XXVI sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 30 maja 2016 roku zwołana została XXVI sesja Rady Miasta Ząbki, kadencji 2014-2018. Sesja rozpocznie się o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.
 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.
 6. Uchwała w sprawie współdziałania międzygminnego w zakresie przeprowadzenia postępowania na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2016-2023.
 8. Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
 9. Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 10. Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 11. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach.
 12. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach.
 13. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach.
 14. Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2016/2017.
 15. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach w 2015 roku.
 16. Sprawozdanie z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku w mieście Ząbki.
 17. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 18. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Zamknięcie sesji.

UM 2015

 

  PGK buduje

  Brak komentarzy »

  W dniu 13 maja b.r. Rada Miasta Ząbki przyjęła Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.  na lata 2016-2019. Przedmiotowy plan zakłada, iż w najbliższych 4 latach miejska spółka wodociągowa przeznaczy na działania inwestycyjne i modernizacyjne ponad 24 mln zł.

  Główną inwestycją przedsiębiorstwa w zakresie wodociągów będzie budowa Stacji Uzdatniania Wody „Drewnica” Inwestycja ta jest wynikiem systematycznego wzrostu ceny zakupu wody dostarczanej obecnie z systemu warszawskiego, przekraczającej poziom cen wody w gminach sąsiednich posiadających już własne ujęcia wody, ale także powtarzających się w okresie letnim spadków ciśnień w punktach zasilania w wodę z systemu warszawskiego. „SUW Drewnica” jest aktualnie realizowany. Jego budowa ma zakończyć się już w grudniu 2016 r.

  Dodatkowo w celu całkowitego uzależnienia się od dostawy wody z sieci warszawskiej oraz zapewnienia wystarczającej ilości wody dla nowych odbiorców w południowej części miasta planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie w najbliższych latach kolejnej stacji uzdatniania wody „SUW Południe”. Oprócz tych planów do 2016 r. powstaną nowe odcinki wodociągów w kilkunastu miejskich ulicach.

  W zakresie kanalizacji kontynuowana będzie rozpoczęta kilka lat temu modernizacja głównego kolektora sanitarnego Z-2. Wybudowane zostanie również kilka nowych kanałów. Nowością będzie modernizacja zlewni ścieków mająca na celu polepszenie pracy kolektora Z-2 oraz zmniejszenie uciążliwości odorowej.

  proj_XXV – 14 2016 WPI PGK 2016-2019

  SUW Drewnica kwiecień2016

   Fal-bruk wybuduje Gajową i Kruczą

   Brak komentarzy »

   Na początku maja br. Miasto Ząbki podpisało z firmą Fal-bruk umowę na budowę ulic Gajowej i Kruczej. Za kwotę 1.166.040 zł firma z Warszawy zobowiązała się wybudować  ul. Kruczą na odc. o długości 282 m tj. od skrzyżowania z ul. Gajową do skrzyżowania z ul. Szwoleżerów wraz ze zjazdami, miejscami parkingowymi i chodnikiem. Razem z tą ulicą utwardzony zostanie odcinek ul. Gajowej o długości 342 m od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki.

   Ulica Krucza otrzyma nawierzchnię z asfaltobetonu o szerokości 4 m oraz wykonane z kostki brukowej zjazdy, chodnik i zatoki postojowe. Ulica Gajowa uzyska również nawierzchnię asfaltobetonu o szerokości 5 m oraz wykonany z kostki brukowej ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy i chodnik. W tej ulicy powstanie kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi oraz linia kablowa oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi wyposażonymi w źródło światła LED.

   Obie ulice powinny być gotowe do 30 listopada 2016 r.

   KruczaGajowa

    

    Konkurs na opracowanie koncepcji nowych szkół.

    Brak komentarzy »

    Bez wątpienia obecna kadencja samorządu zostanie zdominowana przez sprawy oświatowe. Niesłabnący od wielu lat przyrost ludności powoduje ciągły wzrost zapotrzebowania na nowe obiekty szkolne. W ubiegłym roku nieznacznie powiększyła się Szkoła Podstawowa Nr 2, w bieżącym roku zakończy się rozbudowa SP 3, która powiększy się aż dwukrotnie, zaś w przyszłym roku powinna zostać rozbudowana SP  1. Do końca tego roku zostanie również przygotowana dokumentacja projektowa dotycząca nowej sali gimnastycznej przy SP 2. Ale pomimo rozbudowy tych obiektów oświatowych, Ząbki wciąż będą potrzebowały nowych szkół.

     Stąd też w dniu 10 maja 2016 r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił konkurs na opracowanie architektoniczno – urbanistycznej koncepcji budowy w  południowej części Ząbek zespołu szkół publicznych, zlokalizowanych pomiędzy ulicami Dziką i Różaną.

    Przedmiotem konkursu jest opracowanie kompleksowej koncepcji architektonicznej zespołu szkół, w ramach którego wejdzie zarówno szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi jak i gimnazjum.

    Koncepcja powinna przewidywać wybudowanie budynku szkoły podstawowej dla 750 uczniów (w tym 5 oddziałów przedszkolnych i zaplecze kuchenne cateringowe). Szkoła i oddziały przedszkolne powinny stanowić oddzielny układ funkcjonalny. Natomiast gimnazjum powinno pomieścić 600 uczniów. Gimnazjum również powinno stanowić oddzielny układ funkcjonalny. Oprócz budynków stricte szkolnych koncepcja powinna obejmować możliwość wybudowania dla każdej ze szkół dużej sali gimnastycznej oraz dwóch mniejszych sal gimnastycznych o powierzchni ok. 100 m2 każda. Całość uzupełnią obiekty towarzyszące jak boiska, bieżnie i place zabaw.

    Architekci zainteresowani udziałem w konkursie mają czas na składanie wniosków o dopuszczenia do udziału w konkursie do 25 maja 2016 r. Nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie jest kwota 5.000 złotych oraz  zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej o charakterze realizacyjnym.

     http://bip.zabki.pl/zp-271-09-2016

    Dzika 2015.08.29

    projekt_rysunek_Dzika_Andersena

     

     Przetarg na rozbudowę SP1 ogłoszony

     Brak komentarzy »

     W dniu 10 maja br. Miasto Ząbki ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych  polegających na dobudowaniu do istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1  nowego skrzydła. Przebudowie ulegnie także  części  istniejącego obiektu.

     Firmy zainteresowane uzyskaniem zamówienia mają czas na składanie ofert do 1 czerwca 2016 r.  Urząd Miasta zakłada, że całość prac budowlanych zakończy się już w lutym 2017 r.

     http://bip.zabki.pl/zp-271-11-2016

     wizualizacja-rozbudowy-SP1

      zapytanie – projekt ul. Skorupki

      Brak komentarzy »
      Pan Artur Murawski
      Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
       .
      Szanowny Panie Burmistrzu
       .
      W związku z pytaniami mieszkańców zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
      1) czy zostały zakończone prace związane z zaprojektowaniem przebudowy drogi wojewódzkiej DW 634 na odcinku od ul. Orlej do granicy z Zielonką ?
      2) czy dokumentacja została przekazana przez Miasto Ząbki do MZDW w Warszawie w celu realizacji ?
      3) czy określony został przez MZDW w Warszawie termin przebudowy tej drogi ?
       .
      z poważaniem
       .
      Robert Świątkiewicz
      radny Miasta Ząbki
      Skorupki Gdyńska 2

       zapytanie – projekt ul. Gdyńskiej

       Brak komentarzy »
       Pan Artur Murawski
       Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
       .
       Szanowny Panie Burmistrzu
        .
       W związku ze zbliżaniem się terminu zakończenia prac nad projektami finansowanymi w ramach tzw. wydatków niewygasających z budżetu na 2015 r., zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy zostały zakończone prace związane z zaprojektowaniem ulicy Gdyńskiej (II etap) oraz czy Miasto Ząbki uzyskało pozwolenie na budowę tej ulicy.
        .
       z poważaniem
        .
       Robert Świątkiewicz
       radny Miasta Ząbki
       PW Gdyńska

        Powiat poprawi Szpitalną

        Brak komentarzy »

        W dniu 13 maja 2016 r. wykonawca przebudowy ul. Szpitalnej czasowo zamknie dla ruchu ul. Szpitalną na odcinku od zwężenia (końca wyremontowanego odcinka) do  ul. Narutowicza wraz z zamknięciem samego skrzyżowania z ul. Narutowicza. Na przebudowywanym odcinku umożliwiony będzie tylko dojazd do posesji. Nie będzie możliwy wyjazd z ul. Narutowicza na ul. Szpitalną oraz wjazd z ul. Szpitalnej w ulicę Narutowicza. Objazd zamkniętego odcinka ul. Szpitalnej zostanie wytyczony ulicami Kochanowskiego,  Drewnicką, Wolności, Batorego, Leszyckiego.

        Na wyremontowanie 160 metrowego odcinka ul. Szpitalnej, wykonawca będzie miał czas 15 tygodni.

        Szpitalna 1

         zapytanie – projekt sali gimnastycznej przy SP2

         Brak komentarzy »
         Pan Robert Perkowski
         Burmistrz Miasta Ząbki
          .
         Szanowny Panie Burmistrzu
          .
         W związku z umieszczeniem przez Radę Miasta Ząbki w budżecie miasta na 2016 r. zadania inwestycyjnego pn. opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2, zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji, w jakim terminie zostanie ogłoszone postępowanie na zaprojektowanie tego niezwykle potrzebnego tej placówce oświatowej obiektu sportowego.
          .
         z poważaniem
          .
         Robert Świątkiewicz
         radny Miasta Ząbki
         PW Sala SP2

          XXV Sesja Rady Miasta Ząbki

          Brak komentarzy »

          Na dzień 13 maja 2016 roku na godz. 800 zaplanowana została kolejna sesja Rady Miasta Ząbki. Tym razem sesja odbędzie się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, ul. Słowackiego 21 (Trybuna).

          Porządek obrad:

          1.Otwarcie sesji.

          2.Przyjęcie porządku sesji.

          3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Ząbki.

          4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

          5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.

          6.Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej.

          7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących podejmowania wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych, ekonomicznych, społecznych, infrastrukturalnych i środowiskowych.

          8.Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach.

          9.Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach.

          10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

          11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

          12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

          13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

          14.Uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2016-2019.

          15.Uchwała w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

          16.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3.

          17.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

          18.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

          19.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

          20.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

          21.Zamknięcie sesji.

          trybuna 2012.09.04.