Interpelacja – dodatkowe oświetlenie alejki w parku miejskim

Brak komentarzy »

Ode mnie;  do: Biuro Rady; – 7 sierpnia 2014 r.

 

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z wnioskiem o umieszczenie w tegorocznym budżecie Miasta Ząbki lub projekcie budżetu na 2015 r. wydatku inwestycyjnego w postaci dodatkowego oświetlenia alejki parkowej biegnącej wzdłuż jego północnej granicy, w pobliżu istniejących garaży.

Po oddaniu do użytkowania tunelu drogowego oraz przeniesieniu przystanków komunikacji miejskiej z ul. Batorego na ul. Wojska Polskiego, część uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz osób dorosłych wykorzystuje przedmiotową alejkę jako najkrótsze połączenie szkoły i przystanku autobusowego. Niestety, ale w nocy alejka ta jest częściowo nieoświetlona co powoduje wśród pieszych duży dyskomfort i obawy co do swojego bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki

park1.1

  Niuanse prawa samorządowego – Rada Miasta może zmienić projekt uchwały budżetowej

  Brak komentarzy »

  Rada Miasta może podjąć uchwałę budżetową w zmodyfikowanym kształcie w stosunku do projektu przedstawionego przez burmistrza – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

  W rozpatrywanej sprawie pojawiło się pytanie, czy rada miasta była uprawniona do uchwalenia budżetu w zmodyfikowanym kształcie w stosunku do projektu przedstawionego przez burmistrza.

  Rada zredukowała wysokość wydatków bieżących, między innymi obniżyła wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym: ośrodka informacji turystycznej, straży miejskiej, szkół podstawowych, jednostek organizacyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

  RIO uznała, iż rada nie miała możliwości wnoszenia poprawek do projektu uchwały budżetowej. WSA nie zgodził się z takim stanowiskiem.

  Zdaniem sądu nie znajduje uzasadnienia założenie RIO o braku kompetencji rady między innymi w zakresie redukowania wysokości wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia. Jedynym wymogiem, którego organ stanowiący musi przestrzegać, jest zagwarantowanie środków na realizację zadań obowiązkowych jednostki samorządu terytorialnego.

  Dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia zewnętrznego, niestabilna sytuacja finansowa i płatnicza powodują bowiem konieczność aktualizowania danych przyjętych również i w zakresie wydatków bieżących w celu pełnej realizacji założonych zadań i przedsięwzięć jednostki samorządu terytorialnego. Zmniejszenie wysokości tych wydatków nie może jednak skutkować niemożliwością wypełniania przez jednostkę samorządu terytorialnego jej zadań.

  Na podstawie: Wyrok WSA w Olsztynie z 11 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Ol 441/14, nieprawomocny
  Źródło: www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/rada-miasta-moze-zmienic-projekt-uchwaly-budzetowej

   Wniosek o wymianę znaku B-2

   Brak komentarzy »

   Do: Biura Rady – 2 sierpnia 2014 r.

   Pan Artur Murawski
   Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

   Szanowny Panie Burmistrzu

   Zwracam się z wnioskiem o wymianę znaku B-2 (zakaz wjazdu) znajdującego się na ulicy Rembertowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Okrzei. Z powodu wyblaknięcia, znak ten jest zupełnie nieczytelny.

   Z poważaniem

   Robert Świątkiewicz

   radny Miasta Ząbki

   Znak B-2

    Odpowiedź UM na interpelację – oznakowanie ronda im. Tulińskich

    Brak komentarzy »

    Odpowiedź na interpelację - oznakowanie ronda im. Tulińskich

     Koncepcja zagospodarowania centrum miasta – rejon ul. Piłsudskiego

     Komentarzy: 8 »

     Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta Ząbki zadecydowała o przeznaczeniu kwoty 30 tysięcy złotych na wykonanie koncepcji zagospodarowania centrum miasta w rejonie ulic Piłsudskiego i Targowej. Konkretnie mówiąc chodzi o teren zajmowany obecnie przez stare i zniszczone budynki komunalne oraz obszary bezpośrednio je otaczające.

     Przedmiotowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna będzie stanowić jedną z wytycznych dla urbanistów opracowujących dla większego obszaru centrum Ząbek, projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

     Według wstępnych założeń oba budynku komunalne zostaną wyburzone. Miejsce pierwszego budynku zajmie plac, na którym będą mogły odbywać się średniej wielkości miejskie imprezy plenerowe. W miejscu drugiego obiektu powstanie budynek wielokondygnacyjny w formie pierzei z usługami zlokalizowanymi w parterze. Koncepcja powinna objąć także tereny obecnej przychodni VITAL, sklepu PSS Społem oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

     Piłsudskiego - fabryczniaki 2014-07-22

      30 000 zameldowanych mieszkańców w Ząbkach

      Brak komentarzy »

      We wrześniu 2012 r. w Ząbkach oficjalnie zameldowanych było na pobyt stały ponad 28 tys. osób. W czerwcu 2013 r. przybył naszemu miastu kolejny tysiąc. Natomiast według danych z referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ząbki, kilka dni temu w naszym mieście został zameldowany 30 tys. mieszkaniec.

      Niestety, ale ostrożne szacunki Urzędu Miasta (z połowy 2013 r.) mówią o co najmniej 45 tysiącach osób faktycznie mieszkających w naszym mieście. Wyliczenia Policji wskazują, zaś na ponad 50 tys. osób.

      Z powodu niezameldowanych mieszkańców (lub braku deklaracji ZAP-3) budżet miasta traci rocznie ok. 16-20 mln zł z wpływów z podatku PIT. Jest to kwota za którą można w ciągu jednego roku wybudować np. dwie szkoły podstawowe (standard SP3) lub wybudować ok. 8 km dróg (w standardzie wyremontowanego odcinka ul. Powstańców).

      UM miasto3.11

       Remont ul. Wojska Polskiego

       Brak komentarzy »

       Zaraz po zakończeniu przebudowy jednego odcinka ul. Wojska Polskiego przy Urzędzie Miasta, czeka nas remont kolejnego fragmentu, tym razem od nowo wybudowanego ronda w kierunku Szpitala Drewnica, aż do skrzyżowania z ul. 11 Listopada.
       Tym razem zleceniodawcą robót nie jest Miasto Ząbki, lecz Powiat Wołomiński. Już 21 lipca 2014 r. rozpocznie się pierwszy etap remontu ul. Wojska Polskiego. Od godzin porannych ulica Wojska Polskiego zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku od ronda z ul. Leszyckiego/Norwida do ul. Sobieskiego.
       Powyższe prace budowlane stanowią część większego zamierzenia inwestycyjnego Powiatu polegającego na gruntownej przebudowie ulic: Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej.
       W bieżącym roku mają być wykonywane dwie pierwsze części tego zadania, związane z wykonaniem przebudowy 430 metrowego odcinka ul. Wojska Polskiego (część Nr 1) oraz ze sporządzeniem projektu budowlanego i wybudowaniem ronda w miejscu skrzyżowania ulic Rychlińskiego, 11 Listopada i Szpitalnej (zadanie Nr 2).
       Łączna wartość obu zadań została wyceniona przez firmy budowlane biorące udział w przetargu na ponad 1,3 mln zł brutto. Zakończenie tych robót planowane jest na połowę listopada bieżącego roku.

       Rondo Drewnica

        Odpowiedź UM na interpelację – budowa ulicy Calineczki (II)

        Brak komentarzy »

        Odpowiedź na interpelację - ul. Calineczki II

         LVIII sesja Rady Miasta Ząbki

         Brak komentarzy »

         Pomimo okresu wakacyjnego radni kadencji 2010-2014 w dniu 22 lipca 2014 r. spotkają się już po raz 58 na kolejnej sesji. Sesja odbędzie się tradycyjnie w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. Jej początek został zaplanowany na godzinę 9 00.

         W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

         1) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok;
         2) uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021;
         3) uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
         4) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania gruntu;
         5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu;
         6) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej;
         7) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej;
         8) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
         9) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
         10) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji;
         11) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki.

         UM

          Odpowiedź UM na interpelację – naprawa ul. Lipowej

          Brak komentarzy »

          Odpowiedź na interpelację - naprawa ul. Lipowej