Odpowiedź UM na interpelację – asfalt na przystanku Targowa

Brak komentarzy »

odpowiedź na interpelację - naprawa nawierzchni przystanek Targowa

  „garb” na ul. Skorupki

  Brak komentarzy »

  garb na ulicy Skorupki.Orla.Kwiatowa

   Wniosek – opracowanie projektu rozbudowy SP2

   Brak komentarzy »

   Ode mnie;   do  Biuro Rady;  9 kwietnia 2014 r.

   Pan Robert Perkowski

   Burmistrz Miasta Ząbki

   .

   Szanowny Panie Burmistrzu

   W związku z przekazanymi przez Pana Burmistrza na sesji Rady Miasta Ząbki w dniu 3 kwietnia 2014 r. informacjami o prognozowanym wzroście liczby uczniów szkół podstawowych aż o 600 osób, zwracam się z wnioskiem do Pana Burmistrza o podjęcie działań mających na celu opracowanie w bieżącym roku kalendarzowym dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego w Ząbkach.

   W uwagi na niewielkie wolne obszary wokół tego obiektu oświatowego najlepszym rozwiązaniem wydaje się nadbudowa istniejącym budynków o jedno piętro. Przy tym rozwiązaniu można również wykorzystać istniejące instalacje jako punkty zasilania nowej kondygnacji w media.

    

   Z poważaniem

   Robert Świątkiewicz

   Radny Miasta Ząbki

   SP2źródło foto: http://www.sp2zabki.neostrada.pl/

    Odpowiedź UM na interpelację – przystanki autobusowe

    Brak komentarzy »

    Odpowiedź na interpelację - przystanki autobusowe

     Przetarg na budowę toru rolkowego

     Brak komentarzy »

     W dniu 7 kwietnia b.r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg nieograniczony na budowę toru rolkowego w Parku im. Szuberta.

     Przedmiot zamówienia obejmuje prace rozbiórkowe oraz wymianę i przebudowę części istniejących chodników kolidujących z nowymi elementami zagospodarowania terenu, wymianę nawierzchni placu wypoczynkowego o wymiarach 18 m x 22 m, montaż 4 ławek parkowych 4 stolików do szachów z siedziskami, 2 koszy na odpadki, przystosowanie toru dla modeli zdalnie sterowanych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonanie trawników.

     Na oferty potencjalnych wykonawców Urząd Miasta czeka do dnia 22 kwietnia 2014 r. Wykonawca wybrany w ramach przetargu będzie miał 2 miesiące na realizację zamówienia.

     Budowa toru rolkowego dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na poziomie 70%.

     Tor rolkowy ZAGOSPODAROWANIE TERENU

      Odpowiedź Powiatu na interpelację w sprawie chodnika

      Brak komentarzy »

      Szanowny Panie,

       

      Bardzo dziękuję za sygnalizowanie spraw ważnych dla mieszkańców Powiatu, które jednocześnie mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i wizerunku Miasta.

      Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie podejmie odpowiednie działania mające na celu naprawę nawierzchni chodnika we wskazanej lokalizacji. 

      W związku z planowanym na ten rok zakończeniem budowy tunelu, a co za tym idzie możliwą zmiana organizacji ruchu i usytuowania przystanków komunikacji miejskiej, wskazane jest podjęcie działań mających na celu zbadanie możliwości dostosowania przystanku dla osób niewidomych po jego zakończeniu.

      Z poważaniem

      Adam Jaczewski

      Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego

       

      —–Original Message—–

      From: ……………………………………………….

      Sent: Tuesday, March 25, 2014

      To: rzecznik@powiat-wolominski.pl

      Subject: Pytanie do Starosty Powiatu Wołomińskiego

       

      Pytanie do Starosty Powiatu Wołomińskiego:

      Wniosek

      Szanowny Panie Starosto 

      Zwracam się z prośbą o naprawę chodnika przy ul. Piłsudskiego 2 w Ząbkach. Na tym krótkim odcinku chodnika występują liczne spękania płyt chodnikowych, ubytki oraz zapadliska, w  których zbiera się woda opadowa Ten fragment chodnika pełni równocześnie funkcję przystanku autobusowego dla linii 199 oznaczonego numerem PKP Ząbki 54. Oprócz linii ZTMu, z przystanku tego korzystają również lokalne linie Z1 i Z2.

      Stan techniczny tego odcinka chodnika stanowi wyraźne utrudnienia dla pieszych i podróżnych, którzy muszą omijać zapadliska, ubytki i kałuże. Będę zobowiązany za podjęcie działań mających na celu naprawę jego nawierzchni, ewentualnie także modernizację mającą na celu przystosowanie przystanku dla osób niewidomych.

      z poważaniem

      Robert Świątkiewicz

       Tunel w Ząbkach, stan na 8 kwietnia 2014 r.

       Brak komentarzy »

       wjazd Orlarondo Orla

        Dane techniczne nagrania z posiedzenia rady są informacją publiczną

        Brak komentarzy »

        Informacja dotycząca danych technicznych, w jakich dokonano nagrania z posiedzenia sesji rady gminy, jest integralną częścią informacji publicznej, niezbędną do zapoznania się z jej treścią – uznał WSA w Warszawie.

        Jeden z mieszkańców gminy wystąpił o udostępnienie mu zapisu dźwiękowego przebiegu obrad sesji rady gminy. W odpowiedzi otrzymał płytę, jednak nie został do niej dołączony żaden opis ani instrukcja umożliwiająca odtworzenie nagrania.

        W związku z tym mieszkaniec wystąpił z wnioskiem do wójta gminy o udzielenie informacji w jakim systemie, na jakim sprzęcie i przy użyciu jakiego programu dokonano przesłanego mu nagrania z sesji rady gminy.

        Wójt uznał, iż informacja, o którą zwrócił się mieszkaniec, nie stanowi informacji publicznej. Wójt doradził aby wnioskodawca zasięgnął porady specjalisty informatyka.

        WSA przyznał rację mieszkańcowi. W ocenie sądu, informacja na temat danych technicznych, w jakich dokonano nagrania, jest integralną częścią informacji publicznej, niezbędną do zapoznania się z jej treścią.

        WSA przypomniał, iż udostępniając żądaną informację publiczną wójt zobowiązany jest dokonać tego w formie umożliwiającej zapoznanie się wnioskodawcy z treścią tej informacji.

        Zatem jeśli organ udostępnia informację publiczną na nośniku elektronicznym to powinien przekazać również informacje techniczne niezbędne do jej odtworzenia z tego nośnika. W przeciwnym wypadku doprowadza do sytuacji, w której realizacja obowiązku informacyjnego ma charakter fikcyjny – podkreślił Sąd.

        Na podstawie:
        Wyrok WSA w Warszawie z 19 lutego 2014 r., sygn. II SAB/Wa 622/13, nieprawomocny

        źródło:

        http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/dane-techniczne-nagrania-z-posiedzenia-rady-sa-informacja-publiczna

        RS7-11

         Wiosenna pozostanie ulicą jednokierunkową

         Brak komentarzy »

         Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ząbki poruszony został problemu ulicy Wiosennej a konkretnie kierunku jazdy. Według mieszkańców oraz kilku radnych interweniujących  w tej sprawie, obecny kierunek ruchu na tej ulicy powinien zostać odwrócony.

          Władze naszego miasta wyraziły jednak pogląd, iż podjęcie w tej chwili prac nad zmianą organizacji ruchu na ulicy Wiosennej spowoduje, iż zmiana ta weszłaby w życie tuż przed otwarciem tunelu drogowego, co  czyni całe przedsięwzięcie niecelowym. Po oddaniu tunelu do użytkowania, co powinno nastąpić prawdopodobnie już w tegoroczne wakacje, znowu musiałaby ulec zmianie organizacja ruchu w tej ulic na obecnie funkcjonującą.

         Wiosenna 2014-03-22 1

          Powalczyć o lewoskręt z ul. Powstańców.

          1 komentarz »

          Aktualna prowadzona rozbudowa ulicy Żołnierskiej, pomimo iż korzystna dla ruchu tranzytowego, przyniesie mieszkańcom południowej części Ząbek szereg trudności. W odróżnieniu od władz Warszawy, które na skrzyżowaniu ul. Żołnierskiej i Czwartaków zaplanowały wiadukt, władze Województwa Mazowieckiego zaprojektowały wyłącznie możliwość skrętu w prawo z ulicy Powstańców. Innymi słowy już za kilka miesięcy nie będzie można skręcić z ul. Powstańców z kierunku Marek oraz zjechać z ulicy Żołnierskiej w Powstańców jadąc od strony Rembertowa.

          Prawidłowym rozwiązaniem wydaje się budowa przez podległy Województwu Mazowieckiego, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wiaduktu nad dwupasmową już ulicą Żołnierską, szczególnie w kontekście oszczędności przetargowych MZDW. Zamiast planowanych 26,1 mln Euro, jednostka ta na przebudowę ulicy wyda jedynie 45,8 mln zł, czyli mnie niż  połowę z początkowo planowanych na ten cel środków.

          Jaki to mógłby być wiadukt to już domena specjalistów. Mógłby na przykład powstać wiadukt podobny to tego zaplanowanego przez Warszawę 1,5 km dalej (przypominający wiadukt przy Dworcu Centralnym) lub kopia wiaduktu z rondami na Trasie Toruńskiej, przy markecie IKEA.

          RS14.1