uproszczone procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych

Brak komentarzy »

Budownictwo mieszkaniowe jest zadaniem własnym gminy. Mieszkań brakuje, a samorządy nie mają pieniędzy na budowę lokali komunalnych. Z pomocą przychodzi rządowy program Mieszkanie Plus i formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Część projektów można rozpocząć jeszcze w tej kadencji.

Projekt specustawy mieszkaniowej, który przyjął Stały Komitet Rady Ministrów, zakłada uproszczone procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, które będą prowadzone zgodnie z ustawowymi standardami, zróżnicowanymi w zależności od wielkości gminy.

Ułatwienia mają służyć wszystkim inwestorom budowlanym, a wprowadzane ustawą standardy urbanistyczne będą weryfikowane na etapie uzyskiwania zgody oraz na etapie realizacji inwestycji. Okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym zostanie skrócony do niezbędnego minimum – z 5 lat do roku.

Na podstawie specustawy będzie można skorzystać z ułatwienia (przy zobowiązaniu się do spełnienia określonych warunków) dla przedsięwzięcia obejmującego budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę. W wyniku tych działań powinien powstać budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10.

Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców na 3 grupy: dla gmin w których liczba mieszkańców nie przekracza 30 000, od 30 000 do 100 000 i powyżej 100 000 mieszkańców – co odpowiada stopniom zurbanizowania miast i gmin.

Według mec. Rafała Cieślaka z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, rozwiązaniem problemu mieszkaniowego może być wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego zdaniem przedsięwzięcia takie mogą być realizowane w modelu tzw. opłaty za dostępność. Jak wyjaśnił, polega on na tym, że w ramach projektu PPP gmina udostępnia grunt pod budowę, a wybrany partner prywatny odpowiedzialny jest za przeprowadzenie robót budowlanych.

Wynagrodzeniem partnera prywatnego jest cyklicznie uiszczana opłata (np. przez 20-25 lat), za pomocą której spłacana jest inwestycja, koszty jej finansowania oraz wydatki na remonty i konserwacje budynków. W ten sposób utrzymany zostaje określony standard eksploatacyjny infrastruktury, a zapłata na rzecz partnera jest ściśle skorelowana z długoterminowym zapewnianiem tego standardu.

Gmina nie zaciąga kredytu na budowę, a pierwsze płatności dla partnera prywatnego dokonywane są dopiero po oddaniu obiektu do użytkowania. Czynsze od lokatorów pobierane są natomiast przez gminę, do której należy też bieżące zarządzanie nieruchomością.

Jak podkreślił Rafał Cieślak, partnerstwo publiczno-prywatne to przyszłość dla samorządu terytorialnego, szczególnie na poziomie lokalnym. Dlatego z możliwości wykorzystania zalet PPP nie warto rezygnować nawet w ostatnich miesiącach urzędowania.

W jego opinii mimo że do wyborów samorządowych pozostało nie więcej niż pół roku, istnieje szansa na podpisanie umowy o PPP, a przynajmniej wszczęcie procedury wyboru partnera prywatnego.

– Samorządy powinny z tego korzystać, zwłaszcza, że na etapie wyboru partnera nie wymaga to zaangażowania żadnych środków finansowych – podkreślił.

Procedura wyboru partnera oparta jest o przepisy Prawa zamówień publicznych. Do wyboru wykonawcy projektów inwestycji mieszkaniowych wykorzystuje się tryb dialogu konkurencyjnego, który umożliwia omówienie wszelkich zagadnień technicznych, prawnych i finansowych związanych z budową i eksploatacją lokali.

Według eksperta z jednej strony jest to wielka zaleta PPP, z drugiej jednak – negocjacyjny tryb wyłaniania wykonawcy skutkuje nieco dłuższym niż tradycyjny harmonogramem realizacji zamówienia. – W praktyce postępowań PPP średni czas na przejście tej procedury wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy – dodał.

Jednak w przypadku mniejszych przedsięwzięć oraz takich, dla których podmiot publiczny ma już gotową dokumentację projektową, procedury trwają znacznie krócej. – Umowy o PPP są też w coraz większym stopniu standaryzowane, co pozwala zaoszczędzić czas na żmudne negocjacje ich postanowień – podkreślił.

Według danych Eurostatu w Polsce na osobę przypada powierzchnia mieszkalna 1,1 pokoi, podczas gdy w Unii Europejskiej wartość ta wynosi 1,7.

Specustawa pozwoli na „uruchomienie” gruntów, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych, poprzemysłowych.

Ustalenie lokalizacji inwestycji będzie następować w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy jednoczesnym zapewnieniu partycypacji społecznej. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji.

www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/wojt-zdazy-z-mieszkaniem-jeszcze-w-tej-kadencji

  Stabilna sytuacja finansowa Miasta Ząbki

  Brak komentarzy »

  Pomimo, iż niezwykle dynamiczny rozwój naszego miasta oraz lawinowy wzrost mieszkańców stawia przez władzami naszego miasta szereg wyzwań natury organizacyjnej i inwestycyjnej, finanse publiczne Miasta Ząbki cały czas są trzymane w ryzach.

  W ciągu ostatnich czterech lat dochody naszego miasta systematycznie rosły, zaś zadłużenie malało.

  W 2014 r. dochody Ząbek przekroczyły 112,7 mln zł, przy zadłużeniu sięgającym 31,6 mln zł (28%).

  W 2015 r. dochody Ząbek wyniosły 120,5 mln zł, zaś zadłużenie 29,1 mln zł (24,1%).

  W 2016 r. dochody ostatecznie zamknęły się kwotą 136,1 mln zł, zaś zadłużenie 23,8 mln zł (17,5%).

  2017 r. był rekordowy w tym zakresie. Przy dochodach na poziomie 159,0 mln zł, dług wyniósł zaledwie 19,1 mln zł (12%).

   wyprawka 300+

   Brak komentarzy »

   Symbolicznie dnia 1 czerwca 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zwanego potocznie „wyprawką 300+”. Jest to kolejny ukłon polskiego Rządu w stronę rodzin z dziećmi. W Ząbkach realizatorem nowego programu według założeń rozporządzenia będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenie dobry start przysługiwać będzie raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, w szkole ponadpodstawowej, w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, jak również w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia w formie papierowej. Wnioski przyjmowane będą tylko do 30 listopada danego roku. Proces rozpatrywania wniosków został maksymalnie uproszczony. Świadczenie będzie przysługiwało automatycznie po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu, bez konieczności wydawania decyzji.

   W tym roku po raz pierwszy wnioski na pozostałe świadczenia tj: świadczenie 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, można będzie składać już od 1 lipca drogą elektroniczną. Jeśli natomiast wnioskodawca wybierze formę papierową wniosek będzie mógł złożyć od 1 sierpnia.

   Ponadto w trosce o komfort mieszkańców Ząbek wnioski na wymienione świadczenia będzie można złożyć w jednym punkcie, w budynku, gdzie do tej pory realizowany był program „rodzina 500+”, adres ul. Wojska Polskiego 1. Wszelkich niezbędnych informacji jak uzyskać poszczególne świadczenia i zasiłki i jakie ewentualnie dokumenty należy dołączyć do wniosku można uzyskać w punkcie przyjęć wniosków lub na nowo utworzonej stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach www.opszabki.pl, można również skorzystać ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

   Zachęcamy naszych świadczeniobiorców do zapoznania się z tymi stronami. Wszystkich Państwa, którzy wybiorą formę papierową składania wniosków, miło nam będzie gościć w sierpniu.

   źródło: www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2018-06/co-nowego-w-swiadczeniach-dla-rodzin-z-dziecmi

    LVIII sesja Rady Miasta

    Brak komentarzy »
    Na dzień 21 czerwca 2018 r. zwołana została LVIII Sesja Rady Miasta Ząbki. Rozpoczęcie sesji zostało zaplanowane na godz. 8 00 . Posiedzenie Rady odbędzie się tradycyjnie w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.
    Porządek obrad:

    1.Otwarcie sesji.

    2.Przyjęcie porządku sesji.

    3.Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki.

    4.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.

    5.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2017.

    6.Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

    7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

    8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

    9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

    10.Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

    11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

    12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

    13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

    14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

    15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

    16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości gruntowej.

    17.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

    18.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

    19.Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika.

    20.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

    21.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

    22.Zamknięcie sesji.

     Wykonanie budżetu Miasta Ząbki za 2017 r.

     Brak komentarzy »

     Sprawdź skąd pochodzą i na co zostały wydane Twoje pieniądze.

     wykonanie budżetu za 2017r.

      IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina

      Brak komentarzy »

      W dniu 23 czerwca 2018 r. o godz. 20:00 w Parku Miejskim im. Szuberta odbędzie się IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina o statuetkę „Funny Face”.

      Festiwal ma charakter otwarty i jest konkursem dla wszystkich osób i grup teatralnych w Polsce.

      Festiwal w swoim założeniu ma na celu prezentację dorobku wybitnych kompozytorów i librecistów musicalowych.

      Na scenie oprócz laureatów wystąpią gwiazdy polskich i światowych scen musicalowych Marek Torzewski, Aneta Figiel oraz artyści Teatru Rampa w Warszawie.

       Przetarg na projekt i budowę miasteczka ruchu drogowego

       Brak komentarzy »

       W dniu 28 maja 2018 r. Miasto Ząbki ogłosiło przetarg na projekt i budowę miasteczka ruchu drogowego w Ząbkach przy ul. Tęczowej i ul. Jesiennej.

       Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie miasteczka ruchu drogowego.

       2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:

       a) dokumentacji hydrogeologicznej (należy przyjąć min. 4 odwierty),

       b) sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego opinii, uzgodnień i pozwoleń lub zgłoszeń administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

       c) wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia placu, budowy miasteczka ruchu drogowego i placu manewrowego, oświetlenia zewnętrznego, odwodnienia obiektu, monitoringu całodobowego,

       d) budowę budynku kontenerowego z pełnym węzłem sanitarnym wraz z przyłączami wod-kan, kanalizacji deszczowej oraz elektrycznym z przeznaczeniem na garaż,

       e) dostarczenie znaków drogowych, ogrodzenia zewnętrznego z elementów metalowo – betonowych, dwóch bram o szerokości wjazdu 6 mb i furtki,

       f) dostarczenie i montaż ławek i koszy,

       g) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwoleń lub zgłoszeń administracyjnych umożliwiających użytkowanie obiektu.

       Termin składania ofert został wyznaczony na 13 czerwca 2018 r.

       Urząd Miasta oczekuje, iż całość prac budowlanych zostanie wykonana do dnia 30 listopada 2018 r.

       bip.zabki.pl/zpu-271-09-2018

        Przetarg na budowę Otwartej Strefy Aktywności oraz infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Powstańców w Ząbkach

        Brak komentarzy »

        W dniu 21 maja 2018 r. Miasto Ząbki ogłosiło przetarg na budowę Otwartej Strefy Aktywności oraz infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Powstańców w Ząbkach.

        Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wyposażeniu w urządzenia Otwartej Strefy Aktywności oraz infrastruktury sportowo rekreacyjnej przy ul. Powstańców dz. nr ew. 29/5 i 29/6 obręb 0059 (03-35) w Ząbkach.

        Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:

        a) utwardzonego placu relaksu o powierzchni 121,77 m2 kostką betonową wraz z posadowieniem i montażem urządzeń,

        b) placu zabaw z nawierzchnią piaskową o powierzchni 250,85 m2 wraz z posadowieniem i montażem urządzeń,

        c) siłowni plenerowej i strefy street workout wraz z posadowieniem i montażem urządzeń.

        Miasto Ząbki oczekuje, iż całość prac zostanie zrealizowana do dnia 28 września 2018 r.

        Potencjalni wykonawcy zainteresowani uzyskaniem zlecenia mogą składać oferty do dnia 7 czerwca 2018 r.

        bip.zabki.pl/zpu-271-08-2018

         Ząbki pozyskały kolejne miliony na budowę ulic.

         Brak komentarzy »

         W dalszym ciągu trwa dobra passa Miasta Ząbki w pozyskiwaniu zewnętrznych środków. Oczywiście nie jest to żadne zrządzenie losu, ale wynik ciężkiej pracy Burmistrza Roberta Perkowskiego i jego zastępcy Artura Murawskiego. Po uzyskaniu dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych i sieci kanalizacji deszczowej oraz 3 mln zł na modernizację ulicy Powstańców, naszemu miasta udało się pozyskać kolejne 4 mln zł rządowej dotacji.

         Środki te zostaną przeznaczone na budowę ul. Krasickiego, Mokrej, Legionów, Zakopiańskiej – II etap, Piaskowej, Szczęśliwej i Szkolnej. Prace związane z przebudową tych ulic powinny się rozpocząć jeszcze w tym roku.

          Szansa na nowy plac zabaw dla dzieci

          Brak komentarzy »

          Kilka tygodni temu Miasto Ząbki pozyskało ponad 2 hektarową nieruchomość w południowej części miasta. Działki zlokalizowane są przy ul. Powstańców w okolicy skrzyżowania z drogą wojewódzką 631 (ul. Żołnierska).

          Działka nr ewid. 29/5 zostanie wykorzystana na modernizację ulicy Powstańców. Zgodnie z opracowaną dokumentacją na tym obszarze zostanie wybudowana nowa jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe oraz miejsca parkingowe.

          Działka nr ewid. 29/6 zostanie częściowo wykorzystana na budowę Stacji Uzdatniania Wody „Południe”, która będzie zaopatrywana w wodę pitną osiedla zlokalizowane w południowej części miasta, zaś częściowo na budowę parku aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z placem zabaw. Aktualnie prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące docelowego zagospodarowania tego obszaru. Szczegóły poznamy jeszcze przed wakacjami.