XXXII Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 25 października 2016 roku na godz. 730 zwołana została XXXII Sesja Rady Miasta Ząbki. Tym razem sesja odbędzie się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, ul. Słowackiego 21 (Trybuna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.
 4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. (ul. Moniuszki)
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. (ul. Mała)
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych. (ul. Mała)
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (ul.Chabrowa)
 9. Zamknięcie sesji. trybuna 2012.09-12

  Wniosek – dyskusja dot. Wschodniej Obwodnicy Warszawy

  Brak komentarzy »
  Pan Wojciech Gut
  Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
   .
  Szanowny Panie Przewodniczący
   .
  Zwracam się z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Ząbki (zwołanej w trybie zwyczajnym) punktu dotyczącego budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
   .
  Systematycznie wzrastający ruch pojazdów na terenie Ząbek, szczególnie na kierunkach tranzytowych powoduje, iż budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy a zwłaszcza jej odcinka od węzła Drewnica do węzła Zielonka/Ząbki staje się coraz pilniejszą potrzebą.
   .
  W mojej ocenie Rada Miasta Ząbki po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji w tej materii, powinna wystąpić do właściwych organów z oficjalnym stanowiskiem dotyczącym przyśpieszenia prac związanych z budową tego odcinka drogi ekspresowej S-17.
   .
  z poważaniem
   .
  Robert Świątkiewicz
  Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji
  Rady Miasta Ząbki
  wezel-zabki

   wniosek – budowa ul. Gdyńskiej (II etap)

   Brak komentarzy »
   Pan Robert Perkowski
   Burmistrz Miasta Ząbki
    .
   Szanowny Panie Burmistrzu
    .
   W związku z prowadzeniem przez Urząd Miasta Ząbki prac nad projektem budżetu na 2017 r. zwracam się z wnioskiem o wykonanie w ramach przyszłorocznych inwestycji drogowych, II etapu ulicy Gdyńskiej.
    .
   Zgodnie z pierwotnym brzmieniem uchwalonego przez Radę Miasta Ząbki budżetu na 2015 r. ulica ta miała zostać wykonana już rok temu. Niestety z uwagi na brak dokumentacji projektowej droga ta nie doczekała się realizacji do dnia dzisiejszego.
    .
   Obecnie zniknęły wszelkiego rodzaju przeszkody formalne związane z własnością gruntu. Miasto Ząbki posiada również gotową dokumentację budowlaną oraz pozwolenie na budowę tej ulicy, stąd też w pełni uzasadnione jest wykonanie tej drogi w 2017 r.
    .
   z poważaniem
    .
   Robert Świątkiewicz
   radny Miasta Ząbki
    PW Gdyńska

    wniosek – naprawa ul. Słonecznej

    Brak komentarzy »
    Pan Robert Perkowski
    Burmistrz Miasta Ząbki
     .
    Szanowny Panie Burmistrzu
     .
    Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie w 2017 r. modernizacji ulicy Słonecznej, w standardzie zbliżonym do wykonanych w ubiegłych latach przez Miasto Ząbki remontów ulic Moniuszki i Sienkiewicza.
     .
    Z uwagi na upływ czasu oraz wykonaną przebudowę ulicy Wyzwolenia, stan techniczny ulicy Słonecznej uległ w ostatnim czasie wyraźnemu pogorszeniu. W nawierzchni drogi znajdują się liczne ubytki i spękania zaś chodniki są już silnie zdegradowane.
     .
    Wnoszę o wykonanie w przyszłym roku w ramach środków na remonty dróg, nowej nawierzchni z asfaltobetonu oraz nowych chodników z kostki brukowej.
     .
    z poważaniem
     .
    Robert Świątkiewicz
    radny Miasta Ząbki

     wniosek – budowa ul. Reja

     Brak komentarzy »
     Pan Robert Perkowski
     Burmistrz Miasta Ząbki
      .
     Szanowny Panie Burmistrzu
      .
     W związku z prowadzeniem przez Urząd Miasta Ząbki prac nad projektem budżetu na 2017 r. zwracam się z wnioskiem o wykonanie w ramach przyszłorocznych inwestycji drogowych, ulicy Reja.
      .
     W mojej ocenie ulica ta powinna zostać wykonana w tym samym standardzie, co wprowadzone do tegorocznego budżetu i aktualnie realizowane budowy ulic Zielona, Ceglana, Brukowa, Łagodna i Kamienna.
      .
     z poważaniem
      .
     Robert Świątkiewicz
     radny Miasta Ząbki
     Reja 2015.05.23

      interpelacja – skrzyżowanie Wyzwolenia / Langiewicza

      1 komentarz »
      Pan Robert Perkowski
      Burmistrz Miasta Ząbki
       .
      Szanowny Panie Burmistrzu
       .
      Zwracam się z wnioskiem o sporządzenie analizy prawidłowości organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Langiewicza oraz wprowadzenie w wyniku przeprowadzenia tej analizy, uzupełnień w oznakowaniu poziomym i pionowym albo zmiany organizacji ruchu na tych ulicach.
       .
      Po wprowadzeniu kilka miesięcy temu nowej organizacji ruchu (skrzyżowanie dróg równorzędnych) systematycznie dochodzi w tym rejonie do kolizji drogowych z udziałem pojazdów. Ostatnie tego typu zdarzenie miało miejsce w dniu 20.10.2016 r.
       .
      z poważaniem
       .
      Robert Świątkiewicz
      radny Miasta Ząbki
      wyzwolenia-3-1024x576

       Odpowiedź UM – realizacja wybranych inwestycji

       Brak komentarzy »

       odpowiedz-um-wybrane-inwestycje-miejskie

        Odpowiedź UM – grunty pod program M+

        Brak komentarzy »

        odpowiedz-um-grunty-pod-m

         XXXI Sesja Rady Miasta

         Brak komentarzy »

         Sesja zwołana na dzień 26.09.2016 r.

         Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

         Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.

         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego podjęcia wspólnych działań na potrzeby konkursu ogłoszonego dla Działania: 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

         Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki.

         UM 2015

          zapytanie – realizacja wybranych inwestycji

          Brak komentarzy »
          Pan Artur Murawski
          Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
           .
          Szanowny Panie Burmistrzu
           .
          Zwracam się z wnioskiem o przedstawienie pisemnej informacji dotyczącej zaawansowania prac nad realizacją zaplanowanych w latach budżetowych 2015/2016 a wskazanych poniżej, miejskich projektów inwestycyjnych:
           .
          1) opracowanie dokumentacji projektowej ul. Reja;
          2) opracowanie dokumentacji projektowej ul. Gdyńskiej (II etap);
          3) opracowanie dokumentacji projektowej Sali Gimnastycznej przez SP2.
           .
          z poważaniem
           .
          Robert Świątkiewicz
          radny Miasta Ząbki
          UM 2015