Koncepcja zagospodarowania centrum miasta – rejon ul. Piłsudskiego

Brak komentarzy »

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta Ząbki zadecydowała o przeznaczeniu kwoty 30 tysięcy złotych na wykonanie koncepcji zagospodarowania centrum miasta w rejonie ulic Piłsudskiego i Targowej. Konkretnie mówiąc chodzi o teren zajmowany obecnie przez stare i zniszczone budynki komunalne oraz obszary bezpośrednio je otaczające.

Przedmiotowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna będzie stanowić jedną z wytycznych dla urbanistów opracowujących dla większego obszaru centrum Ząbek, projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Według wstępnych założeń oba budynku komunalne zostaną wyburzone. Miejsce pierwszego budynku zajmie plac, na którym będą mogły odbywać się średniej wielkości miejskie imprezy plenerowe. W miejscu drugiego obiektu powstanie budynek wielokondygnacyjny w formie pierzei z usługami zlokalizowanymi w parterze. Koncepcja powinna objąć także tereny obecnej przychodni VITAL, sklepu PSS Społem oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Piłsudskiego - fabryczniaki 2014-07-22

  30 000 zameldowanych mieszkańców w Ząbkach

  Brak komentarzy »

  We wrześniu 2012 r. w Ząbkach oficjalnie zameldowanych było na pobyt stały ponad 28 tys. osób. W czerwcu 2013 r. przybył naszemu miastu kolejny tysiąc. Natomiast według danych z referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ząbki, kilka dni temu w naszym mieście został zameldowany 30 tys. mieszkaniec.

  Niestety, ale ostrożne szacunki Urzędu Miasta (z połowy 2013 r.) mówią o co najmniej 45 tysiącach osób faktycznie mieszkających w naszym mieście. Wyliczenia Policji wskazują, zaś na ponad 50 tys. osób.

  Z powodu niezameldowanych mieszkańców budżet miasta traci rocznie ok. 16-20 mln zł z wpływów z podatku PIT. Jest to kwota za którą można w ciągu jednego roku wybudować np. dwie szkoły podstawowe (standard SP3) lub wybudować ok. 8 km dróg (w standardzie wyremontowanego odcinka ul. Powstańców).

  UM miasto3.11

   Remont ul. Wojska Polskiego

   Brak komentarzy »

   Zaraz po zakończeniu przebudowy jednego odcinka ul. Wojska Polskiego przy Urzędzie Miasta, czeka nas remont kolejnego fragmentu, tym razem od nowo wybudowanego ronda w kierunku Szpitala Drewnica, aż do skrzyżowania z ul. 11 Listopada.
   Tym razem zleceniodawcą robót nie jest Miasto Ząbki, lecz Powiat Wołomiński. Już 21 lipca 2014 r. rozpocznie się pierwszy etap remontu ul. Wojska Polskiego. Od godzin porannych ulica Wojska Polskiego zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku od ronda z ul. Leszyckiego/Norwida do ul. Sobieskiego.
   Powyższe prace budowlane stanowią część większego zamierzenia inwestycyjnego Powiatu polegającego na gruntownej przebudowie ulic: Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej.
   W bieżącym roku mają być wykonywane dwie pierwsze części tego zadania, związane z wykonaniem przebudowy 430 metrowego odcinka ul. Wojska Polskiego (część Nr 1) oraz ze sporządzeniem projektu budowlanego i wybudowaniem ronda w miejscu skrzyżowania ulic Rychlińskiego, 11 Listopada i Szpitalnej (zadanie Nr 2).
   Łączna wartość obu zadań została wyceniona przez firmy budowlane biorące udział w przetargu na ponad 1,3 mln zł brutto. Zakończenie tych robót planowane jest na połowę listopada bieżącego roku.

   Rondo Drewnica

    Odpowiedź UM na interpelację – budowa ulicy Calineczki (II)

    Brak komentarzy »

    Odpowiedź na interpelację - ul. Calineczki II

     LVIII sesja Rady Miasta Ząbki

     Brak komentarzy »

     Pomimo okresu wakacyjnego radni kadencji 2010-2014 w dniu 22 lipca 2014 r. spotkają się już po raz 58 na kolejnej sesji. Sesja odbędzie się tradycyjnie w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. Jej początek został zaplanowany na godzinę 9 00.

     W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

     1) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok;
     2) uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021;
     3) uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
     4) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania gruntu;
     5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu;
     6) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej;
     7) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej;
     8) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
     9) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
     10) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji;
     11) uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki.

     UM

      Odpowiedź UM na interpelację – naprawa ul. Lipowej

      Brak komentarzy »

      Odpowiedź na interpelację - naprawa ul. Lipowej

       Budimpol Sp. z o.o. rozbuduje Szkołę Podstawową Nr 2

       Brak komentarzy »

       W dniu 7 lipca 2014 r. Urząd Miasta Ząbki dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach.
       Zakres prac polegający na opracowaniu projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę szkoły wraz z przyłączami oraz fizycznej rozbudowie budynku szkoły poprzez dobudowę dwukondygnacyjnego budynku, w którym zlokalizowane będzie siedem sal lekcyjnych i sala do ćwiczeń gimnastycznych, został wyceniony przez tą znaną na rynku ząbkowskim firmę budowlaną na kwotę 1.239 000 zł.
       Ponieważ w tegorocznym budżecie Miasta Ząbki na zaprojektowanie i rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 została zabezpieczona kwota ponad 2 milionów złotych należy oczekiwać, iż w najbliższym czasie dojdzie do podpisania stosownej umowy oraz szybkiego rozpoczęcia prac projektowych i budowlanych.  Warunki przetargu zakładają niezwykle krótki czas realizacji tej inwestycji – tj. do 19 grudnia 2014 r.

       źródło: bip.zabki.pl/zp-271-15-14

       SP2

        Pierwszy krok ku SP Nr 4

        Brak komentarzy »

        W dniu 11 lipa b.r. Miasto Ząbki za kwotę ponad 8 milionów złotych kupiło prawie 2,2 ha gruntu wzdłuż ulicy Różanej, z przeznaczeniem pod budowę kolejnej szkoły podstawowej w południowej części naszego miasta.
        Lawinowy napływ do Ząbek młodych ludzi powoduje, iż zarówno Szkoła Podstawowa Nr 1 jak i wkrótce rozbudowywana Szkoła Podstawowa Nr 3 nie będą w stanie przyjąć większej liczby uczniów. Stąd też po rozbudowie tej ostatniej placówki oświatowej konieczna będzie budowa kolejnej podstawówki a prawdopodobnie także i szkoły gimnazjalnej.
        Zakup powyższej nieruchomości wcale nie oznacza, iż nowa szkoła powstanie w tym właśnie miejscu. Rozważany jest bowiem wariant wybudowania szkoły w miejscu do tego wyznaczonym przez urbanistów tj. kilkadziesiąt metrów dalej u zbiegu ulic Dzikiej i Andersena. W takim przypadku zakupiona właśnie nieruchomość będzie przedmiotem zamiany z jednym developerów, który jest obecnie właścicielem tego gruntu.
        Natomiast wbrew pojawiającym się sugestiom Miasto Ząbki nie planuje budowy liceum. Z prostej przyczyny. Prowadzenie szkół ponad gimnazjalnych nie jest zadaniem własnym naszej gminy lecz Powiatu Wołomińskiego.

        studium-Ząbki szkoła Nr 4kolor czerwony – zakupiona nieruchomość (granice orientacyjne)

        kolor zielony – nieruchomość pod oświatę wg. studium

         Odpowiedź UM na interpelację – dodatkowe oznakowanie Leszyckiego/Batorego

         Brak komentarzy »

         Odpowiedź UM na interpelację - oznakowanie Leszyckiego Batorego

         Treść interpelacji:

         robertswiatkiewicz.pl/interpelacja-zmiana-organizacji-ruchu-leszyckiegobatorego/

         ul. Leszyckiego Batorego 2014 06 30

          Wniosek – oznakowanie ulicy 3-go Maja

          Brak komentarzy »

          Ode mnie;  do: Biuro Rady; 28 czerwca 2014 r.

           

          Pan Artur Murawski
          Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

          Szanowny Panie Burmistrzu

          W związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicach Poniatowskiego i Targowa, zwracam się z wnioskiem o zastąpienie znajdujących się ulicy 3-go Maja, przy skrzyżowaniu z ul. Poniatowskiego znaków C-5 (nakaz jazdy prosto), dwoma znakami B-21 i B-22 (zakaz skręcania). W mojej ocenie takie oznakowanie będzie dla kierowców bardziej czytelne i przyczyni się do zmniejszenia ilości przypadków łamania przepisów ruchu drogowego.
          Pomimo istniejącego oznakowania kierowcy notorycznie ignorują obecnie obowiązujący kierunek jazdy i jeżdżą ulicami Poniatowskiego i Targową na pamięć, czyli „pod prąd”. Czasami liczba samochodów jadących nieprawidłowo jest wyższa niż jadących zgodnie z przepisami. Z przykrością stwierdzam, iż dochodzi także do przypadków świadomego i celowego poruszania się pojazdów niezgodnie z kierunkiem jazdy.
          Równocześnie proszę o rozważanie zasadności i celowości ustawienia dodatkowego, tymczasowego zabezpieczenia uniemożliwiającego kierowcom skręt z ulicy 3-go Maja w ul. Poniatowskiego poprzez ustawienie oznakowania, podobnego do tego które funkcjonuje u zbiegu ulic Poniatowskiego i Flisowskiej. Tymczasowe oznakowanie powinno funkcjonować do czasu przyzwyczajenia się kierowców do zmienionej organizacji ruchu.

          Z poważaniem
          Robert Świątkiewicz
          Radny Miasta Ząbki

          ul. Poniatowskiego