Rozbudowa szkół w Ząbkach

Brak komentarzy »

Ząbki to jedno z miast w Polsce o najwyższym dodatnim saldzie migracji. Niezmiennie od kilkunastu lat, liczba mieszkańców zwiększa się aż o 1000-1200 osób rocznie. I to tylko tych zameldowanych. Drugie tyle przyjeżdża do Ząbek i mieszka bez meldunku głównie w wynajmowanych lokalach. Tak potężna fala migracyjna powoduje poważne perturbacje w zakresie drogownictwa i oświaty, inaczej mówiąc finanse miasta nie nadążają za wciąż wzrastającymi potrzebami mieszkańców.

W najbliższych latach największe zmiany czekają ząbkowską oświatę. Do 30 października 2016 r. powinna zakończyć się rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3. Uwzględniając czas potrzeby na odbiory techniczne i procedury administracyjne związane z dopuszczeniem obiektu do użytkowania, jak również wyposażenia powiększonego obiektu należy przyjąć, iż uczniowie rozpoczną naukę w nowych salach po feriach zimowych 2017 r. Rozbudowa SP 3 przewiduje dobudowanie 22 sal lekcyjnych, dwóch sal gimnastycznych, zmianę aranżacji obecnej sali gimnastycznej w formę trybun sportowych, wybudowanie szatni oraz stołówki – łącznie 3.432,19 m2 powierzchni. Budynek szkoły zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji wyniesie 10 479 290,24 zł.

SP3 rozbudowa 2015.08.29Pomimo prób prawdopodobnie w tym roku z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w tegorocznym budżecie Miasta Ząbki, nie uda się ogłosić przetargu na rozbudowę SP1. Co prawda w budżecie znajduje się ta inwestycja, jednakże zabezpieczone na nią środki są zbyt małe i raczej zostaną przesunięte na rok kolejny. W efekcie przetarg dotyczący realizacji tej inwestycji oświatowej zostanie ogłoszony na początku 2016 r. W nowym skrzydle powstaną szatnie, świetlica, zaplecze kuchenne, niewielka sala gimnastyczna, dwie sale lekcyjne, biblioteka, pomieszczenia administracyjne oraz pokój nauczycielski. Natomiast w istniejącej części szkoły zwalniane pomieszczenia uzyskają nowe funkcje. Dotychczasowa szatnia stanie się stołówką, zaś pozostałe pomieszczenia zostaną zaadaptowane na 4 sale lekcyjne. Rozbudowa tego obiektu powinna potrwać kilkanaście miesięcy. Zatem pomimo pierwotnych założeń jej wybudowania pod koniec 2016 r. bardziej realną datą wydaje się jesień 2017 r. Koszty rozbudowy to ok. 4 mln zł.

wizualizacja-rozbudowy-SP1Zamiana gruntów z jednym z ząbkowskich developerów otworzyła drogę do powstania nowych szkół w południowej części Ząbek. Wiele na to wskazuje, iż w 2016 r. zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca nowego zespołu szkół przy ul. Dzikiej / proj. Andersena. Na działce docelowo powstać ma zarówno szkoła podstawowa, jak i gimnazjum. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi najwcześniej po zakończeniu rozbudowy SP1. Koszt budowy bez wątpienia przekroczy 20 mln zł.

Dzika 2015.08.29Ostatnią inwestycją oświatową, o którą aktualnie zabiegają ząbkowscy radni jest budowa nowej sali gimnastycznej przy SP2. Dzisiaj istniejąca „stara” sala gimnastyczna, jak również niewielkie 100 m2 pomieszczenie, nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb szkoły w zakresie wychowania fizycznego. Stąd też i pomysł grupy radnych z północnej i centralnej części Ząbek aby w przyszłorocznym budżecie znalazło się zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatni i sanitariatów. Koszt ok. 3 mln zł.

PW Sala SP2

  Kolejne inwestycje na MOSiRze

  Brak komentarzy »

  Przez ostatnie 8 lat teren MOSiRu uległ radykalnemu przeobrażeniu. Wkrótce nastąpią kolejne zmiany. Już za kilka tygodni płyta główna boiska piłkarskiego zyska sztuczne oświetlenie, dzięki któremu I-ligowy Dolcan Ząbki powróci na stadion przy ul. Słowackiego 21.

  Niedawno rozpoczęła się również budowa dwóch kortów tenisowych. Inwestycja ta jest realizowana przez prywatnego inwestora który wydzierżawił od Miasta Ząbki teren na okres 10 lat. Korty mają być zadaszone i funkcjonować cały rok.

  Ząbki przygotowują się również do aplikowania o środki z UE. Jednym z celów będzie pozyskanie dofinansowania na budowę hali widowiskowo-sportowej, która powstałaby za kilka lat na terenie pomiędzy Krytą Pływalnią a boiskiem treningowym.

  oświetlenie 2015.08.28  Korty 2015.08.28foto: R. Świątkiewicz

   wniosek – koncepcja przebudowy ul. Skorupki

   Brak komentarzy »

   Ode mnie: do : Biuro Rady – 27.08.2015 r.

    

   Pan Robert Perkowski
   Burmistrz Miasta Ząbki
    .
   Szanowny Panie Burmistrzu
    .
   W związku z licznymi prośbami mieszkańców, zwracam się z wnioskiem o przekazanie koncepcji przebudowy ul. Skorupki na odcinku od ul. Orlej do granicy z Zielonką oraz o przesłanie kopii (skanu) porozumienia z Województwem Mazowieckim (MZDW) w sprawie realizacji DW 634.
    .
   z poważaniem
    .
   Robert Świątkiewicz
   radny Miasta Ząbki
   PW Skorupki 634

    wniosek – usunięcie pojazdu

    Brak komentarzy »

    Ode mnie: do: Biuro Rady – 27.08.2015 r.

    Pan Robert Perkowski
    Burmistrz Miasta Ząbki
     .
     Szanowny Panie Burmistrzu
     .
    Zwracam się z wnioskiem o usunięcie zaparkowanego przy ul. Skorupki (przychodnia Beta-Med), zupełnie zdewastowanego samochodu osobowego marki Nissan Micra.
     .
    z poważaniem
     .
    Robert Świątkiewicz
    radny Miasta Ząbki

    Skorupki Gdyńska 2

     STX System zbuduje Dębową, Krótką i Klonową

     Brak komentarzy »

     W dniu 13 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Ząbki poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę trzech ulic gminnych tj. Dębowej, Krótkiej i Klonowej. Spośród ośmiu podmiotów najlepszą ofertę złożyła firma STX System w siedzibą w Otwocku, która zaproponowała wybudowanie tych ulic oraz niewielkiej uliczki przy 11 Listopada za łączną kwotę 278 000 zł, przy zachowaniu 5 letniej gwarancji.

     Podpisanie umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą nastąpi za około 2-3 tygodnie, na przełomie sierpnia i września b.r. Prace budowlane powinny rozpocząć się niezwłocznie po podpisaniu umowy i zakończyć do 30 listopada 2015 r.

     Dębowa 2015.06.25

      wniosek – pilne zabezpieczenie skrzynek elektrycznych na ul. Skorupki

      Brak komentarzy »
      Pan Robert Perkowski
      Burmistrz Miasta Ząbki
       .
      Szanowny Panie Burmistrzu
       .
      Zwracam się z wnioskiem o natychmiastowe zabezpieczenie skrzynek elektrycznych znajdujących się w słupach oświetleniowych zlokalizowanych w ciągu ulicy Skorupki (odcinek Sosnowa- granica z Zielonką).
      W większości skrzynek metalowe pokrywy skrzynek są zupełnie skorodowane i bez żadnego problemu można dostać się do instalacji elektrycznej i sterowniczej słupa oświetleniowego. W mojej ocenie taki stan techniczny skrzynek elektrycznych grozi porażeniem prądem.
       .
      z poważaniem
       .
      Robert Świątkiewicz
      radny Miasta Ząbki
      szafka Skorupki1

       wniosek – przycięcie gałęzi drzew

       Brak komentarzy »

       Ode mnie, do: Biuro Rady – 29 lipca 2015 r.

       Pan Robert Perkowski
       Burmistrz Miasta Ząbki
        .
       Szanowny Panie Burmistrzu
        .
       Zwracam się z wnioskiem o dokonanie przeglądu ciągów pieszych pod kątem gałęzi drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych lub na przylegających do nich nieruchomościach prywatnych.
       W wielu wypadkach gałęzie te zwisają bardzo nisko i w sposób wyraźny utrudniają lub wręcz uniemożliwiają ruch pieszych po chodnikach.
       Biorąc powyższe pod uwagę proszę o usunięcie przez służby miejskie nisko zwisających nad chodnikami gałęzi drzew i krzewów, zaś w przypadku gdy powyższa kwestia dotyczy nieruchomości prywatnych wnoszę o zobowiązanie ich właścicieli do wykonania tych czynności.
        .
       z poważaniem
        .
       Robert Świątkiewicz
       radny Miasta Ząbki
       gałęzie1

        

        Odpowiedź UM na interpelację – skrzyżowanie Szwoleżerów, Maczka, Kosynierów

        Brak komentarzy »

        Odp na interpelację Szwoleżerów Maczka Kosynierów

         Droga pod lasem

         Brak komentarzy »

         Urząd Miasta Ząbki projektuje nową drogę która ma w przyszłości połączyć ul. Złotą i Herberta. Ulica będzie biegła pod lasem wzdłuż granicy z Rembertowem i w założeniu ma odciążyć ruch lokalny na ul. Powstańców i ul. Kościelnej. Projekt powinien być gotowy jeszcze w tym roku.

         Droga pod lasem

          XI Sesja Rady Miasta Ząbki

          Brak komentarzy »

          Na dzień 28 lipca 2015 r. na godz. 8.30 zwołana została XI Sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2014-2018. Sesja obędzie się tradycyjnie w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

          W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

          1) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.
          2) uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.
          3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (Obrońców)
          4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)
          5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)
          6) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
          7) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
          8) uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
          9) uchwała w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.
          10) uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016.
          11) uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
          12) uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
          13) uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.
          14) uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

          bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-xi-sesja

          UM miasto3.11