interpelacja – usuwanie ubytków w nawierzchniach ulic asfaltowych

Brak komentarzy »
Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
.
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
W związku z zapytaniami mieszkańców, zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji w jakim terminie Miasto Ząbki przystąpi do usuwania, powstałych po okresie zimowym, ubytków w nawierzchni dróg asfaltowych, w szczególności kiedy zostaną naprawione ulice: Słoneczna, Stefczyka, Sikorskiego i Legionów.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

  zapytanie – projekt przebudowy ul. Skorupki

  Brak komentarzy »
  Pan Artur Murawski
  Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
   .
  Szanowny Panie Burmistrzu
   .
  Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji na jakim etapie prac znajduje się zadanie pn. „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Skorupki w Ząbkach na odcinku od ul. Orlej do granicy z Miastem Zielonka”?
  Czy na przedmiotową inwestycję zostało wydane już pozwolenie na budowę ?
   .
  z poważaniem
   .
  Robert Świątkiewicz
  radny Miasta Ząbki

   zapytanie – projekt hali gimnastycznej przy SP 2

   Brak komentarzy »
   Pan Artur Murawski
   Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
    .
   Szanowny Panie Burmistrzu
    .
   Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie prac, jest realizacja zamówienia publicznego pn. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach, kiedy planowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę ?
    .
   z poważaniem
    .
   Robert Świątkiewicz
   radny Miasta Ząbki

    Przetarg na budowę ul. Lipowej

    Brak komentarzy »

    Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie jezdni ulicy Lipowej o długości 283,5 mb i szerokości 5,4 m o nawierzchni z klinkieru, wykonanie warstw konstrukcyjnych z pospółki o grubości 15 cm, z gruntu stabilizowanego cementem o grubości warstwy 15 cm, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm. Oprócz samej jezdni powstanie ciąg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym, zjazdy do posesji prywatnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym. Całość inwestycji zostanie uzupełniona całkiem nową kanalizacją deszczową.

    Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 23 marca 2017 r.

    Na zrealizowanie całości zadania, wykonawca będzie miał czas 6 miesięcy, licząc od dnia wprowadzenia na plac budowy.

     

     XXXIX sesja Rady Miasta 8 marca 2017 r. o godz. 9.00

     Brak komentarzy »
     W dniu 8 marca 2017 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Ząbki.

     Porządek obrad:

     1.Otwarcie sesji.

     2.Przyjęcie porządku sesji.

     3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Ząbki.

     4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

     5.Uchwała w sprawie przystąpienia do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

     6.Uchwała w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

     7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

     8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

     9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

     10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

     11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

     12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej.

     13.Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

     14.Uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Ząbki.

     15.Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie apelu do właściwych organów administracji rządowej o przygotowanie rozwiązań prawnych mających na celu pomoc gminom, których znacząca część mieszkańców płaci podatki na rzecz gmin niebędących miejscem ich stałego zamieszkania.

     16.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

     17.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

     18.Zamknięcie sesji.

      Willa Arkada zakupiona przez Miasto Ząbki

      Brak komentarzy »

      W 16 lutego 2017 r. Miasto Ząbki za sumę nieco ponad 1 mln zł zakupiło nieruchomości położoną w Ząbkach, przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Langiewicza. Część budynków to zabytkowa Willa Arkada, natomiast część to znajdujący się w stanie otwartym nieukończony obiekt hotelowy.

      W najbliższych latach Miasto Ząbki zamierza odbudować zniszczone obiekty zabytkowe oraz dokończyć budowę  nowego budynku.

      Docelowym przeznaczeniem tego kompleksu ma być nowoczesne przedszkole publiczne.

       Wystąpienie podczas nadzwyczajnej sesji powiatu Wołomińskiego w dniu 13 lutego 2017 r.

       Brak komentarzy »

       Wystąpienie podczas nadzwyczajnej sesji Powiatu Wołomińskiego w dniu 13 lutego 2017 r.

       poświęconej projektowi ustawy o metropolii warszawskiej (o ustroju m. st. Warszawy)

        

       Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

       Na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż za wysoce niefortunny uważam fakt wyrażania przez Radę Powiatu Wołomińskiego opinii, w sprawie która de facto dotyczy bezpośrednio Zarządu, jak i Rady Powiatu. W przypadku wejścia w życie ustawy powołującej do życia metropolię warszawską, Powiat Wołomiński ulegnie przekształceniu, zaś stanowiska Starosty, Wicestarosty i radnych powiatowych ulegną likwidacji. W takiej sytuacji może zachodzić podejrzenie, iż wyrażana przez Państwa radnych opinia nie będzie obiektywna i bezstronna.

       Przechodząc do meritum sprawy. Miasto Ząbki którego jestem mieszkańcem, jest o wiele ściślej związane z Warszawą, niż z całą resztą Powiatu Wołomińskiego. Zdecydowana większość mieszkańców jeździ do pracy w Warszawie, nasze dzieci uczęszczają do stołecznych szkół średnich. Komunikacyjnie jesteśmy zintegrowani z Warszawą. Za kilka lat jako jedyne miasto powiatu znajdziemy się wewnątrz warszawskiego ringu. Nawet do szpitala jeździmy znacznie częściej do Warszawy niż do Wołomina, nie wspominając o korzystaniu z innych usług publicznych.

       W 2017 r. mieszkańcy Ząbek wpłacą do budżetu Powiatu Wołomińskiego z tytułu udziału w podatku PIT ok. 15 mln zł, na ogólną sumę 70 mln zł dochodów powiatu z tego tytułu. W zamian otrzymają naprawdę niewiele. Remont krótkiego odcinka jednej ulicy. Przez 27 lat swojego istnienia Powiat Wołomiński „dorobił się” w Ząbkach 7 kilometrów dróg i … niczego więcej. Nie ma w naszym mieście żadnej powiatowej placówki oświatowej, zdrowotnej czy kulturalnej. Tak właśnie wygląda z perspektywy Ząbek wkład Powiatu Wołomińskiego w rozwój naszego miasta. Chyba już najwyższy czas aby ciężko wypracowane pieniądze mieszkańców Ząbek budowały infrastrukturę komunalną w Ząbkach a nie w innych gminach powiatu. Naprawdę Ząbki nie będą płakać za tym powiatem.

       Pani radna Suchenek pytała się, kto po reformie administracyjnej będzie finansował budowę ulic powiatowych w Klembowie czy Jadowie? W Ząbkach, nikt w ramach solidarności społecznej nie uchyla się od pomocy finansowej gminom wschodniej części powiatu, ale nie może to w praktyce, odbywać się z aż tak rażącą szkodą dla rozwoju Ząbek czy pobliskich Marek. Dzisiaj do naszego miasta, w formie inwestycji, trafia zaledwie co 25 złotówka. To już przyjmuje kuriozalną formę.

       Przynależność do Powiatu Wołomińskiego właściwie nie daje Ząbkom żadnych szans na rozwiązanie istotnych problemów urbanizacyjnych. Tylko w przypadku wejścia Miasta Ząbki, w skład warszawskiego powiatu metropolitalnego, co nie oznacza wcale zrobienia z Ząbek kolejnej dzielnicy Warszawy, zaistnieją realne przesłanki do wybudowania długo oczekiwanej trasy Nowoziemowita czy też linii tramwajowej łączącej południową część naszego miasta ze stolicą. Dzisiaj z uwagi na brak zainteresowania tymi tematami władz samej Warszawy, realizacja tych inwestycji jest praktycznie niemożliwa. Tylko w razie utworzenia metropolii, powstanie realna szansa na przebudowę drogi 634, wybudowanie w Ząbkach szkoły średniej oraz zwiększenie liczby linii komunikacji autobusowej.

       To dzięki metropolii nie będzie dochodziło do kuriozalnych sytuacji, w których np. ulica Żołnierska jest budowana najpierw na mazowieckim odcinku a dopiero 3 lata później na warszawskim albo Ząbki raz będą wchodzić a raz zmuszone wychodzić z I strefy biletowej Kolei Mazowieckich.

       Ustawa metropolitalna nie jest zatem żadnym zagrożeniem, lecz wielką szansą dla Miasta Ząbki, dzięki której powstaną realne, a jak teraz nie fikcyjne powiązania instytucjonalne, pozwalające  gminom na koordynowanie zadań w obszarze metropolitalnym. Jednocześnie zachowane zostaną dotychczasowe uprawnienia organów stanowiących i wykonawczych gmin z wyłączeniem komunikacji zbiorowej, ale z zachowaniem dochodów własnych, prawa do uchwalania własnego budżetu oraz określania zakresu inwestycji gminnych.

       Dziękuję za uwagę.

       Robert Świątkiewicz

       radny Miasta Ząbki

        Ząbki częścią metropolii warszawskiej ?

        Brak komentarzy »

        30 stycznia 2017 r. wpłynął do Sejmu RP, poselski projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy. Projekt zakłada utworzenie metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego skupiającej Warszawę i  33 okalające ją miasta i gminy.

        Analiza projektu prowadzi do wniosku, iż nowa metropolia przejmie wszystkie ponadgminne zadania publiczne o znaczeniu metropolitalnym, w szczególności zadania powiatowe. Dodatkowo metropolia będzie realizować czynności związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, rozwojem społecznym i gospodarczym oraz publicznym transportem drogowym. Zadaniem metropolii będzie również    koordynowanie realizacji zadań publicznych przez gminy znajdujące się w obszarze miasta stołecznego Warszawy.

        W miejsce Powiatu Wołomińskiego powstanie zatem metropolitalny powiat warszawski, nazywany w ustawie miastem stołecznym Warszawą, zaś pieniądze ząbkowskich podatników (czyli ok. 11 mln zł rocznie), które dotychczas trafiały do Starostwa Powiatowego w Wołominie, zasilą budżet nowej metropolii.

        Wbrew obiegowej opinii, mieszkańcy Ząbek w dalszym ciągu będą wybierać bezpośrednio swojego burmistrza i radę miasta. Natomiast zamiast wybierać 4 radnych powiatowych, mieszkańcy Ząbek będą mogli zagłosować na jednego radnego m. st. Warszawy oraz co interesujące Prezydenta m. st. Warszawy, który jednocześnie będzie burmistrzem gminy Warszawa (w obecnych granicach). Jednak to w ząbkowskim ratuszu a nie na Placu Bankowym będą zapadać decyzje o budowie kolejnych dróg, szkół czy też innych obiektów użyteczności publicznej, zaś Rada Miasta Ząbki będzie uchwalać budżet miasta, wysokość podatku od nieruchomości czy też stawki opłat za usługi komunalne.

        Nowością będzie obowiązek uzgadniania na poziomie metropolii programów i planów w zakresie realizacji zadań publicznych objętych koordynacją, opiniowanie lub uzgadnianie przez metropolię projektów uchwał rad gmin oraz ustalanie wymagań, standardów i obowiązków sprawozdawczych gmin w zakresie przebiegu prac oraz realizowanych działań publicznych. Wszystkie te działania powinny zapewnić spójność gmin w wykonywaniu przez nie zadań publicznych.

        Projekt ustawy zapewne trafi teraz do prac w komisjach sejmowych, na których będzie podlegał szczegółowej analizie a być może również i zasadniczym zmianom legislacyjnym. Sam kierunek ustawy jednak nie powinien ulec zmianie i generalnie sprawy mieszkańców Ząbek, rozpatrywane obecnie w instytucjach wołomińskich, trafią do urzędów w m. st. Warszawie.

         

        Robert Świątkiewicz

        Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

        Rady Miasta Ząbki

         Wniosek – rewitalizacja obszaru poprzemysłowego

         Brak komentarzy »

          Stare boiska jak nowe

          Brak komentarzy »

          Podczas XXXII sesji Rady Miasta Ząbki, miejscy radni zaakceptowali zmiany w budżecie Miasta Ząbki 2016 r. Uchwalona przez radnych nowelizacja planu wydatków gminy pozwoli na rozstrzygnięcie dwóch postępowań przetargowych, dotyczących budowy boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3. Oba boiska zostaną wybudowane jeszcze w tym roku. Na wykonanie boisk Miasto Ząbki uzyskało dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

          _SP 3 Horba Studio_rozbudowa szkoly 01http://bip.zabki.pl/zp-271-20-2016

          http://bip.zabki.pl/zp-271-19-2016