Uczniowie zainteresowani powstaniem szkoły średniej w Ząbkach, wyniki ankiety.

Brak komentarzy »

ankieta szkoła średnia w Ząbkach

  Odpowiedź UM – zasady udostępniania boisk

  Brak komentarzy »

   Przetarg na budowę ronda w ul. Wolności / 11-Listopada

   Brak komentarzy »

   W dniu 22 czerwca 2017 r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 listopada.

   Z uwagi na słabą widoczność oraz wysokie natężenie ruchu w tym miejscu dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji zarówno z udziałem pojazdów jak i pieszych.

   Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. 11-go Listopada w Ząbkach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.

   Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:

   • roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku,
   • wycinkę drzew i krzewów,
   • przebudowę skrzyżowania dróg gminnych ulic Wolności i 11 Listopada na skrzyżowanie o ruchu okrężnym o nawierzchni asfaltobetonowej i z pierścieniem z kostki granitowej,
   • przebudowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów, e) przebudowę gazociągu średniego ciśnienia,
   • przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przyłącza elektroenergetycznego zasilającego pompownie wód deszczowych,
   • zmiana lokalizacji pompowni wód deszczowych,
   • przebudowę teletechnicznej kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.,
   • przebudowę teletechnicznej kanalizacji kablowej Miasta Ząbki,
   • budowę kanału i przykanalików z rur PP SN8, rurociągu tłocznego z PEHD wraz ze studniami połączeniowymi, z pierścieniami odciążającymi i włazami żeliwnymi klasy D400, studzienkami ściekowymi wraz z osadnikiem z włazem żeliwnym klasy D400 ryglowanym, na zawiasach i z koszem stalowym ocynkowanym,
   • regulację pionowa elementów uzbrojenia podziemnego wraz z wymianą pierścieni odciążających,
   • opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem,
   • wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu,
   • kamerowanie przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
   • powykonawczą dokumentację inwentaryzacyjną,
   • skuteczne zgłoszenie zakończenia robót.

   Urząd Miasta oczekuje, iż inwestycja zostanie zrealizowana do dnia 30 listopada 2017 r. Zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty do dnia 7 lipca 2017 r. godz. 10.00

   http://bip.zabki.pl/zpu-271-09-2017

    Przetarg na projekt Różanej i części Andersena ogłoszony

    Brak komentarzy »

    W dniu 22 czerwca 2017 r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Różanej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Andersena oraz ul. Andersena na odcinku od Różanej do Dzikiej w Ząbkach.

    Zamówienie obejmuje m. in. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego jezdnię o szerokości 6 m, ciągi piesze, ścieżkę rowerową, miejsca postojowe oraz infrastrukturę towarzyszącą (np. odwodnienie, oświetlenie, kanał technologiczny).

    Na składanie ofert zainteresowane podmioty  mają czas do 30 czerwca 2017 r.

    http://bip.zabki.pl/271-1-79-2017

     Przetarg na budowę I etapu drogi w ul. Zakopiańskiej

     Brak komentarzy »

     W dniu 19 czerwca 2017 r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił postępowanie przetargowe na wybudowanie odcinka ulicy Zakopiańskiej.

     Przedmiotem  zamówienia są roboty budowlane związane z budową drogi w ul. Zakopiańskiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Piotra Skargi, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. 11-go Listopada do ul. Piotra Skargi w Ząbkach. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:

     1. roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku,
     2. wycinkę drzew i krzewów,
     3. budowę drogi w ulicy Zakopiańskiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Piotra Skargi, o nawierzchni z betonu asfaltowego na warstwach konstrukcyjnych z pospółki i z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
     4. budowę ciągu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym,
     5. budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Piotra Skargi, kolektorów i przykanalików z rur PP SN8 i SN12 wraz ze studniami połączeniowymi, przelotowymi i osadnikowymi, z pierścieniami odciążającymi i włazami żeliwnymi klasy D400, studzienkami ściekowymi wraz z osadnikiem z włazem żeliwnym klasy D400 ryglowanym, na zawiasach i z koszem stalowym ocynkowanym wraz z regulatorami przepływu, wraz z włączeniem do istniejących studni metodą przecisku,
     6. regulację pionowa elementów uzbrojenia podziemnego wraz z wymianą pierścieni odciążających,
     7. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem,
     8. wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu,
     9. kamerowanie wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
     10. powykonawczą dokumentację inwentaryzacyjną,
     11. uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie

     Urząd Miasta oczekuje, iż inwestycja zostanie zrealizowana do dnia 30 listopada 2017 r. Zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty do dnia 7 lipca 2017 r. godz. 12.00

     http://bip.zabki.pl/zpu-271-08-2017

      

      Ząbki – dochody rosną, zadłużenie systematycznie maleje

      Brak komentarzy »

      Dynamiczny rozwój naszego miasta, wzrost liczby ludności oraz wysokości wynagrodzeń znajduje swoje odzwierciedlenie w sytuacji finansowej Ząbek. W ciągu ostatnich trzech lat dochody naszego miasta systematycznie rosły, zaś zadłużenie malało.

      W 2014 r. dochody Ząbek przekroczyły 112,7 mln zł, przy zadłużeniu sięgającym 31,6 mln zł (28%).  Rok później dochody miasta wyniosły 120,5 mln zł, zaś zadłużenie 29,1 mln zł (24,1%).  W ubiegłym roku dochody ostatecznie zamknęły się kwotą 136,1 mln zł, zaś zadłużenie 23,8 mln zł (17,5%). Zapisany obecnie w budżecie na 2017 r. poziom dochodów został oszacowany na 152,1 mln zł, zaś zadłużenie na 19,1 mln zł (12,5%).

      Dla porównania prognozowany stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec 2017 r. wyniesie 5,220 mld zł. W relacji do dochodów zadłużenie m.st. Warszawy na koniec 2017 r. będzie stanowiło 34,6%.

       projekt planu miejscowego centrum Ząbek

       Brak komentarzy »

       W dniach od 5 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta Ząbki (pokój nr 16) wyłożony będzie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ząbki obejmujący centrum miasta.

       Obszar zmian obejmuje teren pomiędzy torami kolejowymi, ul. Legionów, ul. Ks. Skorupki i ul. Piłsudskiego.

       Ogloszenie_wylozenie_plan_miejscowy_rejon_Centrum-1

       Projekt_plan_rejon_Centrum_tekst

       Projekt_plan_rejon_Centrum_tekst Prognoza_srodowiskowa_rejon_Centrum

       Projekt_plan_rejon_Centrum_rysunek

        

        wniosek – osoby oczekujące na lokal socjalny albo komunalny

        Brak komentarzy »

        Pan Robert Perkowski
        Burmistrz Miasta Ząbki.

        Szanowny Panie Burmistrzu

        Zwracam się z wnioskiem o sporządzenie pisemnej informacji w przedmiocie liczby osób wpisanych na listę osób aktualnie oczekujących na przydział lokalu socjalnego albo komunalnego, z uwzględnieniem wielkości rodziny (ilość osób w gospodarstwie domowym).

        z poważaniem

        Robert Świątkiewicz
        Przewodniczący Komisji
        Budżetu i Inwestycji
        Rady Miasta Ząbki

         Analiza – drugie, drogowe połączenie bezkolizyjne obu części Ząbek

         Brak komentarzy »

         Pan Robert Perkowski

         Burmistrz Miasta Ząbki

         .

         Szanowny Panie Burmistrzu

         .

         W związku z występującymi regularnie zatorami komunikacyjnymi na odcinku ulic Orla – Wojska Polskiego, w okresach porannego i wieczornego szczytu, zwracam się z wnioskiem o wykonanie przez Miasto Ząbki analizy komunikacyjnej, pod kątem zasadności i celowości wybudowania w naszym mieście kolejnego, bezkolizyjnego połączenia drogowego, przez tory kolejowe, na osi północ-południe.

         Przedmiotowa analiza powinna określać czy uzasadnione jest wybudowanie w okresie kilkunastu najbliższych lat wiaduktu albo tunelu drogowego usprawniającego komunikację samochodową pomiędzy obiema częściami miasta w kontekście istniejącej oraz planowanej siatki dróg, wskazywać potencjalne lokalizacje oraz określać przybliżony koszt realizacji.

         .

         Z poważaniem

         .

         Robert Świątkiewicz

         Radny Miasta Ząbki

          Wschodnia Obwodnica Warszawy w …. Białymstoku

          Brak komentarzy »

          www.gdos.gov.pl/wschodnia-obwodnica-warszawy