieścić 600 uczniów. Gimnazjum również powinno stanowić oddzielny układ funkcjonalny. Oprócz budynków stricte szkolnych koncepcja powinna obejmować możliwość wybudowania dla każdej ze szkół dużej sali gimnastycznej oraz dwóch mniejszych sal gimnastycznych o powierzchni ok. 100 m2 każda. Całość uzupełnią obiekty towarzyszące jak boiska, bieżnie i place zabaw.

       Architekci zainteresowani udziałem w konkursie mają czas na składanie wniosków o dopuszczenia do udziału w konkursie do 25 maja 2016 r. Nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie jest kwota 5.000 złotych oraz  zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej o charakterze realizacyjnym.

        http://bip.zabki.pl/zp-271-09-2016

       Dzika 2015.08.29

       projekt_rysunek_Dzika_Andersena

        

        Przetarg na rozbudowę SP1 ogłoszony

        Brak komentarzy »

        W dniu 10 maja br. Miasto Ząbki ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych  polegających na dobudowaniu do istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1  nowego skrzydła. Przebudowie ulegnie także  części  istniejącego obiektu.

        Firmy zainteresowane uzyskaniem zamówienia mają czas na składanie ofert do 1 czerwca 2016 r.  Urząd Miasta zakłada, że całość prac budowlanych zakończy się już w lutym 2017 r.

        http://bip.zabki.pl/zp-271-11-2016

        wizualizacja-rozbudowy-SP1

         zapytanie – projekt ul. Skorupki

         Brak komentarzy »
         Pan Artur Murawski
         Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
          .
         Szanowny Panie Burmistrzu
          .
         W związku z pytaniami mieszkańców zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
         1) czy zostały zakończone prace związane z zaprojektowaniem przebudowy drogi wojewódzkiej DW 634 na odcinku od ul. Orlej do granicy z Zielonką ?
         2) czy dokumentacja została przekazana przez Miasto Ząbki do MZDW w Warszawie w celu realizacji ?
         3) czy określony został przez MZDW w Warszawie termin przebudowy tej drogi ?
          .
         z poważaniem
          .
         Robert Świątkiewicz
         radny Miasta Ząbki
         Skorupki Gdyńska 2

          zapytanie – projekt ul. Gdyńskiej

          Brak komentarzy »
          Pan Artur Murawski
          Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
          .
          Szanowny Panie Burmistrzu
           .
          W związku ze zbliżaniem się terminu zakończenia prac nad projektami finansowanymi w ramach tzw. wydatków niewygasających z budżetu na 2015 r., zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy zostały zakończone prace związane z zaprojektowaniem ulicy Gdyńskiej (II etap) oraz czy Miasto Ząbki uzyskało pozwolenie na budowę tej ulicy.
           .
          z poważaniem
           .
          Robert Świątkiewicz
          radny Miasta Ząbki
          PW Gdyńska