Willa Arkada zakupiona przez Miasto Ząbki

Brak komentarzy »

W 16 lutego 2017 r. Miasto Ząbki za sumę nieco ponad 1 mln zł zakupiło nieruchomości położoną w Ząbkach, przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Langiewicza. Część budynków to zabytkowa Willa Arkada, natomiast część to znajdujący się w stanie otwartym nieukończony obiekt hotelowy.

W najbliższych latach Miasto Ząbki zamierza odbudować zniszczone obiekty zabytkowe oraz dokończyć budowę  nowego budynku.

Docelowym przeznaczeniem tego kompleksu ma być nowoczesne przedszkole publiczne.

  Wystąpienie podczas nadzwyczajnej sesji powiatu Wołomińskiego w dniu 13 lutego 2017 r.

  Brak komentarzy »

  Wystąpienie podczas nadzwyczajnej sesji Powiatu Wołomińskiego w dniu 13 lutego 2017 r.

  poświęconej projektowi ustawy o metropolii warszawskiej (o ustroju m. st. Warszawy)

   

  Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

  Na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż za wysoce niefortunny uważam fakt wyrażania przez Radę Powiatu Wołomińskiego opinii, w sprawie która de facto dotyczy bezpośrednio Zarządu, jak i Rady Powiatu. W przypadku wejścia w życie ustawy powołującej do życia metropolię warszawską, Powiat Wołomiński ulegnie przekształceniu, zaś stanowiska Starosty, Wicestarosty i radnych powiatowych ulegną likwidacji. W takiej sytuacji może zachodzić podejrzenie, iż wyrażana przez Państwa radnych opinia nie będzie obiektywna i bezstronna.

  Przechodząc do meritum sprawy. Miasto Ząbki którego jestem mieszkańcem, jest o wiele ściślej związane z Warszawą, niż z całą resztą Powiatu Wołomińskiego. Zdecydowana większość mieszkańców jeździ do pracy w Warszawie, nasze dzieci uczęszczają do stołecznych szkół średnich. Komunikacyjnie jesteśmy zintegrowani z Warszawą. Za kilka lat jako jedyne miasto powiatu znajdziemy się wewnątrz warszawskiego ringu. Nawet do szpitala jeździmy znacznie częściej do Warszawy niż do Wołomina, nie wspominając o korzystaniu z innych usług publicznych.

  W 2017 r. mieszkańcy Ząbek wpłacą do budżetu Powiatu Wołomińskiego z tytułu udziału w podatku PIT ok. 15 mln zł, na ogólną sumę 70 mln zł dochodów powiatu z tego tytułu. W zamian otrzymają naprawdę niewiele. Remont krótkiego odcinka jednej ulicy. Przez 27 lat swojego istnienia Powiat Wołomiński „dorobił się” w Ząbkach 7 kilometrów dróg i … niczego więcej. Nie ma w naszym mieście żadnej powiatowej placówki oświatowej, zdrowotnej czy kulturalnej. Tak właśnie wygląda z perspektywy Ząbek wkład Powiatu Wołomińskiego w rozwój naszego miasta. Chyba już najwyższy czas aby ciężko wypracowane pieniądze mieszkańców Ząbek budowały infrastrukturę komunalną w Ząbkach a nie w innych gminach powiatu. Naprawdę Ząbki nie będą płakać za tym powiatem.

  Pani radna Suchenek pytała się, kto po reformie administracyjnej będzie finansował budowę ulic powiatowych w Klembowie czy Jadowie? W Ząbkach, nikt w ramach solidarności społecznej nie uchyla się od pomocy finansowej gminom wschodniej części powiatu, ale nie może to w praktyce, odbywać się z aż tak rażącą szkodą dla rozwoju Ząbek czy pobliskich Marek. Dzisiaj do naszego miasta, w formie inwestycji, trafia zaledwie co 25 złotówka. To już przyjmuje kuriozalną formę.

  Przynależność do Powiatu Wołomińskiego właściwie nie daje Ząbkom żadnych szans na rozwiązanie istotnych problemów urbanizacyjnych. Tylko w przypadku wejścia Miasta Ząbki, w skład warszawskiego powiatu metropolitalnego, co nie oznacza wcale zrobienia z Ząbek kolejnej dzielnicy Warszawy, zaistnieją realne przesłanki do wybudowania długo oczekiwanej trasy Nowoziemowita czy też linii tramwajowej łączącej południową część naszego miasta ze stolicą. Dzisiaj z uwagi na brak zainteresowania tymi tematami władz samej Warszawy, realizacja tych inwestycji jest praktycznie niemożliwa. Tylko w razie utworzenia metropolii, powstanie realna szansa na przebudowę drogi 634, wybudowanie w Ząbkach szkoły średniej oraz zwiększenie liczby linii komunikacji autobusowej.

  To dzięki metropolii nie będzie dochodziło do kuriozalnych sytuacji, w których np. ulica Żołnierska jest budowana najpierw na mazowieckim odcinku a dopiero 3 lata później na warszawskim albo Ząbki raz będą wchodzić a raz zmuszone wychodzić z I strefy biletowej Kolei Mazowieckich.

  Ustawa metropolitalna nie jest zatem żadnym zagrożeniem, lecz wielką szansą dla Miasta Ząbki, dzięki której powstaną realne, a jak teraz nie fikcyjne powiązania instytucjonalne, pozwalające  gminom na koordynowanie zadań w obszarze metropolitalnym. Jednocześnie zachowane zostaną dotychczasowe uprawnienia organów stanowiących i wykonawczych gmin z wyłączeniem komunikacji zbiorowej, ale z zachowaniem dochodów własnych, prawa do uchwalania własnego budżetu oraz określania zakresu inwestycji gminnych.

  Dziękuję za uwagę.

  Robert Świątkiewicz

  radny Miasta Ząbki

   Ząbki częścią metropolii warszawskiej ?

   Brak komentarzy »

   30 stycznia 2017 r. wpłynął do Sejmu RP, poselski projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy. Projekt zakłada utworzenie metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego skupiającej Warszawę i  33 okalające ją miasta i gminy.

   Analiza projektu prowadzi do wniosku, iż nowa metropolia przejmie wszystkie ponadgminne zadania publiczne o znaczeniu metropolitalnym, w szczególności zadania powiatowe. Dodatkowo metropolia będzie realizować czynności związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, rozwojem społecznym i gospodarczym oraz publicznym transportem drogowym. Zadaniem metropolii będzie również    koordynowanie realizacji zadań publicznych przez gminy znajdujące się w obszarze miasta stołecznego Warszawy.

   W miejsce Powiatu Wołomińskiego powstanie zatem metropolitalny powiat warszawski, nazywany w ustawie miastem stołecznym Warszawą, zaś pieniądze ząbkowskich podatników (czyli ok. 11 mln zł rocznie), które dotychczas trafiały do Starostwa Powiatowego w Wołominie, zasilą budżet nowej metropolii.

   Wbrew obiegowej opinii, mieszkańcy Ząbek w dalszym ciągu będą wybierać bezpośrednio swojego burmistrza i radę miasta. Natomiast zamiast wybierać 4 radnych powiatowych, mieszkańcy Ząbek będą mogli zagłosować na jednego radnego m. st. Warszawy oraz co interesujące Prezydenta m. st. Warszawy, który jednocześnie będzie burmistrzem gminy Warszawa (w obecnych granicach). Jednak to w ząbkowskim ratuszu a nie na Placu Bankowym będą zapadać decyzje o budowie kolejnych dróg, szkół czy też innych obiektów użyteczności publicznej, zaś Rada Miasta Ząbki będzie uchwalać budżet miasta, wysokość podatku od nieruchomości czy też stawki opłat za usługi komunalne.

   Nowością będzie obowiązek uzgadniania na poziomie metropolii programów i planów w zakresie realizacji zadań publicznych objętych koordynacją, opiniowanie lub uzgadnianie przez metropolię projektów uchwał rad gmin oraz ustalanie wymagań, standardów i obowiązków sprawozdawczych gmin w zakresie przebiegu prac oraz realizowanych działań publicznych. Wszystkie te działania powinny zapewnić spójność gmin w wykonywaniu przez nie zadań publicznych.

   Projekt ustawy zapewne trafi teraz do prac w komisjach sejmowych, na których będzie podlegał szczegółowej analizie a być może również i zasadniczym zmianom legislacyjnym. Sam kierunek ustawy jednak nie powinien ulec zmianie i generalnie sprawy mieszkańców Ząbek, rozpatrywane obecnie w instytucjach wołomińskich, trafią do urzędów w m. st. Warszawie.

    

   Robert Świątkiewicz

   Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

   Rady Miasta Ząbki

    Wniosek – rewitalizacja obszaru poprzemysłowego

    Brak komentarzy »

     Stare boiska jak nowe

     Brak komentarzy »

     Podczas XXXII sesji Rady Miasta Ząbki, miejscy radni zaakceptowali zmiany w budżecie Miasta Ząbki 2016 r. Uchwalona przez radnych nowelizacja planu wydatków gminy pozwoli na rozstrzygnięcie dwóch postępowań przetargowych, dotyczących budowy boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3. Oba boiska zostaną wybudowane jeszcze w tym roku. Na wykonanie boisk Miasto Ząbki uzyskało dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

     _SP 3 Horba Studio_rozbudowa szkoly 01http://bip.zabki.pl/zp-271-20-2016

     http://bip.zabki.pl/zp-271-19-2016

      wniosek – analiza potrzeb w zakresie nowych obiektów sportowych

      Brak komentarzy »
      Pan Robert Perkowski
      Burmistrz Miasta Ząbki
       .
      Szanowny Panie Burmistrzu
       .
      W związku z licznymi uwagami mieszkańców dotyczących ograniczonej dostępności miejskich obiektów użyteczności publicznej w zakresie uprawiania dyscyplin sportowych, zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie szczegółowej analizy w przedmiocie oczekiwań mieszkańców naszego miasta, dotyczących możliwości korzystania z oferty różnego rodzaju dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, zarówno na obiektach otwartych (typu boiska, bieżnie) jak i zamkniętych (typu sale fitness, sale gimnastyczne).
       .
      Pomimo wybudowania trybuny sportowej oraz posiadania przez Miasto Ząbki kilku sal gimnastycznych oraz boisk, wciąż wzrastająca liczba mieszkańców Ząbki, stwarza ciągłą presję i zapotrzebowanie na budowę kolejnych nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych.
       .
      Przeprowadzona analiza np. w formie ankiet, mogłaby udzielić wielu istotnych informacji, jakich działań w tym zakresie, mieszkańcy oczekują od władz Ząbek.
      z poważaniem
      Robert Świątkiewicz
      radny Miasta Ząbki
      SP2

       XXXII Sesja Rady Miasta Ząbki

       Brak komentarzy »

       Na dzień 25 października 2016 roku na godz. 730 zwołana została XXXII Sesja Rady Miasta Ząbki. Tym razem sesja odbędzie się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, ul. Słowackiego 21 (Trybuna).

       Porządek obrad:

       1. Otwarcie sesji.
       2. Przyjęcie porządku sesji.
       3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.
       4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.
       5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. (ul. Moniuszki)
       6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. (ul. Mała)
       7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. (ul. Mała)
       8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Chabrowa)
       9. Zamknięcie sesji. trybuna 2012.09-12

        Wniosek – dyskusja dot. Wschodniej Obwodnicy Warszawy

        Brak komentarzy »
        Pan Wojciech Gut
        Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
         .
        Szanowny Panie Przewodniczący
         .
        Zwracam się z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Ząbki (zwołanej w trybie zwyczajnym) punktu dotyczącego budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
         .
        Systematycznie wzrastający ruch pojazdów na terenie Ząbek, szczególnie na kierunkach tranzytowych powoduje, iż budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy a zwłaszcza jej odcinka od węzła Drewnica do węzła Zielonka/Ząbki staje się coraz pilniejszą potrzebą.
         .
        W mojej ocenie Rada Miasta Ząbki po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji w tej materii, powinna wystąpić do właściwych organów z oficjalnym stanowiskiem dotyczącym przyśpieszenia prac związanych z budową tego odcinka drogi ekspresowej S-17.
         .
        z poważaniem
         .
        Robert Świątkiewicz
        Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji
        Rady Miasta Ząbki
        wezel-zabki

         wniosek – budowa ul. Gdyńskiej (II etap)

         Brak komentarzy »
         Pan Robert Perkowski
         Burmistrz Miasta Ząbki
          .
         Szanowny Panie Burmistrzu
          .
         W związku z prowadzeniem przez Urząd Miasta Ząbki prac nad projektem budżetu na 2017 r. zwracam się z wnioskiem o wykonanie w ramach przyszłorocznych inwestycji drogowych, II etapu ulicy Gdyńskiej.
          .
         Zgodnie z pierwotnym brzmieniem uchwalonego przez Radę Miasta Ząbki budżetu na 2015 r. ulica ta miała zostać wykonana już rok temu. Niestety z uwagi na brak dokumentacji projektowej droga ta nie doczekała się realizacji do dnia dzisiejszego.
          .
         Obecnie zniknęły wszelkiego rodzaju przeszkody formalne związane z własnością gruntu. Miasto Ząbki posiada również gotową dokumentację budowlaną oraz pozwolenie na budowę tej ulicy, stąd też w pełni uzasadnione jest wykonanie tej drogi w 2017 r.
          .
         z poważaniem
          .
         Robert Świątkiewicz
         radny Miasta Ząbki
          PW Gdyńska

          wniosek – naprawa ul. Słonecznej

          Brak komentarzy »
          Pan Robert Perkowski
          Burmistrz Miasta Ząbki
           .
          Szanowny Panie Burmistrzu
           .
          Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie w 2017 r. modernizacji ulicy Słonecznej, w standardzie zbliżonym do wykonanych w ubiegłych latach przez Miasto Ząbki remontów ulic Moniuszki i Sienkiewicza.
           .
          Z uwagi na upływ czasu oraz wykonaną przebudowę ulicy Wyzwolenia, stan techniczny ulicy Słonecznej uległ w ostatnim czasie wyraźnemu pogorszeniu. W nawierzchni drogi znajdują się liczne ubytki i spękania zaś chodniki są już silnie zdegradowane.
           .
          Wnoszę o wykonanie w przyszłym roku w ramach środków na remonty dróg, nowej nawierzchni z asfaltobetonu oraz nowych chodników z kostki brukowej.
           .
          z poważaniem
           .
          Robert Świątkiewicz
          radny Miasta Ząbki